פרסום ראשון • הראש”ל מרן הרב יצחק יוסף במכתב: להתחזק באי דיבור בבית הכנסת


לקראת שבת פרשת בהר-בחוקותי הוציא הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א מכתב, בו הוא קורא לציבור להתחזק בשמירה על כבוד בית הכנסת כשיתאפשר לחזור בע”ה, ולהקפיד שלא לדבר דיבורי חול בבית הכנסת, וכל שכן שלא לדבר בה במכשיר הפלאפון.

להלן המכתב המלא:

>> להורדת המכתב כקובץ להדפסה לחצו כאן!

בס”ד, ערב שבת קודש פרשת בהר-בחוקותי תש”פ

קריאת קודש

אל אחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם ה’ עליהם יחיו!

בעקבות הנגיף המסתובב בכל תפוצות תבל, נאלצנו לגלות מבתי הכנסיות ומבתי המדרשות, ולהתפלל בחוצות עיר עד יעבור זעם.

שומה עלינו לעמוד ולהתבונן על מה עשה ה’ ככה, להגלות בנים מעל שולחן אביהם, וכל אחד יבדוק ויפשפש בנגעי בתי נפשו, ויבחן את מעשיו, ויתקן את הצריך תיקון. ברם, בהיות והצרה היא צרת רבים, מחובתנו לפשפש גם בנגעי הרבים. ואחד הדברים שבודאי צריכים תיקון, הינו דיבורי חול בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות ובשעת התפלה, וכמה יכאב וידאב הלב, לראות אנשים משוחחים בדברי חולין באמצע התפילה וקריאת התורה, ובאמצע לימוד ושיעורי תורה, ואינם שמים על לב לתת מחסום לפיהם, ומלבד אשר גורמים רעה גדולה לעצמם, כמובא בספרים הקדושים, עוד גורמים במעשיהם לבטל את כוונת הציבור בתפלתם ולבטלם מלימוד התורה. ועל זה צווחו קמאי את הפסוק: “הגם לכבוש את המלכה עמי בבית”? ולכן כל אחד יקבל על עצמו להתחזק בנושא זה של כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות ושמירה על קדושת התפלה, ואם ברצונו לדבר, יקיים בעצמו “יצא לחוץ לדבר”. וחלילה וחס להתפלל עם מכשיר נייד (כשר) כשהוא פועל. וכשנזכה ויתאפשר להתפלל בבתי הכנסיות יש להקפיד שלא להכנס לבית הכנסת עם מכשיר נייד פועל.

וכבר אמרו בגמ’ מגילה (כח.) ת”ר, בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן, ואין ניאותין בהן, ואין מטיילים וכו’. והובא בש”ע (סי’ קנא ס”א). ומבואר שם, שבכלל קלות ראש הוא השח שיחה בטלה בביהכ”נ. ובזוה”ק (פר’ תרומה דף קלא:) הפליגו מאד באיסור שיחה בטלה בביהכ”נ, ואמרו שם, מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול, וי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דלית ליה אלהא, ולא אשתכח תמן, ולית ליה חולקא ביה ולא דחיל מיניה. והיינו, שמי שמדבר בביהכ”נ בדברי חול, אוי לו, שאין לו חלק באלהי ישראל, שהוא מראה עצמו כמי שאין לו אלוה, וכאילו אין השכינה נמצאת בביהכ”נ, ואין לו חלק באלהי ישראל, ואינו ירא ממנו. [ובבא”ח (פר’ ויקרא ס”א) כתב לפרש דברי הזוה”ק הנ”ל, כי הקב”ה נקרא אלהי ישראל, שאין ביניהם שר אמצעי, אבל לגבי אומות העולם נקרא אלהי האלהים, שיש להם שרים אמצעים, וממה שמצינו שהקב”ה השדה שכינתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, המזלזל בהם ומדבר שיחת חולין, נראה שאינו מודה שיש שם השארת השכינה, ולכן אין לו חלק באלהי ישראל].

ודווקא עתה שומה עלינו להראות לפני השי”ת את תשובתנו מהעוון המר והנמהר של שיחת חולין בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובשעת התפלה. והוא יתברך ממעון שבתו ישגיח ויראה את מעשינו כי שבנו מדרכינו הרעים, ויחוס ויחמול עלינו, לחדש ימינו כקדם, ולהשיבנו לשפוך שיחתנו ותפילתנו לפניו, ברוב עם ובהדרת מלך, ותחזינה עינינו בשוב שכינתו לציון ובבניין בית מקדשנו נווה אפריון. אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *