הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון כ"ה בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות ספירת העומר
א. נשים פטורות ממצות ספירת העומר הואיל ויש לה זמן קבוע. וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. ואם רצו לספור העומר בלי ברכה, רשאות, אך אינן רשאות לברך שהיא ברכה לבטלה.

ב. מצוה לחנך את הקטנים לספור בכל יום בברכה. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספירה רשאי להמשיך לספור בברכה משום חינוך.

ג. קטן שנעשה בר מצוה באמצע ימי הספירה, אינו רשאי להמשיך לספור בברכה. ואף שעד אותו יום ספר מדי לילה בלילה בברכה משום מצות חינוך, אע"פ כן עליו להפסיק מלברך הלאה, מפני שכל ספירותיו שהיו בקטנותו אינן מוציאות אותו לכשיגדל, שאז היה פטור מכל המצות. ואפילו מצות חינוך דרבנן לא היתה מוטלת עליו אלא על אביו. ומכיון שפטור היה מן המצות, לא עלו לו ספירותיו בקטנותו לענין ״תמימות״, והרי הוא גדול ומצווה על איסור ברכה שאינה צריכה, הילכך ישמע הברכה מהש"צ בכל לילה ואח"כ יספור העומר. ומ"מ אין למחות בו אם ממשיך לספור בברכה.
(חזון עובדיה יום טוב)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי כ"ג בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות ספירת העומר
א. צריך לברך קודם שיספור העומר: ״ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו על ספירת העומר״. ואף על פי שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, מכל מקום אפשר לומר בנוסח הברכה ״וציונו״, הואיל ונאמר בתורה ״ושמרת לעשות ככל אשר יורוך״, והוי כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו ציונו לקיים מצות רבותינו ז״ל ולכן שפיר יש לומר ״וציונו״. וכמו שמברכים בנוסח כזה על הדלקת נרות חנוכה ועל נטילת ידיים ושאר מצות דרבנן.

ב. אם ספר ספירת העומר בלי ברכה יצא ידי חובתו, שאין ברכות מעכבות.

ג. נוסח הספירה הוא "לעומר", ולא "בעומר".

ד. כשמגיע לשבעה ימים, אומר "היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד.

ה. אין לברך שהחיינו על ספירת העומר.
(חזון עובדיה יום טוב)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי י"ד בניסן ה'תשפ"ג


*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון י"א בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות טעם לפגם, חלב וסוכר בפסח
א. חולה שיש בו סכנה ויודע שיצטרך להשתמש בפסח בתרופה שיש בה חמץ, יש לו לקנות התרופה קודם לפסח, ויכוין בפירוש שאינו רוצה לזכות בחמץ שבתרופה, ויניח אותה במקום מוצנע, וכשיצטרך יקח ממנה בכל פעם כפי הצורך.

ב. אם התרופה טעימה לחיך, טוב שיתן בתוכה דבר מר, שתהיה שלא כדרך הנאתה, ובעודה בכפו יבלענה. המוצא חמץ ברשות הרבים בימי הפסח אסור לו להגביהו, ואפילו יתכוין שלא לקנותו, אסור מדברי סופרים גזירה שמא יאכל ממנו.

ג. יש נוהגים שלא לאכול תרנגולים בפסח, שמא תמצא חטה בתרנגולת, והיא חומרא יתירה, ויכולים לעשות התרה על מנהגם. וטוב לקנות התרנגולות קודם פסח, ולהאכילם אורז (או דודא), שאם יקנה אותם בפסח מהגוים נמצא כאילו קונה את החמץ שבזפק. ומכל מקום יכול לומר בפירוש שאינו רוצה לקנות המאכל שבזפק. והמחמיר תבא עליו ברכה.
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי ט' בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מאכלים שבושלו קודם הפסח בכלי חמץ
א. מותר לאכול בפסח גבינה או דגים מלוחים שנמלחו קודם פסח (וכל שכן סרדינים שבקופסאות סגורות המיוצרים בארץ בשמן בלבד), אף על פי שלא נזהרו לבדוק המלח מפירורי חמץ, וגם במליחתם לא נזהרו לשמרם כראוי מחימוץ, ואינם צריכים הדחה או שריה במים כלל. וטוב לקנותם מהשוק קודם פסח ולהניחם בכלי בשר.

ב. מרקחת (ריבה) שנעשתה בשאר ימות השנה בכלים רגילים של חמץ, ולא נזהרו לשומרה מחשש חמץ, מותר לאוכלה בפסח, הואיל וסתם כלים אינם בני יומן, והוה ליה נותן טעם לפגם שמותר. ועוד, שהרי זה כנותן טעם בר נותן טעם דהיתרא, החמץ נתן טעם בכלי, והכלי במרקחת, ועדיין הכל היתר, הואיל ונעשה קודם פסח.

ג. אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר כדברי הרמ״א בכמה פרטי דינים הנ״ל. אבל לנו הספרדים שהולכים אחר הוראות מרן יש להקל. ואין המורה הוראה בארץ ישראל, רשאי להחמיר (לספרדי) נגד פסקי מרן, ורק לעצמו רשאי
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון ד" בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות גר שהתגייר, נוהג בפסח כמנהג הספרדים
א. גר צדק שנתגייר בארץ ישראל, עליו להתנהג כהוראות מרן השלחן ערוך בין להקל בין להחמיר. ואפילו אם היו אבותיו ממדינות אשכנז, ואפילו אם היה אביו יהודי ואמו נכריה, כיון שאין לו כל יחס לאביו, עליו לנהוג כמנהג המקום שנתגייר, וכדעת המרא דאתרא, הוא מרן שקיבלנו הוראותיו, ולכן בפסח נוהג כמנהג הספרדים. (וכן עליו להתפלל בנוסח התפלה של הספרדים ועדות המזרח, שהוא הנוסח המדויק ע"פ קבלת האר״י זצ״ל). ואין הבדל בזה בין גר לגיורת.

ב. אם נמצאת חטה בתבשיל בתוך ימי הפסח, אם החטה מבוקעת אפילו ע"י סדק כל שהוא, בידוע שהחטה נתחמצה, ואסרה את כל התבשיל, לפיכך החטה תשרף מיד, וכל התבשיל אסור באכילה, אפילו יש הרבה יותר מששים פעם נגד החטה, שחמץ בפסח אוסר במשהו. (וכן אסור להשתמש יותר בכלים ההם מבלי הכשר לאחר שישהו 24 שעות. ובמקום צורך יכול להכשיר אף קודם, ע"י שיתן אפר במים הרותחים כדי שיפגם טעם החמץ). אך מותר למכור התבשיל לגוי, שע"פ שהחמץ בפסח אסור בהנאה, כיון שאין הגוי משלם יותר עבור הנאת טעם החטה שבתבשיל, נמצא שאינו נהנה מן החמץ כלל. וכן מותר למכור לגוי כלי חמץ בפסח, אפילו הוא בן יומו.
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי ב' בניסן ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות אורז בפסח
א. אשה אשכנזיה הנשואה לבעל ספרדי, והיא עדיין נוהגת איסור באורז וקטניות, כמנהגה בבית אביה, אף על פי כן מותר לה לבשל לבעלה ביום טוב אורז או מיני קטניות. [והוא הדין לכל מי שנוהג איסור באורז, שרשאי הוא לבשל אורז ביום טוב לצורך אחרים הנוהגים בו היתר. או לבשל האורז ביו״ט לצורך השבת, כשחל יום שביעי של פסח בערב שבת]. ואם ברצונה לבטל מנהג הוריה, ולנהוג משעת נישואיה כמנהג בעלה, על צד היותר טוב, נכון שתעשה התרה כדי שתוכל לאכול בבית בעלה אורז וקטניות
כמנהג הספרדים. והוא הדין לכל יתר מנהגי החומרות שיש לאשכנזים ובפרט בעניני הפסח, שרשאית האשה שהיא מבני אשכנז שנישאת לבעל ספרדי, לנהוג כמנהג הספרדים, לאחר שתעשה התרה על מנהגיה הקודמים.

ב. אשה ספרדיה שהיותה נוהגת היתר בבית הוריה, ונישאת לאשכנזי, אף על פי שבבית בעלה אין ראוי שתבשל אורז וקטניות בפסח לעצמה, מכל מקום כשהולכת לבית אביה מותר לה לאכול עמהם, שמכיון שארץ ישראל אתריה דמרן, לא אמרינן שקבלה עליה מנהג ארצות אשכנז לגמרי.
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי כ"ט באדר ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות אורז בפסח*

א. אורז וכל מיני קטניות, ובכלל זה אפונים (חימוץ), מותרים בפסח, ובלבד שיזהר ולברר את האורז היטב לבל יהיו בו חטים או שעורים וכיו״ב ממיני דגן, ולכן נוהגים לבדוק את האורז בתשומת לב רבה ובכובד ראש, שלש פעמים, ובשעה שאין ילדים קטנים בקרבתם. ואחינו האשכנזים נוהגים איסור בפסח באורז וקטניות. וגם יש מהספרדים מהשרידים אשר ה׳ קורא, שנהגו להמנע מאכילת אורז בלבד בפסח, מחשש פן לא יוכלו לבודקו יפה.

ב. הספרדים שנהגו להחמיר באורז וקטניות אם ירצו לבטל מנהגם (מחמת איזו סיבה של חולי, וכיוצא בזה) אפשר להקל להם על ידי התרה.

ג. מי שנהג איסור באורז בגלל שהיה סמוך על שלחן הוריו, וכיום נשא אשה ועומד ברשות עצמו, רשאי לנהוג היתר בלי שום התרת חכם.

ד. אף הנוהגים איסור באורז ובקטניות בפסח, מותר להשהותם בבית, ואפילו נתלחלחו במים, ואין צורך למוכרם לגוי לפני הפסח.

ה. אשכנזי שנתארח בבית ספרדי, מותר לו לאכול תבשיל שנתבשל בכלים של בעל הבית, אע"פ שנוהג היתר באורז וקטניות, ונתבשלו בכלים ההם.
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי כ"ט באדר ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מצרכי מזון הכשרים לפסח
א. הקונים מצרכי מזון לפסח יזהרו מאד להניחם במקומות מיוחדים ושמורים, ובפרט כשיש בבית ילדים קטנים, והדבר מצוי שהולכים עם פרוסות לחם בידם, ומפררים דרך אכילתם, ויש לחוש פן יפלו מפירורי החמץ אל מצרכי המזון של פסח, ובשעה שעקרת הבית עסוקה בניקוי וברירת האורז לצורך הפסח (לבל ימצא בו חטה), והילדים באים על ידה, ופתם בידם, יוכלו לגרום בלא יודעים לנפילת פירורי חמץ לתוך האורז הכשר לפסח, וידוע שחמץ בפסח אוסר במשהו, שאפילו באלף אינו בטל.

ב. אין לקנות מצרכי מזון לפסח מאדם לא דתי שמוכר בחנותו דברים האסורים באכילה, כגון קופסאות שמורים של בשר טריפה, או נקניק טריפה, או גבינות של גוים, וכיוצא בזה, כי הוא חשוד להכשיל את הרבים, ואין לו כל נאמנות על כשרות המצרכים לפסח.
(חזון עובדיה פסח)
*הלימוד היומי מוקדש לרפואת ואריכות ימים ר' אילן בן סעידה שולמית הי"ו*

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי כ"ח באדר ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מכירת חמץ
א. חמץ שעבר עליו הפסח ועשה ביטול אך לא מכרו לגוי, אם יש ספק בעיקר חימוצו, יש להקל גם בלי הפסד מרובה. לפיכך קמח מחטה לתותה, שמחמת שכחה לא נמכר לגוי קודם הפסח כדת, ועבר עליו הפסח, אם ביטל החמץ קודם הפסח, יש להתיר הקמח אחר הפסח.

ב. המוכר את חמצו לגוי, לא ימכור את הכלים של החמץ כדי שלא יצטרך להטבילם במקוה טהרה לאחר הפסח, כדין הקונה כלים חדשים מן הגוי. ואם עבר וכלל הכלים בשטר המכירה יש להצריכם טבילה בלי ברכה. ואם רוצה למכור חנותו לגוי ביחד עם החמץ שבתוכה, יעשה שאלת חכם.

ג. החנונים ובעלי מכולת וצרכניות המספקים מצרכי מזון כשרים לפסח, צריכים להקפיד שכל המצרכים המיועדים לפסח, יהיו שמורים במקומות מיוחדים (בחנות), לבל יפול עליהם אבק קמח, או פירורי חמץ. ומכל שכן שעליהם להזהר לבל ישתמשו באותה כף שרגילים להשתמש בה בכל ימות השנה לקמח וכדומה. אלא ישתמשו בכף נקיה המיוחדת לפסח, וכן צריכים להזהר לנקות היטב את המאזנים, וכלי המדידה (בלח).
(חזון עובדיה פסח)

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן