הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי ב' בתמוז תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה

א. יום טוב שחל במוצאי שבת, ולפניו קידוש והבדלה, יקנה״ז – יין קידוש נר הבדלה זמן, ואין לו יין, כיון שאין מבדילין על הפת, יש לקדש ולהבדיל על שכר שהוא חמר מדינה.

ב. מי ששכח או הזיד ולא הבדיל על הכוס במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום הראשון, בתנאי שלא טעם כלל, ומברך ברכת בורא פרי הגפן וברכת המבדיל. אבל על הנר והבשמים אינו מברך אלא במוצאי שבת.

ג. אם לא הבדיל על הכוס במוצאי יום טוב, יכול להבדיל על הכוס למחר, ביום אסר וחג, ואם לא הבדיל ביום אסרו חג יבדיל בלילה שאחריו, ולא

(חזון עובדיה שבת ב')

הלימוד היומי מוקדש להצלחת יונתן בן מרים הי"ו, שיגדל ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי א' בתמוז תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה
א. גם הנשים חייבות בהבדלה על הכוס, ויכולה האשה לברך בעצמה ברכת ההבדלה על הכוס כדי לצאת ידי חובתה, ותטעם מן הכוס שיעור כמלא לוגמיו.

ב. היין של הקידוש ושל ההבדלה צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו אפילו כל שהוא פגמו. ויכולים לתקן היין הפגום, על ידי שיוסיפו בכוס מעט יין, ואפילו ע״י שיוסיפו עליו מים. ואף בכוס היין של ההבדלה, אם היין פגום, מותר למוזגו על ידי מים.

ג. מי שאין לו יין להבדלה, יכול להבדיל על חמר מדינה, כגון ארק, ליקר, קוניאק, בירה לבנה. אבל קפה, או תה, או חלב, ומיץ פירות, לא נחשבים לחמר מדינה ואין מבדילין עליהם. מיץ ענבים (טבעי) נידון כדין יין גמור והוא קודם לכל מיני חמר מדינה.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש לע"נ: לוי בן יוסף, דניאל ומישל שמואל בני לוי, יהודית פערל בת מיכאל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי ל' בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה
א. מי ששכח במוצאי שבת ובירך על דבר מאכל קודם שיבדיל על הכוס, ונזכר מיד, מותר לו לטעום מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, ואחר כך יבדיל על הכוס, כדקי״ל אפילו טעם מבדיל.

ב. ברכת ההבדלה שמברך שליח הצבור בבית הכנסת, לכתחלה צריכה להיות מיושב, השליח צבור עם הקהל, כדעת מרן השלחן ערוך. ומכל מקום במקום שנהגו לעמוד בהבדלה, יש להם על מה שיסמוכו.

ג. סדר ההבדלה ״יבנה", יין בשמים נר הבדלה. ואין למזוג במים את כוס היין של ההבדלה.

ד. אף על פי שנוהגים לומר הבדלה על הכוס בבית הכנסת, תלמידי חכמים אין סומכים על ההבדלה שבבית הכנסת, אלא חוזרים ומבדילים על הכוס בביתם להוציא את בני ביתם ידי חובתם. והמברך ברכת ההבדלה בבית הכנסת, ובירך גם על הבשמים והמאור, יכול לחזור ולסדרם על הכוס בביתו כדי להוציא את אשתו ובני ביתו ידי חובתן.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש להצלחת ידידינו היקרים ר' הרצל ור' יעקב אחואן הי"ו

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי כ"ט בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני אכילה קודם הבדלה
א. אם היה יושב ושותה יין או חמר מדינה, וחשכה, צריך להפסיק. ואם מקודם השקיעה היה יושב ואוכל מיני מזונות, ושקעה החמה, כל זמן בין השמשות (שהוא בתוך יג דקות וחצי אחר השקיעה), רשאי להמשיך לאכול ממיני המזונות, אבל אם חשכה ודאי, דהיינו צאת הכוכבים, צריך להפסיק.

ב. המברך ברכת המזון על הכוס, בספק חשכה רשאי לברך בורא פרי הגפן ולטעום ממנו, אבל בודאי חשכה, דהיינו בצאת הכוכבים, לא יטעם.

ג. סעודה שלישית שנמצאים בה חתן וכלה, אפילו חשכה בודאי, יכולים לברך כנהוג על שני כוסות, כוס לברכת המזון וכוס לברכת החתנים, והמברכים רשאים לשתות מן הכוסות, וכן החתן והכלה, אף על פי שעדיין לא הבדילו, שהואיל ותמיד נוהגים במזמוטי חתן וכלה לברך על כוס ברכת המזון, מותר להם לשתות, אפילו מי שאינו נזהר תמיד לברך על כוס ברכת המזון בשאר פעמים.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש אורית אורטל בת אביבה להצלחה גדולה בפרנסה, עשירות דקדושא וכל הישועות

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני כ"ח בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. אף המתפללים בבית האבל, יכולים לומר במוצאי שבת פסוק ויהי נועם וכו', וגם האבל יכול לאומרו עם הצבור. ובמקום שנהגו שלא לאומרו בבית האבל, ימשיכו במנהגם.

ב. אסור לאכול או לטעום שום דבר או לשתות יין או שאר משקים במוצאי שבת עד שיבדיל על הכוס, ואף בבין השמשות שהוא ספק חשיכה אסור. ומכל מקום אם טעה ואכל קודם שהבדיל על הכוס, יכול להבדיל אחר כך. ומי שלא הספיק לעשות סעודה שלישית עד אחר ששקעה השמש ונתכסית מעינינו, מותר לאכול סעודה שלישית, עד כרבע שעה אחר השקיעה.

ג. מן הדין מותר לשתות מים קודם ההבדלה, ומכל מקום טוב להחמיר.

ד. אם היה יושב ואוכל מבעוד יום, וחשכה לו, אינו צריך להפסיק אפילו הוא אחר צאת הכוכבים. ורשאי להמשיך באכילה ושהיה כל צרכו, עד סיום סעודתו.
(חזון עובדיה שבת ב')

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון כ"ז בסיון תשפ"ב


היום נלמד הלכות דיני הבדלה בתפלה
א. מי ששכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, אבל הבדיל על הכוס, שעליו להתפלל שחרית שתים, אין צריך לומר אתה חוננתנו לא בתפלה הראשונה שהיא תפלת שחרית, ולא בתפלת התשלומין של ערבית, לפי שכבר הבדיל על הכוס. אבל אם לא הבדיל על הכוס, יאמר אתה חוננתנו באחת מן התפלות בשחרית.

ב. במוצאי שבת אחר תפלת י״ח של ערבית אומרים, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו וכו', יושב בסתר וכו', וכופלים הפסוק אורך ימים אשביעהו, ואתה קדוש, וסדר קדושה. ואם חל יום טוב באמצע השבוע דעת הגאונים שאין לומר ויהי נועם ולא סדר קדושה, ולפי דעת המקובלים יש לאומרם תמיד, וטוב לנהוג כדעת המקובלים. ורק במקום שנהגו שלא לאומרו, אין לשנות מנהגם, הואיל ומנהגם יסודתו בהררי קודש.
(חזון עובדיה שבת ב')
הלימוד היומי מוקדש לזכות הנער הנעדר אברהם משה בן גיטה קליינרמן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי ב' בשבט תשפ"ב


הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי ב' בשבט תשפ"ב

הלכות המפליג בספינה וההולך בשיירא

א. רכבת הנוסעת מעיר לעיר, אסור לנסוע בה אפילו מערב שבת, משום איסור תחומין, ואף על פי שאין הנוסע יורד ממנה עד מוצאי שבת. וכל שכן אם יש בנסיעתו שיעור שנים עשר מיל (12 קילומטר בקירוב), שיש בזה איסור תחומין מן התורה. ואף על פי שהנהג של הרכבת נכרי, ורוב הנוסעים נכרים, אסור.

ב. רכבת חשמלית (טרמווטי) הנוסעת אך ורק בתוך העיר, והנהג נכרי, ורוב הנוסעים נכרים, והיא עוצרת בכל תחנה, אף על פי כן אסור לעלות אליה בשבת, משום טלטול המעות או הכרטיס לתשלום דמי הנסיעה, אבל אם הנוסע היהודי שילם דמי הנסיעה מערב שבת, והכרטיסן יודע ומכירו, ואין דורש ממנו מאומה, אם הוא בדרך מצוה כגון רופא שעליו להיות בבית החולים, או שהוא מוהל ואירע מילה בזמנה בקצה העיר, באופן שהדרך רחוקה מאד, ומן הנמנע ללכת רגלי לשם, וכיוצא בזה, מן הדין מותר. ועד כמה שאפשר יעשה הדבר בצינעא.
(חזון עובדיה שבת חלק א)

הלימוד היומי מוקדש לצלחת ידידינו אלון כרמי הי"ו

להקדשת הלימוד היומי לחץ כאן

לקבלת הלימוד היומי בכל יום לווצאפ לחצו כאן

לעמוד שלנו באינסטגרם לחצו כאן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני א' בשבט תשפ"ב


הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני א' בשבט תשפ"ב

הלכות המפליג בספינה וההולך בשיירא

א. היוצאים בשיירא במדבר הגדול, וידוע לכל שהם צריכים לחלל שבת מפני הסכנה, שלא יוכלו לשהות בשבת במדבר לבדם, ויוצאים חוץ לתחום בשבת, מותר להם לצאת לשיירא ביום א' וב' וג', ותו לא, וכאשר יגיעו למדבר במקום סכנה ויצטרכו לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר, ואין כאן חילול שבת, שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש.

ב. העולה לארץ ישראל ונזדמנה לו שיירא אפילו בערב שבת, כיון שדבר מצוה הוא יכול לצאת עמהם, ואם אפשר פוסק עמהם לשבות, ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם אפילו חוץ לתחום, מפני פקוח נפש. ואם נכנס לעיר אחת בשבת מהלך את כולה, ואפילו אם הוא נמצא מחוץ לעיר מותר להכנס לעיר, כיון שלדבר מצוה יצא, הילכך יש לו אלפיים אמה לכל רוח.
(חזון עובדיה שבת חלק א)

הלימוד היומי מוקדש לרפואה שלימה לישראל איסר בן חיה רוזה הי"ו

להקדשת הלימוד היומי לחץ כאן

לקבלת הלימוד היומי בכל יום לווצאפ לחצו כאן

לעמוד שלנו באינסטגרם לחצו כאן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כ"ו בטבת תשפ"ב


הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כ"ו בטבת תשפ"ב

הלכות שהייה והטמנה

א. תבשיל שנתבשל כל צרכו, אבל רובו רוטב, שאסור לחממו בשבת באופן שיגיע ליד סולדת בו, כמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סימן שיח), שיש איסור בבישול אחר בישול בלח. מכל מקום מותר להניח תבשיל זה על הפלאטה חשמלית כשהיא כבויה, ועל ידי שעון שבת היא נדלקת אחר שעה משעת הנחתה, כדי לחמם את התבשיל, שאין זה אלא גרמא, ואמרו חז"ל (שבת קכ:) לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הא גרמא שרי.

ב. אחינו האשכנזים נוהגים כדעת הרמ"א וסיעתו להתיר לערות מים רותחים בשבת אל תוך התבשיל שנצטמק, לאחר שהורד מעל האש, ויש להם על מה שיסמוכו. אבל הספרדים ובני עדות המזרח בארץ ישראל צריכים להחמיר בזה כדעת מרן שאסר לעשות כן בהחלט. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. ונראה שאם עירה את התבשיל לתוך כלי שני, מותר לערות עליו מים חמים, מפני שכלי שני אינו מבשל.
(חזון עובדיה שבת חלק א')

הלימוד היומי מוקדש לרפואה שלימה לישראל איסר בן חיה רוזה הי"ו

להקדשת הלימוד היומי לחץ כאן

לקבלת הלימוד היומי בכל יום לווצאפ לחצו כאן

לעמוד שלנו באינסטגרם לחצו כאן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי כ"ה בטבת תשפ"ב


*הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי כ"ה בטבת תשפ"ב*

*הלכות שהייה והטמנה*

א. כשהתירו חכמים להטמין את הצונן בשבת, אף לאדם חכם חשוב וגדול התירו, ולא חששו פן יראוהו מן דלת העם, וילמדו ממנו להקל יותר בשאר דברים.

ב. מותר לערות בשבת מים רותחים מכלי ראשון לתוך כלי הטרמוס לשמור את חום המים, ואינו כמטמין בשבת.

ג. תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבת, והניחו אותו במקרר, מותר לחממו בשבת על פלאטה חשמלית של שבת, אפילו חום שהיד סולדת בו. וכן מותר לחממו על אזבסט (או פח מתכת מנוקב) המונח על כירים של גז, ובלבד שרוב התבשיל יבש, אף שיש בו קצת רוטב, כגון בשר ודגים אורז ותפוחי אדמה, וכיו"ב, אבל אם היה רוב התבשיל רוטב, אסור לחממו בשבת על הפלאטה. שיש דין בישול אחר בישול בלח.
(חזון עובדיה שבת חלק א')

הלימוד היומי מוקדש לרפואה שלימה לישראל איסר בן חיה רוזה הי"ו

להקדשת הלימוד היומי לחץ כאן

לקבלת הלימוד היומי בכל יום לווצאפ לחצו כאן

לעמוד שלנו באינסטגרם לחצו כאן

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן