חקירה בפרשה • כיצד השמש והירח “ששים בבואם”? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

פרשת ואתחנן

“ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה’ אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים” (ד’, י”ט)

בשעה שנחלקו קרח ועדתו על משה רבינו, עלו השמש והירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין בשביל בן עמרם להעניש את קרח ועדתו אנו מאירים לעולם, ואם לא אין אנו מאירין! באותה שעה ירה הקב”ה בהן חיצים וחניתות, אמר להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאירים, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם?! ומאז אינם רוצים להאיר מפני שעובדים להן, ובכל יום ויום יורים בהן חיצים וחניתות ומאירים שנא’ (חבקוק ג’) “לאור חציך יהלכו”, [נדרים לט:].

 

היאך השמש והירח שמחים בצאתם וששים בבואם והלא אינם רוצים להאיר מפני שעובדים להן, ובכל יום יורים בהן חיצים וחניתות ורק אז מאירים?

יש מקשים היאך אומרים אנו בתפילת יוצר של שבת “שמחים בצאתם ששים בבואם” והרי אינם מאירים עד שיורים בהם חיצים וחניתות, ואם כן היאך אפשר לומר שהשמש והירח ששים בבואם?

 

יישוב א’

היו שמחים מתחילה קודם שהיה הקב”ה נותן בהם חיצים וחניתות

אפשר לומר בדוחק שמה שאומרים בתפילה שמחים בצאתם ששים בבואם, היינו קודם שהתחיל הקב”ה ליתן בהם חיצים וחניתות.

 

יישוב ב’

שמחים שאינם מאירים לעולם ברצונם אלא מתוך שהקב”ה כופה אותם

עי”ל שעל כל פנים כיון שהם מוכרחים להאיר לעולם, שהרי אי אפשר להשאיר העולם חשוך, שמחים הם שהם עושים זאת בכפייה גמורה מאת ה’, ולא עושים מעצמם, וכיון שזה נעשה בהוראה ובכפייה מאת קוב”ה, ממילא אין להם שותפות במעשה הגויים שעובדים להם.

 

יישוב ג’

בזמן הזה אין כבר אנשים שעובדים לשמש או לירח

עלה בדעתי ליישב עוד שחז”ל תיקנו לנו לומר כך בתפילה, עתה בדורותינו, שכמדומה אין בכל העולם כבר אנשים שעובדים לשמש ולירח. ויש לעיין אם מזמן שתיקנו את התפילה כבר לא היו אנשים כאלה.

 

יישוב ד’

שמחים לעתיד לבוא שמזריחה השמש והצדיקים מתרפאין ומתעדנים בה

הנני חוכך ליישב עוד שאין הכוונה שמחים בצאתם ששים בבואם על מה שמאירים בכל יום ויום, אלא הכוונה גבי לעתיד לבוא, כמבואר בנדרים (ח:) אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב”ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, שנאמר (מלאכי ג’) “וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא” ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר (שם) “ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק” (ותצאו ממצר וירחב לכם כמו עגלים מפוטמים) והרשעים נידונין בה שנא’ (שם) “כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רישעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה’ צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף”.

 

יישוב ה’

שמחים על שמאירים להעוסקים בתורה ועושים רצון השי”ת

יותר נראה לומר שהגם שאינם רוצים להאיר מפני עובדי עבודה זרה, מכל מקום אחרי שכבר מאירים שמחים הם במעשיהם, מפני שמאירים ללומדי התורה ומקיימי המצוות, ועל זה יש להם לשמוח שמחה גדולה ולפאר ליוצרנו. ומה שעל ידי אורם יש גם שעובדים להן, הרי זה בבחינת הלעיטהו לרשע וימות.

ומצינו כיוצא בזה בפוסקי דורנו שדנו בעניין האיסור ללמד תורה לאדם שאינו הגון (כמבואר בחולין קלז.), אם מוסר שיעור לרבים ושומעים אותו גם אנשים שאינם הגונים, ועיקר כוונתו רק ללמד תורה למי שהגון דהרי זה מותר. וכן העלה בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”ב סי’ קל”ב) והביא ראיה מהירושלמי (פ”ב דסוכה ה”א) בעובדא דטבי עבדו דרבן גמליאל שחכמים דברו דברי תורה בנוכחותו ולא חששו, כי למדו לעצמם ולא חששו שגם הוא שומע גם כן. [ועיין מה שדנתי בארוכה בראיה זו בכרם יוסף ב”ק עמ’ שצ”ד].

ועוד דן בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”ד סי’ כ”ו או”ג) גבי מלמד בבית ספר שיש שם יהודים וגויים, שכיון שעיקר כוונתו ללמד ליהודים אע”פ שגם הגויים שומעים מותר. וכן כתב הגאון רבי מנשה קליין זצ”ל בשו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ קע”ב) ושלכן מותר ללמד דברי תורה ברדיו ובפרהסיא אף על פי שגם גויים שומעים דברי תורתו.

וכיוצא בזה כתב בארוכה רבינו הגדול זצוקל”ה בספרו הליכות עולם (ח”ח עמ’ שע”ט) גבי מסירת שיעור תורה בבית כנסת שרגילים לבוא גם שופטים חילונים הדנים על פי הערכאות, ואי אפשר למונעם מלהשתתף, אף שאסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, כיון שעיקר כוונת החכם ללמד לרוב המשתתפים שהם יראי ה’, הרי זה מותר. והרי זה בכלל דבר שאין מתכוין מותר, כי כלל זה נאמר גם בשאר איסורים, ולא רק גבי שבת, כמבואר בגמרא (שבת מו:). והוסיף שאף שזה פסיק רישיה, הרי זה לא ניחא ליה ולדעת הערוך פטור ומותר. וגם להחולקים מצוה שאני, כמו שכתבו התוספות (כתובות ו.) הרא”ש (ריש פרק הבונה) וההשלמה (שבת עה.).

ומעתה גם בנידון דידן שהשמש והירח יוצאים להאיר לעולם הלא ודאי אינם מתכונים להאיר כדי שיעבדו להן עובדי עבודה זרה, ומותר להם להאיר כאמור. ועל כן ששים ושמחים הם שעל כל פנים מאירים לישראל הקדושים העוסקים בתורה ובמצוות.

 

יישוב ו’

השמש והלבנה שמחים על שעושים רצון ה’ להאיר לעולם

מצאתי עתה שנתקשה בזה הרוקח בפירושו לסדר התפילה (אות צ”א) וכתב ליישב: “מיהו שמח הוא שעושה ציוויו”. כלומר שעל כל פנים השמש והלבנה שמחים שעושים רצון ה’ להאיר לעולם. [ויש להוסיף בזה מה שדרשו חז”ל (קידושין לא.) גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אך שמא לגבי שמש וירח לא שייך הטעם של גדול המצווה ועושה].

וראיתי עתה דבר נפלא בספר פרי אפרים (סנהדרין קי:) שפירש על פי זה מאמר חז”ל (שבת פח: יומא כג. גיטין לו:) הנעלבין ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבין, עושים מאהבה ושמחים ביסורין, עליהם הכתוב אומר (שופטים ה’) “ואוהביו כצאת השמש בגבורתו”, וקשה מה הדימוי בין מי שחוסם פיו בשעת מריבה לבין צאת השמש בגבורתה. אך לאור האמור מיושב כי מי שמתייסר וחוסם פיו בשעת מריבה הרי הוא דומה לשמש והירח שאף הם לוקים בכל יום בחיצים וחניתות, ואף על פי כן הם שמחים בעבודת ה’ שלהן. שוב ראיתי שכבר הקדימו בפירוש זה בספר ענף יוסף על העין יעקב (שבת פח.).

ויש להוסיף בס”ד ולומר כי מי שחוסם פיו בשעת מריבה, הרי הוא דומה לשמש וירח שאינם רוצים ליתן יד לעובדי עבודה זרה, כך זה ששותק בשעת מריבה כביכול אינו נותן יד לזה שכנגדו לעבוד עבודה זרה, שהרי אמרו רבותינו (זוה”ק בראשית ח”א דף כ”ז ע”ב) שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וממילא על ידי ששותק מתיישבת דעתו של בעל המריבה.

 

רבינו האיר לעולם כולו תורה ויראה כצאת השמש בגבורתו!

דומה כי אין הגדרה נפלאה יותר לרבינו הגדול זצוקל”ה ממה שנאמר כאן בשמש ובירח “שמחים בצאתם ששים בבואם” – כמו השמש שמאירה לכל, צדיקים ורשעים, קרובים ורחוקים, כך האיר אור תורתו של רבינו לכל שכבות העם, לתלמידי חכמים ויושבי על מדין, לבעלי בתים וקובעי עתים, להמון העם, וגם לאנשים רחוקים, ואפילו לפושעים ועבריינים, הכל נאותו לאורו. והגם שבגלל הנהגה זו מררהו ושיטמוהו בעלי חיצים, לא חת רבינו ולא חש. ידע רבינו כי כל מעשיו הם להרבות כבוד שמים לתת כבוד וגדולה לה’ ולתורתו, ולכן המשיך בעוז ובתעצומות להאיר ולהזריח לכל איש ישראל, מכל מקום, בכל דרגה. ובהנהגה זו היה שש ושמח, ומשמחתו השפיע לכל הבאים במחיצתו.  

וכשרבינו זצוקל”ה נטל מקלו ותרמילו להזריח אור תורתו בשיעוריו ובמסעותיו בכל רחבי העולם, הפריח גם אור של שמחה – שמחת חיים ושמחת תורה – גם בעל מרה שחורה שהיה נכנס לשיעורו של רבינו היה יוצא משם שמח וטוב לב כאדם שאינו יודע עצבות מה היא – כידוע לכל יודעי דבר! 

סיפר ראש ישיבת “כסא רחמים” הגאון רבי מאיר מזוז שליט”א: פעם ראשונה ששמעתי את רבינו זצוק”ל היה זה במוצאי שבת ט’ אייר התשל”ב, הגעתי בסביבות השעה 9 בערב לבית הכנסת עולי משהד בבני ברק, מצאתי את בית הכנסת מלא וגדוש, מאות אנשים השותים בצמא את דברי קודשו של רבינו, מכל העדות והחוגים, ספרדים תימנים ואשכנזים, כיפות סרוגות ושחורות, רבנים דיינים ועמך בית ישראל, ופי קודשו של רבינו קולח כמעיין המתגבר, חידושי הלכות, קושיות ותירוצים, סברות לאמיתה של תורה, מקורות עד אין קץ לכל סברא וקושיא, עם הברקות ומילתא דבדיחותא לעורר הנרדמים, אחרי כשעתיים של שיעור בהלכה, עבר רבינו לשאת דברי אגדה נעימים ומתוקים. (זכר צדיק לברכה ר’ יצחק זר ז”ל אביו של גיסי הגאון רבי יעקב זר שליט”א רב קהילת “יקירי ציון” שהוא יסד שיעור זה, ועל כך היה רבינו מחבבם הרבה). 

חזרתי הביתה בשעה 1 בלילה אחרי חצות. אשתי ע”ה שאלה אותי לפשר האיחור – איפה היית עד עכשיו? אמרתי לה “חבל שרבינו לא דרש את דרשתו בבית הקברות, כי אז היינו עדים לתחיית המתים… החיה מתים ברוחו, הוציא דבש ממר ואש ממים”! 

כמו השמש שנותנים בה חיצים וחניתות ועם כל זה ששה בבואה שמחה בצאתה לזרוח ולהאיר לעולם כולו – כך היה רבינו זצוקל”ה עם כל ייסוריו ומכאוביו וחיצים וחניתות שניתנו בו האיר לעולם כולו בתורתו ביראתו ובהנהגתו מתוך שמחה עצומה שהיה תמיד שרוי בה וסחף בה את כל שומעי לקחו והיושבים בצילו! 

רבינו זצוקל”ה היה כשמש והירח שלא רצו להאיר לעולם – רבינו העדיף להסתגר בארבע אמותיו ולהיטמן במערה ולעסוק שם בתורה ולחבר חיבוריו כמו שכתבו הקדמונים שעל ידי התבודדות האדם לעבודת ה’ יעלה ויתעלה כפל כפליים (עי’ בהקדמה לכרם רבנן ח”א) – אך דבר ה’ היה אליו להמשיך להאיר את אורו לכל בית ישראל. נגלה אליו מרן הבן איש חי זצ”ל בחלום והורה לרבינו להמשיך לדלות ולהשקות לישראל תורה ויראה (עיין בהקדמה לטהרת הבית ח”ב) – ויחד עם זאת רבינו עשה זאת בשמחה ובאהבה רבה כשמש המאירה לעולם כולו! 

רבה של רעננה הגאון רבי יצחק פרץ שליט”א חושף בפנינו גילוי נוסף אודות חלומו של רבינו על מרנא ורבנא קודש הקודשים רבינו יוסף חיים זצ”ל: פעם כשנכנסתי למעונו של רבינו, אשתו הרבנית ע”ה אמרה לו – חכם עובדיה, תספר לרב פרץ מה חלמת אתמול בלילה, אך רבינו לא הסכים. לאחר הפצרותי כמה וכמה פעמים נענה רבינו ואמר בקול נרגש – “חלמתי הלילה כי מרן הבן איש חי זצוקל”ה בא אלי לביתי, הכנסתי אותו כאן לחדר הלימוד, הצעתי לפניו שיראה את ספרי שו”ת “יביע אומר”, הוצאתי את הכרך הראשון והראתי לו, רבינו יוסף חיים החל לדפדף והתפעל מהספר. לאחר מכן אמרתי לו כי אני עובד על דרשות שאמסור להמון העם לקרבם לאבינו שבשמים, הוא התפעל מאד, ואמר – אתה הולך לומר דרשות להמוני העם, תדע לך שזה חשוב יותר מכל הספרים שכתבת”…      

נאה דורש ונאה מקיים היה רבינו זצוקל”ה ופעם אחת הקשה על מאמר חז”ל (ברכות יז.) “אשרי מי שעמלו בתורה” מפני מה מוגדר לימוד התורה כעמל, והלא מי שבאמת לומד, יודע שאין תענוג גדול יותר מאשר לשבת וללמוד, ומדוע מייחסים את עסק התורה כ”עמל”? ותירץ שאדם שרוצה ומשתוקק ללמוד נהנה מכל דקה של לימוד מול הספר, אבל הוא חייב לצאת ולהפסיק, בשביל להרבות חיילים לתורה, וזה נקרא “אשרי מי שעמלו בתורה” אשריו שהוא עמל – על אף שקשה לו, הוא עובר ממקום למקום להרביץ תורה, זה נקרא עמלו בתורה! (קונטרס יתד המאיר).   

מעת בחרותו של רבינו זצוקל”ה הזריח השמש לעולם כולו, היה הולך משיעור לשיעור. בניו הגאונים שליט”א העידו כי מעולם לא היה רבינו בשעות הערב בבית. גם רבינו בעצמו העיד כדברים האלה לפני הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט”א כאשר הכתירו לרב, ואמר לו: “תיתן יום יום שיעורי תורה, אני בגילך לא הייתי בבית שום ערב”!. תמיד כיתת רגליו משיעור לשיעור, בימי שבת היה הולך מחיל אל חיל מבית כנסת לבית כנסת ומוסר כעשרה שיעורים. ונסך רוח חיים, רוח של אהבת תורה ויראה בעם ישראל! 

מלבד שרבינו כיתת רגליו למסירת השיעורים, הוא זה שנטל את מקלו ותרמילו והפליג אל מדינת הים וכיתת את רגליו ודילג ממדינה למדינה לפיתחם של נדיבים ואילי הון בכל העולם כולו שירימו את תרומתם הנדיבה לטובת עולם התורה, הגם שזה היה כרוך בבושה עצומה אותה חש, כפי שהעיד בעצמו!  

מעניין לעניין באותו עניין, סיפר עוד הגאון רבי יצחק פרץ שליט”א: מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ”ל ראש ישיבת פונוביז’ אמר לי בקול דואג – תדע לך, גדולי חכמי ספרד הובילו את עם ישראל בכל הדורות! 

עמדתי בפליאה. אני שלמדתי בישיבות אשכנזיות ידעתי שחכמי אשכנז רבים וטובים הם. אך מרן הרב שך זצ”ל המשיך ואמר – רוב הספריה שלי הינה מחכמי ספרד. שאלתיו הרי יש ספרי אשכנזים רבים?! נענה הרב שך ואמר לי – הם כתבו ספרים להבין מה אומרים חכמי הספרדים, כל ספרי האור שמח והגר”ח הינם להבין את הרמב”ם, וכמה קולמוסין נשפכו להבין דיברות הרמב”ם, הרי”ף הרמב”ן ושאר גאוני הספרדים, נכון שיש גם גדולי עולם אשכנזים, אך גדולי חכמי הספרדים רבים ועצומים הם! 

ואז הוסיף מרן הרב שך זצ”ל ואמר בכאב רב – ב250 שנים האחרונות היתה ירידה בציבור הספרדי, והייתי מלא תמיהה איך נוצרה ירידה כזו. ואז שאלני – למדת מהרי”ט אלגאזי על בכורות?! מי שלמד זאת רואה את הגאונות העצומה, וכי גאון כמותו יכול היה לסגור את הספר בשביל להקים ישיבה?! זו היתה הבעיה של חכמי הספרדים בדורות האחרונים, שלא יכלו לסגור את הספר כדי להקים ישיבות, והם נהגו כך מרוב הקשר שלהם לתורה. אני מעיד שמים וארץ שהם לא יכלו לסגור את ספריהם, וזה גרם לנפילתם של המון העם, כי הם לא יכלו לכתת רגלם ממקום למקום ולאסוף כסף להרבות תורה.

כששבתי וסיפרתי זאת לעט”ר רבינו עובדיה יוסף זצוקל”ה, הוא ניאות בדבריו של מרן הגרא”מ מן שך זצ”ל, ואמר כמה צדקו דברי קודשו!

אולם רבינו לא הסתפק באנחה גרידא, אלא ממחשבה למעשה קם והפריח את השממה, האיר והזריח לישראל בתורתו יראתו וחכמתו, עם כל אהבתו העזה וחשקתו הרבה לספרים – נטל רבינו מקלו ותרמילו ולא הניח פינה בעולם שלא דרך בה! 

אזכרה ימים מקדם באותה תקופה לפני עשור שנים, בחודש ניסן התשס”ד, הזמנתי את רבינו לשאת את המשא המרכזי בכנס בני התורה. אך באותה תקופה היו איומים קשים לחיי רבינו אחרי שהורה לתקוף ולהכות במחבלים שונאי ישראל ימח”ש. למשך כחודש ימים לא יצא רבינו מביתו לשום מקום ממש, ואף לא למסור את שיעורו השבועי בבית הכנסת היזדים. יום לפני הכנס לא ידעתי את נפשי, כל הארץ רועשת וגועשת ממתינה לבואו של רבינו הגדול לכנס, ותורה מה תהיה עליה אם לא יבוא רבינו?! 

עליתי לביתו של רבינו. בדרכי פגשתי את בנו של רבינו ראש בד”ץ “בית יוסף” הגאון המפורסם לשם טוב ולתהילה רבי משה יוסף שליט”א בדיוק בעת צאתו מבית רבינו, ושחתי לו את צערי. אך רבי משה השיבני כי אין כל סיכוי שרבינו יסכים לצאת לרחובה של עיר לבוא למסור את שיעורו בכנס, כיון שיש איומים קשים על חיי רבינו, ועל פי הוראת השב”כ נתבקש רבינו שלא לצאת מביתו בפרט בתקופה זו, [כידוע אחרי זמן רב לכדה המשטרה את אותה חוליה שניסתה להתנקש בחיי רבינו]. 

אך לא אמרתי נואש, עליתי במדרגות היכל קודשו של בית רבינו, ולפתע פגשתי בידיד נפשי רבי צבי חקק שליט”א המשב”ק של רבינו זצוקל”ה. ביקשתי ממנו להיכנס למעונו של רבינו, לשוחח עימו בדבר הכינוס הגדול שאמור להתקיים מחר, והוא נענה לבקשתי על אתר, והכניסני לקודש הקודשים לחדר לימודו של רבינו. 

פניתי לרבינו ואמרתי: “כבוד רבינו, אלפי בני תורה בכל רחבי הארץ, ירושלים, בני ברק, ביתר, קרית ספר, ועוד, ממתינים ומצפים לבואו של רבינו מחר לכנס של בני התורה בלווין, כולם רוצים לשמוע מכבוד רבינו פלפולא דאוריתא ודברי חיזוק”, רבינו נענה והשיב: “אני יבוא”! חזרתי ושאלתי: “בטוח שכבוד הרב יבוא”? נענה רבנו בפעם השניה ואמר: “אני יבוא”! אך עדיין חששתי מפני האיומים על רבינו. שאלתי שוב: “למרות האיומים, רבינו יגיע”? ואז השיבני רבינו בפעם השלישית: “אל תדאג, אני מבטיח לך, אני יבוא”!

למחרת ירושלים לבשה חג, זו הפעם הראשונה שיוצא רבינו למסור את שיעורו אחרי שבמשך כחודש שלם לא יצא רבינו מחדר לימודו. בכל הארץ יצא קום, וכמדומה שזה היה כנס בני התורה החביב ביותר מכל הכנסים, רבינו הגיע במסירות נפש להשקות את העדרים!

אז חשתי כי כמו שנקשר רבינו בעבותות אהבה לשקידת התורה, כך גם קשר רבינו עצמו בעבותות האהבה לציבור הקדוש. כל אחד ואחד בארץ ובתפוצות הרגיש קשר מיוחד לרבינו, כל אחד הרגיש קרוב, כל אחד הרגיש אהוב ונחמד.

רבינו נטע מסילות בלבבם של כל ישראל, וכמו חוט של חסד היה משוך מליבו הטהור לליבם של כל אחד ואחד מישראל, קרובים ורחוקים יחד. וככה עם כל אהבתו של רבינו לתורה, עם כל אהבתו לספרים קשר עצמו גם לציבור הקדוש, ויצא להשפיע מאור תורתו ויראתו!

כשאני מתבונן עתה במסירות נפשו של רבינו זצוקל”ה שעלה להרעיף על ישראל טל של תורה מתוך מסירות נפש על חייו, אני נזכר בדמותו הגדולה של רבי יהושע בן לוי (כתובות עז:) שהיה מחבק את אותם אנשים שחלו בחולי הראתן, שיש שרץ במוחם, ומחלה זו חלילה עלולה להדביק אחרים, והחכמים כולם היו מתרחקים מהם ונזהרים שלא לעמוד במקום שתנשב רוח אחת על שניהם, ובכל זאת רבי יהושע בן לוי היה מחבקם ומלמדם תורה, הוא היה אומר כיון שהתורה “אילת אהבים ויעלת חן” (משלי ה’) אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא?!

גם עתה בתקופה האחרונה כארבעה חודשים לפני שעלה רבינו בסערה השמימה כתב וחתם מתוך ייסורים עצומים מתוך מיטת חוליו איגרת חיזוק מיוחדת לתלמידי ישיבת המתמידים של מוסדותינו ולכל באי המעמד בהיכל ישיבתינו (והיא נדפסה בתחילת הספר). בו בזמן שהגיעה למעונו של רבינו פמליית מועצת הרבנות הראשית להתבקש על ידו לתמוך במעומדות בנו חביבו הגאון המפורסם רבי יצחק יוסף שליט”א למשרת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, אך רבינו זצוקל”ה ביקש להתעסק תחילה עם איגרת החיזוק, כי חיזוק לימוד התורה, קודם לכל!

כזה היה רבינו הגדול זצוקל”ה מסר נפשו לאהיב את התורה על המון העם בכל עת בכל מצב ובכל זמן!

האיר רבינו והזריח שמשה של תורה לכל העולם כולו – ובעת שנח נפשיה כבו המאורות, שקעה השמש בצהרים!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חקירה בפרשה • מה הטעם שאין לצער גרים ובעלי תשובה? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

פרשת מסעי

 “לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה” (ל”ה ט”ו)

תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות, ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר – מפני שסורו רע. [ב”מ נט:, עי’ מלבי”ם ויקרא פ”ח וקובץ המאסף שנה י”ט כרך ב’ ח”ה].

טעם א’

שהורגל במעשים רעים ולכן יש חשש שאם יקניטוהו ויצערוהו יחזור לסורו

חז”ל הורו לנו שיש להזהר בכבוד הגר יותר מכבודו של כל אחד אחר, מפני שסורו רע, בפשטות הכוונה שמעשיו רעים ועל כן יש חשש שעל ידי שיקניטנו ויצערנו יבעט בגירותו, וכן משמע לכאו’ מדברי רש”י (קדושין פב.) שפירש מה שאמרו בגמרא “כל שעסקיו עם הנשים סורו רע” שמנהגו רע, קרבתו רע, ולפי זה גם כאן הכוונה שמפני שמנהגו רע, עדיין הנהגתו הקודמת שייכת בו, לכן צריך לזהר מלהונות אותו כי מחמת כן יש חשש שיבעט בגירותו.

 

טעם ב’

יצר הרע של הגר גדול מיצר הרע של אחרים וצערו גדול יותר ולכן יש חשש שיבעט ויחזור לסורו

אבל הגאון רבי עקיבא איגר מוסיף כאן פשט נפלא, בהיותו מציין לרש”י (הוריות יג.) על דברי הגמרא ששאלו תלמידיו לרבי אליעזר, מפני מה הכל מושלים בעכברים, ונתנה להן מפלה יתירה שנרדפין תדיר?, אמר להם מפני שסורן רע, שנושכין אפילו גלימות ובגדים ויתד עץ מעדר אפילו שאין להם מזה שום הנאה. ומפרש רש”י “סורן רע” שיצר ליבם רע הוא יותר מדאי, “סורו” שר שלהם, כדאמר בגר שסורו רע, דהיינו יצר הרע ששר שלו רע הוא. ומבואר לפי זה שהזהירה התורה שלא להקניט ולצער נפש הגר, מפני שיצרו גדול מיצר הרע של אחרים, וכשמקניטו ומצערו, מצערו יותר מצער שהיה גורם לאחרים, ולכן יש חשש שיבעט ויחזור לסורו.

ועל פי זה מיישבים המפרשים דברי הגמרא (תענית כה:) מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה להתפלל שירדו גשמים ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו, ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים. והיו מרננים רבנן לומר שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, יצאה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. וקשה, אם רבי עקיבא מעביר על מדותיו ורבי אליעזר אינו מעביר על מידותיו, ודאי שרבי עקיבא גדול יותר? ומתרצים המפרשים שלעולם שניהם שווים, וכיון שהיה רבי עקיבא בן גרים, היה יצר ליבו רע יותר, וצריך התגברות גדולה לשבר מדותיו יותר מרבי אליעזר, ושכרו רב דלפום צערא אגרא ולכן נענה, אבל רבי אליעזר שלידתו היתה בקדושה לא הוצרך להעביר על מדותיו כל כך.

 

נפקא מינה ראשונה בין הטעמים – בגר שהתגייר בילדותו אם שייך בו טעם הציווי שהתחדש בגר

ולכאורה יש לומר נפקא מינה בין שני הטעמים, גבי גר שגדל על ברכי רבנן והתגייר כבר מקטנותו, שלפי הטעם הראשון שסורו רע מפני שהורגל והוטבע במעשים רעים בהיותו גוי, אין זה שייך באופן שנתגייר כבר בקטנותו, אבל לפי הטעם שיצרו רע יותר, טעם זה שייך גם בגר שנתגייר בקטנותו, כי מטבעו יצרו רע, וכך גם שכרו כפול ומכופל, כי לפום צערא אגרא, (אבות ה’ כ”ג).

 

נפקא מינה שניה – בביאור מאחז”ל קשים גרים לישראל כספחת אם נדרש לגנאי או לשבח

ויש לומר בזה עוד נפק”מ בביאור דרשת חז”ל (יבמות מז: קידושין ע:) קשים גרים לישראל כספחת, ומצינו בתוספות (שם) מחלוקת אם זה נדרש לגנאי או לשבח, דרש”י פירש שקשים לפי שאינם בקיאים במצוות ומביאים פורענות ועוד שמלמדים את ישראל ממעשיהם, וה”ר אברהם גר פירש לפי שהגרין בקיאין במצות ומדקדקין בהן קשים הם לישראל כספחת דמתוך כן הקב”ה מזכיר עונותיהם של ישראל כשאין עושין רצונו וכעין מה שמצינו גבי הצרפית (מ”א י”ז) שאמרה “מה לי ולך איש האלהים באת אלי להזכיר את עוני” שמתוך שהוא צדיק גמור היה נראה לה שמזכיר השם עוונה.

ואפשר ששני פירושים אלו תלויים בביאור מה שאמרו רבותינו שסורו של הגר רע, שאם הכוונה שהורגל במעשיו הרעים, גם כאן יש לפרש שקשים לישראל שלומדים ממעשיהם, אבל לפי הפירוש שאדרבה יצרו רע, יש לפרש שנדרש לשבח שלפי שבקיאין במצוות ומדקדקין בהם אף על פי שיצרם רע, קשים הם, שמתוך כך הקב”ה מזכיר עוונותיהם של ישראל.

 

נפקא מינה שלישית – אם הציווי שהתחדש בגרים שייך גם גבי בעלי תשובה

ונראה שיש כאן עוד נפקא מינה, לעניין בעלי תשובה, אם יש איסור יותר למי שמצערם, כי לפי הטעם השני שיצרו של הגר קשה יותר מטבעו, אין טעם זה שייך בבעלי תשובה. אבל לפי הטעם הראשון שסורו של הגר רע לפי שהורגל במעשיו הרעים, ממילא שייך טעם זה גם בבעלי תשובה.

וכן ראיתי לבעל תרומת הדשן (בסימן קצ”ח) שנקט כאמור שטעם זה שייך קצת גם בבעלי תשובה, שצריך להזהר בהן יותר, שלא לצערם, והוסיף בזה דבר נפלא. דהנה נשאל גבי מומר שיצא מן הכלל ועתה חזר לדת האמת, האם צריך כפרה של סיגופים גדולים שעבר על כל מצות התורה בעת המיר דתו, או שמא לא צריך כל כך?

והשיב שאין להוסיף ולהרבות עליו יותר מדאי מפני שסורו רע יותר מבעל שאר עבירות, לפי שהורגל בין הנכרים בכל שרירות ליבו ויש לחשוש פן יבעט בתשובתו. ושכן מצא בסמ”ג שאין להכביד עליו סיגופים כפי מה שהיה ראוי מטעם אחר, שאין לך סיגופים גדולים ורעים מאשר סובל בכל יום שמסתלק מכל הטובות וההנאות שהנכרים שרויים בהן, והוא היה גם כן כבר שרוי בהן עמהם, ועתה מקבל עליו תמיד פחדים ובהלות ורשעות וצרות שהאומות מצרים לישראל. וקודם ששב לא היה לו דאגה בכל זה ונמצא תשובתו גורמת לו כל סיגופים הללו. ולא דמי לשב מן העריות או רציחות דברשעו גם היה בכל צרות הללו, ותשובתו לא גורמת לו צרות הללו.

ברם בדרכו יש להוסיף, שהגם שבעל תשובה ששב מעריות ורציחות גם כשהיה ברשעו היה לו דאגת האומות שמצרים לישראל, מכל מקום הלא כיון שהורגל בכל אותם תאוות של עריות ורציחה, ועתה שב לאלהיו בתשובה שלימה והשליכם אחרי גוו, הרי גם עתה מתייסר הוא מעט או הרבה שמסלק מעליו כל תאוות נוראות אלו של עריות ומאכלות אסורות וכיוצא בזה, ונמצא עתה מתייסר בתשובתו, וייסורים אלו יכפרו כל עוונותיו, יחד עם עסק התורה בקדושה וטהרה.

 

אהבתו ומסירות נפשו של רבינו לגרי הצדק! 

אהבתו ומסירות נפשו של רבינו לכבודן של גיירי הצדק, היו מן הדברים שבנפשו, מספרים שבאחרית ימיו רבינו החזיק בביתו איזה גר צדק שהיה מנקה את ביתו, והרבה פעמים שהיו מגישים לפני רבינו מאכלים ערבים ומיני מתיקה, היה רבינו קם ומגישם לפני הגר צדק, באומרו לו: “בכבוד, קח תאכל, הכינו לי ואיני רעב לאוכלן”!. 

רבינו טרח וייגע להסיר לעז מעל גרי צדק שהתגיירו כדת וכדין, עמד בתוקף ובמסירות נפש וחשף עצמו לחיצים ובליסטראות למען צדקת גרים רבים שפסק שגירותן גירות, והם יהודים גמורים לכל דבר ועניין. 

מנגד עמד רבינו על המשמר בכל תוקף שהגירות תהיה כדת וכדין, ללא כחל ושרק, כבר בשנת תשמ”ב פרסם מכתב נגד גיורים מפוקפקים וגיורי הרפורמים, שאין לנו חלק ונחלה בהם, גם בהיותו רב במצרים עמד בפרץ נגד גיורי בתי הדין שם, שלא היו מקפידים על כמה הלכות חשובות בעניני גירות, ותיקן להם כמה תקנות, (ראה אודות זה בספר אביר הרועים, ח”א עמ’ 232). 

בשנת תשע”א הכשיר רבינו איזה גיורים מגיורי הצבא בדיעבד, בהסתמך על כך שהודיעו מתחילה למתגיירים עיקרי המצוות, וקיבלו עליהם עול מלכות שמים בפירוש, ומלו וטבלו כדת, ולא היתה אומדנא דמוכח לפנינו שלא ישמרו תורה ומצוות, לפיכך הכשירם, וכפי שכתב את כל זה במכתבו מיום ט’ לחודש שבט תשע”א, ונתפרסם בכל חוצות תבל. אולם למרבה הצער היו מספר עסקנים בעלי ריב ומדון שעוררו מחלוקת נגד רבינו, מתוך קנאה שנאה ותחרות שעיניהם היו כלות לראות בגדולתו ותפארתו של רבינו, שכל אשר היה עושה מצליח, וכל העם הולך לאורו ומצדיע לכבודו. 

אותם עסקנים הדפיסו גילוי דעת נגד הפסק, ושירבבו את שמו של הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט”א שאחר כך התברר שחתימתו הוצאה במרמה, ומיהר להודיע שאין לו שייכות לגילוי דעת זה, ועלה לביתו של רבינו שלוש פעמים לפייסו ולעודדו. גם מרן הגראי”ל שטיינמן שליט”א סירב מלכתחילה לחתום על קול קורא זה, אמנם הללו לא בחלו בשום דרך, וביקשו לקיים עצרת ענק נגד פסק ההלכה של רבינו, ומאת ה’ לא יצא זממם הרע אל הפועל, שכן כל חכמי ישראל נזעקו להגן על כבוד תורתו של מרן זי”ע והודיעו נחרצות כי ילחמו בדם ואש באם תצא אל הפועל עצרת כזו, גדולי ישראל הבינו שעצרת כזו תהיה מעשה אחר אשר לא יעשה ועלול לגרום אפילו לשפיכות דמים, וכל זאת על דבר שלא היה ולא נברא, משכך עמדו בעוז ובגאון לעצור את פני הרעה. 

ובסופו של דבר היה זה מרן פוסק הדור הגרי”ש אלישיב זצוקל”ה שביקש להשקיט את המהומה כיון שרבינו גילה דעתו שגירות בלא קבלת מצוות אינה גירות, דבר שכבר כתבו רבינו בפסק ההלכה עצמה, ובעצמו הרעיש על זה, כמה פעמים, ותשקוט הארץ. (וראה עוד בארוכה בספר אביר הרועים ח”א פ”ח). ברם מעז יצא מתוק! באותו שבוע נוכחנו ללמוד שיעור מוסר מאלף במידת הענוה מרבינו! 

במוצאי שבת שאחרי השבוע הסוער והנורא של פרשת הגיור, נאספו רבבות תלמידיו וחסידיו של רבינו הגדול זצוקל”ה לשיעורו השבועי, השיעור הגדול בתבל המשודר בלווין לעולם כולו ובכמה מרשתות התקשורת, שבכל מוצאי שבת היו יושבים קשבים מכל רשתות התקשורת בעולם בכלל ובארץ בפרט, ואחר כך מפרסמים בחדשות את המסרים של רבינו. ובאותו שבוע על אחת כמה וכמה… 

כולם הטו את אוזנם כאפרכסת לשמוע מה יאמר רבינו בנושא שהסעיר את העולם כולו. מה יאמר רבינו אחרי שכמה חוגים מאחינו האשכנזים קידשו באותו שבוע קול רעש וזעקה נגדו? מה יאמר רבינו אחרי שלבלריהם העלו בידם דברי ארס וגנאי וקידשו מלחמת מכתבים וכתבות נגד רבינו? מה יאמר רבינו אחרי שהם רצו לקיים הפגנה ברחובה של עיר? מה יאמר רבינו אחרי שאותו שבוע העולם כולו חרד וכמעט שנעשה קרע אדיר בין הציבור הספרדי לציבור האשכנזי בארץ ישראל? מה יאמר רבינו? 

הס הושלך בחלל אולם בית המדרש ברגע שהופיע רבינו למסור את שיעורו הקבוע, עיני האומה כולה היתה אל רבינו. אלפים קידמו את פניו ברוב פאר והדר בשירה ובזימרה, בתופים ומחולות. ורבינו כולו אחוז שרעפים, פוסע לכיוון ההיכל מתיישב על מקומו, ופותח מיד בשיעור הלכתי כדרכו בקודש, אין הקדמות אין הארות והערות, אין גם שום רמז ואפילו קל ביותר בכל מהלך השיעור בנוגע לפרשת הגיור! 

רבינו שכל התורה גלויה לפניו ועיניו כיונים על אפיקי מים – אולי ישמיע ברמה איזה פלפול הלכתי בעניני גיור לחזק את משנתו?! אולי איזה רמז קל ביותר?! אולי איזה דברי עידוד לאלפים שחשו בצערו של רבינו?! לא! ולא! ולא! 

רבינו אינו אומר כלום! ואפילו לא איזה רמז קל, אלא תורה ותורה ורק תורה. כאילו – לא פגעו ברבינו! כאילו – לא ביזו את רבינו! כאילו – לא שפכו את דמו של רבינו! 

פשוט כאילו לא היה אותו השבוע כלום! כאילו לא סער העולם כולו! ורבינו לא מקדש ומשיב מלחמה, לא! רבינו מוחל על עלבונו! נורא נוראות! פלאי פלאות! 

את פרשת הגיור קשה לשכוח וגם לסלוח! הגם ששתת ליבנו דם ונהפכו מעינו בקירבנו על מעשי החרפה של העסקנים נגד רבינו, ובראשם מערכת “יתד נאמן” (הקודמת) המחוצפת והמרושעת שירו חיצים ובליסטראות ברבינו, במשך עשרות בשנים, ולמרות הכל – תמיד, רבינו הגדול זצוקל”ה הסתגר ואפף עצמו בשתיקה גדולה! (לימים מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן שליט”א עשה בהם שפטים).

שח הגאון הראש”ל רבי שלמה משה עמאר שליט”א: “סוף דבר שבאו לביתי שלושה מזקני העדה ונכבדיה והיו מתנצלים על כל המהומה שהרעישו, ואמרתי בשלמא כנגדי ניחא, אבל לשלוח יד בנביא השם?! ואמרו שזה לא היה נגד רבינו, וסוף דבר ששקעה האש, ונתקיים בהם דברי הנביא ישעיה ‘תהרו חשש תלדו קש’, כבודם נמרס, היה למס”.

כל זה עדות היא לנו לדורי דורות, לא להתרגש ולא להיבהל ממסע השמצות וגידופים, חרמות ונאצות נגד רבותינו מאורי ומנהיגי הדור! כי סוף האמת לנצח. סופו של רבינו הוכיח על תחילתו, איך שבאחרית ימיו נענו כולם ואמרו: קדוש, קדוש, קדוש!

מעשה דומה לזה אירע כשנה לערך לפני פטירתו של רבינו זצוקל”ה, בעת שנשא איזה דברים בשיעורו הקבוע במוצאי שבת שעוררו סערה גדולה בתקשורת החילונית, שנתנה בימה באותו השבוע לכמה משונאי ועוכרי הדת לדבר סרה ברבינו. וגם עתה בשיעור שלאחר מכן, רבינו אחז בפלך השתיקה, לא דיבר על זה מילה וחצי מילה. אלא אדרבה מסר שיעור שלם ונורא מדברי חז”ל במעלת הענוה שהיא עיקר הכל, להיות תמיד מהנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים, בתיבול מעשיות נפלאות בשבח מידת הענוה, ומסיים רבינו את שיעורו: “ויהי רצון שיזכינו השי”ת תמיד להתנהג במידת הענוה”! שיא הענוה בשיא תפארתה וטהרתה!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חקירה בפרשה • מה פשר טענת משה רבינו “ואני ערל שפתיים”? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

פרשת מטות

“נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך” (לא, ב)

כל הכופר בטובתו של חבירו סופו שיכפור בטובתו של מקום, ונבילה טובה הימנו!

אף על פי ששמע משה שמיתתו תלויה במעשה נקמת מדין, עם כל זה עשה זאת בשמחה ולא איחר, שנאמר “וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה’ במדין”, רש”י בפרשתן].

הקב”ה אמר למשה “נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים” אתה בעצמך, ואם כן היאך הוא משלח את פנחס בן אלעזר ואת האחרים לנקום את נקמת מדין? אלא מפני שנתגדל בארץ מדין, אמר משה אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה! המשל אומר “בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן”, [מדרש רבה בפרשתן אות כ”ב].

בפרשתינו פוגשים אנו שוב את זהירותו המופלגת של משה רבינו ע”ה במידת הכרת הטוב, דבר שחזר על עצמו אצל משה רבינו, כמה וכמה פעמים, בכמה הזדמנויות פז!

בעת שביקש הקב”ה ממשה שילך להתרות ולהוכיח את פרעה, נענה משה והתחנן לפני הקב”ה (שמות ו’, י”ב) “הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים” ויש להשתומם מה ראה משה לדחות את ציווי הבורא יתברך בשולחו לפני פרעה למען הצלת ישראל מסבלות מצרים, ועוד היאך תולה משה רבינו את החיסרון בשליחותו במה שהוא ערל שפתים, ומה טענה היא זו לפני השי”ת הכל יכול. וכפי שאמר הקב”ה למשה (ד’ י”א): “מי שם פה לאדם או מי ישום אילם או חרש או פיקח או עיוור הלא אנוכי ה'”. ודבר פשוט שהקב”ה הוא מנהיג העולם כולו, והדיבור והרושם כולו מעשה אחיזת עיניים בעלמא, והכל נחתך על פי רצון השי”ת, וגם מפני זה הוסר ממשה הדיבור הצח כדי שידעו הדורות כולם שנתקבלו דבריו רק מפני היותו שליח ה’, (הר”ן בדרשותיו, דרוש ג’)?

אך לאור האמור נראה שמשה רבינו התכוין לרמוז כביכול להקב”ה, “ואני ערל שפתים” שנעשה ערל שפתים בביתו של פרעה, וזה אות וחותם שגדל בביתו, והיאך ילך כעת לרדותו ולהכביד עליו, ולהפציר בו בדבר שהוא לא טובתו, הלא יהיה בזה ככפוי טובה כלפיו. ועל זה השיבו הקב”ה שאף אהרן יצטרף אליו, ובודאי שמחויבים לחלוק לפרעה כבוד בדבריהם וכמו שדקדק רש”י (שם, בסמוך)!.

וכן מצינו עוד שהורה הקב”ה למשה “אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים” (שמות ז’ י”ט) ואמרו רבותינו במדרש (וארא פרק י’), וכן פירש רש”י (פ”ז פסוק י”א, ופ”ח פסוק י”ב) שלפי שהגן היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרן!

ומצינו גם שלא הכה משה בעפר מצרים כמאמר הכתוב “אמור אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ” וכתב רש”י “לא היה עפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול”!

וידוע פירוש בעל המכתב מאליהו הגר”א דסלר זצ”ל שאף על פי שהעפר והיאור אינן מרגישין כלום, מכל מקום פעולה זו משפיעה על טבעו של העושהו. ויסוד זה כבר מבואר ברמב”ן (פרשת כי תצא) שגזר הקב”ה על קן ציפור ועל אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי ללמד אותנו מידת הרחמנות, ושלא נתאכזר.

במדרש אגדה ובראשונים (ויגש) מבארים מוסר השכל נפלא במידת הכרת הטוב שיש ללמוד מיוסף הצדיק שנתן הנחה לכהנים אף שהיו כומרים לעבודה זרה, כמאמר הכתוב (בראשית מ”ז כ”ב) “רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה”, והיינו משום שכאשר הוציאה אשת פוטיפר שם רע על יוסף, הביאו את יוסף למשפט לפני הכהנים, ואחרי שהשמיעו אשת פוטיפר ויוסף הצדיק את טענותיהם, אמרו הכהנים השופטים שיביאו את הבגד שלבש יוסף בשעת מעשה, ואם יהיה הבגד קרוע מלפניו סימן שיוסף היה להוט למלאות תאותו, ומשפטו יהיה במיתה, אבל אם יהיה קרוע מאחוריו סימן הוא שיוסף ברח ממנה מרוב צדקותו ואשת פוטיפר קרעה את בגדו, ועל ידי זה יחונו אותו מהמוות, וכשבדקוהו מצאוהו קרוע מאחריו והניחוהו בחיים, ומכיון שזיכוהו הכהנים במשפט על כן נתן להם הנחה ולא קנה את אדמתם ואכלו את חוקם. וכן מבואר בתרגום יהונתן בן עוזיאל שיוסף הסכים ליתן בר לכהנים חינם בגלל שהראו לו זכות כאשר רצה אדונו פוטיפר להורגו, (ועיין עוד בס’ אמרי נועם מה שהביא מבעלי התוס’, והובא גם בס’ אוצר פלאות התורה).

ומצינו הנהגה מופלאה ששורשה נובעת גם מתוך מידת הכרת הטוב, שכתבו בספרים הקדושים שנהגו להניח בערב שבת שירה מזונות לציפורים, לפי שדתן ואבירם פיזרו מן המן שבידיהם על פני המדבר בליל שבת כדי להכחיש את דברי משה רבינו שאמר שבשבת לא ירד מן, כמאמר הכתוב “שבת לא יהיה בו” (שמות ט”ז), ובאו הציפורים ואכלוהו. ומלבד הטעמים הרבים שנאמרו להנהגה זו, רואים כאן שורש למידת הכרת הטוב. [הפוסקים דנו אם מותר בשבת עצמה להניח לפניהם, והמשנ”ב (סי’ שכ”ד ס”ק ל”א) מצטרף להמג”א לאסור לפי שאין מזונותם עלינו, אך רבינו הגדול בספרו חזון עובדיה (שבת ח”ד עמ’ רע”א) העלה שהנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו].

ומקרא מפורש צווח ואומר (שמות כ”ב) “ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו” ודרשו רבותינו במכילתא (פרשת משפטים סי’ כ’) ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, שנאמר (שמות י”א ז’) “ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו”, אמר הקב”ה תן לו שכרו, והלא דברים קל וחומר ומה אם חיה כך, אדם לא כל שכן שאינו מקפח שכרו. ואף אנו נענה ונאמר אם לכלבים אנו מחוייבים להכיר טובה על שאבות אבותיהם לא צווחו עלינו בצאתינו ממצרים, על אחת כמה וכמה שמחוייבים להכיר טובה לכל אחד ואחד שגמל עימנו טובה, ולו הקטנה ביותר.

לאור דברי המכילתא ביאר בספר בשם מרדכי (ויקרא עמ’ קע”ג) מה שדרשו חז”ל (ויקרא רבה א’ ט”ו),  שכל ת”ח שאין בו דעת נבילה טובה הימנו, וקשה למה נקט המדרש דווקא דוגמא זו של נבילה? ופירש שכוונת המדרש שת”ח שאין בו דעת, היינו שאינו מתנהג בדעת להכיר טובה לזולתו, נבילה טובה הימנו, לפי שמהנבילה לומדים שצריך להכיר טובה כאמור, ואילו מאותו ת”ח לא נוכל ללמוד זאת!

ואיתא במדרש (תנחומא שמות פ”ה) “ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף” ללמדך שכל הכופר בטובתו של חבירו סופו שיכפור בטובתו של הקב”ה, שהרי כתיב “אשר לא ידע את יוסף”, ובסוף אמר פרעה “לא ידעתי את ה'” (שמות ה, ב), משל למה הדבר דומה? לאדם שרגם דמות איקונין של דוכס, כלומר תמונה של דוכס, אמר המלך התיזו את ראשו, למחר עושה בי כן!

מכל זה נלמד עד כמה חובה גדולה מוטלת עלינו להשריש מידה זו של הכרת הטוב בטבענו, וכבר ידעת שחז”ל עוררו על זה במדרש (אסתר א’ ט”ו) ונשאו קל וחומר מאחשורוש שהיתה בו הנהגה טובה זו, שכל מי שהיה עושה לו טובה היה כותבה, כדדרש רבי פנחס (שם) ממה שנאמר “וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי”. ומי רואה את אחשורוש מכיר טובה ואינו מכיר טובה לאשר גמלהו טוב…

ולצערינו ובעוה”ר יש כאלו שטבעם מגונה, שרגילים להשיב רעה לכל אשר יטיב עימהם, בין איש בין אשה בין קטן בין גדול. ודבר זה נובע ממה שקשה להם מאד העובדה שנזקקים לאחרים באיזה דבר שיהיה, ועל ידי הרעה שמשיבים רוצים להשכיח הטובה שעשו להם, או מפני קנאה שאחרים יש בידם להיטיב עם אחרים והם אין בידם להיטיב, או מפני כל סיבה אחרת. אוי להם ואבוי לנפשם, ואחריתם קשה מאד, כמאמר שלמה המלך במשלי (י”ז י”ג) “משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו”.

והמלבי”ם (שם) מבאר בזה דברים נוראים מאד, והנני מעתיק לשונו: “ה’ משלם מידה כנגד מידה, והגם כי האדם המריע יכול לשוב מדרכו, המשלם רעה תחת טובה יתן לו ה’ כמידתו, שגם אם ישוב ויעשה טוב ישלם לו ה’ רעה תחת טובה, והרעה לא תמוש מביתו גם בעת ייטיב מעשיו”. נורא נוראות!

צא ולמד מרבינו הרי”ף שלא רצה לדון בעניין מרחץ לשנות חזקתו מפני שנהנה ממנו שרחץ בו, (שטמ”ק ב”ק צב.). וצריכים אנו לבדוק בנפשנו על כל מעשה ומעשה, שחלילה לא נהיה בכלל כת אלו של המשיבים רעה תחת טובה, כי פעמים תאות הניצוח ויצר הנקמה גדולים הם מאד, וטומנים מידה משוקצת זו גם למי שאינו רגיל בזה, ה’ יצילנו.

 

רבינו נזר הדור במידת הכרת הטוב! 

בין תפארת מידותיו של רבינו הגדול זצוקל”ה ניתן למנות את מידת הכרת הטוב שבלטה אצלו והיתה חלק מהוויתו והליכות חייו. כל מי שעשה לו טובה, קטנה או גדולה, היה זכור אצלו לטובה במשך שנים רבות, הוא ובניו ונכדיו, ובהיפך מטבע העולם להסתיר טובות שקיבלו מבני אדם, רבינו היה מזכיר לשבח את אלה שעזרוהו. 

אף שרבינו היה חס ומדקדק על כל רגע ורגע יותר מכל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, בכל זאת כשהיה מדובר בהכרת הטוב, פרץ את מנהגיו גדריו ומחיצותיו, נטל את מקלו ותרמילו וביזבז מזמנו החשוב להכיר טובה למי שגמל עימו טובה גדולה או קטנה, באיזו תחנה שתהיה ממפעל חייו. 

מעניין לציין הרגש נפלא של רבינו בספרו הנורא “יביע אומר” (ח”י יור”ד סי’ ל”א) שהביא את דברי הגמרא (בכורות ה:) שנשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים, לפי שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים מעולים טעונים מכספה וזהבה של מצרים, וכתב על זה בזה הלשון: “וזה ללמדנו הכרת הטוב, אם אפילו לבעלי חיים צריך להכיר טובה, כל שכן לחבירו שצריך להיות לו הכרת הטוב”…   

לא מעטים היו אלו שרבינו גידלם ורוממם, ונשאם על כתפיו ‘כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו’, פרסם שמם לטוב ולתהילה, והרים והזריח מפעליהם וקידם את מטרותיהם, ויהי אחרי הדברים האלה, היו כאלו שבראותם רוב הצלחתם, שכחו כור מחצבתם, גאוותם העבירה אותם על דעתם, ‘וישמן ישורון ויבעט’, ובעטו ברבם, והשיבו רעה תחת טובה, עזבו את רבינו והלכו לרעות בשדות זרים, סר צילו מעליהם, ופעלו בכל כחם בניגוד לדעתו של רבינו, תחילה בסתר ואחר כך בגלוי. אולם רבינו במקום להשיב להם כמעשיהם הרעים, מלחמת אש דת שערה, שקט על שמריו ואפף עצמו בשתיקה עצומה, וסירב בכל תוקף לדבר בגנותם ולהשיב להם כמעשיהם המכוערים, באומרו שבעבר גמלוהו איזה טובה, ועתה היאך ישיב להם רעה תחת טובה…   

כאמור, רבינו הגדול זצוקל”ה ראה בחוש בהכרת הטוב ערך עליון, לא פחות מלימוד הגמרא! בפועל על ידי דוגמתו האישית היווה כספר מוסר גם לעניין הכרת הטוב, כמאמר רבותינו ‘שכל הכופר בטובתו של חבירו סופו שיכפור בטובתו של מקום!’. 

אפילו שברוב המקרים, אותם שגמלוהו איזה טובה קטנה או גדולה, אדרבה, התכבדו ונהנו שזכו להיטיב עימו ולשמחו, יותר ממה שמתכבד האדם בהגישו איזה מנחה או טובה לפני מלך, דמאן מלכי רבנן, ונמצא שרבינו הטיב עימהם אחרי שנאות לקבל מהם טובה, (וכן מצינו בגמרא קידושין ז. ‘אדם חשוב שאני’), בכל זאת רבינו לא הסכים בשום אופן להסתכל על הדברים בצורה זו, והיה מוקיר טובה למי שגמל עימו איזה טובה שתהיה, קטנה או גדולה, ולכל אחד ואחד כקטון כגדול. 

כאשר כבר החל להתפרסם שמו של רבינו הגדול זצוקל”ה בתורתו ובגדולתו, סיפק בידו להזמין ספר לביתו כדי שלא יצטרך ללכת ולבוא, ולהתבטל מלימודו. כל הספרים כולם הסכימו לסגור את מספרותיהם ולזכות לעלות למעונו של רבינו ולספר אותו. אך רבינו התעקש שרק הספר מר אברהם יצחקי ז”ל יספר אותו, ואף היה משלם לו כפל כפליים יותר ממה שהיה ראוי לקבל על עבודתו. הספר התנגד בכלל לקחת כסף מרבינו, באומרו שכבר די לו עצם זכות זו שנפלה בחלקו להכנס למעונו של רבינו לספרו ולהתברך מפיו, אך רבינו היה תוחב לידיו בחוזקה את הכסף באומרו: “אלו המעות, חליפתם ותמורתם של אותם מעות שהיית ראוי לקבל בימי בחרותי וצעירותי, כאשר חייתי חיי עוני מחפיר, ולא היה לי לשלם אפילו בשביל להסתפר, ובכל זאת אתה היית מקבל אותי בסבר פנים יפות ומספר אותי באותם פרוטות מועטות שהייתי משלם, ועל כן עתה שהרחיב ה’ גבולי, מגיע לך ליטול כפל כפליים ויותר”!. 

מעבר לכיבוד הורים המופלא שהיה לרבינו כלפי הוריו, חש רבינו חיוב מיוחד של הכרת הטוב כלפי אימו ע”ה שעודדה אותו רבות לשקוד על תלמודו, והסירה מעליו כל עול, ואף נטלה על עצמה כל מיני עבודות שהיה רבינו אמור לעשות, וכמו שהעיד רבינו בהקדמתו לשו”ת יביע אומר ח”א: “מידה היתה זאת לי להגיע עד הלום, וחמין ושמן שסכתני אותי בילדותי הן שעמדו לי בימי זקנותי”. כאשר התעטף רבינו בפעם הראשונה במלבוש הרבני ‘פראק’, ביקש ונזהר שאימו תגיע לביתו כדי שילבשנו בפניה, לשמחה ולכבדה, ולהכיר לה טובה על כל אשר גמלתהו. באותו מעמד אימו התפעלה והתרגשה מאד, עד שזלגו דמעות מעיניה מרוב התרגשות ושמחה, בראותה את בנה מחמד ליבה לבוש באיצטלא דרבנן. 

בשעה שבאו בצל קורתו של רבינו ראשי ישיבת מיר לבקשו שישתדל אצל נדיבי עם עבור הישיבה, נענה להם ברצון באומרו שאף הוא מרגיש שיש עליו חיוב הכרת הטוב בזה, מחמת שהגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ”ל ראש ישיבת מיר עמד לימינו וסיעו הרבה בימי הבחרות. שבכל פעם שהיה מבקר אצלו, היה מדבר עימו בלימוד, ואחר כך היה מעניק לרבינו איזה סכום הגון כנדבת ליבו הטוב.

כאשר כיהן רבינו כסגן הרב הראשי לקהילת יהודי קהיר בשנות העשרים לחייו, נהג ללמוד עם בני הישיבה ‘אהבה ואחוה’ גמרא רש”י ותוספות עם ראשונים עד שהגיעו לחקר ההלכה, בין התלמידים היה גם בחור צעיר וכשרוני בשם פליקס וזיני, שנפשו נקשרה בנפש רבינו. כשהחליט אותו תלמיד לעלות ארצה בא אצל רבינו להפרד ממנו, רבינו פנה אליו בבקשה מיוחדת: “התוכל בבקשה להשאיר לנו כאן את הש”ס שלך, שנוכל ללמוד בו”?, באותם הימים קשה היה מאד להשיג ספרי קודש, ועל אחת כמה וכמה במצרים, והש”ס בו למדו התלמידים עם רבינו היה שלו, ולכבודו של רבינו נענה לבקשה בשמחה. חלפו השנים ורבינו שב ארצה והיה לדיין, רב עיר, ואף התמנה למשרת ‘הראשון לציון והרב הראשי לישראל’, אך בכל התפקידים שנשא בכל אותם השנים, חיפש אחרי אותו תלמיד, להשיב לו כגמולו הטוב.

באחת מאסיפות הרבנים בהם נוכח רבינו שהתקיימו בבאר יעקב, שאל רבינו את הנוכחים אם מכירים אחד בשם פליקס וזיני, באותו מעמד נכח רבה של באר יעקב הגרמ”מ יעקובזון זצ”ל והוברר שהוא מכירו, רבינו פנה לרבה של באר יעקב וביקש את הסכמתו להעביר באמצעותו לאותו תלמיד ארגזי ספרים של ש”ס מהודר ומפואר, עם הקדשה מיוחדת על מסכת ברכות. אותו תלמיד התרגש מאד להיווכח שגם אחרי עשרות שנים לא שכח רבינו וחיפש אחריו בכל מקום להשיב לו כגמולו הטוב, ולעת זקנותו נטל את הש”ס ומסרו לישיבתו של הגרמ”מ בבאר יעקב, ושם הם נמצאים עד עצם היום הזה.          

יחד עם שקדנותו העצומה בתורה של רבינו, שהיה חס וזהיר שלא לבטל אפילו רגע אחד, יותר ממה שחס על ממונו, נאות להקדיש מזמנו להופיע באירועים ושמחות וכדומה כדי לכבד אחרים שחש כלפיהם איזה חיוב של הכרת הטוב, ואפילו מספק. אזכרה ימים מקדם, כאשר עליתי למעונו של רבינו קודם נישואי להגיש לו את חיבורי “כרם יוסף” עמ”ס גיטין קידושין, שהיה מונח על שולחנו כארבעה חודשים עד שעבר עליו ונתן הסכמתו בכתי”ק. ומתחילה לא עלה על לבבי כלל שיואיל רבינו להטריח עצמו לכבדנו בסידור חופה וקידושין, שכידוע מיעט לצאת מביתו, מה גם שהיה זה ביום שלישי שבו היה מוסר את השיעור הקבוע בבית המדרש “יחוה דעת”, ורק מטעמי נימוס הגשתי לרבינו הזמנה לחתונתי יחד עם הספר, באותו מעמד נוכחו מקורביו של רבינו והסבירו כי כדאי שרבינו יבוא לחתונתי מפאת כמה וכמה דברים שזכינו לעשות לכבוד תורתו של רבינו, ומיד השיב רבינו בחיוב שבעז”ה יבוא לחתונה, והורה לכתוב זאת ביומנו.

זכינו ורבינו הופיע לחתונה יחד עם פמלייתו וסידר את החופה וקידושין בנועם ובנחת רוח, כאשר סיים להכין ולכתוב את הכתובה הצעתי לפניו שאלה שלפני כן פלפלו עימי בני החבורה בישיבה בענין הייחוד שעושים לחתן ולכלה בלילה, שאין מלווין אותם לחדרם אלא קרובי החתן והכלה, ולפעמים אין השכנים רואים אותם כשבאים להתייחד, ונמצא שאין כאן עדי ייחוד והרי אנו לא עושים חדר ייחוד וכהוראתו של רבינו, ונומתי להם שבעז”ה אציע שאלה זו לפני רבינו הגדול בחתונה, וכאשר סיים רבינו להכין ולכתוב את הכתובה הצעתי בפניו שאלה זו, והשיב לי בצורה החלטית שאין להחמיר בזה ולא צריך לא עדים ולא שום דבר, וכמו שכתב בספרו שו”ת יביע אומר (ח”ה אבה”ע סי’ ח’) בשם ערוך השולחן (סי’ נ”ה ס”ק ט”ו) שמכיון שהכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה לכו”ע אין צריך עדי ייחוד שלפני הביאה לגמר נישואין, ואדרבה מכוער הדבר. ואז אמר לי ללכת לכסות פני הכלה ולהביאה, והייתי ירא מאד על זמנו היקר, וצעדתי לבדי בזריזות, היישר מבין המחיצות וכששבתי מצאתי את רבינו כשהוא עדיין יושב בנחת רוח ומשוחח עם כמה תלמידי חכמים מופלגים שנכחו במקום, ולאחר החופה ברכני ועודדני ללמוד בספריו “יביע אומר”.       

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חקירה בפרשה • למי מסור הכח, ליוסף או לעשיו? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

 

פרשת בלק

“וירד מיעקב והאביד שריד מעיר” (כ”ד, י”ט).

ניצוץ אחד מיוסף שקיבל תורת יעקב אביו ישרוף לכל אלופי עשיו!

“וירד מיעקב” ועוד יהיה מושל אחר מיעקב, “והאביד שריד מעיר” מעיר החשובה של אדום והיא רומי, ועל מלך המשיח אומר כן, שנאמר בו (תהלים ע”ב ח’) “וירד מים עד ים”, “ולא יהיה שריד לבית עשיו” (עובדיה א’ י”ח).

למה דווקא בשעה שנולד יוסף אזר יעקב כוחו והחליט לצאת אל מקומו וארצו ומעתה כבר לא היה ירא מעשיו כמו שנאמר (בראשית ל’ כ”ה) “ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי“? אלא ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף שנא’ (עובדיה א’) “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש”. [בבא בתרא דף קכג ע”ב].

מבואר שרק בכוחו של יוסף הצדיק יש לנצח את עשיו ואת זרעו ולכלותם. והגמרא (שם) מקשה מכמה מלחמות שיצאו כנגד זרעו של עשיו וניצחו, ובין היתר מלחמת דוד המלך ע”ה שנאמר בו (שמואל א’ ל’) “ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם”?

משיבה הגמרא למרות שלא היה משבט יוסף: “מי שלימדך נביאים לא לימדך כתובים” שהרי נאמר בדברי הימים (א’ פרק י”ב כ”א) שדוד המלך בחזרתו לעיר ציקלג עברו למחנהו מבני שבט מנשה כמה וכמה גיבורי חיל, והתמנו למפקדים בצבא דוד. הרי שגם מה שהיה דוד מנצח במלחמה כל זה מפני שהיה בצבאו מזרע יוסף הצדיק.

וקשה שהרי בגמרא בגיטין (נזJ איתא: “הקול קול יעקב אין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב, והידיים ידי עשיו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשיו”. משמע שעיקר כח הניצחון במלחמות הוא בידי עשיו, – כי לעשיו נמסר הכוח בדברים אלו, וכמאמר הכתוב (בראשית כ”ז) “ועל חרבך תחיה”. הרי שכח הניצוח במלחמות מסור לעשיו הרשע, ולא ליוסף?

 

יישוב א’

רק לעתיד לבוא זרעו של עשיו נמסר בידי משיח בן יוסף שהוא מזרעו של יוסף הצדיק

עלה בדעתי ליישב בס”ד שמה שאמרו חז”ל שזרעו של עשיו נמסר רק בידי זרעו של יוסף, הכוונה לעתיד לבוא בידי מלך המשיח, כי עתה כח המלחמות נתון לידי זרעו של עשיו, אבל לעתיד לבוא זרעו של עשיו נמסר בידי משיח בן יוסף שהוא מזרעו של יוסף הצדיק, (עיין ישעיה י”א י”ג, וברש”י ומצו”ד). וכן כתב רבינו בחיי (שמות י”ח פ”א) שמשיח בן יוסף הוא משבט אפרים, הוא יכלה את זרעו של עשו.

שוב מצאתי במדרש (תנחומא תולדות אות ט”ז): “הקול קול יעקב והידים ידי עשו” ידיו של עשו מתמוטטות כשיבוא קולו של יעקב, זה מלך המשיח שנאמר (ישעיה מ”ט) “על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך”.

 

יישוב ב’

כשבאים בכח הזרוע אז זרע עשיו מנצח אבל כשבאים לנצח בכח התפילה והצידקות זרע יוסף מנצח!

אבל נראה ליישב עוד שכאשר נולד יוסף ראה יעקב ברוח קודשו, שדווקא יוסף יש בכוחו לנצח ולכלות את זרעו של עשיו, ולא מחמת כח הזרוע, כי באמת זה נתון לידי עשיו, אלא מכח הקדושה התפילה והתורה של יוסף. וכח זה היה נתון דווקא ליוסף מפני שהוא היה עתיד לישב בחיקו של יעקב אבינו ע”ה עמוד התורה, ליצוק מים על ידו, ולקבל ממנו את כל תורתו, אבל שאר השבטים אחי יוסף היו בשכם. ועל כן גם במלחמותיו של דוד ניצחו על ידי זרעו של יוסף מכח צידקותם.

תא חזי בגמרא קידושין (עו:) רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר מי שהיה כתוב בחיילות של דוד המלך, אין בודקין אחרי הייחוס שלו, כי בודאי לקחו רק חיילים מיוחסים שתהיה זכותן וזכות אבותם מסייעתן.

וכן אנו מוצאים שיוסף הצדיק שימש את אביו שימוש של תורה, כמאמר הפסוק (מ”ה, כ”ז) וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דובר אליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם. ופרש”י, סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, וזהו שנא’ וירא את העגלות אשר שלח יוסף, ולא נאמר אשר שלח פרעה.

ויש לדקדק דבר זה שהיה יוסף ממשיך דרכו של אביו בתורתו, לכאו’ יותר משאר אחיו, ממאמר הכתוב (מ”ו, כ”ח) “ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן”. ופירש רש”י בשם מדרש אגדה שיעקב אבינו שלח את יהודה ליוסף להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה.

וקשה למה צריך הפסוק להשמיענו שיעקב אבינו ע”ה שלח הוראה זו אל יוסף, וכי חלילה לולא בקשתו של יעקב אבינו, לא היה יוסף נעתר לבקשת יהודה אחיו להקים עולה של תורה במצרים?

אלא על כרחך מבואר שיעקב אבינו הסתמך דווקא על יוסף בעניין זה של הקמת ישיבתו והוראתו במצרים, ביודעו כי רק יוסף יודע דרכיו ונתיבותיו בדרכי ישיבתו ועסק תורתו, ויוסף ידע להכין ולסדר דבר זה לאביו כרצונו וחפצו. [אך עתה חשבתי שאפשר לדחות שהכתוב בא להורות שהיה יעקב חרד לכבוד מלכותו של יוסף, ולכך שלחו בדווקא אל יוסף].

ונאמר (בראשית ל”ז) “וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו”, ופירש התרגום: “ארי בן חכים הוא ליה”. ובעל הטורים כתב, “בן זקונים”, זקנים כתיב, שמסר לו כל מה שקיבל מזקנים שהם שם ועבר. בן זקנים הוא לו, סופי תיבות, אמון. שמסר לו סתרי תורה שנאמר בה “ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים”. ועוד רמז לו רזי תורה.

ומצינו להגאון החתם סופר שביאר סוד עניין אהבתו של יעקב ליוסף ומה שייחד לו כתונת פסים, על פי מה שאמרו בגמרא (שבת קמה:) מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מציינים עצמן במלבושים נאים? מפני שאינם בני תורה כל כך לכבדם כבני ארץ ישראל מחמת תורתם, לכן מכבדים אותם מחמת לבושיהן, שנראים כחשובין. ועל כן כיון שיעקב אבינו לימד את יוסף את כל סודות התורה, כדי שאחיו לא יקנאו בו על זה, עשה לו כתונת פסים, שלא ירגישו שהוא בן תורה. אך האחים ראו שיעקב מלמדו דווקא, לכן שנאוהו והבינו שהכתונת היתה רק להערים על ערכו וגדולתו של יוסף, (ועיין הרחב דבר ל”ט פ”ו, בשם מדרש רבה וישלח, ויש ליישב). ועיין מה שכתבתי עוד בזה בפרשת וישב.

והנה רש”י (ריש פרשת וישב) מביא מהמדרש שכשראה יעקב את כל אלופי עשיו תמה ואמר מי יכול לעמוד בפני י”ב נשיאים אלו? אמר לו הקב”ה משל לפשתני שנכנסו גמליו טעונים פשתן, תמה הפחמי היכן יכנס כל הפשתן הזה, היה שם פיקח אחד השיבו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כולו. כך כתיב “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם”.

הנה מפורש איך שנגד כל הריבוי של בית עשו, ניצוץ אחד מיוסף לבדו שקיבל את תורת יעקב אביו בהשפעת תורת אלוקינו ישרוף לכל אלופי עשיו.

 

רבינו היה ניצוץ האש בדורנו שכילה ושרף כל הקוצים בכרם, לחם והעמיד הדת על תילה!

נאים הדברים עד מאד להאמר על מרן רבינו הגדול זצוקל”ה שמלבד זה שליבי אומר לי שהיה מזרעו של יוסף הצדיק, וכפי שכבר כתבתי בזה, (ראה בתחילת הספר בדברי הקינה). מכל מקום מצינו דבר גדול זה ברבינו שניצוץ שלהבת האש שלו שרוף שרף לאלופי עשיו!

 ובמה דברים אמורים?

עיקר ייראתו של יעקב אבינו מעשיו הרשע ומזרעו לא היתה רק יראה ופחד מנחלת זרועו של עשיו הרשע, שלא יהרוג ולא יעשה עם זרע יעקב מלחמה ושפיכות דמים. אלא יותר היה ירא ממלחמת עשיו להנחיל את תרבותו, ובמשך הדורות תרבות יון, שכל מלחמתם ומגמתם להחטיא את ישראל, ולנתקנו מאבינו שבשמים. 

ויסוד זה מפורש גם בחז”ל שיעקב צפה ברוח הקודש והיה ירא וחרד מפני מלחמת יון שרצתה לטמא ולהחטיא את ישראל, שנאמר (דברים ל”ג י”א) “ברך ה’ חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון” ופירש רש”י: “ראה יעקב שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם היונים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים י”ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות”. 

ועל זה השיבו הקב”ה ליעקב “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם”. 

מיהו ניצוץ האש בדורנו שכילה ושרף את כל הקוצים מן הכרם? מיהו האיש שעמד בפרץ ונלחם להעמיד הדת על תילה בדורנו? הלא הוא יוסף הצדיק! 

הוא הגבר הוקם על עטרת ראשינו מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקל”ה שחולל את המהפכה הרוחנית בדורנו ונטע מסילות לליבם של כל העם היושב בציון ובכל התבל כולו.

רחץ וטיהר רבינו את ישראל מצואת עשיו ומכל תרבות יון, נשא דברי תוכחה השכם והערב וקירב ליבנו לאבינו שבשמים, עמד בפרץ כנגד כל פורצי גדר. 

הוא ניצוץ האש – יחיד בדורותיו – שכל אות ואות, תג ותג, שיצא מפי קודשו הרעישה שמים וארץ. הוא ניצוץ האש שהרעיש הארץ, הרגיז ממלכות! 

מלבד שלא היה בדורותינו אח ורע לרבינו בגדולתו בתורה, אך גם לא היה כדוגמת רבינו שהפיץ תורה ויראה בעולם, והסיר חושך מצרים והאיר עיני ישראל בתורה. 

דוגמא אחת מיני אלף, למלחמה שלחם רבינו כנגד רודפי הדת. היה זה מלפני כעשור שנים או קצת יותר שנתמנה לעמוד בראש משרד החינוך יוסי שריד שם רשעים ירקב, והלה חיבל והיצר את צעדי החינוך הטהור וניסה לחבל בכרם ה’ צבאות. 

מי שעמד בראש המערכה וטיכס עצות ותחבולות נגד אותו שר חינוך, היה לא אחר מאשר רבינו הגדול זצוקל”ה! רבינו עמד בפרץ והשיב מלחמת חורמה.

באותם ימים באחד משיעוריו של רבינו בפני אלפי ישראל כאשר דיבר על זה בכאב נורא, היה זה בערב ימי הפורים, ורבינו נעשה חיוור מרוב צערו וכעסו על רדיפת לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, שהיה משוש חייו של רבינו, הורה רבינו בקול גדול להזכיר בפורים אחרי קריאת המגילה יחד עם שאר הארורים שאנו מזכירים “ארור המן, ארור שריד”! 

כל הארץ רעשה על זה רעש גדול עד למאד, שלטונות החוק רצו חלילה להעמיד לדין את רבינו זצוקל”ה, הבל יפצה פיהם, אך לא בלבד שלא עלה זאת בידם, אלא עוד באותו היום שביקשו לנעוץ חרב בהיכל, נאספו למעלה מעשרים אלף מתלמידיו וחסידיו של רבינו על יד ביתו לחסות בשולי גלימתו ולמחות על כבוד תורתו. 

מחוץ לביתו של רבינו היה קול רעש גדול. גדולי ומאורי הדור הגיעו לחזק את ידיו של רבינו, ובתווך כולם נקבצו באו לך, המולה גדולה של עשרות אלפי איש. ואולם בתוך קודש הקודשים – ביתו של רבינו, קול דממה דקה. מרן זצוקל”ה רכון על ספריו ושוקד על תלמודו בשקיעות עצומה שלא ניתן לשער.

אחד הרבנים הגאונים שנכנס באותה העת למעונו של רבינו וחזה בעיניו במחזה הנפלא הזה, יצא החוצה אל האלפים ששהו בחוץ וסיפר בהתרגשות כאמור, והוסיף שרבינו שקוע באמצע כתיבת תשובה בעניין אם אין חשש צער בעלי חיים בלקיחת יונה לרפואת חולי צהבת, והיא נדפסה בשו”ת יביע אומר חלק ט’ (יור”ד סימן ל”ב). בסיום העצרת פנה רבינו אל קהל האלפים מחלון ביתו, הודה לכולם והרעיף עליהם ברכות, ומיד שב לתלמודו.

מיותר לציין שרבבות אלפי ישראל בכל אתר ואתר באותה שנה יחד עם רבינו זצוקל”ה זעקו בקול גדול בכל התפוצות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אחרי קריאת המגילה, “ארור המן, ארור שריד”, קולות אלו הרעישו שמים וארץ, ויחד עם זאת קיבץ רבינו מליוני דולרים לטובת תלמודי התורה, והסיר רוע הגזירה מעל עמו ישראל.

הגאון רבי אלחנן פרץ שליט”א שח את השתלשלות הדברים הללו בפני רבו מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ”ל ראש ישיבת “תורה אור” אשר היה מלא הערצה לרבינו זצוקל”ה והשיב לשמע הדברים בהתפעלות רבה: “רק מי שבכוחו לדבר בעזות כזו נגד ראשי השלטון אדם גדול הוא”!

וזה רק דוגמא אחת מיני אלף מלחמות שלחם רבינו למען העמדת הדת על תילה, החל מבחרותו, ובהמשך בירידתו מצרימה שם קידש מלחמה שערה נגד כל צוות השוחטים שהיו שם לשם דבר והאכילו נבילות וטריפות לישראל, ואף ביקשו חלילה להתנקש בחיי רבינו, והקב”ה פודה ומציל, שמר על רבינו מכל משמר. רבינו לחם למען קדושת ישראל, למען קדושת הארץ, וגם למען כלכלת עם ישראל.

מורנו ראש ישיבת “חברון” הגאון רבי דוד כהן שליט”א בעומדו להספיד את רבינו הגדול זצוקל”ה בעצרת השלושים עמד על נקודה זו שרבינו לחם את מלחמת התורה בדורינו, והוסיף שכמו כן נלחם רבינו לשמר את מוסד הדיינות ומוסד הרבנות שלא יכניסו בהן אש זרה, כפי שזוממים רודפי הדת בכל עת.

ואלו הם דברי קודשו: “רבינו הגדול היה הלוחם הגדול בעד מוסדות התורה, רבנות, חינוך, דיינות. היה רך באורחות חייו, אך קשה כברזל ללחום נגד אויבים מבחוץ. רק בשנתו האחרונה, כשגופו שבור ורצוץ, ניהל מערכות כה גדולות!, במהלך השנה דיבר בחריפות על אותה מפלגה חדשה–ישנה ש’רוממות אל’ בגרונם אך ‘חרב פיפיות’ בידם, לא כולם הבינו, אך היום כולם רואים ומבינים עד להיכן הדברים מגיעים. כולנו ראינו את המציאות שבה הם רצו להכניס רב שקרוב לרפורמים, שיהרוס את הרבנות, ורבינו לחם נגד זה, ולחם גם נגד גזירת גיוס בני הישיבות בכלות כוחותיו, הוא זעק ‘אל תשלחו יד’! אנו מדברים על ‘מערכת חיים’ של מי שעשה כה רבות להעמיד הדת על תילה”.    

כאמור, מעל הכל לוחם גדול היה רבינו למען הישיבות הקדושות, כי מאז גזירת הגיוס שעוללו לנו שונאי הדת לבטל את תלמידי החמד בני הישיבות הקדושה מן התורה, וחלילה לטמא אותם בטומאת הצבא, פעל והשתדל התפלל וזעק רבינו זצוקל”ה בכל כוחו ובכל יום ויום לביטול רוע הגזירה. 

כבר מלפני כשנתיים בערך כאשר רק החלו דיבורים על גזירה זו, בעוד שעדיין היו הנציגים החרדים שותפים מלאים בהנהגת המדינה, ראה רבינו הכל למרחוק ברוח קודשו, רוח טהרתו ותורתו, והורה לומר אבינו מלכינו אחרי חזרת הש”ץ כמנהגינו בימים הנוראים. 

אחר כך שכבר החלו בהליך הגזירה, באותה העת נפטר בנו בכורו של רבינו הגאון רבי יעקב יוסף זצ”ל וראש הממשלה הגיע לנחם את רבינו. רבינו לא הסכים לדבר עימו שום דבר אחר מלבד העניין הנורא הזה של גזירת הגיוס כי חייבים לבטלו, פנה רבינו זצוקל”ה לראש הממשלה ואמר לו: “דע לך כי האבל השבר והצער על פטירת בני גדול הוא ונורא, אך הצער בשל גזירת הגיוס קשה שבעתיים פי כמה וכמה יותר משיכול בני בכורי מחמד ליבי”.

וכך גם בערוב ימיו ממש, באשפוז האחרון של רבינו, יממה בלבד לאחר יום הכיפורים, ביקש רבינו ממיטת חוליו להתעדכן על המתרחש ומה מתקדם בעניין גזירת הגיוס והשלכות רוחב החוק זה על עולם התורה. 

וכך מספר אחד העוסקים במלאכה, משליחיו ונאמני ביתו של רבינו: נכנסתי באותו היום אל חדרו של רבינו בבית החולים, נישקתי את ידו וביקשתי לעודד את רוחו. אמרתי לרבינו: כבוד הרב כולם מתפללים שהרב יחלים וישוב כבר לביתו. ראיתי את ייסוריו הקשים מנשוא, הוא התפתל במיטתו מהכאבים העזים שתקפו אותו, הסבל היה נוראי. 

ובכל זאת רבינו מתעלם מהמשאלה שהעליתי בפניו ואומר לי: “מה עשית היום בשביל ביטול גזירת הגיוס?

 הסיטואציה הייתה קשה מאד. גופו הצנום של רבינו היה שקוע במיטה, מעליו עשרות מכשירים וצינורות ארוכים שהיו מחוברים לגופו. אבל רבינו התעלם מסבלו וביקש להתעדכן אודות ההתפתחויות האחרונות בנושא חוק הגיוס. 

ניסתי להתעלם ממשאלתו של רבינו, כדי שלא להקשות עליו ולדבר איתו על מצבו הרפואי. אך רבינו היסה אותי ושאל אותי שוב: “ספר לי מה עשית היום בנוגע לגיוס”?

סיפרתי לרבינו על הפגישות שקיימתי באותו יום תוך כדי שאני מעלים עובדות מדאיגות, במיוחד בשל הייסורים שאותם חווה רבינו, אך רבינו הגדול זצוקל”ה חש והרגיש זאת ושב ואומר לי בצורה ברורה “אני רוצה לדעת הכל, את כל האמת”! 

אחרי כמה דקות שבהן שוחחתי עם רבינו ופרשתי בפניו את כל ההתפתחויות האחרונות, התרצנו פני רבינו, הכאבים הלכו והתגברו, אך רבינו העדיף להתעלם מייסורי גופו ולעסוק בנושא החשוב לו מכל, בנושא ביטול גזירת הגיוס! 

רבינו הגדול ברוב חכמתו ותבונתו החל לדון בדרכי פעולה ופתח בהרצאה על משנתו המרכזית בכל הקשור לביטול חוק הגיוס, בדבריו אמר בין היתר, כי צריכים לדאוג שכל הסמכויות בחוק יהיו בידיו של שר הביטחון, וחלילה לא בידי הכנסת, כי זה חורבן גדול לעולם התורה. תפיסתו של רבינו היתה שכיון שביטול החוק זה כמעט דבר בלתי אפשרי, מנגד לדבר לליבו של שר הביטחון שהתקנות בידו זה אמנם אתגר קשה אך ישים. 

אמרתי לרבינו שגם פעולה זו של השארת הסמכויות בידי שר הביטחון אינה פשוטה כלל. רבינו שאל אם יש לדבר? והשבתי כי לשר הביטחון ישנה נקודה יהודית ערה וניתן לדבר על ליבו. “תביא לי אותו עכשיו על הקו” ציווה רבינו! 

הכאבים שוב תקפו את רבינו באות העת ביתר שאת, ואני ביקשתי לשמור על בריאותו. אמרתי לרבינו שכעת זה זמן לא טוב, ואולי כדאי שנמתין שהכאבים יירגעו, אך רבינו בשלו: “תעלה לי אותו לקו, ברגע זה”! 

עשיתי כציווי רבינו, ותוך דקה שוחח רבינו זצוקל”ה בטלפון עם שר הביטחון. מה שקרה מכאן ואילך צמרר אותי, ועדיין מעורר בי תחושות קשות. כשאני נזכר ברגעים הללו אני מתקשה שלא להתרגש. 

במשך רבע שעה בכה רבינו בטלפון והתחנן על נפשו כאדם שמבקשים לקחת ממנו את חייו. בכה, התחנן, הפציר והתחייב. “עשה זאת רק למעני, ובשכר זה תזכה לברכות רבות” אמר רבינו לשר הביטחון! פרצתי גם אני בבכי למראה האיש הגדול הזה שהזניח את כל כאביו וייסוריו הנוראים לטובת כלל ישראל.     

שח הגאון רבי משה מאיה שליט”א רבה של שכונת “קרית שלום” בת”א וחבר מועצת חכמי התורה: לדעתי, ואני אומר זאת בצורה ברורה, גזרת הגיוס היא שמוטטה את גופו הטהור של רבינו והביאה להסתלקותו בחטף. הרי הוא היה בריא וחזק קודם לכן, ורק הצער פגע בליבו בצורה אנושה.

סיים הגאון ואמר: מקובל לומר שמרן החזון איש זצ”ל הסתלק לבית עולמו בשל גזירת הגיוס של בנות ישראל, ואני סבור שמרן רבינו הסתלק למרומים בשל גיוס בחורי הישיבות!                             

זה ניצוץ שלהבת האש של רבינו זצוקל”ה ששרוף שרף לאלופי עשיו! הוא ניצוץ האש שעליו התנבא יעקב אבינו: “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש – ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם” – לתקן עולם במלכות שדי!

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

עצות וסגולות מופלאות להינצל מהרהורים רעים / הרב יוסף חי סימן טוב


פרשת שלח לך

“ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם” (ט”ו ל”ט)

עצות וסגולות מופלאות להינצל מהרהורים רעים

השליטה על המחשבה הינה ממלאכות הקשות שבמקדש, כי בעוד שניתן לשלוט על שאר התאוות כמו אכילה ושתיה, הנה על המחשבה קשה לשלוט, ועם כל זה, מצינו לרבותינו שברוח קדשם נתנו עצות גם לדבר הזה, ולרוב התועלת שבהם נציג חלקם:

 

עצה א’

על ידי שקיעות בתורה מסיר האדם מעליו כל מחשבות והרהורים בטלים

פסגת העצות והסגולות היא: להיות שקוע בדברי תורה!, גם בלכתו בדרך, וממילא לא ישלטו בו מחשבות זרות, אלא יהיו כל מחשבותיו בדברי תורה, וכבר מפורסמים בזה דברי רבינו הרמב”ם (פכ”ב מהל’ איסורי ביאה הכ”א), שכתב: יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר (משלי ה’, י”ט) “איילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוון בכל עת באהבתה תשגה תמיד”.

ובפשטות היה משמע מלשונו שמחשבת עריות מתגברת בלב פנוי מן החכמה, שכיון שליבו פנוי מן החכמה ממילא נותן את ליבו לדברי הבאי ועריות, אבל במקור הדברים באבות דרבי נתן (פרק כ’) מבואר בזה דבר מבהיל, דאין הביאור כך כפשוטו, אלא שמחשבת עריות מתגברת בלב הפנוי מן החכמה, שכיון שמפנה ליבו מדברי תורה, מהשמים נותנים לו לחשב מחשבות של הבאי ועריות, בבחינת בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו, (יומא לח:).

דהנה כך שנה שם רבי חנניה סגן הכהנים: “כל הנותן דברי תורה על ליבו מבטלין ממנו הרהורין הרבה, הרהורי רעב, הרהורי שטות, הרהורי זנות, הרהורי יצר הרע והרהורי אשה רעה, הרהורי דברים בטלים, הרהורי עול בשר ודם. וכל שאינו נותן דברי תורה על ליבו ‘נותנין לו’ הרהורין הרבה, הרהורי רעב, הרהורי שטות, הרהורי זנות, הרהורי יצר הרע, הרהורי אשה רעה, הרהורי דברים בטלים, הרהורי עול בשר ודם”.

וכן מבואר בגמרא (קידושין ל:) “ושמתם” (דברים י”א), מלשון סם תם, נמשלה תורה כסם חיים. אמר הקב”ה לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנא’ (בראשית ד’) “הלא אם תטיב שאת”, ואם אין אתם עוסקין בתורה, ‘אתם נמסרים בידו’, שנא’ “לפתח חטאת רובץ”, ולא עוד אלא ‘שכל משאו ומתנו בך’, שנא’ “ואליך תשוקתו”, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנא’ “ואתה תמשול בו”. ועוד אמרו שם, תנא דבי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ שנא’ (ירמיה כ”ג, כ”ט) “הלא כה דברי כאש נאם ה’ וכפטיש יפוצץ סלע”. (וע”ע ברכות ה.).

וידועים דברי המדרש (שיר השירים רבה, פרשה א’) עה”פ “לריח שמניך טובים שמן תורק שמך”, מה שמן זה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל משקים, כך דברי תורה אין מזרזפים בדברי ליצנות. מה שמן זה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים יוצא כנגדה טיפה שמן, כך אם נכנס דבר של תורה ללב יצא כנגדו דבר של ליצנות!, נכנס ללב דבר של ליצנות יצא כנגדו דבר של תורה!.

אף כשנמצא אדם בבית הכסא או בבית המרחץ שאסור להרהר בהן בדברי תורה, אם תקפוהו הרהורים אסורים ואינו יכול לסלקן, רשאי לבטלן במחשבת דברי תורה, כמבואר בספר חסידים (סימן כ”ח) והביאו גם המגן אברהם (סי’ פ”ה סק”ד) ומשנה ברורה (סי’ פ”ה סקי”ג). וכתב מרן החיד”א (בס’ ברית עולם ע”ס חסידים) שמכאן נראה כמה תוקף חומר איסור הרהורי עריות, שכדי לבטלו התירו איסור חמור זה של הרהור דברי תורה במקום הטנופת.

 

עצה ב’

לימוד מסכת מכות מסוגלת לביטול הרהורים רעים

מרן החיד”א (דבש לפי מערכת ה’ אות ח’) כתב ששמע ממקובל אחד זצ”ל שקיבל מרבותיו שטוב לעסוק במסכת מכות, שהיא גימטריא “הרהורים”, לבטל הרהורים רעים.

ויש להוסיף בזה מה שכתב בספר מפתח ים (שער השבע חכמות):  פעם אחת בא אצלי איש אחד, והרבה לקונן שטרח הרבה בשביל אחד שהיה גר בעיר פראנקפורט, אצל כמה בעלי קמיעות, שישלחו לו רפואה עבור הרהורים רעים, והם שלחו כמה קמיעות וסגולות ולא הועילו כלום. ואמרתי אולי אהיה שליח דרחמנא בזה לרפאות האיש, כי קבלתי מגדול אחד שהיה מק”ק פראג, שהתענה ארבעים תעניות שהקב”ה ישלח לו רפואה מן השמים עבור הרהורים רעים שבאים במחשבתו בכל עת, והודיעו לו מן השמים שיעסוק בכל יום במסכת מכות, כי מכו”ת בגימטריא הרהורי”ם, ועשה כן וניצול מהראשונים. וכן יעצתי לכמה אנשים, ועשה פעולה לטובה.

והגאון רבי חיים דוד סתהון זצ”ל (עמ’ קי”ד) בספרו כרסייא דאליהו כתב כן בשם האריז”ל שהעוסק במסכת מכות מבטל הרהורים רעים, שכן מכות בגימטריא הרהורי”ם, אך העיר שלא נתבאר הטעם למה סגולה זו מועילה על ידי לימוד מסכת מכות דווקא. וביאר שכיון שעיקר מסכת מכות בנוי על עניין עיר מקלט והצלת הרוצח מיד גואל הדם, כך על ידי לימוד מסכת מכות המכילה הלכות אלו, קולט הרוצח וקולט הנשמה שלא תהרג ולא תפגום בהרהור רע שהורג הנפשות.

 

עצה ג’

לימוד פרשת הגעלת כלים מסוגלת לבטל מחשבות והרהורין רעים

בספר דברי יצחק (ענינים עמ’ מ”ה) הביא עד מפי עד ששמע מאחד מגאוני מרימינאב שלימוד וקריאת פרשת הגעלת כלים מסוגלת לבטל מחשבות והרהורין רעין. וכן כתב בספר סגולות ישראל (מע’ מ’ אות כ”ב) בשם ספר דרכי יצחק שסגולה לבטל מחשבות והרהורים רעים על ידי לימוד פרשת הגעלת כלים.

 

עצה ד’

הגאון מוילנא זצ”ל (אבן שלמה פ”ב אות ה’) כתב שלימוד האגדה יש בכוחה לכבוש יצר הרע של תאוה.

 

עצה ה’

בזוה”ק (פרשת ויקהל דף רי”ח) איתא שמי שקורא בכל יום פרשת הקטורת ינצל מכל הרהורים רעים.

 

עצה ו’

לומר עשרים פעם את הפסוק “אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה”

השל”ה הקדוש (שער האותיות אות ל’) כותב שמצא כתב יד של הגאון הצדיק רבי משה קורדוירו זצ”ל שכתב שלמדו זקן אחד, שכדי לבטל המחשבה יאמר הרבה פעמים את הפסוק (ויקרא ו’, ו’) “אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה”, [וכן כתב במעבר יבוק (שפתי צדיק פרק כ”ד) ועוד]. וכתב השל”ה הקדוש שבודאי אותו זקן היה אליהו הנביא זכור לטוב. ובספר סגולות ישראל (מע’ ה’ אות י”ח) כתב בשם הרמ”ק שיאמר פסוק זה עשרים פעמים.

 

עצה ז’

השל”ה כותב שהפסוק (תהלים קי”ט, קי”ג) “סעיפים שנאתי ותורתך אהבתי” מסוגל לבטל המחשבה, ויאמר אותו כארי בהתעוררות גדולה.

 

עצה ח’

בספר מעבר יבוק (שפתי צדיק, פרק כ”ד) כתב, שירגיל עצמו לקרוא הרבה פעמים את הפסוק (ויקרא, א’ י”א) “ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה’ וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב”.

 

עצה ט’

בספר מגיד מישרים (בראשית דף ח’) הגיד המלאך למרן הבית יוסף: בשעה שתראה הרהורים רודפין אחריך, תכוין בדעתך קר”ע שט”ן, או תאמר ה’ צבאות עמנו, אלו שלושת הפסוקים, ג’ פעמים, [כלומר, ה’ צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה, ה’ צבאות אשרי אדם בוטח בך, ה’ הושיעה המלך יעננו ביום קראנו].

 

עצה י’

עוד מובא שאמר המגיד שיאמר שבע פעמים (שיר השירים ז’, ז’) “מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים”, שבזה מרומז סוד שמירת המחשבה, ויכוין בשם ב’ של מ”ב, שהוא קר”ע שט”ן. [וכיו”ב כ’ ביעלזו חסידים (אות כ”ח) שיכוין בשם ק’בל ר’ינת ע’מך ש’גבנו ט’הרנו נ’ורא, וזה יחיש לו מפלט בבוא אליו הרהור רע ויחליפנו וימירנו רע בטוב].

 

עצה י”א

הגאון רבי אלימלך מליז’ענסק זצ”ל (קונטרס בריש נועם אלימלך, אות ו’ ז’) כתב שיאמר “ונשמרת מכל דבר רע” או “ולא תתורו אחרי לבבכם”. ובצדקת הצדיק (א’ צ”ח) הביא מהאריז”ל שעל כל עבירה שהיצר מסיתו לעבור, סגולה להנצל על ידי שיאמר כמה פעמים פסוק הלאו של העבירה, וישתנה רצונו.

 

עצה י”ב

בספר שולחן הטהור (דף כ:) כתב בשם הבעל שם טוב זצ”ל שמועיל לבטל הרהורים רעים ושקרים על ידי שיאמר (משלי ל”א ל’) “שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל”. ונראה שיכוין שאשת חיל היא התורה, כידוע במדרש שזה נדרש על התורה, ומטעם זה אומרים בכל ליל שבת אשת חיל ממשלי.

 

עצה י”ג

המשנה ברורה (סי’ צ”ח סק”ב) מביא מהאליה רבה בשם השל”ה הקדוש, סגולה להעביר מחשבת חוץ, שקודם התפילה יעביר יד ימינו על מצחו ג’ פעמים, ובכל פעם יאמר (תהלים נ”א, י”ב) “לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי”. וכן בכל התפילה יועיל לו להסיר מחשבות חוץ על ידי שיעביר יד ימינו על מצחו ויהרהר פסוק זה, וכאמור.

 

עצה י”ד

ראיית הציצית היא תועלת גדולה להזדרז במצוות ה’ ולא לתור אחרי עיניו

מרן החפץ חיים זצ”ל בספרו שמירת הלשון (ח”ב פרק ל’) כותב שמפשטות לשון הכתוב (במדבר ט”ו, ל”ט) “והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה’ ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם” נראה דראיית הציצית היא תועלת להזדרז במצוות ה’ ולא לתור אחרי עיניו. ועל כן נכון לראות את הציצית כמה פעמים ביום, ובפרט בעת שעולה בליבו איזו מחשבה שאיננה טהורה, או איזה כעס, טוב מאד להסתכל אז בציצית, ואז יפקע היצר.

והניף ידו שנית בספרו משנ”ב (סימן כ”ד) שמצות ציצית מציל את האדם מן החטא דכתיב ולא תתורו וגו’ למען תזכרו וגו’ והייתם קדושים. ואף דבשאר מצוות אין בהם סגולה זו להצילו מיצה”ר, ציצית עדיף.

והוסיף שמצינו כיוצא בזה בגמרא (מנחות מד. וברש”י), מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית, וכשגבר עליו יצרו ובא לחטוא, באו ד’ ציציותיו וטפחו לו על פניו, וחזר בתשובה, אמרה לו איני מניחתך עד שתאמר לי למה חזרת בך, נענה ואמר, מצוה אחת ציונו ה’ אלהינו וציצית שמה, וכתיב בה (במדבר ט”ו) “אני ה’ אלהיכם” שתי פעמים, אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר, עכשיו נדמו עלי כד’ עדים. אמרה לו, איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה, כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות שיניחנה להתגייר, ושליש לעניים ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית מדרשו של ר’ חייא. אמרה לו רבי, צוה עלי ויעשוני גיורת, אמר לה בתי, שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים? הוציאה כתב מידה ונתנה לו, וסיפרה לו כל המאורע שלשם שמים היא מתגיירת לפי ששמעה נס גדול של חומר מצוות שטפחו לו ד’ ציציות על פניו, אמר לה לכי זכי במקחך.

ויש להביא בזה מה שפירש שם השפת אמת (מנחות מד.): וקשה היאך קורא לציצית מצוה קלה, והיא שקולה ככל המצוות, וגם תכלת דמיה יקרים? ואפשר שכוונת הגמרא שאותו אדם היה זהיר להסתכל בציצית, כמו שכתב בספר חרדים דהוא ענף מצוה לקיים “וראיתם אותו” ובזכות זה באו לו הציצית על פניו כיון שהיה זהיר לראותם ולנשקם באו על פניו.

 

עצה ט”ו

יצייר דמות יולדיו ויהיה לו למשיב נפש כי דיוקן האב תגביר בבן כח הקדושה ותמנעהו מתיעוב

האור החיים הקדוש (ויקרא י”ט, ג’) כותב ששמע בשם אנשי אמת, שדיוקן האב תגביר כח הקדושה בבן, ותמנעהו מבוא אל התיעוב. ולזה מי שיצרו תוקפו, יצייר בין עיניו יולדיו ויהיה לו למשיב נפש. וכן כתב בספר סגולות ישראל (מע’ ה’ אות ט”ו) בשם ספר דגל מחנה אפרים, שסגולה להנצל מהרהורים רעים לצייר לפניו דמות דיוקן של אביו, וזה מוליד בו כח קדושה וינצל על ידי זה מיצר הרע ומכל תאות שבעולם, וכמו שמצינו אצל יוסף הצדיק שניצל מן החטא על ידי שראה דמות דיקונו של אביו. ובספר ייטב לב (פנחס) כתב שכמו כן יועיל אם מצייר בליבו צורת צדיק ורבו המובהק.

עצה ט”ז

מרן החיד”א (דבש לפי מע’ ק’ אות ט”ל) העיד שראה בכתבי האריז”ל שאם ראה אשה לאונסו, ירוק וינצל מהרהורים רעים, וזה הטעם שרבי עקיבא ירק כשבאה אליו אשתו של טורנוסרופוס, (ע”ז כ.).

 

עצה י”ז

הגאון רבי צבי אלימלך מדינוב זצ”ל (בספרו אגרא דפרקא סי’ ק”ד) קיבל מהצדיקים שאם הזדמן לאדם איזה עבירה או הרהור עבירה ח”ו, והיצר בוער בקרבו, ינדור לצדקה דבר מה, וינצל, ויחליש כח היצר.

 

עצה ח”י

ידמה בנפשו ובמחשבתו כאילו אש גדולה ונוראה בוערת לפניו ומפיל עצמו באש בשביל קדושת השי”ת

יש להוסיף בס”ד סגולה מופלאה, שבכלל טוב שירגיל בה האדם עצמו, ועל ידי זה יסיר ויסלק מעליו  כל הרהורי עבירה. דהנה רבי אלימלך מליז’ענסק זצ”ל (בקונטרס צעטיל קטן) כתב: בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה, ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על מטתו ואינו יכול לישון, יהיה מהרהר במצות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל, וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא בשביל קדושת השם יתברך שובר את טיבעו ומפיל את עצמו להאש על קידוש השי”ת, ומחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה, ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל, רק מקיים מצות עשה דאוריתא. ויהרהר כן בקריאת שמע, וכן בשעת אכילה וכדומה, כשמרגיש תענוג גשמי יצייר במחשבתו כאמור. [ע”ע בספר תורת ההרהור (סימן כ”ב) שהאריך בליקוט עצות וסגולות להנצל מהרהורי עבירה, ונעזרתי בדבריו הרבה, וקיבץ כעמיר גרונה מאה ושבע עיצות וסגולות].

 

קדושתו וטהרתו של רבינו הגדול זצוקל”ה!

מעוצם השגותיו הנפלאות של רבינו הגדול זצוקל”ה ניתן להציץ אל תוככי מחשבותיו הטהורות ורעינותיו הקדושים, ולהחשף לפן נוסף באשיותו הגדולה והדגולה של קדושתו וטהרתו, שממנה האציל והשפיע על האומה כולה בכלל, ובני התורה בפרט. רבינו היה בוער כאש יוקדת בכל ענייני קדושה וטהרה, וכאב מאד מפני כל מיני פרצות ומעשה פריצות שבמחנה.

הורתו ולידתו של רבינו בקדושה. מספרים שכבר מעת היותו בבטן אימו, ביום הכיפורים של שנת התרפ”א, ימים ספורים לפני לידתו, אמה של מלכות מרת גורג’יה הריחה ריח של תבשיל שניחוחו גירה את חושיה, וביקשה לטעום ממנו לבל תפיל את פרי בטנה… בני ביתה שחשו את מצוקתה פעלו לפי הוראת השולחן ערוך (תרי”ז ב’): “מעוברת שהריחה, לוחשין לה באוזנה שיום הכיפורים הוא, אם נתקררה דעתה בזכרון זה מוטב”… סגולה זו נתנה את אותותיה, ואמו של רבינו נשכה את שפתיה וסירבה מלטעום מהתבשילים בעצם יום הכיפורים הקדוש, וזכתה להאיר את העולם בלידת בנה הגדול והקדוש.     

מי טהור וקדוש כמו רבינו הגדול שמימי ילדותו, כל מעייניו מחשבותיו רעיונותיו ועיסוקיו בכל עת ובכל שעה, רגע רגע, היו רק בעמלה של תורה. הלא כבר כתב רבינו הרמב”ם (פכ”ב מהל’ איסורי ביאה הכ”א), שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה. ומזה אתה למד גם להיפך, שמי שליבו תפוס כל הזמן בתורה, לעולם לו תוכל להתפס בו מחשבת עריות. 

עד לעת זקנותו שכבר נתפרסם שמו בכל העולם האיר וזרח כשמש בגבורתו, התנגד לדרוש דברי חיזוק והתעוררות בפני נשים, אלא אם כן היתה רעייתו הרבנית ע”ה יושבת לצידו, ואז היה מטה עצמו כלפיה ומדבר עימה וכל הנשים שומעות.

היה זה בשנת תשכ”ב, הצדיק רבי בנימין גרג’י זצ”ל פנה לרבינו וביקשו לבוא למסור שיעור לנשים, השיב לו רבינו: “אגיד לכבודו את האמת, לפני כמה שנים, בצעירותי יותר, ביקשו ממני למסור שיעור לנשים, ולא רציתי מעודי לזאת, אך לחצו עלי מאד עד שהסכמתי בעל כורחי, ואף על פי כן לקחתי עימי לשיעור את אשתי הרבנית, והסתכלתי במשך כל השיעור רק על אשתי, ולמרות זאת לא היה נוח לי בכל זה, וקיבלתי על עצמי בלא נדר שעתה בצעירותי לא אמסור יותר שיעורים לנשים”. וכל זה היה בהיות רבינו למעלה מגיל ארבעים שנה, וכבר היה מפורסם בכל היכלי התורה והיראה.

גם לעת זקנותו כאשר היה מגיע לשאת דברים לפני נשים, היה זה בעיקר רק בכנסים גדולים בנוכחות אלפי נשים ויותר, במעמד קהל עם ועדה, וגם אז היו עיניו ולבו במקומות אחרים, בהויות דאביי ורבא. יעיד על כך המעשה הבא: פעם הגיע לכנס נשים גדול, אחרי שקידמוהו בברכה ושהה זמן מה במקום, הוזמן לשאת דברים, ולפני שהחל לשאת דברים רצה רבינו לדעת על מה לדבר, ופנה ושאל את הרב היושב לצידו: “בפני מי אני מדבר כעת, בפני אברכים, או בפני בחורים”…

שקיעותו של רבינו בתורה לא ידעה גבולות, בלכתו בדרך בשוכבו ובקומו, וגם בעת אכילתו ושתיתו. הלא ידוע המעשה שפעם אחת עלה על הסולם ליטול ספר מהספריה, והחל מעיין בספר כשהוא עדיין עומד על הסולם, ומרוב שקיעותו וחשקו בתורה שכח שהוא עדיין עומד על הסולם, ומעד ונפל, היש לך בדורותינו שקיעות בתורה יותר מזה?! לא פלא, מדוע היו כל רעיוניו קדושים וטהורים.

כאשר הגיעה הרבנית אשת האדמו”ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ”ל לנחם את בנותיו של רבינו אחרי פטירתו, סיפרה שפעם אחת הפציר בעלה האדמו”ר ברבינו שיעתר לבקשתו להשיב לו מפני מה זכה שכל בניו תלמידי חכמים מופלגים ובנותיו יראי ה’, מה שלא זכו לכך רבים וטובים, נענה רבינו ואמר לו: “דע לך בכל אותם עשרות בשנים ששימשתי כדיין בבית הדין, ומטבע הדברים היו כל העת נכסות ויוצאות נשים, אף נשים שאינם לבושות בצניעות כראוי, תמיד הקפדתי לשמור את עיני שלא להביט בהם, גם בעת הדיונים הארוכים שהוכרחנו לישא וליתן ולהאזין לדבריהן, לא הייתי מביט בהן, אלא הייתי מרכין ראשי על גבי הדף שהנחתיו על השולחן מבעוד מועד, וכאילו רושם אני את טענותיהן, ובאמת הייתי רק מוליך ומביא את העט ומצייר ציורי סרק בעלמא, וליבי מוטה לדבריהן, וכמדומני שבשל כך זכיתי לילדים טובים”…         

בשעת רעוא דרעוין פנו תלמידיו אל רבינו ושאלוהו: “כבוד רבינו, יואיל נא בטובו לגלות לנו מהו סוד הזיכרון העצום לה זכה, תורה היא וללמוד אנו צריכים? נענה רבינו והשיב: “העולם חושב שיש לי זיכרון, אבל לא כן הוא האמת, אלא סוד הדבר מפורש בפסוק בתורה, ‘ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו’ אם מקפידים מאד על שמירת העינים זוכים לזיכרון”…       

בספר הנפלא “מלך ביופיו” לידידי הרה”ג חיים שמעון רביע שליט”א מספר, כי רבה של ביתר הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט”א, הלך פעם ברחובה של עיר ולפתע נתכרמו פניו בראותו מודעת רחוב המבשרת על כנס נשים עם הרב הגאון… נענה ואמר: “חורה לי דבר זה מאד. בעיר שלנו לא יהיה כדבר הזה!, כנס נשים ורב ימסור להם שיעור?! היחיד בדור שיכול למסור שיעורים לנשים, הוא רק רב רבנן זקן ויושב בישיבה רבינו עובדיה יוסף”!      

רבינו היה מופלא ונשגב מאד בשמירת וקדושת העיניים, בקדושה יתירה ומופלגת. ניתן לומר, כי מרוב שהיה רבינו ענק בתורה בצורה שלא נודע כמה דורות, עיני הכל השתאו והתפעלו מתורתו אשר התפרסמה בכל העולם כולו, ודבר זה האפיל מעט על שאר דברים, שידועים המה לתלמידיו וקרוביו שנתנו עיניהם וליבם על כל צעד ושעל בחיי רבינו, תמידין כסידרן, בבחינת “תורה היא וללמוד אנו צריכין”. דבר זה ניתן לראות בחוש מפועליו ומלחמותיו של רבינו למען קדושת וטהרת עם ישראל, וכפי שנכתוב בזה בעז”ה פרק שלם בפרשת “תזריע”.

סיפר הרה”ג גולן אלוף שליט”א מראשי בהמ”ד יחוה דעת: פעם אחת התפללנו בשבת יחד עם רבינו במתיבתא של הראשון לציון, היו שם מאה מדרגות. אחרי התפילה ירד רבינו במדרגות, הגיע למטה, אלא שאז הבחין שנשים יוצאות מבית הכנסת. במקום ליתן לנו יד ולדלג על הנשים, או לחילופין להמתין באיזה פינה עד שיעברו כולם, רבינו חש כאילו נשך אותו נחש, מיד הסתובב ועלה שוב את כל מאה המדרגות, נכנס לבית הכנסת ופתח גמרא ושקע בלימודו, לאחר רבע שעה פנה אלינו ואמר: “עכשיו אפשר לרדת, בודאי כל הנשים כבר ירדו”… משנוכחנו לגודל הטירחה שטרח רבינו, הצענו שיורו לנשים שימתינו עד שרבינו יצא, והם יצאו רק לאחר מכן, נענה רבינו ואמר “וכי הנשים צריכות להמתין לי ויצאו לביתם אחרי?, הלא הבעל יבא קודם לבית, ויתלונן למה השולחן אינו ערוך, לכן אני אמתין עד שיצאו, ואחר כך אצא”…          

אחת השעות היפות בהן זכה רבינו ונתפרסמה קדושתו וטהרתו לעיני האומה כולה, היה זה כאשר כיהן רבינו כרבה הראשי של תל אביב, בעת שהוענק לרבינו פרס ישראל על חיבוריו הנפלאים. נקבצו ובאו שרים, חברי כנסת וראשי המדינה. כאשר ניגש רבינו לשולחן הכבוד לצורך קבלת הפרס, לחץ כנהוג את ידי נכבדי הקהל שנכחו שם בזה אחר זה, תוך כדי שמרעיפים ברכות ואיחולים לבביים זה לזה, עד שהגיע למקומה של ראש הממשלה דאז, הגברת גולדה מאיר. מבלי להתבלבל נענע לה רבינו בראשו והרעיף ברכות אך את ידו לא הושיט לידה המושטת שנותרה ללא מענה, ויהי הדבר לקידוש ה’ גדול, על אומץ ליבו ועמידתו האיתנה של רבינו בקדושה וטהרה ללא כחל ושרק, ללא חנופה ומורא, גם בעת לחץ פתאומי ולעיני מנהיגי המדינה החילוניים ולעיני הצלמים והכתבים. כאשר הגיע תורו של נשיא המדינה ללחוץ את ידו של רבינו, נענע הנשיא בראשו בשלילה וסרב ללחוץ את ידו של רבינו, כמחאה על התנהגותו. או אז, ידעו הכל כי מעשה קדושתו ותוקפו של רבינו נתן את אותותיו וישפיע אור טהרה על האומה כולה, שהתוודעה למעשה נשגב זה.

אחרי שהתמנה רבינו למשרת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, בבואו ללשכה נדהם לגלות כי בכל בוקר מניח הדוור בתיבת הלשכה עיתונים חילונים עבור הרבנים הראשיים, ויחרד רבינו חרדה גדולה, מיד נטלם וקרעם לגזרים והשליכן לבית הכסא, אחר כך סר ללשכתו, נטל את השפופרת וחייג למערכת העיתונים, והורה להם בתקיפות רבה שמעתה לא ימשיכו לשלוח אליו את אשפתן. משהסבירו לרבינו כי אחד ממשמשיו מקבל קיצבה מיוחדת לשם קניית עיתונים לרב הראשי, נענה רבינו ואמר לו “הכסף נתון לך, ובלבד שלא יכנס כאן שום עיתון, מעתה ועד עולם”… 

סיפר הגאון הראש”ל רבי יצחק יוסף שליט”א סיפור שלו היה עד. באחד הימים עלה לביתו של רבינו גביר גדול ועשיר, הכי קרא שמו מר ניסים גאון. הלה הסכים לתרום סכום עתק לבניית הישיבה של ר’ אליהו שרים, אך בתנאי כפול וקודם למעשה, שרבינו יעתר לבוא לחופת בנו בברזיל, לערוך קידושין. כאשר ראה רבינו שאם לא יעתר לבקשתו של אותו הגביר, לא ירים את תרומתו להקמת הישיבה, נאות רבינו, וכך עשה. כאשר הגיע רבינו למקום החתונה, נדהם לגלות שכל נשות המקום הולכות בפריצות נוראה, מיד הודיע בצורה נחרצת:, “כאן, איני מסדר חופה וקידושין”! רבינו לקח ספר והתיישב ללמוד באחד מפינות האולם, כשהוא מותיר את כל יושבי האולם פעורי פה… רבני ונכבדי הקהילה ששהו במקום ניסו לדבר על ליבו של רבינו ולשכנעו שכך מנהג הנשים בעירם, לילך בצורה זו, אך רבינו נחרד עוד יותר למשמע אוזניו, ולא הסכים בשום אופן לסדר קידושין בצורה כזו. אחר זמן רב של משא ומתן, אף נשיא המדינה ואשתו התערבו בוויכוח המביך, ומתוך התפעלות רבה מעוצמת רוחו ועמידתו האיתנה של רבינו, נענו אף הם ואמרו כי בודאי צודק רבינו ובידם לפתור את הבעיה, ומיד שלחו כמה אנשים שהביאו כיסויי ראש ובגדים שונים עבור קהל הנשים, ואחרי שכולם התעטפו, וחוו שיעור בצניעות, החל רבינו בסידור החופה וקידושין. ותהום כל העיר, אפילו אמצעי התקשורת בברזיל דיווחו ושוחחו על כך, ונעשה קידוש שם שמים ברבים.               

פעם בעת קבלת קהל אצל רבינו, נכנסה אצלו נערה אחת, עוד בטרם הספיקה לומר לרבינו את אשר על ליבה, הורה רבינו שתבוא בפעם אחרת. בני הבית שמעולם לא ראו תופעה זו, הופתעו עד מאד, אלא שהתמיהה התחזקה יותר בפעם הבאה כששוב עלתה אותה נערה למעונו של רבינו לקבל ברכה, שוב הורה רבינו בצורה ברורה וחותכת “תבואי בפעם הבאה”… הנערה יצאה ופרצה בבכי בפני השמש והתחננה שישאל את רבינו למה מסרב לקבלה ואינו רוצה לברכה, נענה רבינו ואמר: “מבין אני את צערה של הנערה, וחפץ אני לקבלה, אך מה אעשה שמיד כשנכנסה הרגשתי שהיא מבושמת, ואיסור חמור הוא להריח בשמים שעל אישה, על כן בקשתי ממנה, שתואיל נא בטובה לבוא בפעם אחרת”…   

ומספרים שלפני פטירתו, נכנסו הרופאים לפני רבינו שיברכם, וגם האחות שטיפלה ברב במסירות גדולה ודאגה לו לכל מה שצריך, הכניסוה עימהם, פנה רבינו לבני ביתו ואמר להם “מה אתם עכשיו מכניסים לי כל מיני נשים”? נענו והסבירו לרבינו שזו היא האחות שטיפלה בו במשך השבועים האחרונות. על אף שטיפלה ברבינו במשך כמה שבועות ברבינו, לא הבחין בה ולא הכירה מפני עוצם קדושתו וטהרת ליבו ושמירת עיניו…      

מי אינו זוכר את מעמדי הפאר והכבוד של הקבלת פני רבינו ברגל, בחג הסוכות ובחג המצות, רבבות אלפי עמך בית ישראל עלו ובאו מכל קצוות הארץ להקביל את פניו של רבינו, לחלוק לו כבוד מלכים, להתבשם מנועם צוף דברי קודשו ולהתברך מפיו הטהור. ומי שלא ראה מעמד זה לא ראה מעמד כבוד התורה מימיו, אך לפתע פתאום ראשי הקהל נאמני ביתו של רבינו, חדלו מלקיים מעמדים אלו, ועד הלום לא רבים יודעים את הסיבה האמיתית לזה. כאן אנו נחשפים שוב לטוהר מידותיו האצילות וקדושתו הנשגבת של רבינו, אשר את כל הוראותיו שקל בפלס במאזני צדק והין צדק ללא תערובת נגיעה ואפילו קלה ככל שתהיה.

הסיבה האמיתית היא, כי ת”ח צורבים ורבנים מופלגים פנו לבני ביתו של רבינו והסבירו כי מסביב התכנסות האלפים יש איזה תערובות ומכשולים בשולי העצרת, והורו שחובה לפעול ולתקן העניין בדחיפות. אף אחד לא העיז להעלות את הרעיון של ביטול עצרות אלו מפני כבודו של רבינו הגדול זצוקל”ה.

העסקנים ניסו בכל כוחם לתקן העניין, ולא עלתה בידם. זכורני ששבועות אחדים לפני העצרת האחרונה של הקבלת פני רבו ברגל פנה אלי ראש תנועתו של רבינו לנסות לטכס עימו עיצה, להבטיח ככל שיותר את ההפרדה בין גברים לנשים, והקדיש לכך כסף ומשאבים רבים. כמובן שלא יכולתי ליטול על עצמי אחריות כה כבדה, בפרט שכמעט ואינה בר ביצוע, (מה גם שעל ידי ההתעסקות בזה ולו במעט עלול אני להתבטל הרבה מן התורה. סרתי איפוא לבית המדרש, היה זה ערב ימי ראש השנה, ובתפילות יום הדין התחננתי להקב”ה שיסיר מעלי עול מלכות, וב”ה מאז שכחו ממני ושוב לא פנו אלי יותר בשום עניין). כעבור זמן מה פנה אחד מבני התורה ישירות לרבינו והציג בפניו את הבעיה על מעט תערובות של בנים ובנות בכניסה וביציאה לאירועים אלו, ויהי איך ששמע רבינו את הדברים הללו נענה ואמר באופן חד משמעי: “אם כן, זוהי הפעם האחרונה שיש כינוס כזה, מכאן ואילך הכל בטל ומבוטל”… וכן היה. לא היה איכפת לו לרבינו לדחות בשתי ידים את כל הכבוד והכח העצום שקיבל מכינוסים אלו, כי אין הצר שוה בנזק מלכו של עולם.                            

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חקירה בפרשה • לאיזה צורך מפרסמת התורה לדורות את ענוותנותו של משה? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

פרשת בהעלותך

“והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה” (יב, ג).

“האיש משה עניו מאד” יכול היה עניו, אבל היה נאה ומשובח ולא היה גיבור בקומה? תלמוד לומר “ויפרוש את האהל על המשכן” מה משכן עשר אמות כך גובהו של משה עשר אמות, ובכל זאת נהג בענוה גדולה! [אבות דרבי נתן פ”ד].

“והאיש משה עניו מאד”, עניו בדעתו, אתה אומר עניו בדעתו או עניו בגופו? תלמוד לומר (כ”א ל”ד) “ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי”  ירד על סיחון והרגו, ירד על עוג והרגו, ובכל זאת נהג בענוה גדולה!

“עניו מאד” עניו בדעתו, אתה אומר עניו בדעתו או גם עניו בממונו? תלמוד לומר (שמות י”א ג’) “גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם”, וכן מצינו שהספיר של לוחות למשה היה שנאמר (דברים י’ א’) “בעת ההיא אמר ה’ אלי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים” ונתעשר מזה עושר גדול, ובכל זאת היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה! [ספרי בפרשתן סי’ ק”א].

יש להבין לאיזה צורך מפרסמת התורה לדורות את ענוותנותו של משה רבינו ע”ה? אילו היה זה בשביל בני דורו של משה ללמדם את גדולתו העצומה של משה רבינו ועוצמת ענוותנותו וכדי שיהיו נוהגים בו לפי כבודו הראוי לו, ולא לצערו לגנותו ולקנטרו, ניחא. אבל עתה שלא ידעו זאת בני דורו לשם מה ולאיזה צורך באה התורה להכריז בפני הדורות הבאים כי משה רבינו היה עניו מכל האדם?

בפשטות היה אפשר לומר שהתורה באה לפרסם צדקותו ומעלתו של משה רבינו, כעין מה שאמרו רבותינו (סוטה ג.) אדם עובר עבירה בסתר והקב”ה מכריז עליו בגלוי, ובודאי על אחת כמה וכמה מרובה מידה טובה שאם קידש שם שמים בסתר הקב”ה מפרסמו בגלוי, כעין מה שאמרו בגמרא (סוטה לו:) על יוסף הצדיק שכיון שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב”ה שנאמר: (תהלים פ”א) “עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים”, וממילא כיון שנתווסף לו אות אחת על שמו נתפרסם שמו הטוב ברבים.

אבל עדיין יש מקום להקשות לפי מה שחידש הגאון רבי צדוק מלובלין ז”ל (בספרו פרשת וירא כ”ז) גבי אברהם אבינו עמוד החסד, שתורתנו הקדושה כתבה רק ברמז (בראשית כ”א ל”ג) “ויטע אשל בבאר שבע” ולא פרסמה שאברהם נטע מקום לרבים לאכילה שתיה ולינה, כי אברהם אבינו ע”ה היה במדריגה גבוהה מאד בלתי לה’ לבדו בעמקות והסתרה גדולה, ולא רצה שזכיותיו יכתבו בתורה, ורצונו של אדם זהו כבודו, וכדי שלא יצטער אותו צדיק כתבה התורה את זכיותיו בעניני חסד והכנסת אורחים רק ברמז, אך את מעשה הכנסת אורחים עם המלאכים פרסמה התורה כי סוף סוף לא היו אורחים ממש אלא רק מלאכים.

[בספר דעת שלום (ח”ב עמ’ נ”ו) להגאון רבי שלמה מאסקאוויטש זצ”ל תירץ על פי זה את קושיית המפרשים שלא כתבה התורה מעשה השלכתו של אברהם לכבשן האש על קדושת שמו יתברך באור כשדים על ידי נמרוד הרשע ונס ההצלה מכבשן כאמור, כי אברהם אבינו ע”ה לא רצה באמת שיתפרסם צדקתו ומסירות נפשו ולכן לא נתפרסם בתוה”ק. ויש לחזק את הדברים על פי מה שכתב כאן בחי’ הרא”ש שכתב שנכתב בתורה “ענו” חסר יו”ד, כי משה קיצרו משום שהיה קשה בעיניו לכתוב שבח על עצמו].

ומעתה לאור החידוש הנורא הזה, אי אפשר לומר שבאה התורה לפרסם לעיני כל ישראל גודל ענוותנותו של משה רבינו, שהרי אדרבה פרסום זה בתורה צער הוא לו, שהרי היה משה רבינו עניו מכל האדם ואינו חפץ בפרסום מעלותיו, ולדעת רבי יוסי בספרי (בפרשתן) היה משה רבינו עניו אף יותר מהאבות הקדושים! אם כן למה ולצורך מה משמיע לנו התורה שהיה משה רבינו עניו מכל האדם?

אלא יש לומר שהתורה באה להורות לנו שמשה רבינו מחייב את כולנו לענוה! גם את גדול העשירים, וגם את גדול החכמים, ועל אחת כמה וכמה מי שאינו עשיר או חכם. וכן איתא במדרש (מדרש תנאים): וענוה ממשה רבינו מה משה רבינו עניו שנאמר “והאיש משה עניו מאד” כך כל דיין צריך להיות עניו.

ואמרו עוד במדרש גדולה ענוה שעל ידה זכה משה רבינו לכל המידות הטובות, וכשהפליג הכתוב בשיבחו, לא שבחו אלא במידת הענוה שנאמר “והאיש משה עניו מאד” חכם חסיד לא נאמר, אלא עניו, ואף שהיו בו כל המידות הטובות לא שיבחו הכתוב אלא במידת הענוה.

ויש להוסיף עוד שהתורה באה להורות בזה שיכול כל אחד להגיע לדרגה גבוהה זו של הענוה, אף אם הוא אדם מורם מעם, שעל פיו יישק כל דבר והוא המוציא והמכניס, ובעל ממון וגבורה וכדומה, בכל זאת יש בחירה בידי כל אחד ואחד להתנהג במידת הענוה, וכמו שכתב רבינו הרמב”ם (פ”ה מהלכות תשובה): “כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה”.

ומצאתי חידוש נפלא ומפולפל בעניין מידת הענוה מעט”ר מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצוקל”ה בספרו מאור ישראל דרשות (עמוד ש”כ) שעמד לבאר את מחלוקת האמוראים רב ורב נחמן בר יצחק (סוטה ה.) אם ראוי לתלמיד חכם שיהיה בו אחד משמונה בשמינית של גאוה, שרב סובר שראוי שיהיה בת”ח אחד משמונה שבשמינית, ורב נחמן בר יצחק חולק וסובר שלא יהיה בת”ח גאוה, אפילו מקצתה, שנאמר (משלי ט”ז) “תועבת ה’ כל גבה לב”.

וביאר רבינו זצוקל”ה את מחלוקתם על פי מחלוקת התנאים במסכת סנהדרין (ח.) גבי עשרה שהכו אדם בזה אחר זה ומת, לדעת תנא קמא כולם פטורים ממיתה, ולדעת ר’ יהודה בן בתירה האחרון חייב מיתה מפני שקירב את מיתתו. אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו שנאמר “ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת” רבנן סוברים עד שיכה “כל” נפש, ולכן כיון שכאן לא הכה לבדו את כל הנפש, אלא גם אחרים סייעוהו, לכן פטור ממיתה, אבל רבי יהודה בן בתירה סובר “כל” נפש כל דהוא, אפילו מקצת מן הנפש.

ואשר על כן גם כאן במחלוקת האמוראים אם ראוי שיהיה לת”ח שמינית שבשמינית של גאוה, יש לומר שנחלקו כאמור בפירוש הפסוק “תועבת ה’ כל גבה לב” שרב סובר “כל” גבה לב ממש, עד שיהיה כולו גבה לב, אבל אם יש בו רק שמינית שבשמינית הרי זה בטל בשישים, [ולכן הגם שלא ראוי שיהיה באדם אפילו מקצת גאוה, מכל מקום סבור הוא שלת”ח ראוי שיהיה, כיון שאין בזה איסור]. אבל רב נחמן סובר “כל” גבה לב, אפילו כל שהוא, כלומר אפילו אם יש באדם מקצת גביהות הלב הרי זה תועבה ואסור, ולכן גם ת”ח אסור שיהיה בו אפילו רק שמינית שבשמינית.

ועל פי זה תירץ מה שדרש רבי יהושע בן לוי (סוטה ה:) שאין תפילתו של העניו נמאסת שנאמר “לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה” וקשה איך יעלה בכלל על הדעת לומר שתפילתו של העניו תהיה נמאסת?

אך לאור האמור יש לומר שרבי יהושע בן לוי סובר כדעת מאן דאמר שמותר לת”ח שיהיה בו שמינית שבשמינית של גאוה, ומפרש “כל” גבה לב בגאה גמור, ומעתה כיון שנאמר “קרוב ה’ לכל אשר יקראוהו באמת” גם יצטרך לפרשו שקרוב ה’ “לכל”  קוראיו, היינו למי שקורא להקב”ה בלב שלם ובכוונה גמורה, ועל כן היה צד לומר שאם אינו מכוין בכל התפילה תפילתו נמאסת, לכן בא הכתוב להורות שמי שהוא עניו אפילו אם מכוין מעט, והיינו רק בברכת אבות, הקב”ה שומע את תפילתו שנאמר “לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה”, ודברי פי חכם חן!

 

רבינו סמל ומופת הדור במידת הענוה!

רבינו הגדול זצוקל”ה הוא האות והמופת בדורנו שכל אדם ראוי לו להיות עניו כמשה רבינו! רבינו היה סמל הענוה של הדור! המושג “ענוה” והמושג “רבינו עובדיה יוסף” חד הם!

רבינו הגדול הניח כתר למידת הענוה, ומידת הענוה הניחה כתר על ראשו של רבינו זצוקל”ה. על כל צעד ושעל בכל רגע ורגע בחיי רבינו במשך 93 שנות חייו – ראינו ענוה!

על מידת הענוה של רבינו זצוקל”ה ניתן לכתוב ספרים שלמים עבי כרס.

מי שלא חי את הוויתו ומנהיגותו של רבינו, לעולם לא ידע לאילו פסגות גבוהות ניתן להגיע במידת הענוה, גם אם ילמד ספרי מוסר רבים העוסקים במידת הענוה ודרכי קניניה, – לא למדנו בספרים מה היא ענוה ואם ניתן להשיגה, אלא ראינו זאת בחוש!

אצל רבינו ראינו מוחשית את הענוה בכל צעד ושעל בחייו, בעת היותו בביתו, בעת יציאתו וכניסתו, בתפילתו, בעת קבלת הקהל, בפגישותיו עם שרים ורוזנים ועם פשוטי ודלי עם. בהופעותיו ובמנהיגותו.

ועל כולנה בעת משא קודשו ודרשותיו לאומה כולה. מי לא שמע על גדולתו ובקיאותו העצומה של רבינו בכל התורה כולה?! מי לא שמע ולא יודע שהתורה כולה, נביאים וכתובים, תנאים ואמוראים, גאונים וראשונים, אחרונים ואחרוני אחרונים, הכל היה גלוי וצפוי וידוע לפני רבינו, כשמש בצהרים! ולמרות זאת רבינו מוסר את שיעורו בענוה עצומה! רבינו אינו מבליט בשיעורו את ידיעתו העצומה בעל פה בכל התורה כולה!

דוגמא אחד מיני אלף: רבינו פותח את שיעורו לבני תורה: “הגמרא במסכת שבת בדף מ”ו ע”א אומרת הלכה כסתם משנה”.

לפני רבינו גלוי וידוע בעל פה מה שמביא מסורת הש”ס: גמרא זו מופיעה במסכת שבת גם בדף פ”א ודף קי”ב ודף קמ”ז ודף קמ”ח ודף קנ”ו, ובמסכת עירובין דף צ”ב, ובמסכת ביצה דף ל”ז, ובמסכת תענית דף י”ח, ובמסכת יבמות דף ט”ז ובדף מ”ב, ובמסכת גיטין דף פ”א, ובמסכת בבא קמא דף כ”ט דף ל”ב ודף ס”ט ודף צ”ד, ובמסכת בבא מציעא דף ל”ג, ובמסכת סנהדרין דף ל”ד, ובמסכת שבועות דף ג’, ובמסכת מנחות דף נ”ב, ובמסכת חולין דף ל”א ובדף מ”ג, ובמסכת נדה דף נ’ ודף נ”ו.

למרות הכל רבינו אינו חפץ להאדיר את שמו! רבינו אינו חפץ להבליט את ידיעתו בכל התורה כולה! רבינו אינו חפץ להבליט את גדולתו! רבינו אינו חפץ להראות את גאונותו!

אדרבה ואדרבה עד מלפני זמן מה פעמים רבות שהיה רבינו מניח על השולחן לפניו בשיעורו ספר פתוח למעט מגדולתו, שיסברו ההמון שדרשתו מתוך הספר. ופעם אחת לקראת סוף אותו השיעור שהיה מפולפל ומתובל בכל מכמני התורה, תפסו שהספר בכלל הפוך… ורבינו לא חלי ולא מרגיש אלא באהבתה של תורתינו הקדושה ישגה תמיד! את כל השיעור הנורא מסר רבינו בעל פה כדרכו בקודש!

אבל למה? אולי על ידי שרבינו יפגין גאונות ושליטה בעל פה בכל התורה, ולפחות לפני בני תורה, שידעו לכבד את תורתו כראוי? אולי על ידי זה יקבלו העולם בנקל את הכרעותיו בהלכה? אולי על ידי זה יחתום פי שטן ואל ישטין עלינו? אולי בכל זאת בשביל להראות לבני תירה, תורה מה היא?

לא! ולא! ולא! רבינו סמל הענוה! רבינו לא מסוגל להשתמש בכתרה של תורה להראות את גאונותו! רבינו אינו מסוגל לנהוג בצורה שתגרום שיקראוהו גאון! רבינו אינו חפץ שידעו שהוא גאון! רבינו חפץ בענוה, ענוה, ורק ענוה!

כידוע רבינו זצוקל”ה נוהג היה מידי פעם לשאת את דרשתו בליל שבת בהיכל ישיבת “פורת יוסף” גאולה, בתקופה בה כיהן כראשון לציון. באחת הפעמים הופצה השמועה שבדעת רבינו לשאת דברים בנושא שהסעיר את הציבור החרדי לפני הבחירות. בתום הדרשה הבחין רבינו שהציבור מתכוון ללוותו תוך שירה וריקודים עד מלון המרכז סמוך לישיבה, שם היה מתארח.

בתום הדרשה דפק רבינו על השולחן, ואמר: “אחי ורעי, אני מבקש ממכם אל תלוו אותי, דבר זה מצער אותי, אני מאוד מעריך את זה, אך כל אחד יחזור לביתו לחיים טובים ולשלום”.

בשעה שנתמנה רבינו לרבה של העיר תל אביב, העיר כולה לבשה חג. בכל מקום שעבר רבינו עם פמלייתו ברחובות העיר, החנויות שבתו ממלאכתם. רחובות נסגרו לתנועה, והעיר צהלה ושמחה. מספרים שמעמד הכתרה מלכותית כזה לא היה, וגם לא תהיה. באותו טקס של מסע הכבוד בחוצות תל אביב, שכלל שיירת מכוניות פתוחות בחוצות העיר, כשלפניהם אופנועי המשטרה ובצדי הרחובות קהל מאות ואלפי ילדים נושאי דגלים. והנה השלטון העותומאני שרחש בשעתו כבוד לרב הראשי, נהג להציב לרב ‘קאוואס’, כלומר שומר ראש שהיה הולך לפניו ורוקע עם מטה מכסף, והיה משמיע שלוש דפיקות בידו על הארץ, ומכריז: ‘כבוד הרב הראשי’, כאומר: פנו דרך! אך רבינו הגדול בענותנותו חש שלא בנוח עם גינון מלכותי זה, וויתר עליו.

צא וראה בספריו של רבינו זצוקל”ה באיזו הדרת כבוד מזכיר בצורה שיטתית לכמה תלמידי חכמים שהיו רגילים לחרפו ולגדפו ברבים, ולבטל דבריו במחי יד. אך לא רק שרבינו מזכיר את חיבוריהם בספריו, היפך מעשיהם שמעולם לא מזכירים מדבריו, אלא רבינו מוסיף להסתייע ולפלפל ולחזק דבריהם, כאילו הם דברי אח ורע, (ועיין עוד מה שכתבתי בזה בפרשת וירא).

באותו עניין, הנני להביא כאן עוד סיפור אותו שח המשב”ק של רבינו זצוקל”ה ידידי רבי צבי חקק שליט”א, ויש בו כדי ללמדנו על גודל מידת הענוה של רבינו: כשהלכנו לנחם אחרי פטירת ידידו מנוער הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ”ל שאל אחד הנוכחים את רבינו “מספרים שכשהיה רבינו הולך יחד עם חכם בן ציון לישיבה, הייתם לומדים בישיבה ולומדים מידי יום בדרך דף גמרא הלוך ודף חזור” רבינו חייך לשמע הדברים.

אך אחד מאחיו של חכם בן ציון הוסיף לרבינו “חכם בן ציון סיפר לו שבכל יום הייתם לומדים 40 דפי גמרא”?! ורבינו הגיב על אתר: “יכול להיות שחכם בן ציון למד כך”!

ביציאתינו מבית האבלים פניתי לרבינו ושאלתי “אמרו שלמדתם יחד, כעת רבינו אומר שחכם בן ציון למד לבדו”? נענה רבינו והשיב בחיוך: נכון, אך מה רצית שאעיד על עצמי שלמדתי ארבעים דפים?!     

מעניין לציין עוד בזה כי גם בעת שנשא רבינו זצוקל”ה דברי הספד על חכם בן ציון זצ”ל והדפיסם אחר כך בספרו חזון עובדיה (ארבע תעניות עמ’ תצ”ב) כתב: “כל הדרך היינו לומדים וחוזרים על מה שלמדנו בישיבה, ‘דף אחד’ עם תוספות בהליכתינו, ו’דף אחד’ בחזרתינו”. גדולה ענוה!

כדרכו בקודש רבינו ברח מהכבוד בצורה שאין דומה לו, אך יחד עם זאת הכבוד רדף אחריו. הציבור הקדוש שקשור לרבינו בעבותות אהבה לא הסכים לוותר על הזכות העצומה לשמוח בשמחתה של תורה, וללוות את רבינו הגדול בשירה וריקודים, כשלבנתיים הצטרפו אלפים מכל העדות והחסידויות באיזור, היה זה מחזה אדיר לראות את האלפים מתלווים לרבינו בשירה וריקודים. אך על רבינו שצעד בראש ניכר היה שאינו רווה נחת מכל הכבוד הגדול שרחשו לו והמשיך בהליכה מהירה עד כניסתו למלון, והקהל נפרד מרבינו בברכת שבת שלום.

בנו של רבינו הגאון רבי יצחק שליט”א לימים הראשון לציון, השיב למחרת לשאלת ההמון מה הגיב רבינו בעת שנכנס למלון: “איך שנסגרה דלת חדרו של רבינו במלון, התפרץ בבכי נורא ואמר למה עושים לי זאת, למה אני צריך את הכבוד הזה?! זה מצער אותי”! ולא נחה דעתו של רבינו מזה בכל מהלך השבת”.       

וכך בכל פעם שהיה רבינו מגיע לכינוסי ענק של חיזוק והתעוררות וכנסים לבני התורה, כשהיה נכנס לאולם היה האלפים נעמדים על רגליהם ופורצים בשירה אדירה לכבודו של רבינו זצוקל”ה, ולא אחת ולא שנים הבחינו ברבינו שבעת שהיה פוסע לכיוון בימת הנשיאות אל כסא המלכות שהוכן בעבורו בראש המזרח היה ממלמל לעצמו “לך ה’ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד”!

בעת שהיה רבינו יוצא מרכבו אל קהל האלפים שהמתינו בערגה רבה לבואו ולמוצא פיו, היה ממלמל לעצמו איזה דברים, הנהגה זו הפליאה את שמשיו, אחד מהם התקרב לרבינו והיטה אוזנו, ושמע את רבינו ממלמל לעצמו את מאמר הכתוב בתהלים “אל תבואני רגל גאוה”!  

מספרים שלפני שלושים שנה רבינו הקליט את עצמו כשהוא קורא את ספר קהלת, ובנסיעותיו הרבות לשיעורים היה מבקש מהנהג להשמיע את ההקלטה, “הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל”… וזאת כדי שלא להתגאות כביכול מפני הכבוד שהיו חולקים לו בכל מקום שהיה מופיע. הדברים היו נוקבים עד חדרי בטן, עד כדי שהרבנית ע”ה היתה בוכה לשמע הדברים, ומבקשת מהנהג לכבות את ההקלטה מרוב המוסר הנוקב שהיה משמיע רבינו לעצמו… 

חייבים אנו לחרוט כאן עלי ברזל לדורי דורות את הדבר הראשון במידת הענוה שאפיין את רבינו, שלא מצאנו לו אח ורע: רבינו בשבתו בביתו ובלכתו בדרך לא הביט מחוץ לארבע אמותיו, תמיד פניו מושפלות לקרקע. שייף עייל שייף נפיק, פשוטו כמשמעו!

האם אנו מבינים את המשמעות?

האם ניתן לשער איזה עמל ויגיעה גדולה ומופלאה צריך בשביל להגיע לדרגה גדולה כזו שלא לילך בקומה זקופה, ולא להביט מחוץ לארבע אמות?!

בשביל להבין קצת את גודל ההשגה שבדבר נצא לתור בתשובות הגאונים (שע”ת סימן קע”ח): היו לרב עשרה דברים של חסידות שהיה נוהג בהן, ואחרי שנפטר כל אחד מתלמידיו קיבל על עצמו איזו מידה אחת מהן. אחד ממידותיו של רב שלא היה מביט לצדדין ואפילו לפניו, ורב יוסף ורב ששת קיבלו על עצמם מידה נוראה זו, אך לא יכלו לעמוד בה עד שסימו את עיניהם!

 

דברים כהוויתם הראויים להאמר ולהיכתב על רבינו זצוקל”ה!

כשחלה במחלה קשה הגאון רבי יעקב יוסף זצ”ל בנו בכורו של רבינו, עלה רבינו לביתו לבקרו. רבינו נכנס לבית בנו והחל ממרר בבכי, הושיבוהו על כסא על יד בנו. רבינו הניח את ידיו הקדושות על בנו והחל להמטיר עליו ברכות ולהתפלל לפני הקב”ה מעומק ליבו הטהור להחלמתו השלימה של הגאון רבי יעקב, בלב נשבר ונדכא ומתוך בכי מצמרר.

רבינו שם מבטחו בהקב”ה ואומר לבנו: “ישתבח שמו של הקב”ה, הכל בידו יתברך, חיים שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד”!

אחד ממקורביו של הגאון רבי יעקב שהיה נוכח באותו מעמד מרגש, הרגיש הזדמנות פז והעז לפנות לרבינו הגדול זצוקל”ה באופן יוצא דופן וביקש באופן נחרץ מתוך סערת רגשות: “כבוד רבינו יבטיח לו שבעז”ה הוא יהיה בריא”, “כבודו יגזור שהוא יהיה בריא”!

גם הגאון המפואר רבי אהרן ירחי שליט”א שהיה נוכח באותו הביקור הצטרף גם הוא לבקשה ופנה לרבינו ואמר: “כבודו יפסוק שרבי יעקב יהיה בריא”!

 

פני רבינו נעשו חיוורים!

רבינו זצוקל”ה אינו מבין בכלל את פשר הבקשה. רבינו מביע בפניו תמיהה גדולה על הבקשה, ואומר בקול בוכים: “מי אני מה חיי”?!

אותו מקורב אינו מבין את תמיהתו של רבינו הגדול – הוא פונה לרבינו ואומר: “כל העולם עומד על כבודו, הרב”!

ושוב רבינו אומר בקול בוכים ובשפלות ברך: “מי אני ומה חיי”?! 

אך אותו מקורב שיודע את גדולתו של רבינו מופת הדור, עמוד האש ההולך לפני המחנה – אינו מוותר ופונה שוב לרבינו ואומר: “כבודו עמוד עולם”!

ורבינו משיב בפעם השלישית, באותה נימה, באותו קול בכי ושפלות ברך: “מי אני ומה חיי”?!

אותו מקורב שוב פונה לרבינו ואומר: “כל העולם עומד על כבודו, כבודו יגזור שבעז”ה רבי יעקב יבריא”!

ורבינו מביע בפניו תמיהה רבתית שבעתיים, ושוב אומר: “מי אני ומה חיי”?! “בכל התפילות אני מזכיר אותו, הלואי שיתקבלו לרצון לפני הקב”ה”. ופונה רבינו לבנו ואומר, “נשמע עליך בשרות טובות, ישועות ונחמות, חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת כי עימך ה’ אלהיך בכל אשר תלך, תהיה בריא אולם לעד לעולם”.

רבינו שהתורה כולה נהירה לו, רבינו שריבה וריבץ תורה בישראל עד אין קץ, רבינו שאין לו בעולמו אלא תורה ורק תורה, רבינו עמוד ההוראה והיראה, רבינו הקדוש והטהור – אינו מבין את פשר הבקשה! להתפלל?, כן! להאמין?, כן! לקוות?, כן! לגזור?, לא ולא! מי אני? ומה חיי?

ואנו ואחרים במקומו של רבינו, מה היינו עושים? גם מבלי לדעת ואפילו קמעה מתורתו של רבינו היינו מאספים על אתר שלושה אנשים, דופקים על השולחן, ואומרים: “אנו גוזרים שפלוני יהיה בריא, וכשם שמסכימים בית דין של מטה כך יסכימו בית דין של מעלה”! ועל אחת כמה וכמה כרחם אב על בנים!

אבל רבינו הגדול זצוקל”ה סמל הענוה, סמל השיפלות, אינו מבין בכלל מה רוצים ממנו, אינו רואה איזו אפשרות כזו שהוא ראוי לגזור שהחולה יבריא – מי אני ומה חיי! גדול הדור בתורה ומופת הדור בענווה!  

את המעשה האחרון וגודל מידת הענוה שרואים אצל רבינו, נשאתי באיזו אסיפה של תלמידי חכמים ומרביצי תורה. לאחר מכן ניגשו אלי כמה מבני החבורה, והעירו שפעמים היה רבינו גם מבטיח ומברך, ופעמים שלא, הכל לפי מה שראה בעינו הבדולח, בראייתו הרוחנית והענקית.

נעניתי והשבתי להם; “צר לי עליכם ידידי היקרים, רחוקים הייתם מרבינו! עתה שנפרצו ותמו גלי הפחד והיראה, המורא והקנאה ברבינו, יחד עם לווית הענק וההספד שספדה האומה כולה לרבינו, פתאום נהייתם בקיאים גדולים בקורות חייו ומנהגיו, פתאום אתם חשים שאין שלטון ביום המוות, אוחזים אתם בשולי גלימתו ומלמדים לנו דעה והשכל”…

אך אנו ואבותינו וכל קהל עדתינו, שאבנו מבארות מימיו המתוקים בכל רגע ורגע, מנחלי יינו יינה של תורה המשכרים, שמענו קול השכינה המדברת בגרונו, אחזנו בשולי גלימתו לילה כיום והאיר לנו חשיכה כאורה. הלכנו לאורו ובדרכו, וזכינו להתאבק בעפר רגליו, ולהתבשם מתורתו ויראתו.

 

רבינו, מעולם לא גזר על חולה שיבריא!

רבינו שם מבטחו בהקב”ה, והיה אומר בביטחון גמור ובהחלטיות בעז”ה ברחמיו וחסדיו האשה תבריא, העובר יצא שלם, וכן על זה הדרך, וכדבריו – כן היה!

אבל מגוזרי הגזירות – לא היה רבינו! לא על הציבור, ועל אחת כמה וכמה לא כלפי מעלה! רבינו חש בכל רגע ורגע בחייו “מה אני ומה חיי”, ענוה, ענוה וענוה!

אחר זמן, סיפר לי ידידנו הגאון רבי אליהו שרגא שליט”א שלפני כמה שנים נכנס לרבינו וביקש בחרדת קודש ברכה לאחד מילדיו שלא חש בטוב ואושפז בבית חולים, רבינו נעתר לבקשתו ונשא תפילה חרישית מעומק ליבו הטהור, אך רבי אליהו פנה לרבינו וביקש: “כבוד רבינו יגזור ויבטיח שהילד יבריא”… אך רבינו סירב! ומששב וביקש זאת, נענה רבינו ואמר לו, “וכי אתה רוצה שאני אבטיח שהילד יהיה בריא, ואז אתגאה”?!… ובמקום ענותנותו שם אתה מוצא גדולתו, כשעמד הרב שרגא לצאת ממפתן ביתו של רבינו, מיד הוא מבחין שרבינו רץ לעברו, ומבקש לפייסו שמא חלילה כתוצאה מאותה שיחה נפגע, וביקש להניח את דעתו, באומרו: “להבטיח איני יכול, אבל בעז”ה הקב”ה ישמע תפילתנו והברכות יתקיימו”… וכך היה!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

חקירה בפרשה • למה אם נסתרה ונמצאת אח”כ טהורה זוכה לבן זכר? / הרב יוסף חי סימן טוב


פינה מיוחדת מאת הרה”ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט”א שתעלה בעזרת ה’ יתברך מידי שבוע. במסגרת מדור זה, תובא בפני הגולשים היקרים חקירה מהפרשה, עם כמה וכמה יישובים מפרי עטו של הרב סימן טוב. בסוף כל משא ומתן, ישנו סיפור על מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה הקשור לאותם ביאורים.

פרשת נשא

“ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע” (ה’ כ”ח)

“ונקתה ונזרעה זרע”, שאם היתה עקרה נפקדת דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי ישמעאל אם כן יסתרו כל העקרות ויפקדו, וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה, אלא בא הכתוב להורות שאם היתה יולדת בצער יולדת בריווח, אם היתה יולדת עד עתה נקבות מעתה יולדת זכרים, קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים. (סוטה כו.), ועוד אמרו זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו, (שם יז.).

 

למה אם נסתרה ונמצאת אחר כך טהורה זוכה לבן זכר והלא עברה על איסור ייחוד כשנסתרה?

יש להקשות למה כשנמצאת האשה טהורה אם היתה עקרה נפקדת, וזוכה לבן כאברהם אבינו, ולדברי רבי ישמעאל יולדת מעתה בריווח וכיוצא בזה, והלא היא גרמה לעצמה את כל צער שתיית מים המרים, שהרי נסתרה למרות שבעלה קינא לה, וגרמה שיחשדו בה, ועוד הרי בעצם מה שנסתרה עברה על איסור יחוד דאורייתא, ואיך בעבור זה זוכה לשכר נאה שתלד בן זכר?

 

יישוב א’

כיון שנצטערה הרבה ממה שחטאה

בפשטות יש לומר שכיון שנצטערה צער רב מה שבכל זאת לא היה ראוי לה להצטער שלפי האמת היא טהורה, לכן זוכה מן השמים לפיצוי זה שאם היתה עקרה נפקדת בבן זכר. שהרי לפני שמשקים אותה מאיימין עליה כדרך שמאיימים על עדי נפשות, וכהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו, אם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה ליבה וסותר שערה, היתה מתכסה בבגדי לבן מכסה בשחורים, היה עליה כלי זהב ותכשיטין מעבירין ממנה לנוולה, ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרין למעלה מדדיה וכל אנשים הרוצים לראותה רשאים, (סוטה ז.) ונשים חייבות לראותה (סוטה חJ. ונותנין מנחתה על ידה ומוליכין אותה בבית המקדש כדי לייגעה, (סוטה יד.).

ועוד שגם עצם שתיית מי סוטה גורם לה לפחד ולרעדה, ואפילו אם טהורה היא, ומטעם זה סובר רבי עקיבא שכל זמן שלא קרב קומץ מנחתה יכולה לחזור בה מפני שייראה מהמים, ואין זה ראיה שהיא טמאה, כי סבורה שהמים ימיתוה אפילו שהיא טהורה, (סוטה יט: ועי’ רש”י). ועל כן כיון שבסוף כל תהליך קשה זה נמצאת טהורה זוכה בבן זכר, וכבר אמרו רבותינו (ברכות יב:) כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו.

וכן איתא להדיא בחז”ל (ספרי זוטא פ”ה, מד”ר נשא פ”ט) רבי אליעזר אומר כדאי הוא הצער שיינתן לה, שכרה בנים, שאם היתה עקרה נפקדת. רבי יהודה אומר אם היתה יולדת כעורים תלד נאים, שחורים תלד לבנים, קצרים תלד ארוכים, נקבות תלד זכרים, היתה יולדת לשתי שנים יולדת מעתה בכל שנה, יולדת אחד תלד מעתה שנים שנים. רבי שמעון אומר אין נותנין לעבירה שכר.

ושוב מצאתי שהקשה ותירץ כאמור הגאון חתם סופר בתשובותיו (ח”ה חו”מ סי’ ע”ז), שכיון שכבר קיבלה עונשה בכך שהתבזתה ברבים, לכן זוכה לבן זכר.

 

יישוב ב’

מחשבתה טהורה שהרי שתיית המים מרצונה ומקבלת תנאי וקללה שאם תחטא בעתיד יבדקוה המים

עי”ל על פי מה שדרש רבי מאיר (סוטה יח:) שהאשה אומרת אמן אמן, אמן שלא נטמאתי, אמן שלא אטמא, שאם תטמא בעתיד, באותה שעה שתטמא המים יהיו מערערין אותה, חוזרין לגרונה כאדם הנחנק על ידי משקה, ובודקין אותה. ומעתה יש לומר שודאי בדין הוא שתזכה לשכר, שהרי אין משקין את האשה בעל כרחה, ואם בכל זאת שותה ומקבלת על עצמה תנאי וקללה נוראה זו, שאם תחטא בעתיד המים יבדקוה בשעת החטא לאלתר, מוכח מכאן שמחשבתה טהורה, וקבלתה לעתיד אמיתית וחזקה, ועוד הרי גם הניחה קולר בצוארה להיות לה למשמר שלא לחטוא, על כן בוודאי ראויה היא לשכר וזכות זו שאם היתה עקרה נפקדת בבן כאברהם אבינו, ואם היתה יולדת עד עתה בצער, מכאן ואילך תלד בריוח.

 

יישוב ג’

להשכין שלום בין האיש לאשתו שהרי מעתה האשה תהיה סבורה שבעלה קינא לה כדי שיזכו בפרי בטן

עלה בדעתי לומר עוד בזה, לפי פשוטן של דברים. שהרי חידש השי”ת בתורתו את כל מהות עניין זה של השקיית סוטה, כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, כמו שאמרו רבותינו (חולין קמא. וע”ע שבת קטז. סוכה נג: נדרים סו:) גדול שלום שבין איש לאשתו שהרי אמרה תורה שמו של הקב”ה שנכתב בקדושה ימחה על המים. ומעתה תינח נמצאת האשה טמאה הרי היא מתה, אבל אם לאו לכאורה שוב יופר השלום בביתם, שהרי תתמלא האשה צער ופלצות על שבעלה חשד בה בדברים נוראים אלו, וגרם לה צער ובושה, והיאך יוכלו להמשיך לדור בספינה אחת.

ברם עתה שמבטיחה התורה שאם נמצאת האשה טהורה, אם היתה עקרה נפקדת, וכן אם עד עתה היתה יולדת בצער מעתה ואילך יולדת בריוח וכן הלאה, הרי תמצא האשה נחמה גדולה בכל השצף והקצף שעולל לה בעלה, ועל ידי זה ישכון השלום בין איש לאשתו.

וכמו שמצינו בגמרא (סוטה כו. ברכות לא:) רבי אלעזר אומר “ותדור נדר ותאמר ה’ צבאות אם ראה תראה בעוני אמתך” אמרה חנה לפני הקב”ה רבונו של עולם “אם ראה” מוטב ואם לאו “תראה”, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, וכיון שאסתר ישקוני מי סוטה, ואי אתה עושה תורתך פלסתר שנא’ “ונקתה ונזרעה זרע” ועל ידי כך אזכה לבן זכר. הרי שבדרך זו יכולה עקרה לזכות בבנים, על ידי שתסתתר וישקוה ויתברר שטהורה היא ולא חטאה.

ועוד שהרי מעתה יוכל הבעל להפיס את דעתה של האשה בדברים שכל כוונתו היתה רק כדי שתפקד בבנים, ומעתה תלד בריוח, וכל כוונתו היתה לטובתה, שהרי משנים מפני השלום. כמו שדרשו רבותינו תנא דבי רבי ישמעאל גדול השלום, שאפילו הקב”ה שינה מפני השלום, שנא’ (בראשית י”ח) “ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן” וכתיב “ויאמר ה’ אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי”, (ב”מ פז.).

 

וכן אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר בן רבי שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר מפני השלום, שנא’ (בראשית נ’) “אביך צוה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך”, ויעקב לא ציוה להן כך, אלא שינו מפני דרכי שלום. רבי נתן אומר מצוה לשנות מפני דרכי שלום, שנא’ (שמואל א’ ט”ז) “ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר ה’ עגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח לה’ באתי”, הרי ששמואל אמר שעיקר ביאתו היתה כדי לזבוח לה’, ובאמת עיקר הליכתו היתה כדי למשוח את דוד למלך תחת שאול, (יבמות סה: רש”י ומאירי שם). נמצא שגדול מעלת השלום בין איש לאשתו שמסוגלת היא לבנים זכרים לעבודת השי”ת.

 

זהיר ומדקדק היה רבינו בכבוד אשתו!

רבינו זצוקל”ה היה האדם השלם, לא רק בדברים הגדולים ומפורסמים, ששלימות האדם אינה נמדדת על פי הם דווקא, אלא גם בהנהגתו פנימה עם אנשי ביתו, ובפרט עם אשתו, ורבינו זי”ע בנקיות נפשו היה מגדל אור, לא רק לדברים אלה, אלא גם לאשתו שעמדה לימינו במשך עשרות בשנים.

יחד עם ההתמדה העצומה, עמל התורה העצום, הרבצת התורה שלא ידעה גבולות, ומלאכת כתיבת חיבוריו הענקיים של רבינו הגדול זצוקל”ה, נהג רבינו כבוד מלכים ברעייתו הרבנית ע”ה, וכל מפעליו ופעולותיו הכבירים, נעשו במלאכת מחשבת בחכמה ובתבונה בלא שיפגע או יגרע חלילה מחלקה וכבודה של רעייתו הרבנית ע”ה.

היה רבינו ירא וחרד, שחלילה לא יסובב לרעייתו איזה צער או עוגמת נפש, ודברים רבים אצר בליבו כדי שלא יוודע לה ותצטער, כמו למשל כשאחיה נפטר, דאג רבינו להסתיר בשורה קשה זו ממנה, ולא גילה לה ידיעה זו במשך שנים, עד שנודע לה באקראי.    

כידוע, בזכות מסירות נפשה של רעייתו הרבנית ע”ה, מעולם לא הוצרך רבינו להדיח כלים, כוסות או קערות, מעולם לא קרצף רצפות, ומסתבר שאפילו לא פעם אחת! והכל היה ברצונה הטוב של הרבנית ע”ה שהסירה מעליו כל עול של תיפעול הבית, בית של משפחה ברוכת ילדים, ונטלה הכל על שיכמה, כדי שיוכל רבינו להגשים את שאיפותיו, להתמסר ללימודו ולהרבצת התורה!

יחד עם זאת, רבינו הושיט מצידו עזרה וסיוע כביר לרעייתו הרבנית, ולא הניח אותה לבדה במערכה, למרות חשקו ואהבתו לתורה, ומסירות נפשו לשקידת התורה, בצורה שאין לה אח ורע. רבינו שידל את הרבנית שתביא עוזרות לביתם, והוא ישלם ככל אשר יושת עליו, ובלבד שיוקל בזה המשא הכבד מעל הרבנית, זאת על אף העוני המחפיר שהיה מנת חלקם באותם השנים.

רבינו לא הסתפק בזה, אלא בכל עת שיצא ובא לשיעוריו דרשותיו ופגישותיו לקח עימו כמה מילדיו הקטנים, כדי להקל מהמשא הכבד שרבץ על הרבנית, כך סיפר הגאון הראש”ל רבי יצחק יוסף שליט”א שלימד בזה לקח טוב לרבים ממעשה רב של אביו, שפעמים יהיו נוטלים הילדים עימהם, להקל מעל האשה את משאה.

בחכמתו ובתבונתו, היה רבינו פועל לשלב את התמדתו בתורה יחד עם הסיוע לרעייתו הרבנית בגידול וטיפול הילדים. נטל רבינו על עצמו תפקיד חשוב, בכל פעם שהיה נולד תינוק או תינוקת במשפחה, היה מעמיד את העריסה על ידו, יושב ולומד בהתמדה ושומר על התינוק או התינוקת כל הלילה. כשהיה צורך להוליך ולהביא את העריסה היה מניח את הספר על העריסה כשעיניו נעוצות בספר, ומוליך ומביא את העריסה… ופעמים היה יושב ולומד וכותב חידושי תורה וברגלו האחת מוליך ומביא ומנדנד את העגלה בה שכב התינוק או התינוקת…

פעמים שהיה רבינו שולח את רעייתו הרבנית ע”ה שתצא בערב לאיזה חתונה או שמחה וכיוצא בזה כדי להחליף כוח, והרבנית ע”ה היתה יוצאת יחד עם אחת ממכרותיה. וכל אותם השעות ששהתה הרבנית מחוץ לבית, היה רבינו שומר על בנו התינוק יעקב, ועל בנה של חברתה, תוך כדי הלימוד…!

“הייתה לי הרבה עזרה מרבינו, הוא ישב בבית ולמד, אף פעם לא נזקקתי לבייבי סיטר, היו לי השעתיים שלי ביום לקניות ולסידורים ולא הייתי צריכה לדאוג” השיבה הרבנית מרגלית ע”ה אשת חבר לרבינו, בראיון נדיר שהעניקה לאחד מהעיתונים.  

הרבנית הוסיפה וסיפרה: כשהילדים היו קטנים, הוא היה יושב ומספר להם סיפורים, כשהיה צורך היה גם מכה אותם. הרבה פעמים באתי אליו ואמרתי הילדה לא רוצה להוריד את הזבל, הילד רב עם אחיו. היה לו פיתרון משלו, אמר לי תכתבי את כל מעשיהם ואני אטפל בהם. היה אוסף אותם ואומר, ציפור קטנה סיפרה לי שעשית כך וכך, לא רצה להגיד אמא סיפרה, כדי לא לסכסך… והיה יושב ומטיף להם דברי מוסר, והם מאד שמעו לו. הוא היה מדבר בשקט אך בתקיפות”.  

על עזרה נוספת שנשא רבינו על שכמו, מספרת הרבנית מרגלית ע”ה: “כשהילדים היו קטנים הלכתי לשוק פעם אחת בשבוע, לא יכולתי לסחוב את הסלים והשארתי אותם אצל אחד החנוונים שאני מכירה, כשרבינו גמר ללמוד וללמד היה עובר שם ומביא את כל הסלים הביתה… כל המוכרים היו נותנים לי פתקים כדי שרבינו יברך אותם”.

העובדא המאלפת הבאה עוסקת סביב התמדתו העצומה של רבינו בתורה, אך ממנה ניתן לראות בחוש  איך רבינו מסר נפשו שגדולתו בתורה והתמדתו הנשגבת לא תבוא כלל על חשבון רעייתו הרבנית ע”ה:

שח הרב דוד עוזרי שליט”א רב קהילה בפלטבוש בארצות הברית: לפני מספר שנים הזמנתי את רבינו למסע חיזוק בקרב קהילתנו. כשהגיע רבינו לשבות בביתי, הצגתי בפניו את החדר שסידרנו והכנו עבורו, ובחרדת קודש שאלתיו אם הכל לשביעות רצונו ושמא נצרך לעוד איזה דבר. רבינו השיב כי הכל בסדר והודה לנו מקרב לב, אך הוסיף וביקש כסא ומנורה על מנת שיוכל ללמוד בספרים בטרם יעלה על יצועו לנום את מנוחת הלילה.

רבינו הוסיף והדגיש כי הוא נצרך למנורה קטנה דווקא, כי הרבנית רגישה לאור, ויש חשש שהאור יפריע לה להירדם! מיד פתחתי את הארון בחדר והראתי לרבינו כי בתוכו מותקנת מנורה, באופן שאפשר לפתוח את דלת הארון מעט או הרבה, ובכך לא יפריע האור לשוהים בחדר. רבינו שמח על הדבר כמוצא שלל רב, כיון שעכשיו יעסוק בתורה מבלי להפריע לאחרים!

למחרת בבוקר בעת שהתעוררה הרבנית משינתה יצאה מהחדר ושאלה: “הרב לא נמצא בחדר, להיכן הרב יצא, ומתי”? “רבינו נמצא בחדר – לא ראיתי שיצא”, השבתי!

נכנסתי לחדרו של רבינו ולתדהמתי נוכחתי לראות שרבינו אינו בחדר! פתחתי את הארון ומצאתי את רבינו יושב על כיסא בתוך הארון רכון על ספריו וכותב חידושי תורה! כל הלילה לא עלה רבינו על מטתו אלא עסק בתורה עד אור הבוקר, במסירות נפש כדי שלא לגרום צער לרבנית, וזאת למרות שמאחוריו טיסה ארוכה ומפרכת מישראל לארה”ב…!

כידוע רבינו היה אביר השקדנים, והיה חס ומקפיד על כל רגע ורגע יותר מאלפי זהב וכסף, ומעולם לא יצא לנפוש או לבקר בכל מיני אתרים, מיותר לציין שמעולם לא הלך רבינו לעיירות נופש או בתי מלון, המושג בין הזמנים כלל לא היה קיים אצל רבינו.

אולם פעם אחת כאשר נסע לארצות הברית יחד עם רעייתו הרבנית ע”ה למסע זיכוי הרבים, להביא את דבר ה’ ברמה ולחזק הדת בקרב רבבות אלפי ישראל והקהילות הקדושות בחו”ל, לפני חזרתם לארץ נודע לו כי הטיסה החוזרת לישראל תתעכב בשעות ספורות. והיות שרבינו חשש שהרבנית ע”ה מרגישה קצת שבנסיעתם הנוכחית לא הוקדש לה איזה זמן, חשב לנצל את העיכוב הצפוי וקיבל את הרעיון שהוצע ללכת לבקר ב”ספארי”, שהיה סמוך יחסית לשדה התעופה, והלך עם רעייתו הרבנית לבקר במשעולי גן החיות, והכל כדי ליתן הרגשה טובה לרעייתו הרבנית ע”ה.                 

כאשר הוצרך לנסוע למצרים לפגישה במעונו של נשיא מצרים מובראק, שחיבב מאד את רבינו ואת חכמתו, כדי לדבר על ליבו לבל יעקור את בית הקברות העתיק של היהודים שם לצורך סלילת כביש, נקבעה הנסיעה לתאריך מסויים שחל בעוד שבועיים ימים, במשך כל אותם שבועים ימים היה רבינו מדבר על ליבה של הרבנית בדברי נועם שתואיל בטובה להצטרף אליו לנסיעה, אך הרבנית שהיתה אמונה על כל כבודה בת מלך פנימה, צנועה וחסודה היתה, אמרה שאין לה מה לתרום בנסיעה זו, שאם תצטרף לנסיעה היא רק תכביד על רבינו, ולכן ניסתה להתחמק באומרה “לשם מה אני נצרכת כל כך בנסיעה זו”?!. ברם רבינו רצה שהרבנית לא תשאר לבדה בבית כל אותם הימים, וגם אולי תחליף כוח בנסיעה זו, נענה ושיכנעה במתיקות רבה: “חושש אני שבפגישתי עם נשיא מצרים, תשב גם אשת הנשיא, ואז אגיע למצב של אי נעימות שמא אצטרך חס ושלום ללחוץ ידה של אשה, ולכן נוכחותך בפגישה נחוצה מאד, שאת תקדימי ללחוץ את ידיה”…  

פעם אחת כאשר ישב רבינו לאכול את ארוחת הצהרים באחד מימות החול, באמצע השבוע, החל לזמר שירי שבת… רעייתו הרבנית הדגולה תמהה לפשר הדבר, פנתה לרבינו ושאלה, “הלא לא שבת היום, ולא חודש היום, ומה ראה רבינו לזמר עתה שירי שבת”? נענה רבינו והשיב בחיוך: “מכיון שהכנת מאכלים כה ערבים, טובים ומשובחים, הרגשתי כאילו אני נמצא עתה בשבת המלכה, שבת קודש, לכך התחלתי לזמר שירי שבת”…!

סיפר אחד העסקנים שפעם אחת כאשר עלה לביתו של רבינו להתייעצות חשובה, הוצרך להמתין עד שרבינו יתפנה, והרבנית כדרכה ישבה וקראה תהלים, תוך כדי שהיא מלמלה ואמרה לעצמה: “מכונית היא רוצה… מכונית… אני מחכם עובדיה אפילו אוכל לא ביקשתי”! לא הבנתי את פשר הדברים, אזרתי עוז ושאלתיה לכוונתה. השיבה הרבנית וסיפרה שכעת רבינו יושב בחדר עם זוג ומנסה לעשות ביניהם שלום בית, הבעל אברך ואשתו דורשת ממנו שיקנה לה מכונית, ואז הפטירה הרבנית וסיפרה: “אני מחכם עובדיה אפילו אוכל לא ביקשתי, הייתי לוקחת מעט פרוטות שהיו ברשותי, הולכת לשוק מחנה יהודה וקונה כמה ירקות בודדים, ואוספת מהריצפה כל מיני ירקות שהשליכום בעלי הבסטות, ואחר כך באה לביתי ומזה מבשלת מרק לילדים לאכול עם איזה פרוסת לחם, וגם חכם עובדיה היה אוכל את זה, ועוד היה מחמיא לי באומרו, כמה זה טעים ומשובח…! והיא, מבעלה האברך רוצה מכונית?…”.        

סיפר בנו של רבינו, רבה של העיר חולון הגאון רבי אברהם יוסף שליט”א: “תמונה אחת עומדת לנגד עיניי תמיד, מחזה בלתי נשכח לו הייתי עד! היה זה בערב יום הכיפורים, אבא ואמא מבקשים סליחה זה מזה, אמא מצידה היתה מבקשת סליחה מאבא על שלא עזרה לו מספיק, אבא מצידו היה מבקש סליחה על שלא כיבד אותה די הצורך. והיו עומדים שניהם ומבקשים סליחה זה מזה בעיניים דומעות… דווקא שניהם שכל כך דאגו זה לזה, דווקא הם חששו שמא לא עשו די הצורך, מחזה זה לא ימחה מזכרוני לעד”.

אחת מבנותיו של רבינו העידה שכאשר הרבנית ע”ה אשת חבר לרבינו הגדול זצוקל”ה חלתה ועמדה להיפטר, כינס רבינו את כל הילדים כדי לבקש ממנה סליחה ומחילה, ורבינו בעצמו ביקש ממנה סליחה ומחילה בדמעות שליש על שלא העניק לה יותר זמן, בגלל שהקדיש זמנו ללימוד התורה. גאון בתורה – ענק בבין אדם לחבירו!

“כל ימי חייה של הרבנית ע”ה היה רבינו זהיר בכבודה, יותר מן המקובל, ובפרט אצל בני הדור ההוא”, – כך כותב נכדו של רבינו בספרו “אביר הרועים” (עמ’ 188), והוסיף לספר: אירע פעם, שביום השנה לנישואי רבינו, חשקה נפשו לקנות דבר מתנה לכבוד רעייתו לשמחה, ומכיון שעני היה אז, לא יכול היה לשמחה בתכשיטים, על כן הלך רבינו וסובב בשוק הערבים סמוך לשער שכם, שמא ימצא דבר מה לקנות בעבורה. ויהי בלכתו, ראה שם איזה פרי ‘מלון’ אחד יפה ומהודר, הוציא מעות מכיסו וקנאו שם פעמיו לביתו אל אשתו, וחילקוהו מחצה על מחצה ואכלוהו יחדיו, ושמחה הרבנית שמחה רבה.  

מרבינו הגדול זצוקל”ה למדנו שיעור מאלף בכבוד האשה, כאשר בכל ספר חדש שהוציא הקדיש ברכה מיוחדת לרעייתו הרבנית, ובכך הנחיל ולימד לבני דורו פרק שלם בכבוד האשה, וממנו למדו וכן עשו מחברי הזמן. ואף לאחר פטירתה בכל ספר שהוציא הקדיש ברכה גדולה ומיוחדת לרבנית ע”ה, והיה תולה את כל הצלחתו בתורה ובחינוך הילדים, בזכות מסירות נפשה של הרבנית ע”ה.  

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן