הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי ב' בתמוז תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה

א. יום טוב שחל במוצאי שבת, ולפניו קידוש והבדלה, יקנה״ז – יין קידוש נר הבדלה זמן, ואין לו יין, כיון שאין מבדילין על הפת, יש לקדש ולהבדיל על שכר שהוא חמר מדינה.

ב. מי ששכח או הזיד ולא הבדיל על הכוס במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום הראשון, בתנאי שלא טעם כלל, ומברך ברכת בורא פרי הגפן וברכת המבדיל. אבל על הנר והבשמים אינו מברך אלא במוצאי שבת.

ג. אם לא הבדיל על הכוס במוצאי יום טוב, יכול להבדיל על הכוס למחר, ביום אסר וחג, ואם לא הבדיל ביום אסרו חג יבדיל בלילה שאחריו, ולא

(חזון עובדיה שבת ב')

הלימוד היומי מוקדש להצלחת יונתן בן מרים הי"ו, שיגדל ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי א' בתמוז תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה
א. גם הנשים חייבות בהבדלה על הכוס, ויכולה האשה לברך בעצמה ברכת ההבדלה על הכוס כדי לצאת ידי חובתה, ותטעם מן הכוס שיעור כמלא לוגמיו.

ב. היין של הקידוש ושל ההבדלה צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו אפילו כל שהוא פגמו. ויכולים לתקן היין הפגום, על ידי שיוסיפו בכוס מעט יין, ואפילו ע״י שיוסיפו עליו מים. ואף בכוס היין של ההבדלה, אם היין פגום, מותר למוזגו על ידי מים.

ג. מי שאין לו יין להבדלה, יכול להבדיל על חמר מדינה, כגון ארק, ליקר, קוניאק, בירה לבנה. אבל קפה, או תה, או חלב, ומיץ פירות, לא נחשבים לחמר מדינה ואין מבדילין עליהם. מיץ ענבים (טבעי) נידון כדין יין גמור והוא קודם לכל מיני חמר מדינה.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש לע"נ: לוי בן יוסף, דניאל ומישל שמואל בני לוי, יהודית פערל בת מיכאל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי ל' בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה
א. מי ששכח במוצאי שבת ובירך על דבר מאכל קודם שיבדיל על הכוס, ונזכר מיד, מותר לו לטעום מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, ואחר כך יבדיל על הכוס, כדקי״ל אפילו טעם מבדיל.

ב. ברכת ההבדלה שמברך שליח הצבור בבית הכנסת, לכתחלה צריכה להיות מיושב, השליח צבור עם הקהל, כדעת מרן השלחן ערוך. ומכל מקום במקום שנהגו לעמוד בהבדלה, יש להם על מה שיסמוכו.

ג. סדר ההבדלה ״יבנה", יין בשמים נר הבדלה. ואין למזוג במים את כוס היין של ההבדלה.

ד. אף על פי שנוהגים לומר הבדלה על הכוס בבית הכנסת, תלמידי חכמים אין סומכים על ההבדלה שבבית הכנסת, אלא חוזרים ומבדילים על הכוס בביתם להוציא את בני ביתם ידי חובתם. והמברך ברכת ההבדלה בבית הכנסת, ובירך גם על הבשמים והמאור, יכול לחזור ולסדרם על הכוס בביתו כדי להוציא את אשתו ובני ביתו ידי חובתן.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש להצלחת ידידינו היקרים ר' הרצל ור' יעקב אחואן הי"ו

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי כ"ט בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני אכילה קודם הבדלה
א. אם היה יושב ושותה יין או חמר מדינה, וחשכה, צריך להפסיק. ואם מקודם השקיעה היה יושב ואוכל מיני מזונות, ושקעה החמה, כל זמן בין השמשות (שהוא בתוך יג דקות וחצי אחר השקיעה), רשאי להמשיך לאכול ממיני המזונות, אבל אם חשכה ודאי, דהיינו צאת הכוכבים, צריך להפסיק.

ב. המברך ברכת המזון על הכוס, בספק חשכה רשאי לברך בורא פרי הגפן ולטעום ממנו, אבל בודאי חשכה, דהיינו בצאת הכוכבים, לא יטעם.

ג. סעודה שלישית שנמצאים בה חתן וכלה, אפילו חשכה בודאי, יכולים לברך כנהוג על שני כוסות, כוס לברכת המזון וכוס לברכת החתנים, והמברכים רשאים לשתות מן הכוסות, וכן החתן והכלה, אף על פי שעדיין לא הבדילו, שהואיל ותמיד נוהגים במזמוטי חתן וכלה לברך על כוס ברכת המזון, מותר להם לשתות, אפילו מי שאינו נזהר תמיד לברך על כוס ברכת המזון בשאר פעמים.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש אורית אורטל בת אביבה להצלחה גדולה בפרנסה, עשירות דקדושא וכל הישועות

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני כ"ח בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. אף המתפללים בבית האבל, יכולים לומר במוצאי שבת פסוק ויהי נועם וכו', וגם האבל יכול לאומרו עם הצבור. ובמקום שנהגו שלא לאומרו בבית האבל, ימשיכו במנהגם.

ב. אסור לאכול או לטעום שום דבר או לשתות יין או שאר משקים במוצאי שבת עד שיבדיל על הכוס, ואף בבין השמשות שהוא ספק חשיכה אסור. ומכל מקום אם טעה ואכל קודם שהבדיל על הכוס, יכול להבדיל אחר כך. ומי שלא הספיק לעשות סעודה שלישית עד אחר ששקעה השמש ונתכסית מעינינו, מותר לאכול סעודה שלישית, עד כרבע שעה אחר השקיעה.

ג. מן הדין מותר לשתות מים קודם ההבדלה, ומכל מקום טוב להחמיר.

ד. אם היה יושב ואוכל מבעוד יום, וחשכה לו, אינו צריך להפסיק אפילו הוא אחר צאת הכוכבים. ורשאי להמשיך באכילה ושהיה כל צרכו, עד סיום סעודתו.
(חזון עובדיה שבת ב')

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון כ"ז בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. מי ששכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, אבל הבדיל על הכוס, שעליו להתפלל שחרית שתים, אין צריך לומר אתה חוננתנו לא בתפלה הראשונה שהיא תפלת שחרית, ולא בתפלת התשלומין של ערבית, לפי שכבר הבדיל על הכוס. אבל אם לא הבדיל על הכוס, יאמר אתה חוננתנו באחת מן התפלות בשחרית.

ב. במוצאי שבת אחר תפלת י״ח של ערבית אומרים, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו וכו', יושב בסתר וכו', וכופלים הפסוק אורך ימים אשביעהו, ואתה קדוש, וסדר קדושה. ואם חל יום טוב באמצע השבוע דעת הגאונים שאין לומר ויהי נועם ולא סדר קדושה, ולפי דעת המקובלים יש לאומרם תמיד, וטוב לנהוג כדעת המקובלים. ורק במקום שנהגו שלא לאומרו, אין לשנות מנהגם, הואיל ומנהגם יסודתו בהררי קודש.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש לזכות הנער הנעדר אברהם משה בן גיטה קליינרמן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי כ"ה בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. טעה ולא הבדיל בתפלה, וסיים תפלתו, ואין לו כוס יין בליל מוצאי שבת להבדיל עליו, אם הוא מצפה שלמחר במשך היום יהיה לו כוס יין, לא יחזור להתפלל. אבל אם הוא סבור שאף למחר לא יהיה לו יין, צריך לחזור ולהתפלל. וטוב שיחזור ״בתנאי של נדבה.

ב. אם בעודו מתפלל, נזכר מיד שלא אמר אתה חוננתנו, ויודע שאין לו יין להבדלה, ואחר שאמר ברוך אתה ה׳ נזכר שלא אמר ״אתה חוננתנו״ יסיים "למדני חקיך", ויחזור לאתה חונן, ואם לא נזכר עד שסיים הברכה ולא התחיל ברכה שאחריה, יאמר אתה חוננתנו בלי חתימה בין ברכה לברכה.

ג. אם כבר התחיל לומר השיבנו וכו', יאמר אתה חוננתנו בברכת שומע תפלה, שמכיון שבברכת אתה חוננתנו ישנה גם בקשה, כשם שהבדלתנו וכו׳, כך פדנו והצילנו משטן רע וכו', וברכת שומע תפלה כוללת כל הבקשות, לפיכך יוצא באמירת אתה חוננתנו בברכת שומע תפלה.

ד. אם לא נזכר עד שהתחיל רצה, יאמר אתה חוננתנו במודים, ואם לא אמר, חוזר לאתה חונן, ואם סיים תפלתו חוזר ומתפלל. אבל אם יש לו יין, לא יאמר אתה חוננתנו בשומע תפלה, כיון שעיקרה הוא שבח ואינה שייכת כל כך לברכת שומע תפלה, אלא יבדיל על הכוס.
(חזון עובדיה שבת ב')

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כ"ד בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. מי ששכח להתפלל מנחה בשבת, וכשתתפלל ערבית שתים של מוצאי שבת ,טעה ולא הבדיל בשתיהן, וגם טעה ואכל קודם שיבדיל על הכוס, שצריך לחזור ולהתפלל, אינו צריך לחזור אלא על תפלה אחת של ערבית, ויאמר בה אתה חוננתנו ,ואף על פי שנמצא שהתפלל תפלת התשלומין לפני התפלה העקרית, אף על פי כן אינו צריך לחזור אלא תפלת ערבית בלבד.

ב. טעה ולא הבדיל בתפלה, וקודם שיבדיל על הכום עשה מלאכה, צריך לחזור ולהתפלל (בתנאי של נדבה), ואחר כך יבדיל על הבום.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש לע"נ: לוי בן יוסף, דניאל ומישל שמואל בני לוי, יהודית פערל בת מיכאל ז"ל
להקדשות: 8759* או בווצאפ 03-30-80-794

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני כ"א בסיון תשפ"ב


הלכות מוצאי שבת
א. הכלל שאמרו שלא גזרו חכמים על השבות (איסור דרבנן) בבין השמשות, נוהג הן בבין השמשות של ערב שבת, והן בבין השמשות שאחר יום השבת, ואין הבדל בין כניסת השבת ליציאת השבת.

ב. מצות עשה מן התורה לומר הבדלה במוצאי שבת, שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו", אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין? תלמוד לומר "את יום". וכן גירסת כמה ראשונים. ואיתא בגמרא (שבועות יח:) אמר רבי יהושע בן לוי, כל המבדיל על הכוס במוצאי שבת זוכה לבנים בעלי הוראה בישראל.

ג. ראוי ונכון מאד לנהוג כדעת רבינו תם להחמיר במוצאי שבת להמשיך בקדושת השבת שעה וחומש אחר השקיעה, דהיינו שבעים ושתים דקות, מפני שרבים מאד מהפוסקים סוברים כדעת רבינו תם, ועל צבאם מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו. וכל המחמירים בזה במוצאי שבת ויום טוב ישאו ברכה מאת ה', וכן יש ליזהר בכל זה גם בתענית במוצאי יום הכפורים דהוי מדאורייתא.
(חזון עובדיה שבת ב')

מרן הראשון לציון בשיעורו השבועי בביכ"נ היזדים

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון כ' בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות סעודה שלישית
א. מי שאכל בשחרית של שבת פת כסנין(עוגה) לאחר קידושא רבה והסעודה של שבת העיקרית שהיא בפת ותבשיל של שבת עשאה אחר כמה שעות ובסעודה הזאת שכח להזכיר של שבת בברכת המזון אינו צריך לחזור ודינו כמו כל סעודה שלישית של שבת

ב. מי שהתחיל בסעודה שלישית של שבת מבעוד יום ונמשכה סעודתו עד הלילה צריך להזכיר בברכת המזון "רצה והחליצנו" ו"הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת" ואם לא אמר אינו חוזר

ג. אף על פי בסעודה שלישית אם אין שם פנים חדשות אין מברכים ברכת חתנים
(חזון עובדיה שבת ב')

הלימוד היומי מוקדש לעילוי נשמת לוי בן יוסף, דניאל ומישאל שמואל בני לוי, יהודית פערל בת מיכאל ז"ל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן