סימן נ – לומר משנת איזהו מקומן בכל יום


א. קבעו לומר בכל יום פרשת התמיד ופרק איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, כדי שיחשב ללימוד מקרא משנה וגמרא. [דברייתא דרבי ישמעאל הוי במקום גמרא, שהמדרש כגמרא]. והמנהג לומר פרק איזהו מקומן גם בשבת. [ילקו”י ספר על הל’ פסד”ז, סי’ נ הערה א. שאר”י ח”ב עמ’ כד].

ב. גם תלמידי חכמים ובני ישיבות צריכים לקרוא הנ”ל בכל יום, אף שלומדים כל היום גמרא. ותלמידי חכמים הנמנעים מלאומרו מפני ההתמדה שלהם בעסק התורה, יש להם על מי לסמוך, הא לאו הכי בודאי שגם הם צריכים לומר בכל יום פרשת הקרבנות ואיזהו מקומן. ומיהו בקריאת “חק לישראל” אינם חייבים, ויוצאים ידי חובת מה שאמרו שחייב אדם לשלש את לימודו בתורה במשנה ובתלמוד, בסדר התפלה. ומכל מקום טוב ונכון שכל בן תורה ירגיל את עצמו ללמוד חק לישראל בזמני ההפסקות, בכל יום ויום. [וכן מנהג מרן אאמו”ר שליט”א לקרוא בכל יום “חק לישראל” דבר ,,,,,,יום ביומו]. [ילקו”י מהדורת תשס”ד, ספר על הל’ פסד”ז, סי’ נ הערה ב, עמוד קצ. שאר”י ח”ב עמוד כו-כח].

ג. יש אומרים שאין לומר פרק איזהו מקומן בבית האבל, מפני שהוא לימוד תורה, והאבל אסור בתלמוד תורה. ואין הלכה כדבריהם, שמאחר וקבעום בסדר היום, הוי ככל התפלה שאין איסור לימוד תורה לאבל. ולכן גם האבל אומר את כל הנ”ל. ומכל מקום הנוהגים שלא לאומרם בבית האבל, יש להם סמך. [ילקו”י על פסוקי דזמרה עמוד קצד, סימן נ אות ג. עמוד קצד. שאר”י ח”ב עמ’ כח].

ד. אחר אמירת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, אומרים יהודה בן תימא וכו’ ויהי רצון, וקדיש על ישראל. ואם עדיין אין מנין יכולים להתחיל באמירת הודו, ואחר אמירת ה’ מלך, קודם ברוך שאמר, יאמרו קדיש על ישראל. [כמבואר לעיל סימן מח]. [ילקו”י מהדורת תשס”ד, ספר על הל’ פסד”ז, סי’ נ הערה ד. עמוד קצד]

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן