קריאת קודש לצביון החינוך – מרן הרב עובדיה יוסף


בס”ד, יג אלול תשמ”ט

אל אחינו בית ישראל בארץ ובתפוצות, ה’ עליהם יחיו.

שלומכם ישגא לעד.

הנה מיום גלות ישראל מעל אדמתו זה קרוב לאלפיים שנה, ידוע ידענו לשמור על ייחודו של עמינו בכל התנאים ובכל המצבים, במשך כל הדורות, על ידי קיום התורה והמצות, ושמרנו על גחלת ישראל שלא תכבה ח”ו. והן עתה בעוונות הרבים עינינו רואות וכלות את המצב הרוחני של חלק נכבד מארצנו הקדושה, ובמיוחד של הספרדים ועדות המזרח, אשר הלכו מדחי אל דחי, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והאצילות והצניעות אשר ציינה את אבותינו ואמותינו, חלפו למו, ואין ספק שתופעה מצערת זו נובעת מעזיבת חינוך ילדי ישראל היקרים את החינוך המקורי והמסורתי שלנו, ומתחנכים בבתי ספר חילוניים מפי מורים שאין להם חלק ונחלה בתורת ה’, ובילדי נכרים ישפיקו, ומרעה אל רעה יצאו, להשתמש בסמים, ולהתרחק ממצות התורה והאמונה. וקולו של הנביא מהדהד באזנינו: “מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו”.

אי לזאת אנו פונים מקרב לב אליכם נדיבי עמינו אוהבי התורה ושוחרי תושיה, לתרום בעין יפה וברוח נדיבה למען החזקת תלמודי-התורה שלנו, ותרומותכם יביאו אורה וברכה לכל ישוב ומושב, ולכל שכונה ושכונה, להרחיב פעולותינו להגדיל תורה ולהאדירה, בכל אתר ואתר. העשיר ירבה והדל לא ימעיט להושיט עזרתם בקודש למצות תלמוד תורה היקרה מכל המצות, וכמאמר חז”ל, ותלמוד תורה כנכד כולם. ובירושלמי (פאה פרק א) למדו כן, ממה שנאמר, כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה, אלו חפצי שמים שהם מצוות התורה, שכולן אינן שוות למצות תלמוד תורה.

אולם נוכחנו לדעת שללא עזרת הצבור בארץ ובתפוצות, לא נוכל להחזיק מעמד בתשלום המשכורות וההחזקה למורים וליתר העובדים במסגרת החינוכית של רשת החינוך שלנו, ומהם גם, שמרבים העם להתדפק על דלתותינו להרחיב גבולינו בכל ישוב וישוב, ואין הקומץ משביע למלא את משאלות לבם. ואם אין קמח אין תורה. והתקציב שהוקצב לנו מכספי הממשלה אינו מכסה אפילו את חצי ההוצאות הרבות אשר השתרגו על צוארינו.

לפיכך התאספנו אסיפת חירום יחד עם רבים וגדולים מרבני וחכמי ישראל לדון בכובד ראש ולטכס עצה איך להחזיר עטרה ליושנה. והחלטנו לפתוח תלמודי-תורה בכל עיר ועיר, ובכל מקום ומקום, כדי לחנך את בנינו על מבועי התורה והיראה, וכדברי הרמב”ם (בפרק ב מהלכות תלמוד תורה): “חייבים להושיב תלמודי-תורה בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, וכל עיר שאין בה מלמדי תינוקות ללמד תורה לתינוקות של בית רבן, מחרימים אותה, לפי שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן”. והדבר ברור מעל לכל ספק שביצוע דבר זה יוכל להחזיר את עטרת ותפארת עמינו לקדמותה. כי חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. וכבר פתחנו בעזרת ה’ תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, אשר בצילם יחסיון למעלה מששת אלפים תלמידים, כן ירבו, ותהלות להשם יתברך כבר ראינו תוצאות  נפלאות  מהחינוך  שלנו,  שהתלמידים  הלומדים בתלמודי תורה אשר הקימונו, הולכים מחיל אל חיל וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה’, “ישראל אשר בך אתפאר”.

עובדיה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף: לתרום את מעות זכר למחצית השקל לקרן לחינוך ילדי ישראל


ב”ה, ירושלים טו בשבט תשס”ב לפ”ק

לכן ציוו רבותינו שעל כל אחד מישראל לתרום גם בזמן הזה מחצית השקל, “זכר למחצית השקל” שהיו תורמים לבית המקדש.איתא בגמרא, מגילה (יג:), גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול אל גנזי המלך עשרת אלפים ככר כסף, כדי שיוכל לבצע את זממו, אמר להם הקב”ה לישראל: בנַי! הקדימו שקליכם לשקליו, כמו ששנינו: באחד באדר משמיעים על השקלים.

ועל כן אני פונה בזה אל אחינו בית ישראל לתרום את המעות שהם “זכר למחצית השקל” ל”קרן לחינוך ילדי  ישראל”.  כדי  שיצטרפו לחינוך התורה הקדושה עוד רבים מילדי ישראל, שהרי בזכות התורה ניצלו אבותינו מגזרתו של המן הרשע.

וכמו שאמרו בגמרא (מגילה טז.) שכאשר בא המן אל מרדכי לבצע את גזרת המלך להרכיבו על הסוס ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, מצא את מרדכי לומד עם תלמידיו הלכות קמיצת העומר, שהיה קרב בבית המקדש, ואמר אליו: בא קומץ של שעורים שלכם, ודחה את עשרת אלפי ככר כסף שלי.

לכן בואו אחי בואו רעי, נחזק את התורה בעוז ובתעצומות, ולהוסיף חיילים לצבא של הקב”ה הם תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה ובזכותם העולם קיים, כדברי חז”ל (בשבת קיט:).

ויהי רצון שתזכו אתם ובניכם וכל בני ביתכם להתברך ממקור הברכות ויקויים בכם: וכל בניך לימודי ה’ ורב שלום בניך. ואתם הדבקים בה’ אלהיכם חיים כלכם היום.  תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

עובדיה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן