משלחן הראשון לציון • האם מותר להפוך ספרי קודש לצורך הלימוד? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר להפוך ספרי קודש לצורך הלימוד?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ח’ חשון תשפ”א, 145-2/פ”א

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה נתנאל נ”י

שלום רב,

מה ששאל אודות ספרי קודש המניחים אותם הפוך, האם יש למחות במי שהופך אותם,

הנה הרמ”א (סי’ רפ”ב סעיף ה’) כתב שאסור להפוך כתבי קודש על פניו וכשמוצאו הפוך צריך להופכו, וע”ש בביאור הגר”א וציין לסימן רעז. ושם מדובר בספר פתוח שלא להופכו על פניו. ומשמע אבל בספר סגור מותר, כיון שבכל צד שמניחו הוא כסדרו. אך בספר מקדש מעט פירש דברי הרמ”א אף בסגור, ובאמת שלא מצאנו מקור מפורש למנהג האשכנזים המקפידים שלא להניח ספר הפוך. וכנראה מפני מראיתה עין מחשש לבזיון כתבי הקודש. ואשריהם ואשרי חלקם. ולכן נראה כל שהדרך לעשות כן מותר אליבא דכ”ע, וכיון שיש מכונות צילום או דפוס שמדפיסות משני הצדדים א’ ישר וא’ הפוך אין בזה חשש, ובפרט אם מניח הדף בתוך ספר סגור שמותר, אך גם אם מוציא את הדף ולומד בו מותר.

ובעת הלימוד והעיון בכמה ספרים רוצה להופכו עם הכתב לכוון מטה כדי שלא יסגר האם מותר.

הנה במשנה ברורה (סי’ שט”ו סע”ק ל’) לגבי מ”ש בש”ע מותר להניח ספר א’ מכאן וא’ מכאן וא’ על גביהן הביא מחלוקת שלדעת הט”ז היינו דוקא כשצריך ללמוד משניהם, או שהספר התחתון מונח כבר שם, הלה”כ אף שהוא רוצה כדי להגיה הספר העליון ללמוד בו יש בזיון לספר התחתון, ואף בחול אסור, אבל במגן אברהם (סי’ קנ”ד) מצדד להתיר, וכן בחיי אדם כתב דיש להתיר, (ובסי’ קנ”ד סע”ק ל”א) סתם המשנה ברורה להתיר כדעת המג”א, ועיין בשו”ת שבט הקהתי (ח”ו סי’ שס”א) שהעלה להתיר להפוך ספר קודש לצורך לשעה קלה, שאין בזה בזיון וכיון שהוא לצורך הלימוד יש להקל בזה. וכעין זה כתב בשו”ת מהרש”ג (ח”ב סי’ ע”ג אות ב’) ע”ש, ולכן אם עושה כן לצורך הלימוד לזמן קצר, נוהגים להקל בזה, והמחמיר לא להפוך ולשים סימניה בתוך החוברת או הספר תע”ב.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *