סימן תרצג – פורים שחל במוצאי שבת


א. אין להביא המגילה לבית הכנסת בעיצומו של יום השבת לצורך קריאתה בלילה, שהרי הוא כמכין משבת לחול. [מור וקציעה (סי’ תרצג). ובעיקר הטלטול של המגילה ביום שבת (אפילו בביתו) הפר”ח (סי’ תרפח ס”ו) אוסר לטלטל המגילה בשבת. אך המטה יהודה (דנ”ג ע”ד) כתב דהיינו דוקא בפורים שחל בשבת, שגזרו שלא יקרא המגילה שמא יעבירנה ד’ אמות ברה”ר (מגילה ד:). אבל בשבת שאינו פורים מותר לטלטלה. ורק אסור להביאה בשבת לצורך הלילה, משום מכין לחול]. ובמקום הצורך מותר להביאה (במקום שיש עירוב) אחר שקיעת החמה של יום שבת. ואם אפשר יעשה זאת על ידי קטן. [יפה ללב ח”ב (ר”ס תרצג). וע’ פמ”ג (מש”ז ר”ס תקג) שמשמע שגם בבה”ש יש להחמיר משום הכנה. אך מ”מ במקום צורך מצוה כה”ג יש מקום להקל. וע’ בילקו”י שבת (כרך ב’ סי’ שו). ילקו”י מועדים (עמ’ שטו). חזו”ע פורים (עמ’ קז). הליכות עולם ח”ג (עמ’ קצה).]

ב. אם חל פורים במוצאי שבת, גם הנשים חייבות בברכת מאורי האש. [ילקוט יוסף מועדים עמוד שב. על פי המבואר בשו”ת יביע אומר חלק ד’ חלק אורח חיים סימן כד סק”ז]

ג. כשחל פורים (של ערי פרזות) במוצאי שבת, יאמרו אחר העמידה חצי קדיש, שובה ה’ עד מתי, ויהי נועם וכו’, יושב בסתר וכו’, עד ואתה קדוש. [כן כתבו הארחות חיים (בסדר תפלת פורים אות לא), והכל בו (סי’ מה), ועוד]. ואחר כך יקראו המגילה. ונכון לברך לפני מקרא מגילה בורא מאורי האש, כדי שלא יהנו מהנר במוצאי שבת קודם שיברכו עליו. וכן פשט המנהג להקדים קריאת המגילה לפני ההבדלה. ובהבדלה שבסוף התפלה ישמיטו בורא מאורי האש. [כ”כ הכל בו (ס”ס מא) וז”ל: פורים שחל במוצ”ש, שקוראים המגילה לאור הנר, מברך בורא מאורי האש מקודם, ויש חולקים וכו’. והובא בב”י. והיינו שלא יהנה מהאור בלא ברכה. ולדעת מרן עכ”פ אין שום איסור אם יקדים לברך בורא מאורי האש קודם המגילה, לכן כן ראוי להורות. ילקו”י מועדים עמו’ שיד. יחוה דעת ח”א סי’ עה. יביע אומר ח”ד חאו”ח סי’ כד, וח”ט חאו”ח סי’ עט אות כד. חזו”ע פורים עמו’ סז]. וכשחוזר האיש להבדיל בביתו להוציא את הנשים ידי חובת ההבדלה, נכון שהנשים יברכו בעצמן על האש.

ד. אם לא בירכו “בורא מאורי האש” קודם המגילה, ונזכרו באמצע, יפסיק השליח צבור בין הפרקים או בין פרשה לפרשה ויברך בורא מאורי האש, ואחר כך ימשיך המגילה. [ע’ בכה”ח (סי’ תרצג ס”ק יב). שו”ת חזון עובדיה ח”א סי’ טז בהערה עמוד רלז]. ואם לא עשה כן יברך בורא מאורי האש בהבדלה כמו בכל מוצאי שבת. [שו”ת רב פעלים ח”ב חאו”ח ס”ס יד. ילקו”י מועדים עמ’ שטו. שו”ת חזון עובדיה ח”א עמ’ עז]. ויש מי שכתב שאם חל פורים במוצ”ש יאמרו ההבדלה על הכוס כולה קודם קריאת המגילה, אולם המנהג לומר ההבדלה על הכוס אחר קריאת המגילה. [כמ”ש הכל בו (ס”ס מה). משום דכל לאפוקי יומא מאחרינן. יבי”א ח”ט סי’ פח אות כ].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן