פרסום ראשון: הגאון רבי משה צדקה במכתב חיזוק בעקבות המצב

צילום: m.b.y


פרסום ראשון באתר "מורשת מרן": מכתב חיזוק בעקבות המצב הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה, בו הוא קורא לעם ישראל להתבונן במה שקורא ולהתחזק.

להלן המכתב המלא:

>> לחצו כאן להורדת הקובץ כמסמך להדפסה

בס"ד

ל"ג בעומר תש"פ

מצבנו כהיום חייבים וזקוקים מאד למחשבה, ואסור לנו בתור עם ישראל לעבור בשתיקה בלא מחשבה מה הסיבה ואיך מתקנים המצב. ולא רק העונש גשמי שנמצאים בהסגר וכו' אלא גם הרוחני שכל בתי הכנסיות ובתי מדרשות סגורים במסגר בכל א"י, והגם שאשריהם ישראל מתפללים בחוצות מ"מ זה לא בתי כנסיות, ועיין רש"י בשיר השירים "עיניו כיונים על אפיקי מים" כיונים שעיניו צופות אל ארובותיהם, כך עיניו על בתי כנסיות ובתי מדרשות.

והנה עם ישראל בכל מצב שקורה עלינו לדעת מה דעת תורה, ואמרו חז"ל שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא, כלומר כל הבריאה הוא לפי התורה, ולכן גם במצב הזה עלינו לדעת מה דעת תורה, ומי לנו גדול המורים והפוסקים אשר שתה ידו בכל חלקי התורה ללמדנו כמו הרמב"ם.

והרמב"ם כתב על מצב כזה בריש הלכות תענית וזה לשונו "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע וכו', כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו". הרי דבר ראשון הר"מ מלמדנו שחייב לזעוק ולהריע, והנה אם לא מתקיים, כל אחד בביתו יקרא מזמורי תהלים וכו' למען עם ישראל.

אבל יש עוד הלכה שניה שכותב הר"מ "ודבר זה מדרכי התשובה, שאם תבוא צרה ויזעקו עליה וירעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עוונותיהם הטו, וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם, נמצא שכל המעלה שיש בזעקה הוא שידעו שבגלל העוונות צריך לשוב בתשובה. והנה בתשובה יש תשובה כללית ויש תשובה פרטית, תשובה פרטית להתחזק בתורה ויר"ש, בברכות, כבוד בית הכנסת כיבוד אב ואם, בין אדם לחבירו בין אדם למקום.

אבל יש עוד תשובה כללית כמו שמצינו בגמרא תענית שכשהיו עושים יום תפילה, חצי יום היו מתפללים וחצי יום היו רואים מה צריך לתקן, וזה נוגע לכלל הציבור שאין יכולים כל הארץ להתפלל וללמוד, ונראה שבזמננו התשובה הכללית במיוחד על הנגע הגדול הרוחני שנפל גם תוך מחננו השם ישמור והוא הכלים הטמאים, הטלפונים הטמאים וכו' וכו' ויתכן מאד שמה שנענשנו שא"א ללכת לבית הכנסת ולהתפלל ולבהמ"ד, מי יודע אם זה לא בגלל העוון שכבר נאמר עליו "מי בקש מכם רמוס חצרי" ולכן דרכי ציון אבלות ואין יוצא ואין בא וסגרו כל הבתי כנסיות והישיבות, על כן עלינו לתקן בפרט ובכלל, וכדברי הרמב"ם בהלכה א' להרבות בתפילה וקריאת תהלים והיותר טוב במניין, וכדברי הרמב"ם בהלכה ב' להתעורר לתשובה, להוכיח ולעורר על הטלפונים הטמאים שבזמנינו, שזה בדיוק כמו לאוכל נבילה וטרפה, זה לאו וזה לאו, כאן כתוב "לא תאכלו כל נבלה" וכאן כתוב "ולא תתורו". ועיין בבן איש חי שכתב שכל ההנאה לעוה"ב הוא בעיניים, וכמה מסכן אותו אדם שעיניו לא יוכלו לראות בהנאת עוה"ב.

ולכן עלינו להתחזק ולתקן בפרט בעניין זה, ומכתב זה איני כותב לעורר לחיזוק אלא גם לעצמי ולבני גילי וה' יעזור ונזכה כולנו לתשובה ולגאולה שלימה.

בברכת התורה

משה צדקה

ראש ישיבת "פורת יוסף"

כעת הוציא הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף מכתב חיזוק לימי התקופה


הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א הוציא מכתב חיזוק לעם ישראל, בעקבות ההתמשכות של הימים הקשים בצל נגיף הקורונה.

את המכתב פותח הראשון לציון במילים: "אל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר, עם ישראל והעולם כולו שרויים בימים אלה בימי צרה וצוקה, ומאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו, כי מעולם לא ידענו מצב כגון זה".

"והנה אנו עומדים עתה בימי חג הפסח, וזכינו תהלות לאל בימי החג, לקיים את מצוות הימים הללו בלי להתרשל חס ושלום בשמירה איתנה על כללי הבריאות, כי כפי מהללו".

מרן הראש"ל התייחס לגדולי ישראל שנפטרו מהנגיף ובראשם זקן הראשונים לציון: "לדאבונינו, לרגל המגפה המתהלכת בארץ ישראל ובשאר מקומות אחינו בית ישראל, נסתלקו מעלינו רבים וטובים מעמינו, ובכללם ראשי בני ישראל, ועל צבאם הגאון הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, אשר היו מזקני ישראל מוסרי התורה דור אחר דור, ועוד אנו יראים לנפשנו, שמא חס ושלום יגרום החטא ולא תסור המגפה".

מרן הגר"י יוסף קרא בקריאה מעומק ליבו לשמור על הכללים והנחיות הממשלה: "על כן אחי ורעי, הנני פונה אליכם בקריאה נרגשת מעומק לבי, לעת הזאת אשר אנו שומעים כי מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, וכבר כמעט כשל כח הסבל, חזק ונתחזקה בעד עמינו, אל נא אחי תרעו, חובה עלינו לקיים מצוות התורה וחי בהם, לשמור על הכללים הנכונים והמצודקים באדיקות, ואף להוסיף משמרת על משמרת, כולנו מצטערים על שממונם של בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואף על פי כן חובה על כל אחד מישראל לעשות רצון ה', להמשיך בסדרי התפלות בכוונה וביחידות, איש איש בביתו ובחומותיו, ובזה נזכה לשמור על חיינו, חיי הורינו וחיי בנינו ובנותינו וכל ישראל אחינו. לך עמי בא בחדרך וסגוד דלתיך בעדך, חבי מעט רגע עד יעבור זעם".

הראש"ל לציון הוסיף שיש להתחזק בתפלות בעקבות המצב: "וחובה עלינו, להרבות בתחנונים לפני ה' יתברך, שיחוס וירחם על פליטתנו, ויעצור את המגפה ואת המשחית מעלינו ומעל עמו ישראל, ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך, אמן כן יהי רצון".

בסיום המכתב ברך מרן הראש"ל שליט"א את עם ישראל "בברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אמן כן יהי רצון".

להלן המכתב המקורי: