משלחן הראשון לציון • האם מותר לשלב את האצבעות זו בזו והאם צריך להקפיד שלא להניח יד שמאל על ימין? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר לשלב את האצבעות זו בזו והאם צריך להקפיד שלא להניח יד שמאל על ימין?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏כ’ אדר תש”פ, 855-2/פ’

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה יצחק לוי נ”י

 

שלום רב,

לשאלתו האם צריך להקפיד שלא לשלב אצבעותיו זו בזו, והאם צריך להקפיד גם שלא יניח ידו השמאלית על יד הימנית,

הנה מובא בגמ’ (שבת י’.) רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, וכן אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי,

וכתב הט”ז (סי’ צ”ה סק”ג) וחלילה לפכר ידיו בעת שלום, כי הוא מוריד דין על עצמו בזה ח”ו כידוע, ורבינו האר”י (בשער המצוות פרשת עקב) כתב אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם לפי שהם כוחות עליונים ימיניים ושמאליים, ואין לערבם, ומקור דבריו בזוהר הקדוש (ויקרא דף כ”ד) וכ”כ במעבר יבוק, כף החיים (צ”א סקכ”ח), בן איש חי (פרשת פנחס אות י”ח), וכן בספר יסוד ושורש העבודה (שער הכולל פ’ י”ט) כתב ויזהר מאוד שלא תשלב אצבעות שתי הידיים זה בזה, וכן הביא הבאר היטב (סו”ס צ”ה) אולם המשנה ברורה לא הזכיר דבר זה.

ובספר נזר החיים (עמ’ רי”ג) נשאל הגר”ח קנייבסקי על כך שמצינו תמונות של גדולי ישראל בהם הם נראים משלבים אצבעות ומוכח דלא הקפידו בזה, וכתב שם שאצלנו נהגו להקפיד, אך מי שאינו מקפיד יש לו על מי לסמוך, והגרש”ז אויערבך זצ”ל בספר חכו ממתקים (ח”ב עמ’ צ”ט) כתב על שילוב אצבעות שהוא אינו רואה בזה בעיה הלכתית, ובפסקי תשובות (סי’ צ”ה על דברי הבאר היטב בהערה 42) כתב שיש לעיין שבלשון הזוה”ק איתא כד דינא אישתלים ושריא עליה דברנש כדין אסתיים ואתתקנו אצבעאן חמש בגו חמש, ימינא בשמאלה, משמע שהקפידא דוקא כמשלב כל עשר אצבעותיו ימין ושמאל זה בזה, אמנם בספרים כותבים בסתם שלא לשלב אצבעות הידים זה בזה, ואולי גם כוונתם בפשטות על כל עשר האצבעות וצ”ע עכ”ל.

ועל כן מי שבכל הלכותיו הולך ע”פ הקבלה יקפיד מאד בזה שלא לשלב אצבעות הידים זה בזה, וכן לא יניח ידו השמאלית על יד ימנית, אך מי שנוהג בכל דרכיו כפשט ישתדל בזה, אך אם לא מקפיד יש לו על מה לסמוך.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *