סוכה הנעשית תחת חבלי כביסה וחוטי חשמל • מרן הרב יצחק יוסף


שאלה:
לכבוד מרן פוסק הדור הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, סוכה שיש מעל הסכך חוטי חשמל או חבלים של כביסה, אם מותר לשבת מתחת לאותם מקומות שהחוטים מתוחים שם?

תשובה:
סוכה שנעשית תחת חבלי כביסה, או חוטי חשמל וטלפון, אפילו אין בין חבל לחבל שלשה טפחים, אין לפסול מטעם לבוד, אלא הסוכה כשרה. ואפילו אם תלו כביסה על החבלים אין בכך כלום והסוכה כשרה.

והנה מרן בש”ע (סי’ תרכו ס”ג) פסק, העושה סוכה למטה בבית שתחת הגג שהסירו ממנו הרעפים, אע”פ שנשארו העצים הדקים שהרעפים היו מונחים עליהם כשרה. והב”ח כתב על זה, דהיינו דוקא כשיש בין העצים הללו מרחק שלשה טפחים או יותר, אבל אם אין ביניהם אלא פחות משלשה טפחים, אז הם כלבודים, ונעשו כולם כדף אחד. ואע”פ שהט”ז חולק ע”ז, משום דלבוד להחמיר לא אמרינן, (תוס’ סוכה יז סע”א). וכ”כ הרב מאורי אור (חלק בן נון דף קסו ע”ב), דאנן דמניחין הלטיש אע”פ שאינם רחוקים ג’ טפחים זמ”ז אין לאסור משום שאין לבוד להחמיר. ע”ש. אולם המג”א (סי’ תקב) ס”ל דאמרינן לבוד גם להחמיר. [וע”ע בקרבן נתנאל (פ”ק דסוכה ס”ס לג אות ת), ובפרי מגדים (סי’ שסג מש”ז סק”א), ובשו”ת רב פעלים (ח”ד סי’ כא), ובשו”ת קנין תורה (ח”ג סי’ צב)]. והמג”א והא”ר חולקים על הב”ח בדין הלטיש וס”ל דבכה”ג לא אמרינן לבוד. וכ”פ המאמר מרדכי (שם סק”ז). אבל הרב בכורי יעקב חשש לד’ הב”ח. וכ”כ המשנה ברורה (סי’ תרכו ס”ק יז, ובשער הציון ס”ק כג)
שלצאת ידי כל הספקות יראה שיהיה ריוח בין העצים הדקים של הרעפים כשיעור ג’ טפחים. ולכאורה ה”ה לחבלי הכביסה.
אולם הגרש”ז אוירבך בשו”ת מנחת שלמה (סי’ צא אות יט) כתב להכשיר ע”פ מ”ש הריטב”א (עירובין י:) שבדבר שעומד כך להיות פתוח לעולם, ונעשה לכך, אין אומרים בו לבוד. ע”ש. ולפ”ז ה”ה בחבלי הכביסה שדרכם להיות פתוחים באויר שביניהם, שזהו סדר שימושם, אין לומר בזה לבוד, ומכיון שעיקר דברי הבכורי יעקב הם רק חומרא, אין טעם להוסיף עוד חומרא על דבריו. ע”כ. גם במקראי קודש (סי’ כד עמוד קו) כתב להתיר בזה. וכן העלה הגר”י פלקסר במאמרו שבקובץ נועם (חלק כ עמוד ק). ע”ש.  וע”ע בספר אבן ישראל (ח”ז סי’ סה עמוד קנ), ובשו”ת מנחת יצחק (חלק ח סי’ נו), ובשו”ת קנין תורה (ח”ג סי’ צב), ובשו”ת כנף רננה (סי’ סה). ובשו”ת עמק התשובה (חאו”ח סי’ צו). [ילקו”י מועדים (עמ’ קכה). חזו”ע סוכות (עמ’ סט)].

ויש שהעירו, שיש להקפיד שלא יתלו כביסה על החוטים, כיון שיתכן שרוב השטח שבין החוטים מלא בכביסה, ואז הסוכה פסולה מן הדין. כמו כן מצוי שהכביסה נסבכת בחוטים וממלאת את כל החלל שביניהם (סוכה כהלכתה פרק ה. ובהערה לד. וע”ע בפסקי תשובות כאן מ”ש בזה). אך אינו מוכרח, וע’ בחשוקי חמד שכתב, דלשיטה זו לכאורה ה”ה אם מעל הסוכה תהיה כביסה תלויה, הסוכה תהיה כשרה, כיון שבגד המתנפנף באויר אינו מביא את הטומאה כמבואר במשנה (הנ”ל), ואם כן אינו נחשב כאהל לפסול הסוכה. וצ”ע.

מתוך קובץ בית יוסף, גליון כט. מדור שו”ת הראשון לציון

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *