קובץ בית יוסף – גליון ב, תמוז תשע"ד – המהדורה הדיגיטאלית