גדולי ישראל במכתב חיזוק: להתרחק מהמכשירים הטמאים, ולומר 3 מזמורים אחרי התפלה


עם ההחמרה בהתפשטות נגיף ה”קורונה” בארץ ישראל, וריבוי הנפטרים רח”ל, יצאו גדולי ישראל במכתב חיזוק לציבור.

על המכתב חתמו: מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן, הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט”א, ראש הישיבה חכם משה צדקה שליט”א והגאון רבי ראובן אלבז שליט”א – חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות “אור החיים”.

במכתב שיצא היום (ח שבט תשפ”א) נכתב, “לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבוננו נענשנו בחוסר התפלות בבתי נסת, ובחוסר לימוד התורה בהילי הישיבות כתיקנן, אשר “כי הם חיינו” ונתמעט “הבל פה של תינוקות של בית רבן” שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי (“קורונה”), ומהם כמה שנפטרים רח”ל, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח”ו”.

עוד הוסיפו רבותינו שליט”א: “הדרך היחידה להינצל מהדרה, לראות מה “דעת תורה” בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמתית מבוארת בדברי הרמב”ם (הל’ תעניות) וז”ל: ‘מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנא’ על צר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, לומר, כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זערו עליהם והריעו’. וממשיך הרמב”ם: ‘ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן’, וקובע הרמב”ם (שם) ‘וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם’.

בעקבות הדברים הנ”ל קראו הרבנים שליט”א: “על כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העוה”ז וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של “ולא תתורו” שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח”ל. וכבר הבטיח הרמב”ם של ידי התפלה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו”.

בסיום, קראו הרבנים: על כן אנו קובעים בזאת לומר אחר התפלה ג’ מזמורי תהלים אלו: א. יענך ה’ ביום צרה (מזמור כ). ב. אשא עיני אל ההרים (מזמור קכא). ג. ממעמקים קראתיך ה’ (מזמור קל). ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמב “משכיל לדוד”.

“ויהי רצון שהקב”ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם”.

 

ישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פרסום ראשון: הגאון רבי משה צדקה במכתב חיזוק בעקבות המצב

צילום: m.b.y


פרסום ראשון באתר “מורשת מרן”: מכתב חיזוק בעקבות המצב הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט”א ראש ישיבת “פורת יוסף” גאולה, בו הוא קורא לעם ישראל להתבונן במה שקורא ולהתחזק.

להלן המכתב המלא:

>> לחצו כאן להורדת הקובץ כמסמך להדפסה

בס”ד

ל”ג בעומר תש”פ

מצבנו כהיום חייבים וזקוקים מאד למחשבה, ואסור לנו בתור עם ישראל לעבור בשתיקה בלא מחשבה מה הסיבה ואיך מתקנים המצב. ולא רק העונש גשמי שנמצאים בהסגר וכו’ אלא גם הרוחני שכל בתי הכנסיות ובתי מדרשות סגורים במסגר בכל א”י, והגם שאשריהם ישראל מתפללים בחוצות מ”מ זה לא בתי כנסיות, ועיין רש”י בשיר השירים “עיניו כיונים על אפיקי מים” כיונים שעיניו צופות אל ארובותיהם, כך עיניו על בתי כנסיות ובתי מדרשות.

והנה עם ישראל בכל מצב שקורה עלינו לדעת מה דעת תורה, ואמרו חז”ל שהקב”ה הסתכל באורייתא וברא עלמא, כלומר כל הבריאה הוא לפי התורה, ולכן גם במצב הזה עלינו לדעת מה דעת תורה, ומי לנו גדול המורים והפוסקים אשר שתה ידו בכל חלקי התורה ללמדנו כמו הרמב”ם.

והרמב”ם כתב על מצב כזה בריש הלכות תענית וזה לשונו “מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע וכו’, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו”. הרי דבר ראשון הר”מ מלמדנו שחייב לזעוק ולהריע, והנה אם לא מתקיים, כל אחד בביתו יקרא מזמורי תהלים וכו’ למען עם ישראל.

אבל יש עוד הלכה שניה שכותב הר”מ “ודבר זה מדרכי התשובה, שאם תבוא צרה ויזעקו עליה וירעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עוונותיהם הטו, וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם, נמצא שכל המעלה שיש בזעקה הוא שידעו שבגלל העוונות צריך לשוב בתשובה. והנה בתשובה יש תשובה כללית ויש תשובה פרטית, תשובה פרטית להתחזק בתורה ויר”ש, בברכות, כבוד בית הכנסת כיבוד אב ואם, בין אדם לחבירו בין אדם למקום.

אבל יש עוד תשובה כללית כמו שמצינו בגמרא תענית שכשהיו עושים יום תפילה, חצי יום היו מתפללים וחצי יום היו רואים מה צריך לתקן, וזה נוגע לכלל הציבור שאין יכולים כל הארץ להתפלל וללמוד, ונראה שבזמננו התשובה הכללית במיוחד על הנגע הגדול הרוחני שנפל גם תוך מחננו השם ישמור והוא הכלים הטמאים, הטלפונים הטמאים וכו’ וכו’ ויתכן מאד שמה שנענשנו שא”א ללכת לבית הכנסת ולהתפלל ולבהמ”ד, מי יודע אם זה לא בגלל העוון שכבר נאמר עליו “מי בקש מכם רמוס חצרי” ולכן דרכי ציון אבלות ואין יוצא ואין בא וסגרו כל הבתי כנסיות והישיבות, על כן עלינו לתקן בפרט ובכלל, וכדברי הרמב”ם בהלכה א’ להרבות בתפילה וקריאת תהלים והיותר טוב במניין, וכדברי הרמב”ם בהלכה ב’ להתעורר לתשובה, להוכיח ולעורר על הטלפונים הטמאים שבזמנינו, שזה בדיוק כמו לאוכל נבילה וטרפה, זה לאו וזה לאו, כאן כתוב “לא תאכלו כל נבלה” וכאן כתוב “ולא תתורו”. ועיין בבן איש חי שכתב שכל ההנאה לעוה”ב הוא בעיניים, וכמה מסכן אותו אדם שעיניו לא יוכלו לראות בהנאת עוה”ב.

ולכן עלינו להתחזק ולתקן בפרט בעניין זה, ומכתב זה איני כותב לעורר לחיזוק אלא גם לעצמי ולבני גילי וה’ יעזור ונזכה כולנו לתשובה ולגאולה שלימה.

בברכת התורה

משה צדקה

ראש ישיבת “פורת יוסף”

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

האזינו: שידור חוזר מלווית הרב יהושע מאמן זצ”ל


אלפים השתתפו היום (יום ראשון כז טבת תשע”ח) בלוויתו של זקן רבני מרוקו, סבא דמשפטים, הגאון הגדול רבי יהושע מאמן זצוק”ל, ידידו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה.

האזינו למסע הלוויה כפי ששודרה בשידור חי בערוץ מרן:

 

מתולדותיו של הגאון הרב יהושע מאמן זצוק”ל

הגאון זצ”ל נודע עוד בנערותו בכישרונו הרב בלימוד התורה ובשקידתה, ובגיל 28 בלבד הוסמך לדיינות ע”י גדולי רבני מרוקו של אותו הזמן, ומאז כיהן כדיין מצויין בעיר רבאט. רבים מפסקיו הועלו עלי כתב בספריו הבהירים “עמק יהושע”.

משפחתו מיוחסת לצאצאי הרמב”ם.

בגיל 45 שימש כרבה של העיר מרקש הנודעת, עד לשנת תשכ”ז, בה עלה לארץ ישראל.

בשנת תשכ”ח כיהן כרב העיר נהריה, וכעבור עשר שנים, שימש כאב בית הדין הרבני בבאר שבע.

לאחר שזכה לתמיכתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, אשר לחם בשבילו, ישב על כס הדיינות בבית הדין הגדול לערעורים.

הגאון זצ”ל היה עומד לצידו של מרן זצוק”ל בשיטתו ההלכתית, שכאן בארץ ישראל קיבלנו עלינו את הוראותיו של מרן השלחן ערוך, ואף על פי שנהגנו במנהגים שונים בחוץ לארץ, כיון שהגענו לארץ על דעת שלא לחזור לחו”ל, עלינו לנהוג כהמרא דאתרא, וללכת על פי פסקיו של מרן השלחן ערוך.

בשיטתו זו, “גרם” לעצמו ויכוחים שונים עם הגאון הגדול רבי שלום משאש זלה”ה – רבה של ירושלים, אשר היה ידוע בשיטתו לחזק את המנהגים שנהגו בהם בחו”ל. רבים מהוויכוחים השונים הובאו בספריהם של השניים.

הרב יהושע מאמאן זצוק”ל, היה ידוע באהבת ה’ העצומה שהייתה בוערת בעצמותיו. אי אפשר לשכוח את עניית “אמן יהא שמיה רבה” שלו, אשר זו הייתה נראית כשייכת לדורות עברו. הוא היה מסמן בידיו סימנים של קבלת ד’ מיתות בית דין, ומקבל עליו את אלהותו של השם יתברך.

משמשיו מספרים לאתר “מורשת מרן”, שבכל לילה כשהגיעה השעה בה היה אמור לעלות על יצועו, היו אומרים לו שהגיע הזמן, אך הוא עדיין שקוע בתוך ספריו, ומשכנע אותם לתת לו עוד חצי שעה ללמוד. חצי שעה שהייתה נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה.

חיבר ספרים רבים בהרבה במקצועות התורה. ביניהם כאמור, שו”ת עמק יהושע – הכולל כמה וכמה חלקים על ארבעת חלקי השלחן ערוך. “שדה יהושע”, ועוד.

כמו כל גדולי רבני הספרדים זכר צדיקים לברכה, הלוויתו יצאה היום בשעות הצהריים מישיבת פורת יוסף – גאולה, בהשתתפותם של גדולי ישראל שליט”א, בין הרבנים המספידים: מרן הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, הגאון רבי בן-ציון מוצפי שליט”א, הגאון רבי משה צדקה שליט”א, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט”א. ועוד.

זכינו, והרב זצוק”ל היה מקבל מידי פעם בפעם את החומרים היוצאים לאור ע”י המרכז למורשת מרן “להבין ולהשכיל”, ובפרט את הגליון התורני “קובץ בית יוסף”, והיה נהנה מהם.

 

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

 

 

להלן תיעודים מהחודש האחרון לחייו:

 

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן