סימן תרא – סדר יום שני של ר”ה, וצום גדליה


א. ביום השני מתפללים כמו ביום הראשון, וקורין מ”והאלהים נסה את אברהם”, עד סוף הסדרא. והמפטיר קורא כמו אתמול. וההפטרה בירמיה, כה אמר ה’ מצא חן במדבר, עד הבן יקיר לי אפרים. [ילקוט יוסף מועדים עמוד סב].

ב. במוצאי ראש השנה מבדילין כמו במוצ”ש, אלא שאין מברכים על הבשמים ועל האש.

ג. ביום ג’ תשרי צמים צום גדליה, והכל חייבים בצום זה. וגם בעלי ברית וחתן מתענים ביום זה, אא”כ הצום דחוי לד’ תשרי. ומי שיתענה בצום גדליה ועקב כך לא יוכל להתענות ביוהכ”פ, לא יתענה בצום גדליה. [ילקו”י השכמת הבוקר מהדורת תשס”ד עמוד קצו]. וכל הפטורים משאר תעניות צבור פטורים מתענית זו. ואם חל ראש השנה בימים חמישי שישי, צמים ביום ד’ תשרי. ומנהגינו פשוט בארץ ישראל להתפלל שחרית עם טלית ותפילין כמו בכל יום. [ורק בתשעה באב יש שנהגו להניחן במנחה]. [ילקו”י על תפילין מהדורת תשס”ד עמ’ תפה]. 

ד. ספרדי המתפלל מנחה בצום גדליה בבית כנסת של אשכנזים והזמינוהו לעלות שלישי לספר תורה, לכתחילה ישתמט מלעלות ורק אם אינו יכול רשאי לברך ולהפטיר דרשו ה’ בהמצאו כמנהג האשכנזים, אף על פי שהספרדים לא נהגו כיום להפטיר בצום גדליה. [שו”ת יביע אומר חלק י’ חאו”ח סימן מד].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן