סימן תרצו – דיני הספד ותענית


א. מי שהוא אבל בתוך שבעה ימי אבלות, אינו נוהג אבלות בפורים בדברים שבפרהסיא, אבל דברים שבצינעא נוהג, וכדין אבלות בשבת. ולכן לא יעלה לספר תורה בפורים, ואם קראו לו בשמו יעלה. ויש להתיר לאבל לפתוח החנות בפורים, משום דהוי דבר שבפרהסיא. [ילקו”י על הלכות אבלות. חזו”ע פורים עמוד קפז. וכ”ד מרן בש”ע סי’ תא ס”ז].

ב.  האבל  חייב  בהנחת  תפלין  ביום פורים אפילו הוא יום ראשון של האבלות, שהוא יום קבורה, ומיהו אם הוא גם יום המיתה לא יניח תפלין אפילו לאחר קבורה. [ואם הוא יום המיתה, לא יניח תפלין, אפי’ אחר הקבורה. כי בודאי מר לו מר, כמ”ש ואחריתה כיום מר. וע’ ילקו”י אבלות. חזו”ע פורים עמ’ קצא].

ג. אף על פי שהאבל אינו יוצא מפתח ביתו בפורים, מכל מקום יש לו לקיים סעודת פורים על השלחן, כרגיל. ואין לבכות כלל בפורים, שזה בסתירה למצות שמחת הפורים. [שו”ת בית יהודה עייאש ח”א (חאו”ח סי’ כד). ע”ש. חזון עובדיה על הלכות פורים].

ד. מה שאין אבלות נוהגת בפרהסיא בפורים, הוא גם בליל פורים, אף שאין מצות סעודת פורים בלילה, מכל מקום שמחה יש. ובודאי שאסור להספיד גם בליל פורים, שבכל התורה כולה היום הולך אחר הלילה שלפניו, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. [הנה לשון הריטב”א (מגילה ה:), הא דאמרינן שמחה מלמד שאסורים בהספד, נראה שה”ה שאין אבלות נוהג בהן, דאתי שמחה דרבים ודחי אבלות דיחיד. ונראה מדבריו דהא תליא בהא. א”כ גם אבלות אינה נוהגת בלילה. וראה בחזו”ע פורים עמ’ קצב].

ה. בירושלים נוהגים שלא להברות בחול המועד, זולת על אב ואם, והוא הדין שלא להברות בפורים זולת על אב ואם, ובשאר מקומות עושים הבראה בפורים. אך טוב להברות רק בעוגות וקפה, ולא בביצים ועדשים. (יביע אומר ח”ד חיו”ד סי’ כו, וח”ט חאו”ח ס”ס ק).

.ו. האבל, אפילו בתוך שבעה, חייב במשלוח מנות ובמתנות לאביונים, שהרי האבל חייב בכל מצות התורה (סוכה כה:). [ש”ע (סי’ תרצו ס”ו). וכ”ה בהרא”ש (פ”ג דמ”ק סי’ פה) בשם רבינו מאיר].

ז. טוב שהאבל לא ירבה במשלוח מנות. [פמ”ג]. ונכון שישלח מנות של בשר ודגים פירות וירקות וכיוצא בהם, ולא תפנוקי מעדנים ומיני מתיקה מיוחדים. [מטה משה]. והאשכנזים נוהגים שלא לשלוח מנות לאבל כל י”ב חודש על אביו ואמו, וכל שלושים יום על שאר קרובים, [הרמ”א בהגה ביו”ד סי’ שפה. וכתב הגר”א (ס”ק יד), שהוא מדין שאין שואלים בשלום האבל עד תום י”ב חודש. ומשלוח מנות הוא כשאלת שלום. והמג”א (ס”ק יב) כתב, שכוונת הרמ”א להורות שכל זה לדעת האומרים שכל דיני אבלות נוהגים בפורים, אבל במקום שאין נוהגים אבלות בפורים, דין פורים כדין שבת, ובמקום שנהגו לשאול בשלום אבלים בשבת, מותר לשלוח אליו מנות]. אבל הספרדים נוהגים לשלוח מנות אליו כרגיל. [ילקו”י מועדים עמ’ שמא, ילקו”י תפלה כרך א’ מהדורת תשס”ד עמ’ צ’. ואף שמרן אאמו”ר שליט”א כתב בירחון קול סיני, הלכות פורים, שאין לשלוח מנות לאבל, ונמשכנו אחר דבריו בילקו”י מהדו”ק, מ”מ הדר הוא לכל חסידיו, וכיום הוא מורה ובא כפי המבואר, שהעיקר כמו שפסק מרן ביו”ד (סי’ תא ס”ז) שאין אבלות בפורים לא בי”ד ולא בט”ו. וכ”כ בברכ”י, ושכן הורה למעשה. ולכן יכולים לשלוח מנות לאבל לשמחת פורים]. וכן אם רב העיר הוא אבל, או שהוא רבו שלימדו תורה, מצוה לשלוח לו מנות דרך כבוד, שאין זה אלא כתשלום חוב. [כמבואר בשו”ת דברי מלכיאל ח”ה סי’ רלז].

ח. אפילו למי שמחמיר שלא לשלוח מנות לאבל, אם האשה אבלה בודאי שמותר לשלוח מנות לבעלה, כיון שהוא אינו אבל. [ראה בחזון עובדיה פורים שם].

ט. לכל הדעות מותר לשלוח מתנות לאביונים לאבל עני, דהוי צדקה. ואפילו בתוך שבעת ימי אבלות, ואין להחמיר בזה כלל. [כ”כ המג”א וא”ר. ילקוט יוסף מועדים, עמוד שמא]

י. אבל שהוא מומחה לנגינה, והוא אומן בכלי שיר, והוא בתוך י”ב חודש לאב ואם, מותר לו לנגן לכבוד פורים ולכבוד סעודת מצוה, כיון שאין כוונתו לשם שמחה. [שו”ת זקן אהרן (סי’ ריג). וע’ בשו”ת זרע אמת ח”ב (סי’ קנז). ובילקו”י מועדים עמ’ שמא. חזון עובדיה פורים עמו’ קצד]

יא. מי שמתה אמו, ולא נודע לו עליה, אין להודיע לו בפורים, כדי שיאמר עליה קדיש, שהרי מצד עיקר הדין אסור להודיע לקרובי המת אפילו באביו ואמו, משום “מוציא דבה הוא כסיל”, אלא שנהגו להודיע לבנים בשביל הקדיש, והרי בפורים לא יצא הדבר מידי מחלוקת אם נוהגים בו אבלות, ולכן לכתחלה אין להודיעו לגרום לו אבלות, ומוטב לסתור המנהג ולעשות על פי הדין, ושב ואל תעשה עדיף. [פנים מאירות ח”ב סי’ ק].

יב. מותר לישא אשה בפורים ואין בזה משום אין מערבין שמחה בשמחה. ואפילו אם עושים את סעודת הנישואין בפורים שפיר דמי. אך ממדת חסידות טוב שיעשו הסעודה בלילה שאחרי הפורים. וכל שכן שמותר לערוך מסיבת אירוסין ושידוכין ביום פורים. [כן פסק מרן בש”ע (סי’ תרצו ס”ה). דדוקא במועד אסרו, וכדאמר רב אשי (בחגיגה ח:), שנאמר ושמחת בחגך, ולא באשתך, אבל בפורים מותר. וע’ בילקו”י מועדים עמ’ שמב. וביביע אומר ב’ סי’ כב סק”ג, ובחזו”ע עמ’ רג].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן