פרק יד – מצות שמחת חתן וכלה


א. מצוה גדולה לשמח חתן וכלה ולרקוד בפניהם. ושכר המצוה גדול מאד.[חופה וקידושין עמ’ רנח]. 

ב. יש שנהגו בירושלים שלא להביא אלא כלי שיר אחד. מפני חורבן העיר. ואין מנהגינו כן, וכן פשט המנהג כיום להביא תזמורת עם כלי שיר אף בירושלים. [חופה וקידושין עמוד רנט]. 

ג. מצות שמחת חתן וכלה היא לשבחם בדברים, או לרקוד בפניהם. ובחדא מינייהו סגי. [חופה וקידושין עמוד רס]. 

ד. תלמיד חכם או אדם חשוב שעצם נוכחותו שם משמחת את החתן, מקיים בזה את המצוה. [חופה וקידושין עמוד רסא]. 

ה. גם מי שלא נהנה מהסעודה מצוה עליו שישמח את החתן והכלה. אך כל מי שנהנה מהסעודה ואינו משמח את החתן, מאחר שיש עליו חיוב לשמחו, עובר בחמשה קולות. [חופה וקידושין עמוד רסא]. 

ו. החיוב לשמח חתן וכלה הוא בכל שבעת ימי המשתה, ולא רק בליל החתונה. [חופה וקידושין עמוד רסב]. 

ז. יש אומרים שאין כל מניעה להרכיב את החתן על הכתפיים. ויש שמקפידים בזה שלא להרימו על הכתפיים, אלא מגביהים החתן כשהוא יושב על גבי כסא. ואף על פי דהכי עדיף טפי, מכל מקום אם מרימים את החתן על הכתפיים אין צריך לגעור בהם.[חופה וקידושין עמ’ רסג]. 

ח. אם החתן מוחל לו שלא ישמחנו, אינו עובר משום מה שאמרו: “כל הנהנה מסעודת חתן וכלה ואינו משמחו עובר בחמשה קולות”. [חופה וקידושין עמוד רסד]. 

ט. יש נוהגים שאם אחד ההורים של החתן או של הכלה הוא אבל תוך י”ב חודש לאב או אם, שעורכים את החתונה בלי תזמורת וכלי שיר. ואין מנהג זה נכון, וגם באופן כזה יש לערוך את החתונה עם תזמורת בשירים וריקודים ומחולות. ועל כל פנים הדבר פשוט וברור שאין להורים לדחות את החתונה של בניהם לאחר י”ב חודש, ואף אם החתן עצמו הוא בתוך י”ב חודש לאב ואם, אין לו לדחות את חתונתו עד שיעברו י”ב חודש, אלא מצוה עליו להינשא גם בתוך י”ב חודש, או אפילו בתוך שלשים יום, וצריך להביא תזמורת .ולשמוח ביום חתונתו וביום שמחת לבו. [חופה וקידושין עמוד רסד]. 

י. אם אחד מההורים של החתן או של הכלה הוא אבל תוך י”ב חודש, ואם לא יהיו נוכחים בחופה יגרום הדבר צער לחתן או לכלה, יש להתיר להם להשתתף בחופה, ויקבלו את האורחים, אך לא ישבו לאכול יחד עם המוזמנים, אלא יאכלו בנפרד בחדר צדדי, ובזמן הסעודה והריקודים יכבדו את האורחים וידאגו להושיבם כל אחד במקומו, ולכבדם במאכל ומשקה. ואם האחים של החתן או של הכלה הם בתוך י”ב חודש לפטירת אב ואם, ימתינו מחוץ לאולם עד שהחופה תתחיל, [כשיש שם תזמורת מנגנת] ויכנסו לאולם מיד כשהחופה מתחילה, ואחר החופה ילכו לחדר צדדי. ויכולים לאכול שם מסעודת החתן. [חופה וקידושין עמוד רסה]. 

יא. יש לאסור להזמין קוסם לשמחת חתן וכלה שעושה מעשה להטוטים באחיזת עינים על ידי קלות התנועה וזריזות מעשיו, אף על פי שאינו עושה שום פעולה של כישוף. שהוא איסור תורה, ואסור לעשות כן גם לצורך שמחת חתן וכלה, ואין לעבור על שום איסור כדי לשמח חתן וכלה. אבל אם הקוסם הוא גוי, מותר לחזות בלהטוטיו. [חופה וקידושין עמוד רסו]. 

יב. אין לאיש להתחפש לאשה לצורך שמחת חתן וכלה, או להיפך, שאין להתיר שום איסור לצורך שמחת חתן וכלה. [חופה וקידושין עמוד רסח]. 

יג. הדבר פשוט וברור שלפי ההלכה אסור לרקוד ריקודים מעורבים בחתונה, אנשים ונשים יחד, [או מעגל של נשים ומעגל של גברים זה ליד זה], והעובר על זה גדול עוונו מנשוא. ואף המסתכלים בריקודים אלה לא ינקו מעון, אף על פי שיש מצוה גדולה לשמח חתן וכלה, אין לעשות מצוה על ידי עבירה, וכל שכן עבירה חמורה כזו. [חופה וקידושין עמוד רסט]. 

יד. חתן שחלק מבני משפחתו חילוניים, וחושש שירקדו ריקודים מעורבים, עליו לצוות לתזמורת שאם יתחילו בריקודים מעורבים יפסיק מיד את התזמורת. וראוי לכל חברי החתן שירקדו ביתר שאת וביתר עוז כדי למנוע ריקודים מעורבים. [חופה וקידושין עמוד רע]. 

טו. אסור באיסור חמור לנשים לרקוד לפני הכלה במקום שאין מחיצה.[חופה וקידושין עמ’ רעא]. 

טז. אם עושים צילום “וידאו” יש ליזהר שלא לצלם את ריקודי הנשים, כדי שלא להכשיל אחר כך את אלה שיחזו בצילומים. ואם בכל זאת צילמו את ריקודי הנשים, על הצלם לערוך את סרט הוידאו ולהפריד את הצילומים של הנשים בסרט נפרד. [חופה וקידושין עמוד רעא]. 

יז. מה שנהגו אצל כמה מהאשכנזים לרקוד עם הכלה בהפסק מטפחת, אין להנהיג כן אצלינו. [חופה וקידושין עמוד רעב]. 

יח. אסור לאנשים ללכת במחול [מעגל] עם הכלה בז’ ימי המשתה. ובמקומות שנהגו כן לשמחת חתן וכלה, חובה קדושה לבטל מנהגן, שאין להתיר שום איסור לצורך שמחת חתן וכלה. [חופה וקידושין עמוד רעב]. 

יט. כבר נהגו לברך את הכלה בשעת נישואיה במזל טוב, ואין בזה משום שאלת שלום לאשה. וכן מותר לברך ולהתפלל בעדה ואפילו בפניה, שאין זו אלא תפלה בעלמא, ולא שאלת שלום. [חופה וקידושין עמוד רעג]. 

כ. כבר נתבאר לעיל [עמוד רמב] שאף על פי שמעיקר הדין מותר לאב לנשק את בתו הכלה, וכן את בנותיו הגדולות, מכל מקום ראוי שלא יעשה כן בפרהסיא. ולכן מה שמצוי שאבי הכלה מנשק לבתו הכלה בפרהסיא, ראוי לבטל מנהג מכוער זה. [חופה וקידושין עמוד רעג]. 

כא. חתן שיש לו קרובות משפחה שיודע שהן עלולות לנשקו אחר החופה, יכין עצמו לכך להתרחק מזה, [כדי שלא יהיה מופתע] ויסביר להן שהדבר אסור לפי ההלכה. וכן ימנע מלהושיט לנשים יד, ויש לעשות הכל בהסברה נאותה וברוח טובה. וגם הכלה אין לה להושיט יד לגברים. [חופה וקידושין עמוד רעג]. 

כב. תלמיד חכם השוקד על לימודו, יכול להמנע מללכת לסעודת שבע ברכות, כדי שיעסוק בתורה בהתמדה. ולא מבעיא שאם התחיל בלימודו שאין צריך להפסיק, אלא אף לכתחלה רשאי ללמוד ולא ללכת לסעודת מצוה. ומכל שכן בתלמיד חכם שמברר הדין הלכה למעשה, שאין לך מדה טובה הימנה, ולא שייך בכהאי גוונא להכלילו בכלל מה שאמרו חז”ל: שבעה מנודין לשמים ח”ו. ומכל מקום אם רואה שבהליכתו לשם יוכל לזכותם על ידי אמירת דברי מוסר, כדאי הוא שילך לשם. [חופה וקידושין עמוד רעד]. 

כג. אין לחתן לברך ברכת “אשר צג וכו'” בליל החתונה. [חופה וקידושין עמוד רעו].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן