משלחן הראשון לציון • יש לך חנוכיה מכסף האם אתה צריך להדליק בתוכה או בכוסיות זכוכית? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א.

השבוע המאמר עוסק בנושא: להדליק נ”ח בזכוכית, ואם יש ענין שכוסיות של נר שבת לא יתחלפו בשל נרות חנוכה 

>> תרמו להחזקת האתר!

ב”ה, ער”ח אדר תשס”ז

לכבוד הרב החשוב, היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, פאר המדות, מקים עולה של תורה, דבק בתורת רבותיו, כש”ת הגאון רבי יניב עזיז שליט”א  בני ברק

שלום רב,

במה ששאל במי שיש לו חנוכיה מכסף, ויש שם כוסיות קטנות של זכוכית, אם יש ענין  להוציא את הכוסיות ולהדליק ישירות בחנוכיה הכסף, או רשאי להדליק גם כשהפתילה נמצאת בתוך כוסיות של זכוכית.

הנה כתבנו בזה בספר ילקו”י (עמ’ טו), ויש להוסיף מ”ש בשו”ת שבט הקהתי (חלק ג סי’ רא) כתב דלכאורה מוריד מדרגת כסף לדרגת זכוכית. והו”ד בפסקי תשובות (ח”ו סי’ תרע”ג אות ט). והגר”ח קניבסקי שליט”א כ’ ע”ז, דהם דברי טעם. והו”ד בקונ’ גם אני אודך (חנוכה עמ’ ו אות כב ). וכ”כ בשו”ת דברי דוד (טהרני ח”א סי’ מד) שהמדליק באופן הנזכר חשיב כמדליק בזכוכית ולא בכסף. וכ”כ חכ”א, שהרוצה לקיים ההידור להדליק במנורה של כסף, ידליק גם בכוסיות מכסף, ולא בכוסיות זכוכית. (אם לא שמדליק בפתילות צפות שיורדות לעומק הכוסית במשך ההדלקה, שרק בזכוכית האור נראה דרכן עד גמר ההדלקה). [בתשוה”נ ה, רכג].

אך מעשים בכל יום שאין עושים כן, ואין צורך להשחיר את הכוסיות היקרות של זהב או כסף, ושפיר נחשב הדלקה בחנוכיה של זהב וכסף, וא”צ שהאש תיגע בכסף ובזהב בשביל שיהיה כאן הידור מצוה, ואינו דומה לנרות המקדש. שהעיקר שיהיה נוי הידור מצוה, ויש כאן נוי והידור, ועושה כדרך כל הארץ. וגם עשיר שמדליק בביתו נרות של כבוד במנורה של זהב וכסף, לא מניח כוסיות זכוכית בתוך גביעי הזהב והכסף. ובפרט שבדרך כלל בכוסיות זכוכית, האור והשלהבת ניכרים יותר. ובהליכות שלמה להגרש”ז אויערבך (עמ’ רפה) כתב שכוסיות זכוכית המונחות בחנוכיות זהב וכסף, מעלתן כמו שמדליק בזהב וכסף, דהואיל והכוסיות אינם יכולים לעמוד בפני עצמם, לכן הם בטלים לגבי החנוכיה.

והנה כתיב (במדבר ח ג), “ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה וגו'”, ואמרו רז”ל, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. והק’ המפרשים וכי זהו שבחו של אהרן, שלא שינה ממה שנצטוה בפירוש על ידי השי”ת. ויש מבארים [הגאון רבי משה נחום ירושלימסקי אב”ד קאמינקא בכ”י הודפס במוריה ניסן תש”ן], לפי מ”ד (מנחות פח:) שהנרות שבמנורה לא היו קבועים בה, וכיון שאמרו בירושלמי הנז’ (שבת פי”ב ה”ג), קרש זכה להינתן בצפון ינתן בצפון, בדרום ינתן בדרום, י”ל שאף כאן, באותו סדר שהעלה אותם אהרון בפעם הראשונה, היה צריך להעלות לעולם, כמשפט סידורם הראשון, אע”פ שמידת ותמונת כל הקנים שווים הם. וזהו ‘ויעש כן אהרן’, שכיוון והעלה נרותיה המיוחדים בכל יום, בדיוק בסדר שסידרם ביום הראשון, וזהו מ”ש “שלא שינה”, פי’, שלא שינה מסדר הקנים. והנצי”ב בהעמק דבר שם כתב: ויעש כן אהרן, שלא הפך את המנורה לצד השני, אלא כמו שהדליק לראשונה, כך באותו צד המשיך להדליק לעד. ע”כ.

ועל פי דברים אלו יש שהעירו, דשמא גם בנרות שבת, יש ליזהר שלא יתחלפו הכוסיות בשל כוסיות נרות חנוכה, וכמו שמצינו במנורה שיש “משפט” שלא יחליפום, ונר שבת עדיף טפי דתדיר, ושבת מקודש טפי, ונר שבת דוחה נר חנוכה, אף דמאידך בנ”ח יש פרסום הנס, ואולי יש ג”כ לכל כוסית משפט משלה להשאר במה שזכתה, וכן שלא להחליף נרות שבת זה בזה, דהנר שמדליקים אותו ראשון הוא עיקר המצוה. [חשוקי חמד ב”ק לב:]. ואינו מוכרח. וראה בילקו”י סוכה (דיני סוכה הערה ה’) שאע”פ שמצינו לגבי קרשי המשכן, שעשו סימן שלא יתחלפו, וקרש שזכה להנתן בצפון לעולם בצפון וכו’, מ”מ אין הכרח ללמוד מזה לשאר דברים, ושכ”כ האח’. ובבכור”י כתב לחלק בין צפון ודרום בביהמ”ק לבין שאר מקומות שאין מעלה לצפון יותר מדרום. ועיקר הנידון בזה הוא רק חסידות, ולאו מדינא. וכן הביאו בשם הגרי”ש אלישיב, שאין ללמוד מעצי המשכן או מנרות המנורה שיש בהם ענינים רמים ונעלים עד למאד. ואמנם נזכר בפוס’ שגם בטלית יש נזהרים בזה שלא להפוך את הצדדים. וכמו”כ בירושלמי שם למדו מהקרשים, לגבי כבוד הנכנסים לנשיא מי ראשון ומי אחרון, אבל אין לנו להרחיב כלל זה גם לגבי כוסיות שלא ניכרים זה מזה. וגם י”ל דשאני כוסיות שאחרי השימוש בהם אפשר להשליכם או להשתמש בהם שימוש חול.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *