משלחן הראשון לציון • מה יעשה שכח ולא הכניס את הפלאטה לשקע ונכנסה שבת? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה יעשה שכח ולא הכניס את הפלאטה לשקע ונכנסה שבת?

תרמו להחזקת האתר!

בס”ד, ‏ט”ז אייר תש”פ, 983-2/פ’

לכבוד האברך הנעלה, שוקד באהלה של תורה, פאר המדות ואציל הנפש,

כש”ת הרב יצחק אלמקייס נ”י, בוגר ישיבת חזון עובדיה

שלום וישע רב,

לשאלתו בדבר מי ששכח לחבר את כבל הפלאטה לחשמל בע”ש, האם מותר לומר לגוי שיחבר את הפלאטה בזמן בין השמשות של ר”ת, שבספר הליכות שבת (של ה’ אופיר מלכא ח”ב עמ’ קמ”ו) היקל בזה, מפני שכל דבר השנוי במחלוקת הפוסקים יש להקל לומר לגוי במקום צורך גדול, ובספר ילקוט יוסף שבת כרך ב’ (עמ’ רל”ח) לא חילק בזה, והאם יש היתר לאכול מהאוכל אם חיבר הגוי,

הנה חלילה להקל בדבר זה, והמנהג מזה כאלף שנה כשיטת הגאונים, שכל ששקעה החמה הוי בין השמשות, ואחר כשמונה עשרה דקות הוי לילה. ואין לסמוך על ר”ת ודעימיה לקולא אחר צאה”כ שלנו, אפילו במקום צורך גדול, ורק לחומרא במוצ”ש אנו עושים כשיטת ר”ת. וע’ בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג’, שאסור לומר לגוי שידליק ויחבר את הפלאטה והמיחם בשבת. ולכן במסעדה שהוזמנו אליה אורחים רבים לסעודת שבת שחרית, ואירע שנכבה הגז בבוקר השכם ונתקרר החמין, אין להתיר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר להדליק את הגז, כדי לחמם את התבשיל, ואם עשו כן אין היתר לאכול מן החמין בשבת, מפני שנעשית בו מלאכה דאורייתא בהדלקת הגז לחממו, וה”ה בפלאטה או מיחם שמחבר את התקע לשקע שהוא איסור דאורייתא. וע’ ברמ”א סימן רנג סעיף ה’.

ומכל מקום לשיטת בעל העיטור חכמי נבורנא הר”ן והמאירי מותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך עונג שבת. ואמנם מדברי הרשב”א שמובא בב”י סימן רנג, משמע שחולק על זה. והרמ”א שם בסעיף ה’ העתיק דברי הרשב”א להלכה. ולכאורה הוא סותר למ”ש הרמ”א גופיה בסימן רעו להיקל אפילו במלאכה דאורייתא לצורך מצוה. ולכן י”א שאף לשי’ הרמ”א במאכל יש להחמיר. אי נמי דחכמים רצו להעמיד דבריהם בעניני שהייה והטמנה ולכן הרמ”א אסר בסימן רנג. ובמקום צורך גדול איה”נ יסמוך על מה שיכתוב להלן בסימן רעו. ודוחק.

וע’ בביאור הלכה סימן רנג שצידד להקל אמירה לגוי להחם הקדרה אם נצטנן במקום צורך לצורך עונג שבת. וראה עוד במשנה ברורה ס”ק צב. ועיין בחזון איש סימן לז ס”ק יג, שהיקל בזה ביתר פשיטות. ע”ש. ועכ”פ יש אפשרות להקל שספרדי יאמר לאשכנזי שהוא זה שיאמר לגוי לחבר הפלאטה וכו’. וע’ בש”ע ס”ס רסג. ובילקוט יוסף שבת כרך א’ חלק שני בסוף סימן רסג. ויכול להגיד לאשכנזי שהוא יגיד לגוי שיחבר את הפלאטה. וראה בילקו”י שבת כרך א’ חלק שני החדש, ס”ס רסג.

 

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *