אמירת תהלים בלילה כשמדליקים נר לע”נ צדיק

75 viewsמקרא בלילהעילוי נשמה
0

שלום וברכה. שמדליקים בלילה נר לעילוי נשמת צדיק האם מותר לומר אחר כך תהילים?

0

תשובת הרה”ג הרב שלמה שרגא שליט”א, ראש כולל ברוך שאמר:

לאשה כן לגבר אם לא צורך חולה לא התירו, אלא א”כ אינו יודע ללמוד משניות אפשר להקל, וכן אמר לי הגאון רבי בן-ציון מוצפי שליט”א.

בשבוע שעבר נשאלתי ממגיד שיעור שמובר את שיעורו בלילה, ופעמים מקדימים הצבור לבא ורוצים לקרוא בינתיים עד שיגיע הרב שנים מקרא ואחד תרגום או חוק לישראל. והתירו בזה הגרב”צ מוצפי שליט”א ומרן הראש”ל שליט”א. ודו”ק מינה לנדון דידן. וכל שכן לנשים. וכן הורה לי אאמו”ר שליט”א.

הוספת הרה”ג הרב שמעון ללוש שליט”א, ראש כולל “חכמת שלמה”, ומחה”ס נשמע קולם: 

אשה שרגילה לקום בלילה לקרא תהלים, דאה”נ רשאית, ודעתי היתה שלפי הרגילות שלה ניתן לה לסמוך על עיקר הדין לפי הפשט, ושלא לחוש לקבלה לגבי מקרא בלילה, ובנוסף שהוא דרך תפילה ותחנונים ולא דרך קריאת מקרא.

אולם הוספתי סברא ללא מקור (לרווחא דמלתא), דשמא גבי אשה, שאינה מצווה על לימוד תורה, מסתמא לא נעשה בקריאה שלה אותה פעולה שנעשה ע”י קריאת מקרא של האיש, (כמבואר בדברי מרן החיד”א ועוד, שע”י קריאת מקרא נעשים בירורים בעשיה וכו’.) שפעולה זו בעיקרה שייכת דוקא מכח המצוה. ולכן אמרתי שאין לך בו אלא חידושו בקריאת מקרא של האיש, ואף בזה כנודע הדבר אינו מבורר בהחלט בדעת רבנו האר”י, כמבואר ביביע אומר. אלא דנקטינן להחמיר. והוו דלא להוסיף עלה לגבי אשה.

תפריט נגישות

***