דין מעשר כספים

58 viewsלימוד תורהמעשר כספים
0

במעשר כספים האם צריך להפריש המעשר מסך ההכנסות כפי שהן, או שיש לנכות מהן קודם את סך כל ההוצאות של אותו חודש ורק לאחר מכן להפריש 10% מהנותר?

0

ראה למרן הראשון לציון שליט”א, בספרו שלחן המערכת ח”ב (אות שעז, ערך הפרשה), שהביא דעות הפוסקים לכאן ולכאן, ומשמע מדבריו שיש ללכת אחר הפוסקים שאומרים לחשב את המעשר לאחר הוצאות הבית וצרכיו, דהרי מצוות מעשר כספים אינה חובה, אלא מנהג טוב וחשוב (עיין בשו”ת יחווה דעת ח”ג עמוד רמט ועוד), וקודם כל מחויב האדם לפרנס את עצמו ואח”כ לאחרים.

ובסוף דבריו שם הביא מרן הראש”ל את מה שכתב בשו”ת מהר”י ברודא (סי’ יד), שאם נהג לתת מעשר לפני חישוב הוצאותיו, יכול לעשות התרה.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***