שכר מצות ציצית


א. גדול עונש המבטל מצות ציצית, ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ. והזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה. [ילקוט יוסף ספר הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שצא. ושאר”י ח”א עמ’ רפ הערה א’].

ב. שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולן, שנאמר: “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ועשיתם אותם”. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שצא. ושאר”י ח”א עמוד רפב].

ג. אף שמעיקר הדין אין חיוב כל כך ללבוש טלית קטן כל היום, מכל מקום ראוי ונכון מאד להשתדל לקיים מצות ציצית, וללבוש טלית קטן במשך כל היום. שהיא מצוה יקרה וחשובה עד מאד, ששקולה כנגד כל המצוות. וכן מצוה לחנך גם את הקטנים מגיל שש במצוה יקרה זו, ולהלבישם טלית קטן תחת בגדיהם. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד שצא. ושאר”י ח”א עמוד רפב].

ד. ומכל מקום מי שאין לו ציצית אין צריך לחזר על הפתחים כדי שיהיו לו מעות לקנות טלית. ואם אין ידו משגת לקנות ציצית ותפילין, יקנה תפילין, אבל אם מוצא תפילין בשאלה, יקנה ציצית. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שצב. ושאר”י ח”א עמוד רפג].

ה. נכון לקנות טלית נאה משום זה אלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות. אך לא יעכב את המצוה בעבור זה. וכן עיר שאין בה ספר תורה, ויש שם סופר שיודע לכתוב, אבל אינו יודע לכתוב יפה כמו סופר אחר, שלא יבוא בקרוב, מוטב שיכתוב אותו המצוי מיד. וכן אין להמתין להתעטף בציצית עד שבת לכבוד שבת. [ילקו”י הלכות ציצית, עמוד שצב. ושאר”י ח”א עמוד רפג].

ו. מצוה לאחוז הציציות בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע, רמז לדבר: והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. [ילקו”י על ציצית, מהדורת תשס”ד, עמ’ שצב. ושאר”י ח”א עמ’ רפד].

ז. יש האוחזים בידיהם את כל ד’ הכנפות, ומנהגינו לאחוז בשתי הציציות שלפנינו בלבד. [והוא על פי דברי הגר”א שהיה בקי בכתבי האר”י ז”ל ונהג כן. ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד שצב. ושאר”י ח”א עמוד רפה].

ח. נהגו לאחוז הציציות שלפניו באמירת ברוך שאמר, ומנשקים הציציות בגמר הברכה. [סידור עמודי שמים להיעב”ץ, שארית יוסף חלק א’ עמוד רפה].

ט. טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך. [וטוב שיצייר במחשבתו כאילו יש בהם חוט מראה תכלת, שהוא דומה לרקיע]. וראוי להסתכל בציצית בכל איזה זמן, כי יש בזה תועלת לאדם שלא יבוא לידי חטא. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שצה. ושאר”י ח”א עמוד רפו].

י. יש נוהגים להסתכל בציציות כשמגיעים לוראיתם אותו וליתן אותם על העינים, ומנהג יפה הוא לחיבוב מצוה. ויש שמנשקים הציציות בכל פעם שמזכירים ציצית. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שצו. ושארית יוסף ח”א עמוד רפו].

יא. כשמסתכל בציצית מסתכל בשני ציציות שלפניו שיש בהם עשרה קשרים, רמז להויות, וגם יש בהם ט”ז חוטים ועשרה קשרים עולה כ”ו כשם הוי”ה. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד שצח. ושאר”י ח”א עמוד רפז].
יב. סומא, יש לו לאחוז את הציציות בשעת ק”ש כפיקח לכל דבר, ועל פי הקבלה גם הוא ינשק את הציציות כשאומר וראיתם אותו, ויעביר הציציות על עיניו. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד שצח].

יג. נכון שלא להניח הטלית בלא קיפול בלילה. וטוב שכל אחד יקפל הטלית בידו, ולא יתננו לאחר לקפלו, דקשה למזל. [ילקוט יוסף ספר על הל’ ציצית, מהדורת תשס”ד, עמ’ שצט. ושאר”י ח”א עמ’ רפז].

יד. מעיקר הדין מותר לקפל את הטלית באמצע שאומר עלינו לשבח, או בעת שאומרים קדיש,
ובלבד שנותן לבו לענות אמן ויהא שמיה רבא. ואם יש לחוש שלא יענה אמן, נכון שלא יקפל בטלית באמצע ששומע קדיש. [ילקו”י על הל’ ציצית, עמוד שצט. ושאר”י ח”א עמוד רפז].

טו. כשמסיר מעצמו את הטלית אחר התפלה, טוב שיסירנה ביד שמאל שהיא יד כהה, להראות שקשה עליו פרידתו. וכן ינהג כמשסיר מעליו התפילין, ולא יסיר הטלית כי אם לאחר חליצת התפילין, ונכון להמתין עד אחר עלינו לשבח. [ילקוט יוסף הלכות ציצית, תשס”ד, עמוד ת. ושאר”י ח”א עמ’ רפז].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן