היום ט' בסיון יום פטירתו של הגאון חכם יעקב חיים סופר זיע"א בעל הכף החיים


הגאון הגדול חכם יעקב חיים סופר זיע"א בעל הכף החיים שהיום ט' בסיון יום פטירתו

תולדות חייו

הרב נולד בבגדאד בירת עיראק, בשנת ה'תרכ"ז (לפי שיטת דוד תדהר (עורך), "הרב יעקב חיים סופר", באנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, כרך יא (1961), עמ' 3765; אברהם בן-יעקב, יהודי בבל בארץ ישראל, ירושלים תש"מ, עמ' 366) או ה'תר"ל (לפי שיטת לפי בניו ואחרים בהקדמה של המהדורה השנייה של הספר "כף החיים"; יעקב גליס, מגדולי ירושלים, ירושלים תשכ"ז, עמ' רמ"א; הרב יחיאל מיכל שטרן, גדולי הדורות, כרך ג', ירושלים תשנ"ו, עמ' 1076.)

לרב יצחק ברוך ממשפחת "מוסה" ולאסתר. למד מאביו תורה וכתיבת סת"ם. התחנך בישיבת "מדרש בית זלכה" בראשות הרב עבדאללה סומך, ולמד בין היתר אצל הרב אלישע דנגור. הושפע בלימוד תורה וקבלה מהרב יוסף חיים – בעל ה"בן איש חי", והוסמך על-ידו למו"צ. נשא לאשה את פרחה בדהובא. לפרנסתו עבד כסופר סת"ם, ומכאן שם משפחתו "סופר".

בראש חודש סיוון ה'תרס"ד (1904) עלה לארץ ישראל עם חבריו הרבנים יחזקאל עזרא רחמים וצדקה חוצין. גר בשכונת בית ישראל בירושלים ולמד בישיבת המקובלים בית אל. בשנת ה'תרס"ט הקים עם הרב יחזקאל עזרא הלוי, החברותא שלו, את בית הכנסת "שושנים לדוד" שבו דרש בשבתות וימים טובים. למד וחיבר את ספריו בעליית בית הכנסת (כיום היא עזרת נשים). מאוחר יותר הצטרף ללומדי הקבלה בישיבת רחובות הנהר, שם היה תלמיד חבר לרב חיים שאול הכהן דוויק.

נפטר בגיל 69, ביום שבת, ט' סיוון ה'תרצ"ט (1939). נקבר בחלקת החסידים שבהר הזיתים.

על מצבתו נכתב:

"מ"ק פה נגנז ארון הקודש הרב החסיד העניו המקובל בעל המחבר ספר כף החיים על שו"ע או"ח ויו"ד הרב המפורסם יעקב חיים סופר בן יצחק ברוך זצוק"ל נלב"ע ביום ש"ק ט' סיון התרצ"ט תנצב"ה "

 

רבותיו

הרב אלישע דנגור, הרב יוסף חיים, הרב חיים שאול הכהן דוויק

תלמידיו הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף

ספרו כף החיים

במשך קרוב לארבעים שנה, החל מהיותו כבן שלושים עד פטירתו, עסק הרב סופר בכתיבת והדפסת חיבורו "כף החיים" על השולחן ערוך, בשמונה כרכים על חלק אורח חיים וכרך אחד על יורה דעה.

לאחר פטירתו, בשנת ה'תשי"ז, הדפיסו בניו, שלום ומשה סופר, מהדורה חדשה של החיבור, והוסיפו כרך נוסף על יורה דעה, מתוך כתב ידו. החיבור הוגה ותוקן על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו  עובדיה יוסף זיע"א, שגם כתב את החלק החסר בכרך החדש (מסימן קיז אות יג עד סוף סימן קיט), בסגנון הספר. ויחד עם רבו הרב עזרא עטיה כתב את ההקדמה למהדורה.

תיאור הספר

ספר כף החיים הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך העוסק בהלכות יום יום, וכן על תחילת חלק יורה דעה בשולחן ערוך העוסק בהלכות איסור והיתר. הוא בא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך, וכן להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית והקבלית לאורך הדורות.

בספרו זה מדלג המחבר על הלכות כתיבת סתו"ם (ספרי תורה, תפילין ומזוזות), המצויים בשולחן ערוך אורח חיים סימנים לב-לו, לט ו־מב, שנכללו בספר קודם שלו, קול יעקב.

רוב הכתוב ב"כף החיים" הוא לקט שנאסף מחיבורי רבנים אחרים, ראשונים ואחרונים עד אחרוני דורו, וכן מספרי קבלת האר"י והרש"ש. ביניהם מעט חיבורים קדומים אשר היו תחת ידי המחבר בכתבי-יד ולא ראו בזמנו אור בדפוס, וכן ספרים נדירים שהודפסו במהדורות מצומצמות אך היו מצויים בספרייתו של הרב המחבר.

הספר הכולל כיום עשרה כרכים נתחבר על ידי מחברו בירושלים במשך קרוב לארבעים שנה, כאשר שמונה כרכים על חלק אורח חיים וכרך נוסף על יורה דעה הדפיסם המחבר עצמו, וכעשרים שנה לאחר פטירתו הדפיס בנו ר' משה סופר כרך נוסף על יורה דעה מתוך כתב-ידו, בהגהת מרן רבנו הגדול פוסק הדור הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זיע"א אשר אף השלים את החיבור (מסימן קיז אות יג עד סוף סימן קיט) על פי דרכו, כאשר התוספת שלו מהווה כרבע מנפח החיבור של כרך זה.

ספר זה דומה במבנהו לספר ההלכתי "משנה ברורה", באשר שניהם מבארים דברי השולחן ערוך, מכריעים ופוסקים הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות, אך בשונה מהמשנה ברורה, ה"כף החיים" אינו מתמקד בהבאת ההלכה הפסוקה בלבד, אלא מביא את מגוון הדעות שבעניין, ולבסוף על-פי כללי הלכה שבידו – מכריע.

כמו כן בניגוד ל"משנה ברורה", ה"כף החיים" מביא בהרחבה גם את שיטות ופסקי המקובלים, בפרט האר"י והרש"ש. בכך הוא ממשיך את שיטת הפסיקה של רבו הרב יוסף חיים.

הספר משמש כספר הלכתי חשוב לרוב עדות ישראל, ובעיקר בקרב עדות המזרח.

שיטת הפסיקה

שיטת הפסיקה של ר' יעקב חיים בעיקרה היא כשל חכמי ספרד ועדות המזרח מדורו של החיד"א בערך ואילך, שיטה המשלבת למסורת הפסיקה הקלאסית המתבססת על תלמוד ופוסקים ולמסורת עדות המזרח הפוסקת כמרן רבי יוסף קארו – את פסיקת הקבלה של הרב יצחק לוריא אשכנזי (האר"י) ותלמידיו, ובדורות מאוחרים יותר אף את קבלתו של הרב שלום שרעבי (הרש"ש) ותלמידיו. בכך בעצם ייחודיותו העיקרית של הספר בתור פרשן השולחן ערוך, שמשלב נגלה עם קבלה, ונוטה להכריע כקבלה. כמו כן מביא פעמים רבות מנהגים, תפילות וכוונות המיוסדים על-פי הקבלה.

בנוסף לכך נוטה כף החיים בפסיקותיו בדרך כלל לחומרא, או על-פי הקבלה כנ"ל, או מתוך כוונה לצאת ידי כל השיטות. בדרך כלל גם מחפש פתרונות, לפעמים טכניים, כדי לצאת ידי כל השיטות.

בקבלתו ובחומרותיו נחשב כממשיך דרך פסיקתם של חכמי בבל, כשבעיקרם רבו הרב יוסף חיים מבגדאד מחבר הבן איש חי. אמנם ישנם מקרים בהם הוא מחדש חידושים וחולק אף על רבו הרב יוסף חיים, כדוגמת חיוב אמירת תיקון חצות על ידי נשים – דבר שאינו מצוי ואף רבים מהפוסקים מסתייגים מכך.

אחר פסקיו, שבדרך כלל הם פסקי חכמי עדות המזרח והבן איש חי, נוהגים חלק מהציבור הספרדי-שמרני, בשונה מהנוהגים על-פי הרב עובדיה יוסף המעדיף פסיקה הצמודה למרן רבי יוסף קארו מעל פסקי הקבלה והמנהגים. כשיטת ה"כף החיים" הייתה גם שיטתם של חבריו תלמידי הבן איש חי כדוגמת הרב צדקה חוצין ועוד, וכך נוהגים תלמידיהם דוגמת הרב יהודה צדקה והרב בן-ציון אבא שאול ראשי-ישיבת פורת יוסף, וכן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שבספריו ובסידורו "קול אליהו" מצטט רבות את ה"כף החיים". כמו כן הרב רפאל ברוך טולידנו ממקנס שבמרוקו בעל קיצור שולחן ערוך נוטה בספרו רבות אחר פסקי בעל כף החיים.

בעקבותיו

בעקבות הציטוטים הרבים בספר "כף החיים" מכתבי האר"י, יצא ספר "שלחן אריאל" המראה כל הלכה המובאת בכתבי האר"י היכן מובאת בכף החיים. כמו כן יצא ספר "שינון הלכה" בו מובאת תמצית ההלכות המובאות בספר כף החיים.

קיים ספר הלכתי נוסף בשם "כף החיים" של הרב חיים פאלאג'י. ספר זה קדום מ"כף החיים" של הרב סופר, ואף זה האחרון מצטט ממנו בעשרות מקומות בספרו. כדי להבדיל ביניהם נהוג לצטט את שם המשפחה של המחבר לאחר שם הספר (כף החיים סופר או כף החיים פאלאג'י).

הספר יצא במהדורתו הראשונה בשנת תר"ע באותיות כתב רש"י. בשנת תשע"ה יצאו כרכי החיבור במהדורה חדשה, מוגה ומהודר ובאותיות מרובעות עם מבוא מקיף ותולדות בראשיתו. כולל השלמות רבות מכתב ידו, שנמצא לאחר 78 שנים בגניזת גג בית הכנסת בבא תמא.

ספריו

כף החיים – י' חלקים, על כל שולחן ערוך אורח חיים, ושולחן ערוך יורה דעה עד סוף סימן קי"ט

קול יעקב – על הלכות סת"ם, ירושלים ה'תר"ע

חיים עד העולם – דרשות וביאורים לסיומי מסכתות הש"ס, ירושלים ה'תרפ"א

יגל יעקב – דרשות על סדר פרשת השבוע, ירושלים ה'תרס"ו

ישמח ישראל – ב' חלקים, דרשות על סדר פרשת השבוע, ירושלים ה'תשמ"ט

חוקי חיים – דרשות בציבור, ירושלים ה'תרע"א

קובץ תשובות (י' תשובות בהלכה) נדפסו לראשונה בספר שיח שושנים

ספרים נוספים שלו מצויים בכתב יד, בהם: באר מים חיים – שו"ת; בית יעקב – דרשות על פרשת השבוע; חפץ בחיים – דרשות; עדות ביעקב – דרשות לארבע פרשיות, שבת הגדול ועוד וביאור פרקי אבות; חזיונות חיים – קרוב ל-800 חלומות וגילויים; הערות והארות על ספר זבחי צדק; קונטרס קטן כוונות הפסח על הגדה של פסח.

 

נינו הוא הרב יעקב חיים סופר, שעומד בראש ישיבת 'כף החיים' שהוקמה על שמו. בה'תשל"ט, ונקראת על שם הספר "כף החיים", שחיבר אבי סבו, הרב יעקב חיים סופר. תחילה שכנה הישיבה בבית כנסת "חוג שבע" שברחוב דוד בירושלים. בשנת ה'תשנ"ב עברה הישיבה לרחוב 'אהלי יוסף' בעיר.

 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
הדליקו נר לכבוד ולע"נ הצדיק הגאון חכם יעקב חיים (סופר) בן אסתר זיע"א ותזכו לישועות אמן.

 

לבקשת מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף – דיון נוסף בבג"צ על הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח


בעקיבות בקשתו של מורנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א, נשיא מועצת הרבנות הראשית, יערך דיון נוסף בבג"צ על הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח

כזכור לפני חודש, בית המשפט העליון (30.4.20) קיבל את העתירה שדרשה לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח – בהכרעתם של השופטים מזוז וגרוסקופף, נגד דעתו החולקת של השופט הנדל, שסבר כי יש להורות על מחיקת העתירה ולאפשר מציאת פתרון מוסכם עד לחג הפסח הבא.

בעקבות קבלת העתירה פנה מורנו הראשון לציון פוסק הדור הרב הראשי לישראל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א, נשיא מועצת הרבנות הראשית, באמצעות ראש לשכתו הרב יצחק אלחרר בבקשה ליועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, בבבקשה לקיים דיון נוסף בבג״ץ, עקב ההלכה החדשה שנפסקה בעתירה.

בפנייתו הביע מורנו הראשון לציון שליט"א את חששו, כי מעבר לפגיעה בצביונה היהודי של מדינת ישראל – הרי שהכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח תגרום לשומרי כשרות להדיר את עצמם מבתי החולים תוך הימנעות מקבלת טיפול רפואי, ובכך אף לסכן חלילה את חייהם.

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט נענה לבקשתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מורנו הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א  ואפשר לרבנות הראשית להגיש בקשה לדיון נוסף, בתקווה שיביא לשינוי בהחלטה המצערת שלא נתנה משקל מספק לצרכיהם של מרבית אזרחי מדינת ישראל – אשר נמנעים מצריכת חמץ ומכל מגע עמו בפסח וכאשר הם נזקקים להתאשפז בבתי החולים בחג הפסח ואשר עשויים להיפגע מכך אנושות.

צפו: מרן רבנו הגדול זיע"א מסביר למה יום העצמאות זה יום שמחה


דעתו של מרן רבינו הגדול חכם עובדיה יוסף זיע"א על יום העצמאות

להלן מספר ציטוטים וסרטונים ממרן בו הוא נראה מודה לה' על הקמת המדינה, בעקבות כך שהתורה רבתה בעם ישראל עם הקמתה.

"היום חג העצמאות אין בין חורין אלא מי שעוסק בתורה" פתח מרן.

"התורה זו חירות אמיתי", כך אומר מרן ומסביר מה החשיבות של יום העצמאות "שאין עבודה אז ילך ללמוד תורה יבואו בשמיים יגידו לך למה לא למדת? אתה תגיד עבודה, אבל ביום העצמאות אין עבודה, מה עשית ביום הזה? יש יום שכולו תורה ללכת לבתי כנסיות לחזק את לימוד התורה!

התמלול המלא של דיברי מרן:

היום קוראים אותו חג העצמאות רבותינו אומרים אין לך בין חורין אלא אדם שעוסק בתורה זה חרות אמיתית אנחנו זוכים עכשיו ברוך ה' בהרבה מקומות יום שכולו תורה כל אדם בישראל ילך ללמוד תורה היו יום פנוי לא עובדים כִּי אֶקַּח מוֹעֵד אֲנִי מֵישָׁרִים אֶשְׁפֹּט אומר הקדוש ברוך הוא לאדם למה אתה לא עוסק בתורה

אומר לו אני טרוד בפרנסה אני צריך להביא פרנסה לבית שלי.

אומר לו הקדוש ברוך הוא ביום העצמאות מה עשית היה עבודה למדת תורה לא למדת לכו לבתי כניסיות, בתי מדרשיות בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל ללמוד וללמד לשמור ולעשות תורתינו היא תורת חיים אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה

יש טוענים שר הביטחון הראשון בין גורין לא היה אדם דתי לא היה שומר מצוות אז לא צריך להשים לזה (יום העצמאות) התייכסות זה טעות זה לא נכון ה' עשה ניסים ונפלאות לאנשים הצדיקים שלנו ראה את בני עמו אנשים תלמדי חכמים שעוסקים יומם ולילה אלמלי הם נשתכחה התורה וישראל בזכותם עשה ה' ניסים ונפלאות התורה היא עוזרת לכל עם ישראל מגינא עליהם מכל אויביהם מכל מבקשי רעתם, אתם יודעים סובבים אותנו צוררי ישראל, צריכים לעסוק בתורה כי היא מגן וצינה עלינו, "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך".

הגמ' מסכת מעלה דף י"ז. שם יש איזה מעשה, בזמן ר' שמעון בר יוחאי היה מלך אחד של רומא שונא ישראל גזר גזירה על ישראל דבר ראשון שלא יעשו מילה לבנים שלהם, ומי שיעשה מילה אחת דתו להמית, דבר שני אסור לטבול במקוה, פשוט סגר את המקואות, דבר שלישי אסור לשמור שבת, גזירות קשות ורעות, מה אפשר לעשות והיה לו שוטרים שלו שהיו מפקחים על ישראל, ור' שמעון בר יוחאי ראה את עמו בצרה אסף כמה ת"ח, כמה מתלמידיו ואמר אני אסע לקיסר והקב"ה יעזור לי שאוכל לבטל את הגזירות, הלך בדרך ובא שד אחד ושמו בן תמליון, אומר לו – השד אדוני הרב אני נשלחתי מהקב"ה לעזור לכם, בכה רשב"י, כי הגר שפחה של שרה שלח לה הקב"ה שלשה מלאכים – "ויאמר לה מלאך ה'" כך כתוב עליה, ופה שולח לי שד?! ה' אומר יבוא איתו בכל מקום העיקר שיהיה נס, אז אמר לו ר' שמעון מה לעשות: הגיע לשם ותהום כל העיר כל העיר כולם מדברים שביתו של המלך היחידה השתגעה, מה היה?, השד הזה נכנס לה בתוך המוח שלה והתחילה להשתגע, והמלך מה עלה, הביא רופאים- פסיכיאטר, שלא שווה כלום, כולם לא יודעים מה לעשות (מי מתעסק עם שדים) לכן לא עשו שום דבר, יהיה הסכם בן רשב"י לשד הזה, ובא אל המלך ואמר אדוני אני יציל את הבת שלך, אמר לו אם אתה תציל אותה כל מה שתבקש אני יעשה טוב, נכנס לחדר שלה, והיא משוגעת קורעת בגדים, עמד ולחש באוזן שלה: בן תמליון – צא, בן תמליון צא, כי היה בתוך המוח, ועזב אותה, פניה נהיו חדשות אשה נורמלית לכל דבר אדוני תראה את הבת שלך כל הרופאים לא ידעו שום דבר באיזה עשה… וזהו, אדוני כנס למשרד שלי כל דבר שאתה רוצה תעשה, אמר לו אני רוצה שהגזרות שגזרת על ישראל יתבטלו אמר לו תפדל, בא לקח את הגזרות קרע אותם לגזרים השליך אותם בפח האשפה, ואז "ותהי לכל בני ישראל היה אור במושבותיו – יתבטלו הגזרות, והחלו לשמור את התורה והמצוות, ור' שמעון בר יוחאי לא זכה שיהיה מלאך שיושיע – שד בא להושיע אותו אז מה זה חשוב אם הקב"ה שולח ע"י חילוני ישם בתוך חילוני הקב"ה מסתכל בטובים באלה שעוסקים בתורה יומם ולילה בזכותם העולם קיים, יש ישיבות ובתי מדרשות בזמנינו מה שלא היה אף פעם מרכז התורה היום זה ארץ ישראל, אלפים בן פורת יוסף עוסקים בתורה אם הייתם בחול המועד של פסח הייתם רואים בבניני האומה כולם ת"ח כולם נקבצו ובאו לך, 8,000 ת"ח, מה היינו – שאני למדתי בפורת יוסף היה סה"כ 70 ת"ח בן פורת יוסף לא יותר, "שבעים תמרים ויחנו שם", עכשיו בן פורת יוסף הקב"ה  רואה איך שהרבצנו את התורה בעולם לאט לנו עם ישראל הולך וגדלי בתורה גדל בחכמה, ביראת שמים, ישתבח שמו הקב"ה כמה יש בעלי תשובה בדור שלנו, הקב"ה מסתכל בטובים, וראויים עם ישראל להושיע אותם לכן צריך להודות להקב"ה, לא להתנכר ח"ו.

כשהיה מלחמת מצרים עם ישראל היה שם – עבדול נאצר – היה צורר ישראל והיה שותף לרוסיה והביאו לו מיג זה מטוס הכי משוכלל באותו הזמן והיה מסוכן מאוד המטוסים האלה חזקים מאוד, כן, מאות מיגים המיגים האלה מיג 21  והוא איים שה"ו יתגבר על ישראל ויזרוק אותם בתוך הים, והקב"ה זרק אותו בתוך הים! מה היה, באותו היום שהוא חשב להתנפל על ישראל ישתבח שמו הקב"ה החונן לאדם דעת נתן לישראל שכל והקדימו אותו באו באשמורת בשעה שאומרים סליחות הלכו שמה המטוסים שלנו השמידו שמה את כל המיגים, שר התעופה שלהם איבד עצמו לדעת אחרי שראה שהכל נעשו סמרטוטיים – כל המיגים האלה – כלום, אני אמרתי: "שובר אויבים ומכניע מיגים! ישתבח שמו הקב"ה, עד הנה עזרנו ה' אם היו ח"ו באים ביו יכולים לעשות שמות אבל אל ה' מַאֲוַיֵּי רָשָׁע זְמָמוֹ אַל תָּפֵק ישתבח שמו, נוצר (שומר) עמו ישראל, לקחו אותי, היה אז אנשי צבא קצינים גבוהים – באיזה מקום הרב הראשי של צה"ל היה ידיד שלנו בא אמר לי תדבר גפניהם, הלכתי לשם דיברתי איתם דברי עידוד: תראו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר אבל יש פסק אחרי ואנחנו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו גם לנו יש לנו רכב וסוסים של הקב"ה, רכב אש וסוסי אש לקב"ה ישתבח שמו, אמרתי להם רוח השם מאת השם רוח יצאה מאת השם מפרק הרים ומשבץ סלעים, מה זה סלעים, זה ראשי תיבות: סוריה לבנון עירק ירדן מצריים,  השם הכניע אותם כל האלה שבעה מלכים שלהם כולם היו הצבאות שלהם נלחמים עם – עם ישראל, מה היינו באותו זמן, היה הבריטים הרשעים שיתפו פעולה עם הפלשתינאים, לא נתנו נשק, מי שהיו תופסים אותו עם נשק היו תולים אותו, היינו במצה קשה מאוד לא נשק לא תחמושת לא מטוסים ולא שום דבר עד הנה עזרונו ה', להתגבר על שבעה ממלכות כולם אנשי צבא, מה היינו אנחנו – ישתבח שמו ברוך פודה ומציל זה היה נס בלי ספק, לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו, אנחנו מודים משבחים לקב"ה שעזר לנו והכניע את אויבנו – את שונאינו – "תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן, נמשיך להתעסק בתורה כי הם חיינו ואורך ימינו, זה התורה שלנו תהי מגן וצינה על כל ישראל שהקדישו את היום הזה לתורה ולמצוות רק בזה – ננצח, וגבר ישראל כששר ירים משה ידו וגבר ישראל – זה משה רבינו, ירים את ידו, שהביא להם את הלוחות, את התורה אז וגבר ישראל הולכים אנחנו בעזרת הקב"ה ישתבח שמו, לא יעזבנו ולא יטשנו לעולם יש לנו תורה היא מחזיקה אותנו לעולם לכן ננצל את היום הזה ללימוד תורה ללכת בכל המקומות שיש שמה כנסים של יראי ה' חושבי שמו לומדים תורה, העיקר ללמוד – תהילים או כל מה שהוא יכול ללמוד, הכל תורה קדושה, וכמו שאמרתי מצוה להשפיע שיבואו כולם ללמוד תורה שיקדישו את היום הזה ללמוד תורה התורה היא חיינו ואורך ימינו חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה' ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום!

היום יום פטירתו של הגאון רבי יעקב יוסף זיע"א ראש ישיבת "חזון יעקב"


 

הלילה ומחר יום פטירתו של מורנו ורבנו הגאון הגדול חכם יעקב יוסף זיע"א ראש ישיבת "חזון יעקב", רב שכונת גבעת משה בירושלים,

תולדות חייו

נולד במוצאי שמחת תורה כ"ג תשרי תש"ז בעיר ירושלים, ילדם השני של מרן הרב עובדיה ומרגלית יוסף. למד בישיבת פורת יוסף ובישיבת קול תורה.

הרב יעקב יוסף נשוי לנצחיה, בתו של גדול שקדני ישיבת פורת יוסף ואב בית דין תל אביב, הרב עמרם אזולאי זצ"ל. בטקס חופה וקידושין שסידר הרב יוסף שלום אלישיב

לאחר נישואיו למד בכולל קול יעקב ובמוסד הרב קוק בירושלים, שם הוסמך לרבנות

החל משנת תשכ"ח החל לשאת בקביעות דרשות שבועיות בשכונות שונות בירושלים, שהתאפיינו בסגנון עממי.

משפחתו

אלמנתו הרבנית נצחיה נפטרה אף היא מסרטן מעט אחרי בעלה, בי"ז באב ה'תשע"ד (בגיל 64).

לרב ולרעייתו שמונה ילדים, חמישה בנים ושלוש בנות וכ-40 נכדים ונינים. הבת הבכורה מרגלית, מחנכת בירושלים ובעלה דיין ומחבר ספרים תורניים הרב אברהם בן חיים, שאף זכה בפרס ירושלים. הבן עובדיה מכהן כרב קהילה בבית שמש, ומשמש כראש כולל 'תפארת משה' בו לומדים 70 אברכים.

הבן יהונתן מוסמך לרבנות, לומד בכולל ועוסק בענייני שכונת שמעון הצדיק.

הבן משה עמרם משמשים כמגידי שיעורים פופולארים בבתי כנסת שונים בירושלים.

לימים סיפר הרב:"הרבנית נצחיה מסייעת לי בהרבצת התורה", מעיד הרב על רעייתו "היא גדלה בבית של תורה ויודעת ערכה. מעולם לא הלכנו לבית מלון או חופשה, והיא סייעה לי ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים בגידול הילדים אשר חנן אותנו ה'. תמיד אני שב לבית נקי ומסודר. כשנולדה בתנו רחל נפטרה אחות הרבנית בדמי ימיה והותירה תינוקת בת שלושה ימים. הרבנית גידלה אותה במסירות במשך שנתיים, במקביל לניהול הבית למופת. וזו רק דוגמא אחת מיני רבות על מסירותה. שלי ושלכם שלה הוא"..

רבנות

הרב יעקב יוסף ייסד ועמד בראשות ישיבת "חזון יעקב", הקרויה על שם סבו יעקב עובדיה. היה רב השכונות גבעת משה ותל ארזה בירושלים, והתגורר בשכונת שמואל הנביא בעיר. היה חבר בגוף הכשרות "בד"ץ ישא ברכה" ודיין בבית הדין של קהילת היראים בראשות הרב שווארץ.

לאחר שאביו נתמנה כרב הראשי בתל אביב העביר אליו את הנהגת בתי הכנסת בשכונת הבוכרים ואת מסירת שיעורי התורה שם. הוא הקים בבית הכנסת "בורכוב" את ישיבת חזון יעקב, על שם סבו יעקב עובדיה.

מרן רבנו עובדיה יוסף סיפר במהלך השבעה "לא היה מי שימלא את מקומי, קראתי אותו, אמרתי לו 'אתה מסכים'?".

"ואז אמרתי לו 'יבוא ערב אחד יגיד שיעור, אם ימצא חן בעיניהם, אם יגידו כן נשאיר', כך היה. הוא ערב אחד היה, הם השתגעו, הכל בעל פה, בלי לפתוח ספר".

"אחרי שהוא בא, למחרת אני שואל אותם 'מסכימים עליו'? אמרו לי 'אין כמוהו, מה נסכים עליו?'. והמשיך כל הזמן לתת את השיעורים האלה"

העביר במשך השנים שיעורי הלכה והשקפה יומיים, אף בבתי כנסת נוספים. רוב שיעוריו משנותיו האחרונות הוקלטו.

במשך שנים קבע את תפילתו בקבר שמעון הצדיק בירושלים. היה רב המקום וכובד בהדלקה המרכזית שם בליל ל"ג בעומר.

כמו כן הרב חבר בגוף הכשרות "בד"ץ ישא ברכה".

מקורביו של הרב מספרים תמיד על חשיבותו של הזמן והדייקנות בעיניו, אך עם זאת מדגישים כי לעולם לא ידחה מעליו אדם, ולא יסגל לעצמו "מנהגי אדמו"רות", כהגדרתם. "מה שמאוד מאפיין אותו שהוא לא מחזיק מעצמו בכלל. אין לו גינונים – לא מיניה ולא מקצתיה. הרב יעקב מקבל כל אדם בסבר פנים יפות", מספר ח"כ מיכאל בן ארי. "באתי עם בני לפני הבר מצווה. הרב הושיב אותו לידו, והדריך אותו בסבלנות ובמאור פנים. זה היה פשוט מרגש. הדבר קורה עם כל אחד, בין אם מדובר בשכן ובין אם מדובר בכל אדם אחר. מעולם אין תחושה של 'אין לי זמן בשבילך'. גם בשעת הצהריים כשהרב אוכל, אם יש עדיין אנשים שמבקשים להתקבל, הם נכנסים ומתקבלים בסבר פנים יפות".

פעילות ציבורית

בשנים תשמ"ג-תשד"מ כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם מפלגת ש"ס, בבחירות הראשונות בהן התמודדה התנועהלקראת הבחירות לכנסת ה-11 שובץ לרשימת ש"ס שהתמודדה לראשונה בבחירות לכנסת ונבחר במסגרתה לחבר כנסת. כיהן בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת החינוך והתרבות, וכן בוועדת החקירה הפרלמנטרית לתאונות דרכים. בתקופה זאת פעל רבות למען תיקון חוק מיהודי

בשנת 1988, בתום ארבע שנות כהונה כחבר בכנסת ה-11, הרב יוסף הוצא מהרשימה בעקבות רצונו לשוב לשליחות חייו – הפצת התורה. כמו כן התנגד נחרצות לעיקרון "שטחים תמורת שלום"

לאחר פטירתו, במהלך הלווייתו מסר ידידו הרב יעקב עדס כי כחלק מצוואתו ביקש ממנו הרב יוסף להודיע כי הגיע למסקנה ש"אסור לערב בעניין את מערכת המשפט, את השלטונות, בכל צעד שהוא" כמו כן הודיע כי יש לאסור שירות לאומי לבנות.

נמנה עם רבני המטה להצלת העם והארץ, אך בסוף 2012 פרש ממנו.

בתקופת תוכנית ההתנתקות הצטרף לקוראים לסרב פקודה. נתן הסכמה לספר "תורת המלך", ובעקבות כך זומן לחקירה במשטרה. לאחר שסירב להתייצב עוכב לחקירה ב-3 ביולי 2011 על ידי המשטרה בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון השבוע, החליטה המשטרה להניח ידה גם על הרב יוסף, על אף גל הגינויים שגרר מעצרו של הרב ליאור בשבוע שעבר. גם כאן לא בחלה המשטרה באמצעים.  "צורת המעצר היתה מבישה", מספר הרב. באותו בוקר הוא נסע כדרכו מדי יום לתפילת הנץ בציון שמעון הצדיק עם תלמידו, המשמש כמפקד בסיס. בדרכו חזרה, עצרו שוטרים את הרכב בו נסע הרב, שלפו מתוכו את הנהג והחרימו את הרכב, על אף שהרב הסכים לעבור לניידת. "ביקשתי מהם שישיבו לתלמידי את רכבו כדי שלא יאחר לבסיס, הם לא הסכימו. דרשו ממני טביעת אצבעות. זה מגוחך. מה לעבירת הסתה ולטביעת אצבעות?" הוא תמה "מעולם לא נחקרתי או נחשדתי במעשה פלילי וברור לכולם שהמעצר הזה נועד להוכיח שלרבנים אין חסינות".

הרב הובא לחקירה בתחנת המשטרה, שם נשאל האם קרא את ספר 'תורת המלך', או שרק נתן הסכמה מבלי לראות את תוכנו. עוד נשאל בחקירתו הקצרה, האם משמעות דבריו בהסכמה "גם אני מצטרף לכל הנ"ל" היא כי הוא מסכים לכל מה שכתוב בספר. "על הכל עניתי בצמד המילים "אין תגובה", ולבסוף הסברתי להם שבחקירה הזו הם פועלים בניגוד לחוק". הרב יוסף אף הוכיח את חוקריו: "מחר תעמידו לדין באשמת גזענות אנשים הקמים בבוקר ומברכים "ברוך שלא עשני גוי"? תעמידו לדין מי שיקרא "שפוך חמתך" בליל הסדר?".

שנשאל הרב מדוע סירב להתייצב לכתחילה לחקירה אליה זומן?

השיב הרב:"סירבתי משום שדברי תורה אין מקומם בחדרי החקירות. אמנם "דינא דמלכותא דינא", אך זאת רק כאשר ישנו שוויון בפני החוק. כאשר במשרד המשפטים קיימת מחלקה לתפקידים מיוחדים שכל תפקידה לרדוף את ציבור נאמני א"י, בשעה שהם מחרישים מול התבטאויות רצח ושנאה מצד שמאל, חייבים למחות על הדבר הזה ולא ללכת לחקירה. ברוך ה' שאנוכי והרב ליאור הצלחנו לעורר את דעת הקהל לעובדה שמפלים לרעה".

במשרד המשפטים טענו כי כולם צריכים להיות שווים בפני החוק, כולל רבנים.

"הטענה כי רבנים שווים בפני החוק היתה נכונה, אילו חקרו גם אנשי אקדמיה שקראו לרצח מתיישבים". ושוחרר לאחר חקירה קצרה. הרב יעקב יוסף היה חבר באיחוד הרבנים למען ארץ ישראל ואף היה חתום בקביעות על הכרוזים שלהם.

אחרית ימיו

בינואר 2012, לאחר שהתגלה בגופו סרטן הלבלב, הרב בניהו שמואלי הוסיף לו את השם "חי" כסגולה. בתקופת חוליו ביקר אצל אביו, שהתבטא על גדולתו בתורה וקרא להתפלל לרפואתו.

לא פחות מ1300 שיעורים!!! מסר רבנו בימי חליו בשנה וחצי האחרונים לחייו עת כרסמו המחלה והטיפולים בגופו

בנו של רבנו ר' משה שליט"א מספר: יום אחד באתי לביקור בבית הורי ואבא זיע"א שב משיעור. מרב החולשה שלו הוא ביקש ממני שאוריד ממנו את המעיל והחליפה , לא היה לו כח להרים את היד!!! נחרדתי להבין שבדיוק במצב הזה מסר אבא את השיעור! בלי כוחות כלל.

הרב יעקב יוסף נפטר חצי שנה לפני פטירת אביו, בב' באייר ה'תשע"ג (12 באפריל (2013) ונקבר בהר המנוחות בירושלים. על מצבתו נכתב על פי צוואתו: "פ"נ עבדך בן אמתך יעקב בן מרגלית יוסף", בלבד. אביו ובניו ספדו לו בהלוויתו.

ספריו

הרב יוסף השאיר אחריו מאות הקלטות של שיעורי תורה. ההקלטות יצאו בדיסקים מסודרים לפי סדר השולחן ערוך.

לאחר גילוי מחלתו החל לערוך את סדרת ספריו בהלכה, לה העניק את השם "בעתה אחישנה" שערכו בגימטריה שווה לערכו של שמו. את ספריו ערך יחד עם בנו הבכור, הרב עובדיה. כשבוע לפני מותו יצא לאור הספר הראשון בסדרה, מועדים חלק א'. בספר גם הערות וחידושי בנו בשם "אמרי עובדיה".

מאז פטירתו עורכים את שאר ספרי הסדרה בהלכה על פי הקלטות שיעוריו.

וכן בנו יהונתן יוסף.כתב ספר על תולדות חייו, "עבדך בן אמתך"

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
הדליקו נר לכבוד ולע"נ הצדיק הגאון חכם יעקב בן מרגלית זיע"א ותזכו לישועות אמן.

 

מרן הרב יצחק יוסף: לא לשמוע לרבנים ברדיו שמתירים מנייני מרפסות!


אמש (מוצ"ש שמיני תש"פ) בשיעורו השבועי הגדול בתבל, תקף בחריפות הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א כמה רבנים ברדיו שהתירו להתפלל ב"מנייני מרפסות", ואמר שאין לשמוע להם.

בדבריו אמר "יש כמה רבנים רבני הרדיו שאמרו שאפשר לצרף דרך מרפסות והמשנה ברורה כך כותב, הם לא למדו, הם למדו חקרי לב? הם ראו את אליה רבה? הם ראו את הגאון מוילנא? איפה האחריות הציבורית לפסוק ככה ברדיו, איפה יראת שמים איפה יראת ההוראה? זה מחלוקת גדולה".

"כל מי שעושה תפילת חזרה, ברכת כהנים, קריאת התורה זה ברכה לבטלה", אמר הראשון לציון, לדבריו "אין לשמוע לרבני הרדיו שמתירים תפילה במרפסות, זה לא מועיל לצרף מניין במרפסות".

המרפסות יש לדון בזה האם לענות אמן, גם אם שומע קדושה, אבל להוציא ספר תורה, ונשיאת כפיים זה אסור".

הראשון לציון התייחס גם למה שפורסם בשמו של נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א, שהתיר" התברר שהטעו אותו אחד בלבל אותו, כשראה את התשובה שלי שישה עמודים אמר שזה ודאי לא לכתחילה ההיתר שפרסמו בשמו, לכן אין להתיר מנייני מרפסות ולא לצרף זה ספק ברכות להקל."אנחנו מחכים להוראות שיתירו לנו את מנייני החצרות ועד אז יש לשמוע להוראות הרופאים". סיים הראשון לציון את דבריו.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן 079-916-5000 שלוחה 35
לשיעור השבועי המלא מידי שבוע דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 31
צפו בדברים המלאים:

עדכון בדבר מצבו של הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א


עדכון בדבר מצבו של הראשון לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א, כעת מוגדר מצבו בינוני ויציב. הרב עדיין מאושפז בבית החולים שערי צדק וסובל מחולשה רבה וחום גבוה. ואך אינו מחובר למכשירים .
יחד עם הרב בחדרו נמצא כל העת לעזר חתנו הרב משה שמול שליט"א ראש ישיבת אופקים לצעירים שאף ערך עמו את ליל הסדר והתפילות. לאחר שהתברר שאף הוא נושא את הנגיף ומצבו קל, התאפשר הדבר לטיפולו המסור ברב.
מחוץ למחלקה נמצא כל העת נאמן ביתו ואיש איחוד הצלה הרב יוסף איזק.
משפחת הרב מודים מקרב לב לצוות בית החולים "שערי צדק" שבו מטופל הרב במסירות רבה כל השנה במחלקת דיאליזה ומציינים לשבח את הטיפול המסור מאוד של צוות בית החולים ברב בתקופה זו ובחולים הנוספים.
תלמידי הרב בארץ ובעולם ועמך בית ישראל ממשיכים להתפלל לרפואתו השלימה של מורנו ורבנו הרב אליהו בן טובה בהיה, שכידוע עקב מצוב הבריאותי ומחלות רקע המצב שברירי וזקוק לתפילות הרבים.
שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.

התפללו: זקן הראשונים לציון, הגאון הגדול חכם אליהו בקשי דורון שליט"א, נדבק בנגיף ה'קורונה'.


השתדלו והרבו תחינה לרפואתו של זקן הראשונים לציון, הגאון הגדול חכם אליהו בקשי דורוןשליט"א, שנדבק בנגיף ה'קורונה'. הרב אושפז בבית החולים 'שערי צדק' ומצבו מוגדר יציב אך נשקפת סכנה מיידית לחייו.

זקן הראשונים לציון הגיע אמש (שני) לטיפול שיגרתי בבית החולים 'שערי צדק'. הרב התלונן תסמינים של קורונה ונשלח לבדיקה. במהלך הלילה הגיעה תוצאה חיובית ובני המשפחה קיבלו את הבשורה שהרב חלה בקורונה.

הרב מאושפז בשעות אלו במחלקת 'כתר' בבית החולים 'שערי צדק'. בני משפחתו אמרו  כי מצבו טוב ויציב והוא לא זקוק להנשמה, אך הרב נמצא בסכנת חיים מיידית בשל גילו ועברו הרפואי הקשה.

תלמידיו הרבים בארץ ובעולם שקיבלו את הבשורה מעתירים בתפילה לרפואתו השלמה.

לא ברור איך הרב נדבק, שכן כבר מיד לאחר פורים סגר הרב את בית מדרשו והפסיק להתפלל במניין.

לצידו בבית החולים נמצאים בניו הרבנים משה ובן ציון וראש לשכתו אבא יצחק שטרית.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתו של הגאון הגדול חכם אליהו בן טובה בהיה. לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. 

הגאון הגדול וחבר מועצת חכמי התורה חכם ראובן אלבז שליט"א בשיחה: "עם כל המצב לא לפחד להיות בשמחה".


מורנו ראש ישיבת אור החיים הגאון הגדול חבר מועצת חכמי התורה חכם ראובן אלבז שליט"א בשיחה עם תלמידיו בישיבה "עם כל המצב לא לפחד להיות בשמחה".
השיחה המלאה לפניכם

נשיא מועצת חכמי התורה מורנו ראש הישיבה חכם שלום כהן באיגרת קודש: ״צריך לבכות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ״זהו פיקוח נפש! וחובה לשמור על ההוראות והכללים״


נשיא מועצת חכמי התורה מורנו ראש הישיבת פורת יוסף הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א יוצא הבוקר בקריאה מיוחדת: באיגרת קודש שכותב נוכח המצב הקשה השורר בארץ ישראל ובעולם כולו בהתפשטות נגיף הקורונה ״ימים קשים לעם ישראל שהמגיפה הנוראה פרצה את שעריה״.  ״צריך לבכות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ושערי דמעה לא ננעלו. כמו כן באיגרת קדשו מדגיש מורנו ראש הישיבה את החובה להישמע לכללים וההוראות של הגורמים במערכת הבריאות ופוסק שזהו ׳פיקוח נפש׳ ממש! וחובה לשמור על ההוראות והכללים״

ובהיכל ישיבת 'פורת יוסף' כובו אמש (רביעי) האורות: בהוראתו של מורנו ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, שהודיע בצער לתלמידים על סיום זמן חורף וביש להמשיך ולהוסיף בעבודת ה' ובלימוד התורה גם בבית תוך שמירה קפדנית על הוראות והנחיות גורמי הבריאות.

תיעוד נדיר מהמקובל חכם מנצור בן שמעון זיע"א


22 שנה ללא הגאון המקובל חכם מנצור בן שמעון זיע"א

הבנו לכם תעוד נדיר מהגאון המקובל החכם מנצור בן שמעון זיע"א במסיבה שערך הגאון חכם בן ציון אבא שאול לרגל הוצאת ספרו אור לציון בסרטון נראה חכם מנצור עם חכמי הדור חכם יהודה צדקה, וחכם בן ציון אבא שאול, וחכם יוסף עדס, וחכם מרדכי אליהו, ועוד.

חכם מנצור בן שמעון עם מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א

 

זכות הצדיקים יגן בעד ככל עם ישראל ובעזרת ה' נזכה לראות אותם בביאת משיח צידקנו בקרוב אמן ואמן