דין ציצית בשבת


א. ארבע ציציות מעכבות זו את זו, שכל זמן שאין בה כל הארבע ציציות אינה מצוייצת כהלכתה, והיוצא בה לרשות הרבים בשבת חייב חטאת. ולכרמלית אסור מדרבנן. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רכט. ושאר”י ח”א עמוד רט].

ב. אם הטלית מצוייצת כהלכתה מותר לצאת בה לרשות הרבים, בין טלית קטן בין טלית גדול, אפילו בזמן הזה שאין לנו תכלת, ואפילו בטלית של שאר מינין [לא של צמר ופשתים], כגון טלית משי, שחיובן רק מדרבנן. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רמד. ושאר”י ח”א עמוד רטז].

ג. מותר לצאת גם בליל שבת בטלית מצוייצת כהלכתה, כדרך לבושו, אף לרשות הרבים גמורה. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רמה. ושאר”י ח”א עמוד ריז].

ד. טלית שהחוטים בה לא נבדקו, אפילו הכי מותר לצאת בה בשבת לרשות הרבים, ואין חוששין שמא נקרעו החוטין, ואין צריך לבדוק הציציות קודם שיוצא לרשות הרבים, דמוקמינן אחזקתייהו.

ה. מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בטלית קטן שאין בה כשיעור, אף אם אין שם עירוב. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רמז. ושאר”י ח”א עמוד ריח].

ו. מותר לצאת בשבת בטלית שאולה לרשות הרבים. והמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה. [ילקו”י ספר על הל’ ציצית, עמוד רמח. ושאר”י ח”א עמוד ריט].

ז. מותר להתעטף בטלית גדול וללבוש עליו מעיל חורף, ולצאת כך לרשות הרבים גם במקומות שאין בהם עירוב. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רמט. ושאר”י ח”א עמוד ריט].

ח. מי שאין לו ציצית בשבת, אסור להטיל ציציות בטלית של ד’ כנפות בשבת, משום דקשר עליון מדאורייתא, ועובר על איסור קושר. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רמט. ושאר”י ח”א עמוד רכ].

ט. מותר לקפל את הטלית בשבת שלא כסדר קיפולו הראשון, אפילו אם אינו חוזר להתעטף בציצית בו ביום. והנוהגים לקפלו כסדר קיפולו הראשון, אין למחות בידם, שיש להם על מה שיסמוכו. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד רנב. ושאר”י ח”א עמוד רכ, וילקו”י שבת כרך ב’ עמוד עט].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן