שובבי”ם: עובדות מדהימות על מרן הגר”י יוסף / הרב אליהו כהן


עומדים אנו בעיצומם של ימי השובבי”ם, ובטרם יחמקו ימים אלה מבין אצבעותינו בלא שנחוש בהם וללא שנדע את מעלתם, נשרטט מספר שורות במעלת ימים אלה וקדושתם ובדרכי ההנהגה הנכונים הצריכים חיזוק בימים אלו, מאשר ראינו אצל מו”ר הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, במרוצת השנים.

ובטרם אגש אל הקודש לספר מעט מזעיר ממה שעיני ראו ולא זר אצל מורנו הגאון הראש”ל שליט”א, אקדים מה שכתב הגאון ר’ חיים פלאג’י בספרו נפש כל חי (מע’ ב’ אות כז), ובקצרה בספרו ראה חיים ח”ב (פר’ נשא דף מה ע”ג), שראה בחלומו בליל טו אדר שנת תר”ז שהיו אומרים לו “עמיתנו בתורה מר דיינא זרע רב שושילתא דבי נשיאה ריכא ובר ריכא מזרע המלוכה הרב המובהק המאיר כברק כמוהר”ר המלאך מיכאל יעקב ישראל נר”ו אשר אור תורתו זורח באי רודיס מוכתר בכתר תורה ומלכות את הנזר ואת העדות עדות לישרא’ל ממלא מקום אבותיו הקדושים שלשלת היוחסין נושא משך הזרע מזה בן מזה הללו בעלי תריסין ראשי אבות דייני ישראל העמודים והמכונות אשר בית ישראל נכון עליהם רבנן סבוראי מורי הוראות בישרא’ל” נכדו של הגאון רבי משה ישראל מחבר שו”ת משאת משה, ובנו הגאון הגדול רבי אליהו ישראל מחבר שו”ת קול אליהו וכסא אליהו ועוד, ובנו הגאון רבי משה ישראל מחבר שו”ת משה ידבר, ובנו מחבר שו”ת קול יהודה, אביו של רבי מיכאל הנ”ל, שזכו למלוכה במשך שנים רבות מחמת שהיו שומרי ברית שלא פגמו בריתם בשום פגם, והיו שומרים משמרת הקודש בזרעם אחריהם שלא ימצא בהם שום פגם וחשש, לכך זכו זכיה דאורייתא לכתר תורה מורי הוראות בישראל, ובזה פירשתי בחלום כונת הכתוב כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו – יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל!

וראה לו נמי בספר נפש חיים (מערכת ע’ אות לד) שהגר”ח אבולעפיא היה הולך בעינים מושפלות בלא להביט חוץ לארבע אמותיו, וזכה שכל מי שעמד כנגדו לא השלים שנתו! וכעין הנ”ל אמר הגאון רבי ראובן שרבני (כמובא בספרים החשובים והמומלצים דרש בחכמה ודברי יהושע) שזכה מר זקנו רבי יהושע שרבני להקים דורות ישרים מבורכים, מה שלא זכו רבים מחבריו, מחמת זהירותו היתרה בדבר זה [והביא שם כמה עובדות בזה]. וכן מרן זיע”א אחרי פטירתו בעיקר נתגלו כמה וכמה דברים מבהילים מגודל זהירותו בעניינים שבקדושה, והבאנו חלק מהם במקום אחר, ואי”ה עוד נשוב להביאם בעתם ובזמנם.

וכזאת ראינו אצל מורנו שליט”א, שלא הסכים בשום אופן שתדרוך רגל אשה בישיבת חזון עובדיה, ועמד על כך שלא תהיה מבשלת ולא מנקה ולא מזכירה, הגם שקשה למצוא במלאכות אלו איש שיעשה אותם בסבלנות ומקצועיות כהוגן, וכמה פעמים נתחלפו בעלי מלאכות אלו בישיבה, ולא הסכים שתהיה אשה עובדת בכך.

ובזמנו היתה אשה אחת ערירית ומסכנה שמידי ערב היתה אוספת את כל המאפים שנשארו במסעדות והמאפיות שבסנטר 1, ומניחה הכל על גדר סמוכה לישיבה שאם יהיה מי שירצה לקחת ולאכול שיקח משם, והנה פעם אחת היה יושב מורנו באישון לילה כדרכו בבית המדרש כשהוא עוסק בלימודו [וכמדומה שגם הנהגה זו אין לה אח ורע בישיבות אחרות, שראש הישיבה ישב בהיכל הישיבה עד שעות מאוחרות וישתף את הבחורים בסוגיות שעוסק בהם, ומידי פעם ישוחח עמם ויעקוב מקרוב אחרי מצב רוחם ורוחניותם, ועוד חזון למועד להאריך בהנהגה זו], ולפתע שמע מהמסדרון את קולה של אשה זו, ומיד קפץ כנשוך נחש ממקומו וצעק מי הרשה לה להיכנס לכאן?! ומיד יצא בעצמו או שלח מישהו שיאמר לה שאסור לה להיכנס בשום אופן לאזור הישיבה!

וזאת למודעי, כי אשה זו היתה צנועה ומבוגרת ולבושה בלויי סחבות על כל המשתמע מכך, ובכל זאת לא הסכים מורנו בשום פנים ואופן שתיכנס לשם.

ופעם אחת זכיתי להצטרף אל מורנו לכמה שיעורים שמסר בבני ברק ובאזור חולון [שגם זו הנהגה מופלאה שהיתה לו לקחת עמו בדרך כלל את הבחורים שצריכים חיזוק או שיש להם נסיונות וכדו’], ובדרך סיפר לנו מעט מתקופת צעירותו שחי בעוני ובדוחק, והנה כנראה באחד המקומות שהרכב עצר היתה איזה פריצות או תמונה של פריצות, ומיד הסתובב אלינו מורנו ואמר תסתכלו לשם [דהיינו לכיוון השני…], ובחששו שמא מישהו ראה בכל זאת אמר תחשבו בעצמכם מה זה בכלל גוף של פריצות, חתיכת בשר סרוחה בעלמא בלי שום תוכן וענין שבעצם אין בכלל מה להסתכל עליה ומה לחפש בהסתכלויות למיניהן.

ומה נאוו אמרי יושר של הגאון המובהק מהר”א הכהן מאזמיר בשבט מוסר (פרק ד אות ט) שכתב: “גם כדי להרחיק האדם החטא ממנו, ישקול בדעתו שאין עונג החטא כגודל החרטה שעתיד להתחרט ממנו ולמאוס בחייו איך ככה עשה. כיצד? אם חושק באשה על רוב יופיה, ישים נגד עיניו כשתזקין ונתרבו בה הקמטים ופניה כקוף חוזרת, ורום קומתה נכפפת ונעשית כחטוטרת הגמל, וליחות החוטם נופלות מנחיריה תמיד, ופיה עקומה ונמוכה בלי שינים, וכשאוכלת פיה מלא רוק. ואם ישכב עמה בימי נעוריה, בראותו אותה בזקנותה יקלל יומו וימאס חייו איך מלאו לבו להגיע גופו בגופה. גם ישים לנגד עיניו שכל יופי האשה היא עור דק עד מאוד שעל פניה, ואם תתפשט עורה מחמת נגעים או מכה ותיראה בשר חי תחתיה כמה מהמיאוס ליגע באותו בשר הלח אשר היד נדבק בו מעובי הליחה, ובשומו כל זה בדעתו בעת שיפתהו יצרו על אשה תמאס בעיניו ויתרחק ממנה כמטחוי קשת”. וע”ע כעין זה באוה”ח הקדוש בראשית מט, טו. וע”ע בשו”ת אבני נזר (אה”ע סי’ רלב אות י) משם חמיו הגה”ק מקוצק שאמר שיצה”ר הוא רק דמיון, ונתבאר ברוחב בקונ’ באר הפרשה (פר’ שלח התשע”ו). והארכתי בזה בס”ד בהקדמת ספרי גדר שושנים.

ואגב, במשך תקופה ארוכה היה מו”ר שליט”א משקיע דמים מרובים לארגן “קמפ” לבחורי הישיבה, כשהוא מוחל על כבודו ונוסע עמם, ומשתתף בחלק מהדברים שיכל… וכל זה רק בכדי שהבחורים לא יסתובבו בחוסר מעש בבין הזמנים וילכו לטייל במקומות שאין רוח חכמים נוחה מהם. והיה בחור אחד שלא היה רוצה ליסוע, מחמת שהיה מנצל את בין הזמנים ללמוד דברים חדשים, אך מו”ר לחץ עליו ביותר שיבוא כיון שרצה שאותו בחור יהיה מעורב בין הבריות, ואמר לו נעשה לך הנחה במחיר העיקר שתבוא ואל תהיה ‘חניוק’…

ומסיבה זו גם באמצע הזמן כשהיה רואה מורנו שליט”א שיש קצת רפיון בקרב השיעורים הגבוהים, היה מדרבן אותם שאם ילמדו לפי תכנית מסויימת הוא יסע עמם ביום שישי לצפון וכדו’, וכמה חכמה טמונה במעשה זה, שהרי היו בחורים שהיו עלולים ליסוע באיסור מבלי שיהיה מי שיפקח עליהם ואחריתם מי ישורנה, ועתה הודות להנהגתו של מו”ר שליט”א גם למדו בישיבה בחשק וגם בדרך עסקו בדברי תורה ולא רעו בשדות זרים.

ופעם אחת בהיותי בביתו [בתור בחור] היו דפיקות בדלת וניגשתי לראות מי שם, וחזרתי אליו שיש שם איזה אשה או בחורה, מיד אמר לי שב כאן והלך לאשתו הרבנית שתראה מה רוצה אותה אשה בדלת.

וכאשר אחד הבחורים התאונן בפניו ששורפות לו העינים, אמר לו בפשטות תאמר את האמת על איזה דבר לא טוב הסתכלת…

ובזמנו לפני קרוב לעשר שנים היו כמה מועמדים לבחירות לרבנות הראשית [ולמורנו בכלל לא היה מחשבה על כך], ובשיחתי עמו סיפרתי לו לפי תומי על חכם אחד מאחת מערי השדה שיושב ומלמד נשים עניינים שהשתיקה יפה להם וגם אינו שומר על עיניו בשיעורו, ובשומעו כן נזדעזע כל גופו ואמר לי בתוקף תיסע עכשיו למרן זצ”ל ותספר לו דבר זה שידע בדיוק איך להתייחס לאותו רב ושלא יתן לו להגיש מועמדות לשום תפקיד! [וכאמור בתקופה זו מורנו לא היה מועמד בשום צורה לרבנות הראשית, כיון שהיה הדבר מנוי וגמור בעיני מרן זצ”ל שמורנו הוא רבה של ירושלים, ונתעכב המינוי תקופה ארוכה כיון שעם כל רצונו של מרן בכך הוא לא הסכים בשום אופן לסגור ‘דיל’ שהרב השני יהיה רב שדרכו בפסיקת ההלכה אינה נכונה].

לתגובות: hashkafatmaran@gmail.com‏

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מחאה נמרצת: הרב אושרי אזולאי בשם רבבות תלמידי מרן הראש”ל


ח’ חשון תשפ”א

מחאה נמרצת

הזדעזעי ארץ על היוודע דבר נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון בדימוס אורי שוהם, שהמליץ בשיא חוצפתו לוועדה לבחירת דיינים לבחון את המשך כהונתו של מרן פוסק הדור הרב הראשי לישראל, רבינו הגאון ר’ יצחק יוסף שליט”א, כדיין.

הנה במשך כל כהונתו של מרן שליט”א עומד הוא כחומה בצורה כנגד כל המנסים לחבל בקרב קודשי ישראל בכל מיני תחבולות. ובמסגרת תפקידו אומר דברי אלוקים חיים הנובעים מיראתו הקודמת לחוכמתו, ולא מאפשר לראשי השלטון ושופטי הבג”ץ החילונים להתערב בעניינים העומדים בלב ליבה של היהדות הנאמנה המסורה לנו מדור לדור.

ועתה קמו כמה חצופים ועזי פנים ומבקשים לעשות חדשות במינוי ‘רבניות’ על ידי מבחנים דבר שלא היה ולא נשמע כמוהו מעולם ומראשית תולדות הרבנות הראשית לישראל ומבקשים מכבוד מרן הראשון לציון לאשר זאת ולסתור את כל המסורת שמקובלת מדור דור.

ואכן ביטוייו של כבוד הרב הראשי לישראל הראשון לציון נבעו מליבו הטהור ומזעקתו תמידין כסדרן שאין לבג”ץ להתערב בהחלטות שנמסרו ביד הרבנים הראשיים לישראל ואין לו סמכות לדון בענייני דת.

וכמו שלא יתכן לקבוע לצבא היאך להילחם עם האויב שהדבר מסור לראשי מערכת הביטחון האמונים על בטחונה של מדינת ישראל, כן אין לקבוע לכבוד הרבנים כיצד לנהל את ענייני הרבנות בארץ ישראל עליה הם אמונים.

ונושא הרפורמים הרשעים בוער גם הוא בקרבו של מרן שליט”א באשר הם הממומנים ע”י גורמים זרים מנסים השכם והערב להזיק לקודשי ישראל, והם האוייב המסוכן ביותר של קודשי ישראל.

וכאן הבן שואל, האם מדינת ישראל היתה מוכנה שהרפורמים יקבעו בנושאי בטחון או בריאות, בודאי שלא! לאלה יש מומחים היודעים היטב את עבודתם. ואם יעשו כן, מיד יקום עליהם עליהום, ואם התנועה הנ”ל תגיש בג”ץ נגד החלטה מדוע אין מרשים להם להתערב בענייני בטחון או בריאות כמשל, ללעג ולקלס יחשב הדבר בעיני כל בר דעת.

מדינת ישראל קבעה בחוק יסודה שהרבנות הראשית לישראל היא האחראית הבלעדית על ענייני הדת בישראל. ואם כן, באיזה סמכות יש לתנועה הרפורמית זכות להתערב בעניינים שלא שייכים לה כלל?!! ולא זו בלבד, אלא שהם מקבלים גיבוי משופטי הבג”ץ ומדוע לא קם כאן אף אחד וזועק את זעקת האמת ומאפשר פתחון פה לחצוף שכזה!

מרן שליט”א כדרך אביו זצ”ל פאר הדור והדרו רבינו עובדיה יוסף זצ”ל ממשיך בגאון את מורשתו ודרכו ונושא את משא העם ללא חת וללא מורא, כיאה למנהיג דגול ולקברניט העומד בראש המחנה, בבחינת ‘ובא השמש וזרח השמש’.

אנו מאמצים בזה את ידי מרן שליט”א וקוראים להחלטה מגוחכת שכזו לחדול מיידית ולהתנצל בפני כבוד מרן הראשון לציון שליט”א ואדרבה לחזקו ולעודדו שימשיך עוד לעמוד על המשמר בפני רוחות זרות המבקשות להרע לכלל ישראל.

ואנו קוראים לכל רבני ישראל די בכל אתר ואתר להצטרף למחאה זו ולהיות לאחיעזר ואחיסמך לכבוד מרן הראשון לציון שליט”א לתבוע את עלבונה של תורה הנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו ובפרט למנהיגי ועיני העדה שאליהם עיני העם נשואות.

הכותב בצער ומוחה על בזיון התורה הקדושה

אושרי אזולאי

בשם רבבות תלמידי הרב ושומעי לקחו די בכל אתר ואתר

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

אחד מהסודות נחשף: כיצד צמח מרן הרב יצחק יוסף שליט”א?


מרן הראש”ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א בשיעור הדרכה מיוחד לאברכי כוללים, עם גילוים חדשים ומפתיעים מעמל התורה והחינוך העמוק שקיבל מצעירותו. וגם, מאיזה רבנים בדורנו לא כדאי להתלהב מבקיאותם החיצונית… • הרב אליהו כהן

את השיעור שנמסר באשדוד בפני אברכי הכולל שע”י מוסדות תפארת רפאל, רבים לא יוכלו לשכוח.

 

ברוך שחלק מחכמתו ליראיו…

עוד לפני תחילת השיעור קיבל הגה”צ רבי מאיר אבוחצירא את מו”ר שליט”א בהתרגשות גלויה, במילים קצרות הזכיר את פסק מרן השו”ע (סי’ רכד ס”ו): “הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו”, ועובר למעשה בירך בשם ומלכות על מו”ר מרן שליט”א את הברכה, וכיבדו לשאת את דבריו.

בפתח דבריו חיזק מרן את אברכי הכולל שלומדים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, שכן בעוד שעל בחורי הישיבות להשקיע את זמנם בידיעת דרך הלימוד בעיקר, להבין היטב את דברי הגמרא והראשונים לעומקם, אך על אברכי הכוללים להתקדם ולתרגם את לימודם להלכה ולמעשה, ללמוד את ההלכות המעשיות ולשננם היטב, וזאת למרות שכמובן יש חשיבות בלימוד סדר קדשים וכדומה, אך בראש סולם העדיפויות צריך לעמוד לימוד ההלכה למעשה.

 

הרה”ג ר’ מאיר אבוחצירא שליט”א בברכת “שחלק מחכמתו ליראיו”

 

בשנים עברו לא היו מצויים כלל ועיקר כוללים שעסקו בלימוד ההלכה

מרן הוסיף לספר כי בשנים עברו לא היו מצוים כלל ועיקר כוללים שעסקו בלימוד ההלכה, כולם כמעט עסקו בלימוד הגמרא ותו לא, עד שכמעט לא היה בנמצא אברך שיוכל להשיב הלכה למעשה בהלכות לולב ואתרוג ובשאר ההלכות, אך מרן זצ”ל בזמנו היה עובר ממקום למקום ומדרבן ללמוד הלכה למעשה, אמנם היו מרבני הליטאים שהתרעמו על דבריו באמרם שצריך ללמוד תורה לשמה, וכי כשלומדים הלכה זהו לא לימוד לשמה?!

כיום ב”ה השתנה הדבר גם אצל הליטאים, הרבנות עושה מידי פעם מבחנים ואני בא לבקר במקום המבחן ורואה צעירים מכל הסוגים שבאים להיבחן, כיפות סרוגות וכיפות שחורות, חסידים עם מעיל ארוך עם אברכים ספרדים וליטאים.

כשהייתי צעיר רק מי שלא היה מצליח בלומדע’ס היה לומד הלכה, מי שהיה חלש בגמרא היה לוקח משנה ברורה ולומד וזהו, לא היה מי שחשב ללמוד את הבית יוסף על הסדר, היו צוחקים על מי שלומד בית יוסף.

 

הייתי יושב אחרי הסדר בעזרת נשים החשוכה, מרוב העניות לא היה שם אור

בזמנו כשהייתי בן שמונה עשרה לערך לא היה בישיבת הנגב יביע אומר, הייתי הולך מידי ערב אל הגאון רבי רפאל כדיר צבאן לקחת ממנו יביע אומר, והיה מזהיר אותי להחזיר לו את הספר מיד על הבוקר, הייתי יושב אחרי הסדר בעזרת נשים החשוכה, מרוב העניות לא היה שם אור, רק מבית המדרש היה מגיע אור, וכך עד השעות המאוחרות הייתי לומד את יביע אומר, ומסכם לעצמי כמה הלכות יצאו מכל סימן, אחרי כמה חדשים הכנתי ספר הלכות ילקוט יוסף ובאתי למרן האבא לבקש ממנו להדפיס את החוברת בדפוס סטנסיל (מכונת כתיבה) מאה עותקים, מרן אמר לי להניח לו את הספר והוא יעבור עליו.

אחרי כמה זמן שלח לי מרן מכתב, אני לא מוציא את זה בחוברת אלא ספר, ולא במאה עותקים אלא בשלשת אלפים עותקים, וכך יצא ילקו”י הראשון בשנת תשל”א, ואחר כך יצאו עוד ועוד ספרים.

כשהספר יצא התביישתי לספר לראש הישיבה שאני כתבתי את הספר, היה כתוב שהמחבר י. יוסף, ורק לאחר זמן גילה ראש הישיבה שזה אני… הוא היה גם מעיין בספר ומחזק, אך באופן כללי לא היה מודעות ללימוד ההלכה.

 

שאלתי אותו: אתה זוכר מה אמרת לי לפני 40 שנה שיצא ממני חתיכת “פוייסק”?

היה איתי בחדר חבר ליטאי שהיה רגיל לקנטר אותי על מה שאני לומד יביע אומר בלילות, יום אחד הוא התפרץ עלי בחדר אוכל וצעק ליד כולם: “תגיד מה יצא ממך בסוף? חתיכת פוייסק?” שתקתי, זה פוגע שמדברים כך, אבל לא עניתי לו.

עברו עשרות שנים וביום אחד קיבלתי טלפון מלשכת ראש העיר של ירושלים והוא מבקש כמה כרכים של ילקוט יוסף שהיו חסרים לו, כשהבאתי לו את הספרים שאלתי אותו אתה זוכר מה אמרת לי לפני 40 שנה שיצא ממני חתיכת פוייסק? מה יותר טוב פוייסק או ראש עיר…

בזמנו מי היה מעריך בעולם הישיבות את הרב שלמה זלמן אויירבך והרב אלישיב, היו מכירים את הסטייפלר והרב שך, הרב אברמסקי והרב מבריסק, אלא שכשמרן נעשה גדול הדור התחילו להעריך גם את הפוסקים האשכנזים…

 

שאלתיו מדוע אינו מפרסם את הדברים במילואם, וענה בחיוך: אתה יודע איפה אני גר…

הגאון הגדול ר’ שמואל הלוי ואזנר זצ”ל, בספרו שו”ת שבט הלוי (חלק ב סימן נז) כתב: “ועיון התורה ראשית דבר לברר צורתא דשמעתתא מהחל עד כלה ביושר העיון, לפי דרך כל הראשונים שנאמרו שם, ולברר ההבדלים שבין דרכי הראשונים, לנתח בהבנה יסוד של כל אחד מהם, ואחרי ככלות הכל ללמוד אח”כ על כל ענין דברי הד’ חלקי שו”ע השייכים לזה ולאסוקי שמעתתא ולמצות מסקנא אחרונה, וכך הי’ דרכי גאונים הקדמונים, הגרעק”א החתם סופר וכל הגדולים, ועל כן זה וזה נתקיים בידם והיו מיגעים עצמם על ההילכתא כמו על הסוגיא. ופעם אמר לי גאון ישראל החזון איש זי”ע באחד משיחותיו אתי, כי בנעוריו למד הרבה טור וב”י והיו חביריו מלעיגים עליו ואמרו שיהיה מלמד תינוקות. וסיים ואמר, ב”ה כי נעשיתי מה שנעשיתי“. עכ”ל.

פעם כשביקרתי אצל הגר”ש ואזנר אמר לי: דע לך כי באמת החזון איש אמר לי דברים הרבה יותר חריפים בחובת וחשיבות לימוד הבית יוסף, אך לא רציתי לפרסמם! שאלתיו מדוע אינו מפרסם את הדברים במילואם, וענה בחיוך: אתה יודע איפה אני גר…

אנו למדנו בישיבה קטנה ספרדית, ורק אחר כך הלכנו לישיבה גדולה אשכנזית, מרן רצה שהיסודות שלנו יהיו חזקים, ובזמנו זכינו להיבחן כמה פעמים אצל ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה, באחת הפעמים הוא בא לישיבה כשהיינו נערים בני 15 והיה עובר בין הספסלים ואומר לנו תלמדו הרבה בית יוסף! כל מעייניכם יהיו בבית יוסף! אחרי שלמדתם את הסוגיא בבא קמא ובבא מציעא, תבדקו מה כותב עליה הבית יוסף.

 

מרן הראש”ל שליט”א בעת מסירת השיעור בבית הכנסת “תפארת רפאל” באשדוד

 

אם היה מחפש את האמת לא היה מעלים את עיניו מדברי הראשונים שחולקים על המשנה ברורה!

יש רב אחד שהולך ממקום למקום ומראה את הבקיאות שלו במשנה ברורה, באיזה סימן ובאיזה סעיף קטן כתוב כל דבר, ראיתם פעם את אחד מגדולי הדור שנוהג כך? מזקנים אתבונן, וכי כך היתה דרכו של הגר”ע עטיה? הגרב”צ אבא שאול? מרן האבא? הרב אלישיב? הגרש”ז אויערבך? וכי זה דרך הלימוד להיות בקי בסעיף קטן? הם שלטו מה דעת הרשב”א והראשונים ומה כתב בבית יוסף, לא הסתפקו רק בבקיאות בסעיף קטן.

אותו חכם הזכיר פעם את הביאור הלכה שחלק על האור זרוע כיון שהוא סברא יחידאה, ומרן בלוית חן הביא עוד 12 ראשונים שפסקו כהאור זרוע, ונעלמו מהביאור הלכה או שנדפסו אחריו, ואותו חכם בשיעורו הביא שהמשנה ברורה בסעיף קטן פלוני פסק כך, ואמנם הרב עובדיה פסק אחרת אך כך דעת המשנה ברורה, אם היה מחפש את האמת לא היה מעלים את עיניו מדברי הראשונים שחולקים על המשנה ברורה!

[א.ה. אם יורשה להרחיב את דברי מו”ר מרן שליט”א אדגיש כי בודאי אין כוונתו שאסור לאיש לפסוק נגד דעת מרן זצ”ל במחלוקתו על דעת המשנ”ב, שכן זו אינה דרכו של מו”ר שליט”א לשלול מכל וכל את כל מי שאינו חושב כדעתו ולבטל את כל החולקים עליו כעפרא דארעא, וכמנהג כמה וכמה אנשים בדורנו, אלא שכאן אין ספק שגם המשנ”ב בעצמו היה מבטל את דעתו וחוזר לפסוק ככל אותם ראשונים, שהרי בדבריו מדגיש המשנ”ב שלא פסק כאותו ראשון כיון שהוא יחידי, וממילא אילו היה אותו חכם יורד לשורש ההלכה מעבר לבקיאות שלו בציוני הסעיפים, היה מבין שכך צריך לפסוק גם לשיטת המשנ”ב!

ולחידוד הענין, למי ששם לב במוצ”ש הזכיר מרן שליט”א מדבריהם של כמה מגדולי הדור האחרון, דוגמת הגרב”צ אבא שאול, והגר”ש משאש ועוד, והדגיש בדבריו שכבודם במקומם מונח למרות שהוא חולק ומעיר עליהם, ובדבריו הרחיב בכמה וכמה דברי שבח והלל עליהם אלא שכדרכה של תורה אין דעתו כמותם, וגם כאן חוזרת הנקודה הנ”ל ומתחדדת, שהמציאות שדעת מו”ר שונה מדעתם אינה אומרת שהם היו קטלי קני באגמא וכמאן דלא גמרי צורתא דשמעתתא ח”ו, ואילו היו בעלי עיון היו פוסקים כדבריו, חלילה מלחשוב כן, שלא זו דרכה של תורה, אלא מקום הניחו לו להתגדר בו ודעתו שונה מדעתם, ואי”ה עוד נרחיב לבאר נקודה חשובה זו בעתיד.

ובהיות שתופעה זו הולכת ומתרחבת אוסיף להזכיר מאשר בא לפני השבוע יהודי יקר שנכח בשיעורו של רב נוסף מהרבנים המשיבים ברדיו, ואותו רב הזכיר את דעת מרן שליט”א בענין חימום מים מבושלים בשבת, ובלשון מדברת גדולות העיר עליו שנעלמו מעיניו כמה וכמה יסודות בהלכה זו. בשומעי כך פתחתי לאותו יהודי את שו”ת “הראשון לציון” שעמד לידי והראתיו (בחלק ב סימן נט) שכתב בזה”ל: “דין זה ביארנו באורך בילקו”י, שבת כרך א’ חלק ראשון (סימן רנג), ולתועלת הלומדים אכתוב בקצרה את עיקרי הדברים“, כשהקיצור לבדו תופס למעלה מחמש דפים עמוסים… הצעתי לו שילמד לפחות את הקיצור הזה ואחר כך נראה אם נעלם משהו מעיני מרן שליט”א…]

אני יכול להעיד שמעולם לא קרה שאמרתי לפני מרן זצ”ל איזה תוספות או איזה ראשון בכל מקום שיהיה ומרן לא ידע את אותו התוספות!

 

כשיצא חכם שלום ראה אותי בחוץ, הוא תפס לי את היד…

בשנת תשמ”ג אחרי שמרן יצא מהרבנות הראשית לישראל עשינו את מעמד קבלת פני רבו ברגל בישיבת חזון עובדיה, והיו באים רבנים בעיקר לקבל את פני מרן, חכם שלום כהן שליט”א בא גם כן והקשה לפניו קושיא חזקה במסכת זבחים, מיד מרן אמר לו הרי זו קושית המהרש”א וציטט לו בעל פה את כל דברי המהרש”א.

כשיצא חכם שלום ראה אותי בחוץ, הוא תפס לי את היד ואמר לי, תמיד ידעתי שאביך בקיא במהרש”א על מסכת שבת פסחים וכדו’, אבל על מסכת זבחים לא האמנתי שהוא גם כן בקיא כל כך!

זו דרך הלימוד הנכונה להקיף את התורה ולדעת אותה על בוריה, וכל המרבה לבדוק בפוסקים הרי זה משובח!

מרן בלילות היה לומד בספרי התשובות, היה בקיא בעל פה בכל תשובות הראשונים, בכל ליל שבת היה לומד עד השעות הקטנות, כך צריכים אתם שראשכם יהיה בלימוד ולא תצא תקלה מתחת ידיכם.

הלכות שחיטה זהו דבר חשוב וחמור, ברבנות אני מפקח על השוחטים ועדיין יש מה להתקדם ולהשתפר, אנו משתדלים מאד בשחיטה ובבדיקות, אך זה נושא חשוב מאוד, שצריך לפקוח בו מאוד את העינים.

לתגובות ולקבלת המדור “השקפת מרן” ישירות לתיבת המייל שלכם hashkafatmaran@gmail.com

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן