מדברי מרן: אפילו אם נגזרה על האדם מיתה ח"ו, ניתן לתקן ע"י תשובה


מאמרותיו של מרן לפרשת השבוע: גם אם נגזרה על האדם מיתה ח"ו מפני העבירות שבידו, יש לו אפשרות לתקן את העניין ולבטל את רוע הגזירה ע"י תשובה וחזרה ממעשיו הרעים, וחזרתו לדרך הישר.

"ושבת עד ה' אלקיך… ושב ה' אלקיך את שבותך" (ל, ב-ג).

הסביר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (משיעורי הראש"ל, ח"א עמוד עב):

הנה כתוב "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", "קדם" הוא ראשי תיבות: ק'ין, ד'וד, מ'נשה.

קין, שפך דמים והרג את הבל אחיו, ושב בתשובה ונתקבלה תשובתו. דוד, נכשל בחטא בת שבע, ולפי דרגתו נחשב לו כאילו נכשל באיסור עריות, אך עשה תשובה ונתקבלה תשובתו. מנשה – עבד עבודה זרה, ולא הייתה עבודה זרה שלא עבד לה, ואף הכניס צלם של עבודה זרה להיכל בבית המקדש כדי להכעיס, אך עשה תשובה ונתקבלה תשובתו.

ונמצא ששלשתם יחד עשו ג' עבירות חמורות שבתורה – שפיכות דמים, עריות, עבודה זרה, ובכל זאת כשעשו תשובת אמת נתקבלה תשובתם, וזהו שנאמר: "תשב אנוש עד דכא", דכ"א ר"ת ד'ם – דהיינו שפיכות דמים, כ'וכבים – דהיינו עבודת כוכבים, א'שת איש – דהיינו גילוי עריות.

לרמוז שגם על עבירות חמורות אלו יש תשובה אם יעשנה כראוי, ואף אם נגזר דינו למיתה, יכול לתקן את מצבו ולשפרו על ידי תשובה אמיתית שעשה.

(משול תבל-דברים, עמוד שפב).

מתוך הגליון השבועי "מרן מאור ישראל".

לשליחת שאלות בהלכה לרבני הארגון, לחץ כאן

פרשת כי תבא: חידוש על הפרשה ממרן


"והיית אך למעלה ולא תהיה למטה" (כח, יג).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (ענף עץ אבות פרק א משנה יג, עמוד מט ד"ה ודלא):

יבואר על פי מה שכתוב (משלי טו): "אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה", כי שמא יאמר האדם בליבו: לא אלך בגדולות ובנפלאות ממני, די לי אם אחזיק בתומתי וביראתי, ועל משמרתי אעמודה, ולא להוסיף, ובאמת שאין כך הדבר, שאם לא יעלה ממדרגה למדרגה, ולא ילך מחיל אל חיל, בעל כורחו יפול למטה.

וזהו שאמר: "אורח חיים למעלה למשכיל" – שאם לא יעלה מעלה מעלה, על כרחו ירד לשאול מטה, ולכן אמר התנא: "ודלא מוסיף – יסיף". ולכן גם נאמר "מתהלך בתומו צדיק" – שאינו עומד במקום אחד, אלא הולך וגדל, צעד אחר צעד, כי בלתי אפשרי שיעמוד במדרגה אחת, פן יפול למטה.

(משוש תבל-דברים, עמוד שמו).

מתוך הגליון השבועי "מרן מאור ישראל".

מאמרותיו של מרן לפרשת השבוע


"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך… ושפטו את העם משפט צדק" (טז, יח).

הסביר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את הסמיכות בין מצוות סמיכת שופטים ושוטרים לעניין המועדים שהוזכר בסוף הפרשה הקודמת:

כידוע שהיו ישראל מקבלים תועלת גדולה מעצם עלייתם לרגל, וכמו שנאמר (ראה יד, כג): "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם… למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים",  וכתבו התוספות (ב"ב כא. ד"ה כי), שכשהיו ישראל עולים לרגל היו רואים שם קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודת הקודש, והיה נכנס בלבם יראת שמים גדולה והיו רוצים ללמוד תורה, לפי שהיו רואים שם שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודת ה', היו גם הם מכוונים יותר ליראת שמים ולעסוק בתורה.

ומחמת זאת היו שואלים שם שאלותיהם וספקותיהם בהלכה, וכמו שנאמר (שופטים יז, ח): "כי יפלא ממך דבר למשפט… וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו".

ומכיון שכך, עלולים האנשים לומר שאין עוד צורך להעמיד שופטים ודיינים בכל עיר ועיר, מפני שכל אחד ואחד ישאל את שאלותיו בירושלים בעת שעולה לרגל.

ולכן הסמיכה התורה בין מצוות עליה לרגל (האמורה בסוף פרשת ראה), לבין מצוות מינוי שופטים בכל עיר ועיר (האמורה בתחילת פרשת שופטים), לרמוז ולהורות שאף על פי שישראל עולים לרגל ויכולים לשאול שם את ספקותיהם, מכל מקום חובה עליהם להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר, שיהיו בתי הין מצויים בכל מקום ואתר.

(משוש תבל-דברים, עמוד רכג).

חידוש לפרשת השבוע ממרן הרב עובדיה יוסף זלה"ה

פרשת ראה תשע"ז


"עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה" (יד, כב).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור ישראל ח"א, עמוד רכב):

בגמרא אמרו (תענית ט.): אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר… שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די", מאי עד בלי די? אמר רמי בר חמא אמר רב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. ע"כ.

נראה לפרש על פי מה שאמרו (קהלת רבה א, יג): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה – רוצה מאתיים, יש לו מאתיים – והוא רוצה ארבע מאות… וכאן הבטיח הקב"ה למפרישי המעשרות הבטחה כפולה, האחת – רוב עושר וברכה שיהיו מנת חלקם, אולם עוד בה שיזכו למידת ההסתפקות, כמידת העשיר האמיתי שהוא שמח בחלקו, עד שיצטרכו לומר על רוב טובה – די, נמצא שאחת דיבר אלֹקים – שניים זו שמענו בברכה זו של "עד בלי די"…

ויתכן עוד, כי ריבוי העושר גורם להטרדות רבות, וכמו שאמרו: "מרבה נכסים – מרבה דאגה", ולכן יבלו שפתותיהם מלומר די, כדי שימצאו זמן לעסוק בתורה ולא יוטרדו בגלל העושר, וזה גם כן אות ברכה, שלא נמשכים אחר תאוות הכסף.

(משוש תבל עמוד קלז).

מתוך הגליון השבועי "מרן מאור ישראל"

פנינים על הפרשה ממרן הרב עובדיה יוסף | פרשת עקב תשע"ז


"ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם" (ח, ט).

הסביר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (הליכות מוסר ח"א, עמוד לב):

מהו שנאמר: "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם", מה פירוש הדבר "במסכנות"?

אלא, מדרך העולם כאשר רואים עני האוכל פת בלא כלום, הרי הוא נראה כמסכן, שהרי אוכל הוא פת שטעמה טפל.

אבל ארץ ישראל לא כן, אלא נתברכה שהלחם בה טעים ביותר, ואין צריך ללפת אותו בכל מיני מטעמים, ומשום כך האוכל פת לבד בארץ ישראל, אינו נראה כמסכן כלל וכלל,  ומשום כך נאמר: "ואכלת ושבעת וברכת" – שבאכילת לחם של ארץ ישראל נהיה האדם שבע, אף שאוכלו לבד בלא כלום, ומתחייב הוא בברכה על אכילה זו.

וזהו שנאמר: "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם!".

(משוש תבל דברים עמוד קלא).

 

"ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים" (ט, י).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור ישראל-דרושים, עמוד קעא ד"ה במדרש):

איתא במדרש (יתרו כח א): הלוחות היו אורכן ו' טפחים, וכביכול ביד ה' היו ב' טפחים, וביד משה ב' טפחים, וב' טפחים מבדילים בין יד ליד.

ונראה לפרש, שליש הלוחות רומז לסודות התורה שלא נתגלו לשום בשר ודם, רק אלקים הבין דרכה ויודע מקומה (והם כנגד ב' טפחים שביד הקב"ה), ושליש ניתן ונמסר למשה רבינו, ושליש מפרישים ומבדילים בין יד ליד, היינו שנשארו לעמלי תורה, שכל אחד מהם זוכה לפי עמלו ויגיעתו בתורה.

(שם עמוד קלז).