מרן הגר"י יוסף: סכום "זכר למחצית השקל" לשנת תשע"ח


אמש, יום שני ד אדר, הוציא מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א, מכתב בו הוא מפרט את דיני המנהג לתת בחודש אדר "זכר למחצית השקל".

במכתבו מציין מרן הראשון לצון שליט"א, ששיעור "זכר למחצית השקל" הוא, כתשע גרם כסף טהור, שמחירו היום בשוק (כולל מע"מ), כ20 ש"ח.

       >> לחץ כאן לתרומת "זכר למחצית השקל" לפעילות הארגון למען הנחלת מורשתו של מרן.

האזינו לפינת ההלכה של ערב שבת האחרון (פרשת תרומה תשע"ח) ששודרה ברדיו "כאן מורשת", שיעור קצר בדיני זכר למחצית השקל, שם מדבר מרן הראש"ל גם על הסכום לשנה זו:

 

 

האם מותר להשתמש בשבת בתיון שעירו עליו כבר מים חמים?

צפו במכתבו של מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל, רבינו יצחק יוסף שליט"א


בס"ד, ‏כד כסלו תשע"ח

410-2/ע"ח

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ר' יצחק שם טוב נ"י

שלום רב,

לשאלתו בדבר מי שעירה מכלי ראשון על גבי תיון תה בשבת, ועשה מאותו תיון כמה כוסות תה, מה דין הכוס הראשון, ומה דין שאר הכוסות.

מבואר בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג (סי' שיח סעיף מד) שכל דבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור, אף אם ההלכה נפסקה בש"ע לאסור, בדיעבד שעבר ועשה כן אפי' במזיד, מותר ליהנות מדבר זה בשבת, ומבואר שם בדין עשיית תה בשבת, שלכתחלה אסור לערות בשבת מים חמים על עלי תה שלא נתבשלו כדי לעשות תמצית, שכלי ראשון מבשל כדי קליפה, וע"ש בהערה שהבאנו שבספר יערות דבש ח"ב כתב להרעיש על המקילים לערות מים רותחים על עלי תה בשבת, וע"ש שרוב הפוסקים ס"ל לאיסור, ומ"מ בשו"ת מים חיים או"ח (סי' קיח) כתב שיש להתיר עירוי רותחים על התה בשבת משום שהוא קלוי, וכאילו נצלה או נאפה, ואין בישול אחר צליה או אפיה, ואע"פ שדוחים דבריו, מ"מ בהיות שסו"ס דבר זה נתון במחלוקת כמ"ש ביערות דבש שיש מתירים, וכן שו"ת מים חיים התיר, וכן ישנה מחלוקת אם עירוי מכלי ראשון מבשל כלל, או תתאה גבר גם בכה"ג, לכן בדיעבד מותר לשתות אף את הכוס הראשון.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

מתוך הגליון השבועי "מרן מאור ישראל" שמות תשע"ח.


הירשם לקבלת גליון "מרן מאור ישראל" מידי שבוע למייל

הראש"ל הרב יצחק יוסף: ל"חלק ריאה" אין דין של בשר חלק!


לאור הבלבול בצבור שנוצר בתקופה האחרונה, אודות הכשר לריאה שניתן ע"י הרבנות הראשית לישראל ונקרא "חלק ריאה", מבהיר מרן הראש"ל והרב הראשי לישראל שליט"א, שאין לריאה זו דין של בשר חלק.

להלן מכתב ששלח הראש"ל שליט"א להרה"ג הרב משה פרזיס שליט"א:

 

פסקו של הראשון לציון בעניין כיבוי הגז ביום טוב ע"י כפית


בימים האחרונים הסעירה סוגיא מיוחדת את עולם התורה: האם מותר לכבות את הגז ביום טוב ע"י הנחת כף מתכת בין האש לבין חיישן הבטיחות, שלאחר כמה שניות האש נכבית.

הרה"ג הרב יצחק לוי שליט"א רב העיר נשר, כתב על הנדון מאמר הלכתי שם העלה להתיר.

המאמר הובא בפני מרן עמוד ההוראה הראשון לציון והרה"ר לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א, והוא צירף היום את הסכמתו להתיר.

היום בפינת ההלכה שתשודר ברדיו "כאן מורשת" בשעה 15.40, ידבר מרן הראש"ל שליט"א בעניין זה, ויפרט את הטעמים להיתר.

להלן המאמר המלא והצטרפותו של הראשון לציון שליט"א:

 

 

בירך מזונות ונמשך עד שאכל שיעור קביעות סעודה


לכבוד הגאון רבי חיים כהן שליט"א

ראש הכולל בכפר סבא,

בעניין מה ששאל במי שהתחיל לאכול עוגה שלא על דעת לקבוע עליה סעודה, ובירך במ"מ ונמשך באכילתו עד שאכל שיעור 204 גרם, האם יברך ברכת המזון, ואף שבירך בתחילה במ"מ.

תשובה: הנה ד"ז מובא בספר ילקו"י הלכות ברכות (סי' קסח סעיף ו) שאם התחיל לאכול עוגה שלא על דעת לקבוע עליה סעודה, ובירך במ"מ ונמשך באכילתו עד שאכל שיעור 204 גרם, יברך ברכת המזון, ואף שבירך בתחילה במ"מ, וכן בהלכה יג. [כל דרהם 2.8 גרם, 72 דרהם זה 204 גרם. ואף שי"א שכל דרהם 3 גרם, חזי לצרף סברת האומרים שדי בג' ביצים].

הנה איירינן שבעודו אוכל נמלך בדעתו לאכול עוד, שבדרך כלל כך הוא הדבר, שבאמצע אכילתו ערב לו העוגה ורוצה לאכול ממנה עוד, ולבסוף נתברר שאכל אכילה כוללת של שיעור של 204 גרם, בזה ודאי לא יברך שוב ברכה ראשונה המוציא, כי על הכל אם אמר מזונות יצא, חוץ ממים ומלח, אך לבסוף יברך ברכת המזון, וגם אם הסיח דעתו מלאכול, ואח"כ חזר ונמלך לאכול עוד, למסקנא כתב הכף החיים שכיון שאם בירך על הפת במ"מ יצא, וכ"ש לפת הבאה בכיסנין דיצא, אפי' אם קובע סעודתו עליהם ואינו חוזר ומברך ברכה ראשונה וכך ההלכה.

ולענין נט"י בין אם אוכל מכאן ולהבא 204 גרם, ובין אם לא אוכל מכאן ולהבא שיעור קביעות סעודה יכול לטול בברכה.

ובמקום אחר כתבנו לתמוה על הרב ברכת ה', שכתב שבזמנינו רגילים לקבוע סעודה על לחמניות מתוקות, ולכן כל שאוכל 54 גרם יברך על נט"י המוציא וברכת המזון. וכתבנו לתמוה היאך חולק על הרב בית דוד ומרן החיד"א ועוד אחרונים, ומי חינך אותו לבטחון כזה להורות לברך ברהמ"ז, בלא לחוש לסב"ל. אטו בזמנם לא אכלו לחמניות מתוקות, האם לא היה להם סוכר, ובכל זאת כתבו כל האחרונים הספרדים שיש שיעור לקביעות סעודה 72 דרהם.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול