משלחן הראשון לציון • המדליק נרות שבת ליד נרות החנוכה האם יכול לברך? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מדליק בערב שבת נרות חנוכה, והחנוכיה סמוכה לנרות שבת, איך מברך על תוספת אורה?

>> תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏כ”ט טבת תשע”ו, 547-2/ע”ו

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב יצחק אידה נ”י                                                           שלום וברכה,                                                                                                                                    למענה לשאלתו במי שמדליק בער”ש נרות חנוכה, והחנוכיה סמוכה לנרות שבת, ומאחר וצריך להדליק את נרות החנוכה קודם לנרות שבת, אם יעשה כן, איך יכול לברך אח”כ על נרות שבת, הרי לדעת מרן הש”ע אין מברכים על תוספת אורה. [כיון שיש שם נר השמש שמותר להשתמש לאורו, וכן אחרי חצי שעה מותר להשתמש בכל הנרות]. הנה דין תוספת אורה נאמר בנר שהודלק לכבוד שבת, כדמוכח מהאו”ז, דאף שהוא עצמו כתב שאין מברכים על תוספת אורה, כתב, שמדליקים נר שבת אחר שהדליקו את שאר הנרות בבית. וכבר עמדנו בנידון זה בספר ילקו”י שבת כרך א’ חלק שני (מהדורת תשע”ב קונטרס אחרון סי’ ד’) אם צריך לכבות החשמל קודם הדלקת נר שבת, ושם (באות ט’) נתבאר, שמרן הש”ע (סי’ תרע”ט) פסק שיקדים להדליק נרות חנוכה קודם נר שבת, וידוע שבשעת הסכנה מניח נ”ח על שלחנו ודיו, וגם כיום שאין סכנה יכולים להדליק בבית, ולכאורה אחר שהדליקו נר חנוכה ויש אור בבית היאך יברך אח”כ על נרות שבת הרי סו”ס יש אור בבית, והפוסקים לא כתבו שידליק נר שבת בחדר אחר, ולא חילקו בזה כלל, וע”ש בביאורי הגר”א דמשמע מדבריו שיכול להדליק נ”ח באותו חדר שסועד שם, וגם נרות שבת מדליק שם, וע”כ הטעם דכיון שהנרות הראשונות הודלקו לא לשם נר שבת, אלא לשם נרות חנוכה, יכול לברך ולהדליק נרות שבת לשם שבת ולברך עליהם, ובפרט שניכר שהם נרות שבת, שנרות חנוכה מדליקים כמספר הימים, ויש להם היכר שהם נרות חנוכה ונרות שבת שונים, ואין זה דומה למה שפסק הש”ע (בסי’ רס”ג) בענין ג’ בעלי בתים שאוכלים בחצר אחת שאין מברכים על תוספת אורה, ששם הודלקו הנרות הראשונים לשם שבת, ויעו”ש באורך עוד בזה, וכבר נהגו להדליק נרות חנוכה וגם השמש קודם, ואח”כ מדליקין נרות שבת, ואף אם מונחים במקום אחד.                          והיינו דנר שהודלק להדיא לשם ענין אחר ולא לכבוד שבת, גרע טפי, וכמו אם דלוק בבית נר נשמה שאין בזה חשש. [זכרונות אליהו].                                                                                                                                   ועוד, שגם בזמנם שלא היה אור החשמל, דעת כמה ראשונים שמברך להדליק נר שבת על הנר האחרון, ובע”כ שכל הנרות שמדליק לכבוד שבת כחדא חשיבי. וכן פשוט שמי שמדליק שתי נרות לשבת, ושכח לברך קודם הנר הראשון, מברך על הנר השני. [ומרן בב”י א”ח סי’ רסג כתב סברא זו, שגם למ”ד שמקבל שבת בהדלקה, כל נרות שמדליק לכבוד שבת נחשבים כדבר אחד].                                                                                                         בברכת התורה,                                                                                                                                    יצחק יוסף                                                                                                                                              הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *