מאמרים

מרן הגר"י יוסף: האם מותר למכור חמץ דרך הטלפון והאינטרנט? • פינת ההלכה


האזינו לשיעור קצר ממרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א, בעניין מכירת חמץ דרך הטלפון והאינטרנט.

שודר ב"פינת ההלכה" ביום שישי האחרון, ברדיו "כאן מורשת".

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

 

האזינו: פלייליסט שיעורים ממרן הרב עובדיה יוסף – הכשרת כלים לפסח


הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון ב' ניסן תשע"ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | הלכות טבילת כלים, הלכה טז. הלכות עבודה זרה, הלכות א-ג.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. כלים שהוטבלו כדת, ונתערב בהם כלי שעדיין לא הוטבל, יש אומרים שדינו ככל תערובת יבש ביבש, חד בתרי בטיל, ויש מחמירים לחזור ולהטביל את כולם, דהוי כמו דבר שיש לו מתירים, אך יטבילם בלא ברכה. ואם הם כלי זכוכית יש להקל שלא להצריכם טבילה כלל.

ב. נרות שעוה שהקצו אותם לכנסיה של עבודה זרה ומסרום לכומרים, וקודם שהכניסום הכומרים לכנסיה שלהם, נתנו אותם לישראל, מותר להדליקם בבית הכנסת, או לחנוכה או לנרות שבת, שדוקא קרבן אסור גם המוקצה בלבד, מה שאין כן לדבר מצוה, הזמנה לאו מילתא היא (סנהדרין מז:).

ג. צלב (שתי וערב) שתולין אותו הנוצרים בצוארם, אין לו דין עבודה זרה, שלא נעשה אלא לזכרון בעלמא, ומותר בהנאה, כיון שאין דרך להשתחוות לו, והוא הדין לצלב הניתן לאיש נכבד מאת המלכות לאות הוקרה וכבוד, (מדליה), שאין בו כל חשש שהשתחוו לו, שמותר לאיש ישראל לעונדו על חזהו ולהתכבד בו, כיון שאין בו סרך של עבודה זרה, רק לכבוד בעלמא, אלא שטוב שלא לעונדו תמיד, אלא רק בשעה שמבקר אצל אנשי השלטון, ובהופעות רשמיות, וכיוצא בזה.

ד. אסור לעשות צורת אדם בולטת, ואסור להשהותה בביתו. ודוקא כשהיא צורה שלמה בכל איבריה, אבל פרצוף אדם וצוארו עד החזה בלי גוף, אפילו הוא בולט, אין בו שום איסור, בין בעשייתו, בין בשהייתו. ומותר לעשות בובות תבנית אדם שלם בכל גופו, לתת לתינוקות לשחק בהן, וכל שכן שמותר להסתחר בהן ולקנותן לצורך התינוקות, ואין בהן איסור כלל.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

 

האזינו: פלייליסט שיעורי מרן הרב עובדיה יוסף בהלכות חמץ בפסח


מיוחד לקראת חג הפסח:

הכנו עבורכם פלייליסט המכיל 8 שיעורים ממרן הרב עובדיה יוסף זלה"ה, על הלכות חמץ בפסח, שנמסרו במשך השנים.

ניתן להאזין לעשרים שלוחות המכילות עשרות שיעורים ממרן בהלכות הפסח, בערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 24

צפו: שידור חוזר מהשיעור השבועי – מוצש"ק ויקרא תשע"ח


צפו בשידור חוזר משיעורו השבועי הגדול בתבל של מרן עמוד ההוראה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר בשידור חי כאן באתר "מורשת מרן".

הרב המקדים השבוע: הגאון רבי יצחק כהן שליט"א, רב שכונת "שמואל הנביא" בירושלים.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 מחיר שיחה רגילה.

 

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שישי כט אדר תשע"ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | הלכות טבילת כלים, הלכות ד-ז.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. כלי שיש בו ספק אם חייב בטבילה או לא, יטביל עמו כלי אחר שחייב בטבילה בודאי, ויברך על טבילת כלים.

ב. צלוחיות גדולות של זכוכית שמכניסים בהם יין לקיום, אבל אין משתמשים בהם לשתות מהן, ראוי לטובלן בלא ברכה. ויש פוטרים אותן לגמרי מן הטבילה. והמיקל יש לו על מה שיסמוך.

ג. כלי פורצליין (בלשון ערבי פרפורי) אין צריכים טבילה. וכלי חרס המצופים מבפנים ומבחוץ באבר או בזכוכית, צריכים טבילה בברכה. ואם אינם מצופים אלא רק מבפנים, יטבילם בלא ברכה.

ד. כלי חרס המצופים באבר או בזכוכית רק מבפנים, שיש בהם מחלוקת אם צריכים טבילה, והדין הוא שיש להטביל אותם בלא ברכה, וכנ"ל. אם הם חביות גדולות של חרס המצופים, אין צריך להטבילם כלל, מפני שיש טירחא רבה בהטבלתם. וטוב שיתנם במתנה לגוי ויחזור וישאילם ממנו בדרך שאלה.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

נקודה בפרשה • צפו: כיצד נדע מה ייעודנו בעולם?


הרב אהרון כהן במדורו הקבוע והמיוחד.

והשבוע, כיצד ידע האדם מה הוא בא לתקן בעולם הזה, ובאיזה מצווה עליו להשקיע יותר.

צפייה מהנה ומועילה!!

 

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כח אדר תשע"ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | דברים האסורים משום סכנה, הלכות כ-כא,  טבילת כלים הלכות א-ג.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. לא יכבה הנר בפיו, אפילו עומד מרחוק, וברוח שפתיו מכבהו. וטוב שהנשים שמכבות הנר בפיהן בערב שבת, שימנעו מזה.

ב. איתא בגמרא ברכות (נד:) אמר רב יהודה, שלשה צריכים שימור, חולה חתן וכלה. במתניתא תנא חולה חיה חתן וכלה. ויש אומרים אף האבל. ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה. (וכן הובא במגן אברהם סי' רלט סק"ז). ולפי המבואר בשבת (קכט.) שהיולדת כל שלשים יום דינה כחולה שאין בו סכנה, נראה שצריכה שמירה כל שלשים יום. ונכון להזהר בכל זה. וע' בשו"ת חיי הלוי (ח"א סי' עב אות יא).

ג. כלי סעודה חדשים הנקחים מן הגוי צריך להטבילם במקוה קודם שישתמש בהם, שכך נאמר בשלל של כלי מדין, "אך במי נדה יתחטא", ופירשו חז"ל (עבודה זרה עה:), מים שהנדה טובלת בהם. ולכן אסור להשתמש בהם עד שיטבילם. ונחלקו הפוסקים אם טבילה זו חיוב מן התורה, או אינה אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא. ומדברי מרן נראה דס"ל דהוי מדאורייתא. ומיהו טבילת כלי זכוכית לכולי עלמא הויא רק מדרבנן. ובספיקם יש להקל.

מסעדה או קיוסק שיש בהם כלים הנקחים מעכו"ם שלא נטבלו, מותר להתארח שם ולאכול ולשתות בכליהם, כי רבים מהאחרונים פוטרים אותם מדין טבילת כלי סעודה הנקנים מעכו"ם, מפני שעיקר קנייתם למסעדה ולקיוסק הוא לצורך מסחר, לארח בהם תיירים ועוברים ושבים, בכדי להרויח לפרנסתם, ולא להשתמש לצרכי בעל המסעדה ובני ביתו.

ד. צריך להטביל כל הכלי כאחד, ואפילו הוא כלי גדול וארוך, משום שאין טבילה לחצאין.

ה. אם מטביל כלי אחד, מברך עליו, אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלי. ואם הם שני כלים או יותר מברך אקב"ו על טבילת כלים. ובדיעבד, בין שבירך על כלי אחד, על טבילת כלים, בין שבירך על טבילת כלים רבים על טבילת כלי, יצא.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

הגדה של פסח ילקוט יוסף


ביאורים ופרפראות על ההגדה ממרן עמוד ההוראה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, רבינו יצחק יוסף שליט"א, בתוספת הלכות והנהגות חשובות לליל הסדר.

ההגדה מודפסת על נייר כרומו משובח, באותיות מאירות עיניים. בסוף הספר הודפס קונטרס "קיצור כל הלכות פסח", מתוך כל ספרי "ילקוט יוסף – פסח" (ג' חלקים).

בהוצאת המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל".