כיבוד למי שאינו מברך

58 viewsלימוד תורה
0

האם ניתן להציע מאכל ומשקה למי שידוע שאינו מברך לפני האכילה והשתייה ולאחריהן?

0

כתב מרן עמוד ההוראה שליט”א בספרו ילקוט יוסף נט”י וברכות (סי’ קסג סעיף ג) לגבי המוציא וברכת המזון, שיבקש מהאורח ליטול ידיו ולברך. ואם משער בדעתו שבקשתו לא תצלח, ואם ימנע מלהגיש לפניו יכול הדבר לגרום לו ריחוק מן התורה ולומדיה, יכול לתת לו אע”פ שלא יברך. וטוב שבעל הבית יקח גם הוא מהכיבוד, ויאמר לאורח שהוא מכוון להוציאו בברכה ראשונה ואחרונה.

אפשר לעיין עוד בילקוט יוסף הלכות תפלה (סי פט הערה מה, דיבור המתחיל ובספר קריינא דאיגרתא והלאה) שהביא שגם החזו”א הציע הצעה זו, שיאמר לאורח שמכוין להוציאו ידי חובה, ושכן נהג הגאון רבי יהודה צדקה זצ”ל. ועיין עוד שם שהאריך לבאר הטעמים. וכן שמענו ממרן עמוד ההוראה שליט”א עצמו שעשה מעשה כאשר היה אצלו אחד מראשי השלטון שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, והגישו לפניהם משקה, ומרן הראש”ל אמר לו שמכוין להוציאו יד”י ומיד בירך…

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***