משלחן הראשון לציון • מה הגדר של רוב יבש והאם מרן רבנו הגדול זיע"א חזר בו? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מהו הגדר של רוב יבש והאם מרן זיע"א חזר בו?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏כ"ד סיון תש"פ, 1232-2/פ'

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה דוד שעיו נ"י

שלום רב,

אודות השמועות השונות בענין בישול אחר בישול בשבת, כי יש מי שכתב בשם מרן מלכא אאמו"ר זצוק"ל ששאלו אותו אודות תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב כגון תבשיל של דגים, והשיב להם שזה אסור, וכביכול חזר בו.

הנה אין זה נכון, וחבל מאד שסומכים על ספרי קיצורים [ע' מהרש"א סוטה כב.]. או שנמשכים אחר רבני כסא רחמים, כי האמת היא ברורה, וכל מי שלומד את הסוגיא היטב, ומבין את כל הד' טעמים לדין זה שדי ברוב יבש, לא יטעה בדבר, כי ההסבר הוא ברור שיש לילך אחר עיקר מטרתו ברוב יבש, וכיון שעיקר מטרתו לדגים והרוטב אינו עיקר אצלו, וגם שמו נקרא דגים ולא מרק, בזה יש להקל, מטעם פ"ר דלא איכפת ליה, או משום ס"ס ואז שרי גם באיכפת ליה. וראה כל זה באורך בילקוט יוסף שבת כרך א' מהדורת תשע"א חלק ראשון (סי' רנ"ג סעיף י"ד בהערה) הסבר הדברים בטוב טעם. ולפי כל הטעמים היינו אפי' ברוטב ניכר, ובלבד שיחפוץ במה שיש ברוב הקדרה. כמו דגים וכדו'. וכך פסקו המנחת כהן, פמ"ג, זרע אמת, מהרש"ם, ארץ חיים, שם חדש, הר צבי, מקוה המים, ועוד. ואילו היו רואים את כל מה שכתבנו בהסבר הדברים בילקו"י, לא היו נמשכים אחר רבני כסא רחמים שחונכו לחלוק על מרן זיע"א כמעט בכל דבר. וגם חכם אחד ברדיו חוזר ואומר שצריך שיהיה הכל יבש, וכל זה בגלל שהרגיל את עצמו לא ללמוד בילקוט יוסף, ולכן טועה הרבה בשידור הרדיו גם בעוד הלכות. ואילו היה קורא את כל המקורות בילקוט יוסף, היה משתכנע בטוב טעם דאזלינן אחר הרוב.

ע' ביביע אומר חלק ז' – וע"ז יש להסתמך, ולא על שמועות וכיוצא בזה, וכבר כתב כן בכמה מקומות ע' בספר חזון עובדיה שבת כרך א' (עמ' ע"ח) ובשו"ת יביע אומר ח"ו סי' מ"ח, ושם האריך לבאר שכל שרובו יבש ומיעוטו רוטב אין בו משום בישול,

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

 

משלחן הראשון לציון • המוצא אייפון, מה עליו לעשות? ומי שיש לו מכשיר כזה האם יכול להיות ש"צ? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה יעשה המוצא מכשיר פלאפון לא כשר והאם ראוי להיות ש"ץ מי שיש לו מכשיר הנ"ל?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏י"ז סיון תש"פ, 1184-2/פ'

לכבוד

היקר והנעלה כש"ת ה"ה יהודה ברשימור נר"ו

שלום רב,

בענין השבת אבידה במכשיר אייפון, הנכון הוא שלא להרים את הטלפון, ושלא יבוא לידו, ואז אין כאן שאלה של השבת אבידה. והוא בגדר פעמים שאתה מתעלם. וכמו זקן שאינה לפי כבודו. ולא יכשיל בכך את הבעלים לראות סרטי תועבה ח"ו במכשיר קלוקל זה. ונודע שכל גדולי ישראל אסרו להחזיק במכשיר זה שהרס בתים הרבה מבחינה רוחנית, בפרט לבחורים צעירים. ובמקומות שרובם גויים או אינם שומרי תורה, בלאו הכי אין דין השבת אבידה.

ומה ששאל בדבר מינוי שליח ציבור במי שמחזיק ברשותו מכשיר אייפון, ומה הדין אם נמצאים בערים חילוניות שאין מודעים כ"כ לאיסור, הנה נתבאר בילקו"י ימים נוראים (עמ' קיג) שמי שיש לו מכשיר לא כשר רק אם הוא רגיל להסתכל במקומות אסורים ולא חזר בתשובה, אין להתפלל עמו כשהוא משמש שליח צבור עד שיקבל על עצמו לחזור מדרכו הרעה. אא"כ ידוע שאינו מסתכל בסרטי תועבה, מפני שהוא טרוד בעבודתו במאד, ואין לו פנאי לראות סרטי תועבה, וצריך לבדוק הענין בכל אחד לפי מה שהוא. ויש קהלות בחו"ל שכמעט לכולם יש טלפון לא כשר, ולא נוכל לפסול את כולם מלשמש כש"צ, ולא דמי המצב כאן בארצנו הקדושה ובפרט בערים החרדיות, למצב בערים חילוניות או בחו"ל. וצריך שיקול דעת של חכם הקהלה לדון בכל מקרה לגופו.

עוד נתבאר בילקו"י שם, שאסור למנות ש"צ אדם שעובר עבירה, כגון שמגלח זקנו בסכין, ואפילו להיות שליח צבור באקראי כגון ביום פקודת השנה להוריו (יאר-צייט). אסור. וכל שכן אם הוא מחלל שבת, ואפילו לתיאבון, שהוא פסול להיות שליח צבור. ואם גבאי בית הכנסת אינם דתיים כראוי וממנים איש כזה לשליח צבור, מוטב שכל אחד מהקהל יתפלל בביתו ביחידות מלהתפלל בבית הכנסת עם שליח צבור עבריין כזה. והקולר תלוי בצואר הגבאים, ועתידים הם ליתן את הדין. ואם חזר בתשובה, מותר למנותו כש"צ, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה.

ועוד שם, שש"צ ששולח את בניו ובנותיו לבתי ספר שאינם דתיים, שהמורים שלהם הם מינים ואפיקורוסים, פסול להיות ש"צ ואפילו באקראי. כל ששלח את ילדיו לשם במודעות מראש, שהמקום הוא חילוני לחלוטין. או שהתיכון הוא דתי אבל יש בו חינוך מעורב של בנים ובנות, והאבא מודע לקלקולים שיוצאים שם, ועכ"ז שלח את בניו או בנותיו ללמוד שם, [שלח ביוזמתו וללא התנגדותו] שגם בזה יש לפוסלו מלשמש כשליח צבור. וכן שליח צבור שתבע את ישראל חבירו לבית המשפט של הערכאות, הדנים על פי חוקות העכו"ם נגד דיני התורה, ולא פנה לבית דין לדונו בדין תורה פסול הוא להיות שליח צבור. ואם פנה לבית משפט בהיתר בית דין רבני, אין בזה פסול, אחר שבית דין רבני שמע את שני הצדדים, ונתן היתר.

וחבל מאד שיש בדצי"ם למיניהם שנותנים היתר לפנות לבית משפט חילוני, בלי לשמוע את שני הצדדים,  ונותנים צו במעמד אחד. וכן לא יעשה, והוא דבר חמור מאד מצד הרב הנז' לשלוח לבית משפט בלי לשמוע את שני הצדדים.

והנה כבר הרבנים וראשי הישיבות הקדושות גילו דעתם שאסור לכל ירא ה' להחזיק ולהשתמש במכשירים שלא אושרו ע"י הרבנים, ושומר נפשו ירחק מהם כמטחוי קשת. וכבר הרבה אנשים נפלו ביראת שמים והתדרדרו מאד, עקב מכשירים אלה. ולא רק בחורים, ראיתי גם אברכים צעירים שנפלו בגלל מכשיר כזה. ואצל אברכים היצה"ר מוצא מקום יותר מאשר בעלי עסקים. ודו"ק.

ולכן אין די בזה שלא להסתכל במכשירים לא כשרים, אלא יש לסלק אותם מן הבית, מבחינת אל תשכן באהלך עולה, וישגיח על בניו ובנותיו שלא יהיו להם חברים שיש להם מכשיר טמא כזה, שרבים חללים הפילה, ורבים ירדו מדרך ה' בגלל מכשיר טמא זה. ולכן יש להקפיד מאד שהטלפון יהיה חסום באופן מוחלט מאינטרנט, ולא יהיה בו שום פירצה, וגם אלו הנקראים אתרים חרדים, יש להזהר מאד שלא יהיה נגיש לאברכים, כיון שיש שם בזיון חכמים בכל שני וחמישי, ואברך אחד ניגש אל אחי רבי דוד שליט"א, וסיפר ששילמו לו כסף, כדי שיכתוב נגד חכמים באתרים הנקראים חרדים, והוא מבקש סליחה שהתפתה לכסף וכתב זמן רב באיזה אתר, וביזה חכמים. ואמרתי לאחי רבי דוד, שאסור לו למחול על בזיון התורה, וכבר אמרו חכמים ת"ח שמחל על כבודו כבודו מחול, אבל לא על בזיונו. שכל המבזה ת"ח אין ארוכה למכתו, ועינינו ראו ולא זר על כמה אנשים שפגעו בכבוד התורה ברבים, ולא הועיל להם שום בקשה מחילה, כאשר הבזיון היה ברבים.

ומ"מ בהיות והדבר נפוץ לצערינו, שהרבה מאד אנשים בחוץ לארץ  שהם שומרי תורה ומצוות, מחזיקים מכשירים אלה ומהם איזה רבנים, בטענות שונות שזה לצורך עבודה, וצרכים אחרים שהם לתועלת, לכן המחזיק מכשיר זה, פעמים שיש לחשבו כשוגג, דלא שמיע להו לאינשי האי איסורא רבה, ולכן אין למנוע בעדו מלעלות שליח ציבור אם הוא שומר תורה ומצוות. אלא לא שידוע שהוא שטוף בהסתכלות בסרטי תועבה וכדומה.

אך יש להסביר לבעלי בתים בנחת את האיסור בדבר להיכשל במראות אסורות, ולשמוע ניבול פה, שעוברים על לאו "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ויש מכשירים כשרים שיכולים לתת מענה לצורכי עבודה, ואף אם אין בהם כל השיכלולים, יחליף למכשיר כשר, שבזה שומר נפשו ונפשות ביתו מלהכשל ח"ו באיסורים חמורים, ויראה נחת ושלוה מכל יוצאי חלציו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

פסקו של הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף לעניין מצלמות לבדיקת חום בבתי חולים בשבת


ב"ה. כ' סיון תש"פ

לכבוד הרב הנכבד היקר והנעלה, זכות הרבים תלויה בידו,

הרב רבי יצחק פרץ שליט"א

רב ומורה צדק בבית החולים הדסה בשבתות וימים טובים

לשאלת רבים אם מותר כיום לבקר חולים בבית חולים בשבת, כי כידוע עקב המצב כיום התקינו בפתח בית החולים מערכת אוטומטית שמודדת את חום גופו של אדם, במד חום דיגטלי, ועל הצג נראה מספר החום שיש לאדם. ואם יש חום לזה שנכנס, עוצרים בידו מלהכנס לבית החולים, נמצא שזה שמגיע לבית החולים לבקר חולה, הוא גורם לכך שהמערכת האוטומטית פועלת בשבת, ומודדת לו את החום בשבת.

התשובה היא, אם המד חום עובד באופן אוטומטי, כמו שיש בכמה בתי חולים, אין בזה שום בעיא לדעת הרבה פוסקים, ומותר לכתחלה להכנס לבית חולים כזה בשבת כדי לבקר חולים, וכל שכן מי שאינו חש בטוב, אפי' אין בו סכנה, שמותר לו ללכת לבית החולים גם כאשר מודדים לו את החום בכניסה. אבל אם יש שוער יהודי שמודד במד חום דיגטלי כל אחד ואחד, נמצא שזה שמגיע לבקר חולה בשבת, גורם לכך שיהודי יחלל שבת בשבילו, ולכן באופן כזה כדאי להמנע מלהגיע לבית החולים, ואף שגם בזה יש מקילין, מכל מקום טוב להמנע מלהכשיל יהודי באיסור דרבנן. אא"כ הדבר נעשה לצורך חולה, אפילו שאין בו סכנה, שאז מותר להכנס לבית החולים אפילו שיהודי מודד את החום בידים במד חום דיגטלי, וכל שכן אם השוער המודד חום הוא אינו יהודי, כמו דרוזי.

שאלה דומה לזו נשאלה בעבר, בבנין שיש בו קומות גבוהות והתקינו בו מצלמות אבטחה באופן קבוע, ואף בשבת אין מנתקים אותם, האם יש היתר להכנס לבנין כזה בשבת. וכן הותקנו משאבות מים בבנין, והמשאבות עובדות ברגע שהחיישן מגלה שכמות המים במאגר נמוכה, האם יש חשש בפתיחת המים בשבת.

הנה כל המקרים הנ"ל הם בגדר פסיק רישיה, דהיינו דבר שאין האדם עושה מעשה בידים, אלא עושה מעשה של היתר, ובאופן ודאי נעשית מלאכה על ידו, ונחשב פסיק רישיה. ועוד, האיש העובר לא איכפת לו מהמערכת האוטומטית הנמצאת בכניסה, וכל כוונתו להכנס לביה"ח, ממילא זה בגדר פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, ודעת רבים מהפוסקים להקל בדבר. ויש לצרף לזה דעת תרומת הדשן, שפסיק רישיה במלאכה דרבנן גם בניחא ליה מותר. והרבה אחרונים הסכימו אתו, ויש הרבה שחלקו עליו. ואנחנו תופסים להחמיר בזה. אבל בפסיק רישיה דרבנן ולא ניחא ליה, בזה הרבה מהפוסקים הקילו. וכן כתבו התוס' (שבת קג.), וכן דעת מהר"ם מרוטנברג מובא בתוס' (יומא לה.),  והרשב"א (בכתובות ו.), וכן פסקו גדולי האחרונים, וכמללם: הראשון לציון רבי יצחק הכהן רפפורט בשו"ת בתי כהונה (חלק בית דין, ס"ס יח). בס' תורת שבת (סי' שיד סק"ג. וסי' שכו סוף ס"ק יד) בשואל ומשיב (קמא ח"א סי' רי. תליתאה ח"ג סי' ג).  שו"ת דברי מלכיאל (ח"ב יו"ד סי' מב אות לא). המהרש"ם (ח"ה ס"ס מח), שו"ת באר יצחק לרבי יצחק אלחנן (או"ח סי' טו ענף ה), שו"ת מהר"ם בריסק (ח"א סי' נט). ועוד רבים. וכך מבואר בחזו"א (או"ח סי' נו אות ה). אם כי יש סתירה בדבריו. ואכמ"ל.

ואמנם יש לדון בזה שהרי בבית יוסף סימן שטז, העתיק דברי בעל התרומה, שאם יש זבובים בתוך התיבה, אסור לסוגרה בשבת, כי בזה שסוגרה הוא צד בודאי את הזבובים. והרי צידת זבובים היא מדרבנן, שאין במינו ניצוד, וגם לא איכפת לו מכך שהזבובים ניצודים, והוי בגדר פסיק רישיה שהם ניצודים, ולא איכפת ליה, והוא דרבנן, והיה צריך להתיר. ועל כרחך שמרן הב"י מחמיר בזה. אלא שבשלחן ערוך סי' שטז לא הביא את הדין של בעל התרומה, והרבה מהאחרונים הבינו שמרן חזר בו בשלחן ערוך והתיר בזה. וכך כתב בעולת שבת (סי' שטז סק"ה) שמרן בש"ע (סי' שטז) השמיט דברי הטור שם בשם בעה"ת, מטעם דס"ל כד' התה"ד (שהובא להלכה בש"ע ר"ס שיד) דפ"ר בדרבנן שרי, וכמו שפסק בש"ע (סי' שיד ס"א). וכ"כ בשו"ת זכור ליצחק הררי (סימן פו) שמטע"ז השמיט ד"ז מהש"ע.

וה"ה כאן שהוא צועד והולך לתומו ואין לו שום כוונה וענין בצילומו, ולא במדידת החום, שפיר דמי להתיר.

בברכה רבה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

משלחן הראשון לציון • השומע שידור חי דרך האינטרנט או אפליקציה וכן דרך הרדיו האם יכול לענות אמן? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: השומע שידור חי דרך האינטרנט או אפליקציה וכן דרך הרדיו האם יכול לענות אמן?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏י"ח סיון תש"פ, 1191-2/פ'

לכבוד

היקר והנעלה, כש"ת ה"ה עמירם בן דוד נ"י

לשאלתו אודות שידור חי המועבר דרך האינטרנט והאפליקציות [כשר] שיש איחור של כמה שניות האם יכול לענות אמן, ומה הדין אם השידור נתקע וחוזר להיכן שעצר האם זה בכה"ג יענה אמן, ומה חילוק בין זה לבין הקלטה שאדם מקליט ושומע אחר זמן קצר, והארכנו בדין זה בכמה מקומות ובהם בילקוט יוסף פורים (סי' תרפט הלכה יג- יד עמ' תסב) ובילקוט יוסף ימים נוראים (עמ' י). ושם הסקנו שאם שומע ברכות דרך הטלפון או דרך הרדיו והלויין בשידור חי, עונה אמן, אפילו שיש הבדל של כמה שניות בין הזמן שהמברך מוציא הדברים מפיו, עד זמן השמיעה. והראיה מסוכה נא: תניא רבי יהודה אומר, מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים, לא ראה בכבודן של ישראל. אמרו כמין בסילקי גדולה היתה, סטיו לפנים מסטיו, פעמים שהיו בה (ששים רבוא על ששים רבוא) כפליים כיוצאי מצרים, והיו בה שבעים ואחת קתדראות של זהב, כנגד שבעים ואחד של סנהדרי גדולה, כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים ואחד רבוא ככרי זהב, ובימה של עץ באמצעיתה, וחזן הכנסת עומד עליה והסודרין בידו, וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר, וכל העם עונין אמן. ע"כ. והיינו דבכל קתדרה עמד אחד מהמתפללים וסודר בידו וכאשר רואה את הראשון מניף סודר, גם מניף סודר, 71 קתדרות. ובודאי א"א לצמצם שיענו כולם מיידית. והיו כמה שניות הפרש. ואעפ"כ ענו. וה"ה לנ"ד. וזה דוקא אם כעת הוא מתפלל או מברך, ואני שומע אותו ישיר ואני יודע על מה אני עונה, אך אם השידור נתקע וחוזר להיכן שעצר, ובנתיים הש"ץ או המברך ממשיכים לברכה אחרת או לקטע אחר אין לענות אמן דהוי אמן יתומה, וכן בהקלטה שעכשיו אינו מברך לא שייך לענות על זה,

אך אעפ"כ אינו יכול לצאת י"ח בשמיעה זו, שכן אין זה נקרא תפלה בציבור. ולכן אדם המרותק למיטתו באופן שאינו יכול לצאת, יכולים לזכותו בעניית דברים שבקדושה דרך המסך המעביר בשידור חי את התפלה מבית הכנסת, אעפ"י שעוברים כמה שניות, ובזה בוודאי ירוממו את רוחו שאע"פ שאינו יכול להתפלל במניין, לפחות יכול לענות אמנים וקדושות, וגם להתפלל בדיוק בשעה שהציבור מתפללים וכמבואר בילקו"י (או"ח סי' צ ס"ט ה"א וה"ג), שאדם אנוס שאינו יכול להתפלל במנין, יתפלל בשעה שהציבור מתפללים, והיינו שישער שתפלת העמידה שלו תהיה בשעה שהצבור מתחילים תפלת העמידה. והמתפלל בשעה שהצבור מתפללים, תפלתו מתקבלת ברצון למעלה, ויקבל עליה שכרו כמו שמקבל שכר על כל מצות ה', אלא שאין ממלאין את בקשתו שהתפלל עליה לגמרי. וע"ש במקורות. ובנ"ד שהתפלה עוברת בשידור חי ממש, הרי שהוא זוכה בכך לכוין את זמן תפלתו באופן מדוייק שמתחיל ממש עם הציבור. ועיין בילקו"י שם, שדין זה רק לאדם אנוס ולא לאדם הרוצה להקל מעל עצמו ולהימנע מללכת להתפלל בביהכ"נ. שכן תפלה בצבור בביהכ"נ מעלה רבה לאין ערוך.

ויש לציין, כי כל הנ"ל הוא דוקא בימות החול, אך אין להקל להשתמש במכשיר זה בשבת ויו"ט, ולכן ינתק את המכשיר קודם השבת. ורק יכוין להתפלל בשעה שמתפללים בבית הכנסת.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית

 

 

משלחן הראשון לציון • מהי הברכה על פופקורן מסוכר והבמבה? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה ברכת הפופקורן המצופה בסוכר והבמבה?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏ט"ז אייר תש"פ, 981-2/פ'

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב מנדל מונקה נ"י

שלום רב,

אודות הברכה על פופקורן מצופה בסוכר, ראיתי את אשר כתב לברך בורא פרי האדמה שהיא הברכה המבוררת יותר, ואמת כתב שיש לברך ע"ז בורא פרי האדמה שהסוכר בא לתת טעם בפופקורן והפופקורן הוא העיקר.

וע' בילקוט יוסף הלכות ברכות (סי' ר"ג סעיף ה') בהערה שכל שהוא שלם אפי' מכוסה בסוכר ואפי' צורתו אינו ניכר לעינים, כל זמן שאינו נטחן או נתמעך מברכים בורא פרי האדמה, ואם נהגו לברך עליו שהכל, אע"פ שבשו"ת באר משה כתב דלא הפסיד, מ"מ נכון לכתחלה לברך ברכה מבוררת יותר ויברך אדמה.

וכן לגבי במבה כבר ידועה דעתינו שיש לברך ע"ז בפה"א, ואחי הרה"ג דוד שליט"א לא הבין את הטעם שלנו, וגיבב דברים שאינם נכונים, במחילה מכבוד תורתו, כי עיקר הטעם שלנו שא"א לאכול סוג תירס זה בלי לטחון [סוג של גרגירי פפקורן] וכיון שהדרך לאכול גרגירים אלה רק על ידי טחינה או ניפוח, ברכתו האדמה, כמבואר בתרוה"ד סי' כט, רבינו ירוחם, כס"מ, חיי אדם, משנ"ב ועוד, כאשר ביארנו בעין יצחק חלק ב'. וחשוב להסביר לצבור שהרבה מהחולקים על דברינו פשוט לא הבינו את הטעם שלנו, ומיהרו לחלוק, פעמים מתוך אינטרס ושלא לש"ש, ולכן אין לשמוע להם, כי תורה צריכה להיות תורה לשמה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

משלחן הראשון לציון • מה יעשה שכח ולא הכניס את הפלאטה לשקע ונכנסה שבת? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה יעשה שכח ולא הכניס את הפלאטה לשקע ונכנסה שבת?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏ט"ז אייר תש"פ, 983-2/פ'

לכבוד האברך הנעלה, שוקד באהלה של תורה, פאר המדות ואציל הנפש,

כש"ת הרב יצחק אלמקייס נ"י, בוגר ישיבת חזון עובדיה

שלום וישע רב,

לשאלתו בדבר מי ששכח לחבר את כבל הפלאטה לחשמל בע"ש, האם מותר לומר לגוי שיחבר את הפלאטה בזמן בין השמשות של ר"ת, שבספר הליכות שבת (של ה' אופיר מלכא ח"ב עמ' קמ"ו) היקל בזה, מפני שכל דבר השנוי במחלוקת הפוסקים יש להקל לומר לגוי במקום צורך גדול, ובספר ילקוט יוסף שבת כרך ב' (עמ' רל"ח) לא חילק בזה, והאם יש היתר לאכול מהאוכל אם חיבר הגוי,

הנה חלילה להקל בדבר זה, והמנהג מזה כאלף שנה כשיטת הגאונים, שכל ששקעה החמה הוי בין השמשות, ואחר כשמונה עשרה דקות הוי לילה. ואין לסמוך על ר"ת ודעימיה לקולא אחר צאה"כ שלנו, אפילו במקום צורך גדול, ורק לחומרא במוצ"ש אנו עושים כשיטת ר"ת. וע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג', שאסור לומר לגוי שידליק ויחבר את הפלאטה והמיחם בשבת. ולכן במסעדה שהוזמנו אליה אורחים רבים לסעודת שבת שחרית, ואירע שנכבה הגז בבוקר השכם ונתקרר החמין, אין להתיר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר להדליק את הגז, כדי לחמם את התבשיל, ואם עשו כן אין היתר לאכול מן החמין בשבת, מפני שנעשית בו מלאכה דאורייתא בהדלקת הגז לחממו, וה"ה בפלאטה או מיחם שמחבר את התקע לשקע שהוא איסור דאורייתא. וע' ברמ"א סימן רנג סעיף ה'.

ומכל מקום לשיטת בעל העיטור חכמי נבורנא הר"ן והמאירי מותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך עונג שבת. ואמנם מדברי הרשב"א שמובא בב"י סימן רנג, משמע שחולק על זה. והרמ"א שם בסעיף ה' העתיק דברי הרשב"א להלכה. ולכאורה הוא סותר למ"ש הרמ"א גופיה בסימן רעו להיקל אפילו במלאכה דאורייתא לצורך מצוה. ולכן י"א שאף לשי' הרמ"א במאכל יש להחמיר. אי נמי דחכמים רצו להעמיד דבריהם בעניני שהייה והטמנה ולכן הרמ"א אסר בסימן רנג. ובמקום צורך גדול איה"נ יסמוך על מה שיכתוב להלן בסימן רעו. ודוחק.

וע' בביאור הלכה סימן רנג שצידד להקל אמירה לגוי להחם הקדרה אם נצטנן במקום צורך לצורך עונג שבת. וראה עוד במשנה ברורה ס"ק צב. ועיין בחזון איש סימן לז ס"ק יג, שהיקל בזה ביתר פשיטות. ע"ש. ועכ"פ יש אפשרות להקל שספרדי יאמר לאשכנזי שהוא זה שיאמר לגוי לחבר הפלאטה וכו'. וע' בש"ע ס"ס רסג. ובילקוט יוסף שבת כרך א' חלק שני בסוף סימן רסג. ויכול להגיד לאשכנזי שהוא יגיד לגוי שיחבר את הפלאטה. וראה בילקו"י שבת כרך א' חלק שני החדש, ס"ס רסג.

 

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

משלחן הראשון לציון • האם מותר לשפוך השמן של הטונה בקופסת שימורים ואם צריך לאלתר? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם מותר לשפוך את השמן של הטונה בקופסת שימורים או מים הנמצאים במלפפון חמוץ והאם צריך לאלתר?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏ט"ז אייר תש"פ, 986-2/פ'

לכבוד הרב החשוב והנעלה, כש"ת הרב משה שיזדה נ"י

בנדון שאלתו בברירת ובשפיכת השמן מקופסת טונה או סרדינים.

הנה האמת תורה דרכה שלכן כבר חזרתי וביררתי את דברי בילקו"י שבת ג' הוספות סימן שיט ס"א – הלכות בורר, וזה מ"ש שם, "קרום המתהוה ע"ג חלב מבושל, יש אומרים שאסור להוציאו בשבת מהחלב על ידי שמטה הכוס ושופך לכיור את הקרום. ויש מתירים להוציא הקרום באופן כזה. וכן עיקר לדינא, בפרט שע"י הטיית הכוס לשפוך את הקרום נשפך עמו מעט מהחלב. וצנצנת לבן שיש בה מעט מים, מותר להטות את הצנצנת לכיור, ולשפוך ממנה המים, ואין בזה חשש בורר".

ושם בהערה נתבאר שבילקוט יוסף שבת כרך ג' (עמוד שיא). לא מבואר להדיא כיצד מוציא את הקרום, ויש מקום לטעות שמוציא את הקרום בידו, וזה ודאי אינו, אלא איירי במטה את הכוס ושופך את הקרום, כציור הסעיף הקודם, והסעיף שאחריו, ושם כל הסעיפים דנים אם הדבר הנשפך מידו הוא נחשב לדבר המתברר, ואז בנידון דידן חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל דאסור אפילו לאלתר, או דמה שנשאר בידו חשיב דבר הנברר, וממילא בנידון דידן הוי כבורר אוכל מתוך פסולת דשרי לאלתר. ולכן חזרנו כאן על סעיף זה, שלא יטעו בביאור כוונת הסעיף שמוציא הקרום בידו, אלא מוציא הקרום על ידי הטיית הכלי. ע"כ.

ואה"נ דלפ"ז נראה שאין לשפוך את הקרום רק בכוס ולאלתר בהסתמך על סברת המ"א שמה שבידו חשיב אוכל ובצירוף הסברא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. וכן מדוקדק היטב בדברי מרן אאמו"ר זצ"ל חזו"ע שבת ד (עמ' רכט בד"ה גביעי שמנת) שלא היקל בשפיכת הקרום רק בכוס ולאלתר משום שתי הסברות הנ"ל.

ומבואר בילקוט יוסף שבת ג עניני ברירה שבתוך הסעודה סעיף מח, (עמ' שי"ד)

"קופסת שימורים שיש בתוכה מלפפון חמוץ, יש אומרים שאסור לשפוך את המים מהקופסא בשבת, מחשש בורר. ויש מתירים. והעיקר לדינא להקל, דכיון שהמלפפון הוא דבר גוש שבתוך המים, ואין המים מעורבים ממש עם המלפפון, אין בזה איסור, ואין זה חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל. [וכן אם עושה כן לצורך להניח לבו ביום מותר]".

ושם בהערה (אות נז) מבואר שהוא לפי המגן אברהם ודעימיה דמה שיוצא ממנו נחשב כדבר הנברר, אם כן בנ"ד שאינו רוצה במים חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל ואסור אף לאלתר. אבל לדברי הגר"ז בש"ע שלו, דדבר הנשאר בידו הוא הדבר הנברר, לפי זה בנידון דידן יש להקל, דהא המלפפונים שהוא חפץ בהם הם הנשארים בידו. וחשיב כבורר אוכל מתוך פסולת לאלתר.

אלא שכבר כתבנו שם בהערה נב, דרוב הפוסקים נוקטים כדעת המגן אברהם, ושכן משמע מהטור, ולפי זה היה לנו לאסור בנידון דידן.

אולם בנ"ד יש להקל בלא"ה, דכיון שאין זו תערובת ממש, אלא האי לחודא קאי והאי לחודא קאי, ממילא לא שייך בזה דין בורר, וכמו שכתבו כמה אחרונים לענין שומן הצף על פני הכוס. וכן מבואר בספר שביתת השבת (סעיף יא וס"ק כה), דחתיכת בשר המונחת בתוך מרק, או דג בתוך ציר, וכן מלפפונים חמוצים הנמצאים בקופסת שימורים וכדו', מותר לשפוך המרק והמים מהם לגמרי, ואין בזה משום בורר. וכ"פ בקצה"ש (סימן קכה ס"ק יד וסכ"ו). ואמנם יש מחמירים בד"ז, וכמ"ש בשמירת שבת כהלכתה (עמוד מג סעיף יט ובהערות שם), וכן הביא בספר איל משולש (עמוד צג), מ"מ סיים שם, דפשוט שמותר לשפוך את רוב המשקה אם משאיר אפי' מעט משקה עם האוכל. ובזמנו שאלתי למרן אאמו"ר ואמר לי, שמותר לשפוך את כל המים מתוך הקופסא, דאין זה חשיב כתערובת. ע"כ.

הנה מכל הנ"ל מבואר שיש להקל בשפיכת מי המלפפון חמוץ אפ' שלא לאלתר וזה שאני מנדון הקרום שע"ג החלב שכאן החתיכות הם ניכרות ועומדות בפני עצמם שזה ודאי לחודיה קאי וכמו שמוכח כן בדברי מרן אאמו"ר בחזו"ע הנ"ל (עמ' רל ד"ה גם מ"ש) וכו', שבקופסאות שימורים שיש בהם דברים גדולים כמלפפון חמוץ לא שייך ברירה כלל ולכן שרי לשפוך את המים אפ' שלא לאלתר, וכמו שהשווה שם מרן אאמו"ר זצ"ל לתפוח אדמה שנמצא במרק שיכול להוציאו בידו ואפילו שזה לא לאלתר, "ולא דמי לקרום שע"ג החלב) שלא ניכר קצת שהוא עומד בפ"ע ונפרד מהחלב לכן אין להקל רק לאלתר ובכוס שמטהו, וכמו שדקדקתי בילקוט יוסף.

וכן מוכח בשמירת שבת כהלכתה שכן חילק הגאון הרב נוייברט זצ"ל בסוף ימיו, שבמהדורה החדשה (תש"ע, פ"ג סעיף כ) חזר בו וכתב צנצנת של גבינה לבנה או לבן ומעדני חלב שהצטברו בהם מי חלב אסור לשפוך את מי חלב אלא אם כן ישפוך יחד עמהם גם קצת מן האוכל, וכן אין לשפוך את השמן שבתוך קופסת סרדינים או טונה אלא יוציא את הדגים וישאיר את השמן ואף מותר להוציא בכף את הדגים מן השמן, אולם בשימורי מלפפונים מותר לשפוך את המים מהם עכ"ל, וזה לא כמו שפסק במהדורה הישנה לאסור בזה וכמו שציינתי לעיל, והחילוק ברור.

ומה שאמרנו בשיעור לשפוך את המים של המלפפון רק לאלתר וכן כתבנו בעלון בית מרן, כל זה לרווחא דמילתא לחוש לחולקים בספק דאורייתא, אבל מעיקר הדין שרי אפילו שלא לאלתר וכמ"ש בילקוט יוסף וכנ"ל.

בברכת רבה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

משלחן הראשון לציון • מה מברכים על פיתה או באגט קראנץ'? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר "מורשת מרן" מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מח"ס ילקוט יוסף.

השבוע המאמר עוסק בנושא: מה מברכים על פיתה או באגט קראנץ' הנמכר בחנויות?

תרמו להחזקת האתר!

בס"ד, ‏ט"ז אייר תש"פ, 987-2/פ'

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה שלמה אברהמי נ"י

שלום רב,

לשאלתו בעניין ברכת באגטים או לחמניות שנאפים מאד, עד לכדי רמה של כסיסה (בלע"ז קרִיספי), המשווקים כיום בחנויות, באריזות ודרך הכנתם במפעלים כפי שתואר לנו, לשׁים בצק מקמח מים וחומרי תפיחה בלבד, (בלי תוספת תבלינים וכיו"ב, לא מטוגן או מבושל), ונעשים כצורת לחמניות, ונאפים בתנור עד לרמה של לחם אפוי, לאחר מכן מוציאים אותם מן התנור, וחוצים אותם לשניים או שלושה חלקים ועוד, ומחזירים אותם לתנור לאפיה חזקה יותר, עד שנעשים פריכים כקרקרים, מה דין ברכתם?

ברכת הצנימים

בשו"ת אור לציון (ח"ב פ' מו – הלכות ברכות סעי' י) כתב, על צנימים יש לברך המוציא לחם מן הארץ, ושם בהערה כתב דכיון שעיקרו לחם, ברכתו המוציא, וראה גם בכה"ח (בסימן קס"ח אות ס"ו), ע"ש, ודלא כמי שרצה לומר שברכתם מזונות. "ואולם צנימים מיוחדים שמתחילת אפייתם נעשים צנימים", דינם כדין דבר נכסס, שכתב בשו"ע שם (בסעיף ז) שברכתם מזונות, וצנימים אלו אינם מצויים כל כך כיום. ע"כ.

והנה סתם ולא פי' בהרחבה לחילוק דין זה, והנלע"ד מקור הדברים כדלהל',  הנה כתב מרן השו"ע (סי' קסח ס"ז) פת הבאה בכיסנין, יש מפרשים: פת שעשוי כמין כיסים וכו'; וי"א שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאה, וכו'; וי"מ שהוא פת, בין מתובלת בין שאינה מתובלת, שעושים אותם "כעבים יבשים וכוססין אותם", והם הנקראים בישקוני"ש, והלכה כדברי כולם שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין.

ומקורו טהור מהא דתניא (ברכות מב.), רבי מונא אמר משום רבי יהודה, פת הבאה בכסנין מברכין עלי' המוציא, ואמר שמואל הלכה כרבי מונא, אמר להו אין הלכה כר' מונא אתמר, (וברכתו מזונות).

ופירש הערוך (ערך כסן א) מהו פת הבאה בכסנין, פירש רב האי גאון (הביאו האור זרוע סי' קמט) הם כעכי, והיא פת בין מתובלת ובין שאינה מתובלת, שעושין אותה כעכין יבשים-וכוססים אותה בבית המשתה, ושלא בבית המשתה, ומנהג בני אדם שאוכלים ממנו קמעא, וכשאכל רב הונא הרבה, אמר רב נחמן עדי כפנא ,זה רעב ולרעבונו אכל לשבוע ממנה ולא בתורת כסנין וצריך לברך אחרי'. וראי' לדברי הגאון ממה שנא' (יהושע ט ה), וכל לחם צידם יבש הי' נקודים, תרגום וכל לחם זודהון יביש הוה כסנין, ועוד נא' (מלכים א' יד ג), ונקדים ובקבק דבש, תרגום וכסנין וזלוע דדבש. ע"כ.

ומרן הב"י (ריש סי' קסח) הביא שלשה פירושים על פת הבאה בכסנין, ואחד מהם הוא פירוש הערוך הנזכר, שפת הבאה בכסנין הם כעכין יבשים שכוססין אותם, והעלה שם לדינא, וז"ל, ולענין הלכה כיון דספיקא במידי דרבנן הוא, נקטינן כדברי כולם להקל, וכן פסק בשו"ע וכנזכר.

לפ"ז לכאו' כל פת שהיא נכססת דינה כפת הבאה בכיסנין שברכתה מזונות. אלא שבגמ' (ברכות לט.) איתא, א"ר חייא בר אשי פת צנומה בקערה מברכים עליה המוציא, פרש"י "פת יבשה" שנתנה בקערה לשרות, צנומה מלשון צנומות דקות. ומבואר שאע"פ שהיא יבשה ומסתמא נכססת מברכים עליה המוציא, וכן מתבאר ממ"ש בספר הפרדס (לרבנו אשר בר חיים שער ראשון דין כ) וז"ל, פת הצנומה בקערה, פירש בעל הערוך (ערך צנם), פת קשה שאי אפשר לאוכלה אלא בקערה ע"י דבר אחר וכו', וז"ל הרב רבנו יונה, אמאי לא מברכים עליה המוציא דלחם גמור הוא, וכי בשביל שהוא "יבש נעקר ממנו שם לחם". עכ"ל

וצ"ל, דכל בצק שנאפה ונעשה פת (בדרגה פת רכה ולא נכססת), כבר חל עליה שם לחם שברכתו המוציא, ואע"פ שלאחר מכן התייבשה הפת מאליה או אפי' ייבשוה בתנור, לא פקע שם לחם מעליו ומברך עליו המוציא ובהמ"ז, אע"פ שכעת אכילתו היא בדרך כסיסה, ואינה ראויה לאכילת קבע. ורק אם ניטל ממנה תואר לחם שאין עליה שם לחם אז משתנה ברכתה (וכמבואר בשו"ע קסח סעי' י-יא), אבל פת שהתייבשה כיון שעדיין יש עליה שם לחם לא משתנה ברכתה, ולא דמי לכעכין יבשין שמעיקרא לא חל שם פת עליהם ואינם ראויים לאכילת קבע. וכן פסק בשו"ת ישכיל עבדי (ח"א חאו"ח סימן ט), לברך על צנימים המוציא ובהמ"ז. וכ"כ הגר"ש משאש זצ"ל, בספרו שו"ת שמש ומגן (ח"א חאו"ח סימן לד). וכן עיקר. וכן מוכח בדברי המגן אברהם (סימן קפח ס"ק כט), בשם השל"ה בדין חתיכות פת שמייבשים על הגחלים ושורין אותן בשכר עד שמתלבן. ע"ש.

המתבאר מדברי האחרונים, חילוק ברור, בין בצק שנאפה מראש עד לרמה של כסיסה שברכתו מזונות, ואע"פ שלא נשתנה-ותוארו כצורת הפת (וכפי שיבואר עוד להלן), לבין בצק שנאפה כלחם רגיל וחל עליו שם פת, ולאחר מכן חזרו ואפו אותו עוד-עד לרמה של כסיסה, שדינו כדין פת גמור וברכתו המוציא ובהמ"ז. אמנם לקמן יבואר שיש חולקים גם ע"ז.

בצק שנאפה והוציאוהו מן התנור וחזרו ואפו אותו עד שניכסס

והנה יש לשאול לאור האמור, מה יהיה הדין אם לשו בצק על דעת לאפותו עד שיהיה נכסס, ובאמצע אפייתו כבה התנור (כבו הגחלים, או כבה החשמל), ופתחו את התנור והתברר שהבצק נאפה עד לרמת אפייה של לחם רגיל, ומיד לאחר מכן חזרה האש (הדליקו את הגחלים, או חזר החשמל), והמשיכו לאפות את הפת עד שיהיה נכסס כפי שרצו בתחילה, האם נאמר כיון שכבר נראה כפת חל עליו שם פת ולא בטל ממנו, גם אם נאפה אח"כ עד שנכסס, או שמא כיון שכל כוונתו של בעה"ב לאפותו עד שיהיה נכסס, לא ירד עליו שם פת שברכתו המוציא, אלא דינו כפת הבאה בכיסנין?

אחר העיון ראיתי שדבר זה נפתח בגדולי האחרונים, בדין ברכת המצה בשאר ימות השנה, והבאתים בספרי ילקוט יוסף (ברכות סי' קסח סעי' ד, בהערה. וע"ע בדברי מרן הראש"ל אאמו"ר זצוק"ל, בספרו חזו"ע ט"ו בשבט ברכות, עמ' סא והלאה) ועוד אחרונים,

הנה בשיירי כנסת הגדולה הגב"י (סי' קנח אות א), כתב, נשאלתי על האוכל מצה שנילושה במים לבד אחר הפסח, אם צריך נטילה וברכת המזון. והשבתי דלא דמי לפת הבאה בכיסנין שהם בישקוגו"ש, לדעת רבינו האיי גאון שאין צריך נטילה, וכו', כי המצה בלילתה עבה ונאפית בתנור בלא משקה, "ואינה כל כך קשה כמו הבישקוגו"ש", ויש לברך עליה המוציא וג' ברכות, וליטול ידיו. עכת"ד.

והרב הכולל כמהר"י ששון, מקהי אקהייתא בדברי השיירי הללו, ולחלוק יצא דלא בעי המוציא וג' ברכות, אלא כיון דהוי ליה כיסנין, ומרן פסק דכל מיני כסנין מברך עליהם בורא מיני מזונות, נמצא שלחם היבש הוי לי כיסנין, "והיינו טעמא כיון שאין דרכם של בני אדם לקבוע סעודה על פת זה" כיון דיבש היה ניקודים, מעתה "אף שתחילתו לחם גמור" אפילו הכי כיון שנתייבש מכל וכל, נשתנה שמו מכמות שהיה בתחלה וקרינא ליה כסנין. עכ"ד.

ובשו"ת קרבן אשה (סי' ד, לרב יוסף שמאע ז"ל ראב"ד ארם צובה לפני כמאתים שנה), הביא דברי המהר"י ששון ותמה עליו;תמיהא לי מלתא טובא, מהיכא קא פסיק ותני דהלחם כשהוא מתייבש "אף שעיקרו לחם", יש לו דין כסנין ומברך עליו בורא מיני מזונות. דהדבר ברור מה שהביא הערוך ראייה לדברי הגאון מפסוק וכל לחם צידם וכו', היינו לומר שהדבר שכוססין אותו קרוי כסנין, ולא למימרא דכל שכוססין אותו יש לו דין כסנין ומברכין עליו בורא מיני מזונות, "דאין זה אלא כשעשו אותו מתחלה לשם כך" וכמו שכתב [רב האי] הגאון ז"ל שעושין אותו כעכין יבשים וכוססין אותם בבית המשתה, ומנהג בני אדם שאוכלין ממנו קימעא, אז יש לו דין כסנין ומברכין עליו בורא מיני מזונות, מה שאין כן בלחם שעיקרו פת גמור תו לא פקעא ברכת המוציא אף שנתייבש. ולדעת הגאון לא הוי טעמא במה שדרך בני אדם לקבוע עליו או לא, "אלא עיקר טעמא הוי במה שעושין אותו לשם כך או לא", ואם כן מצה זו שנעשית מתחלה לשם פת גמור ולקבוע עליה סעודה יש לה דין פת גמור, ולא פקע מינה חיובא דפת, אף לאחר הפסח כיון שמתחלה נעשית לשם פת.

עוד כתב כבודו [המהר"י ששון] זה לשונו, ומכל מקום אף דנימא כפי דעת הרב ז"ל [השיירי] דאין קשים המצות כמו הבישקו', מכל מקום עיקר טעמא דכעכין יבשים הוא דמכח יבשותם אין דרך לקבוע עליהם סעודה, מעתה גם אלו המצות אף שאינם קשים כל כך כמו הכעכין, אפילו הכי לפי היבשות אין דרך לקבוע עליהם סעודה וכו', עד כאן. וכבר כתבנו לעיל דלדעת הגאון לאו טעמא במה שדרך בני אדם לקבוע עליו או לא, "אלא עיקר טעמא הוי במה שעושין אותו לשם כך או לא", ומצה זו נעשית מתחלה לשם פת גמור.

ובשו"ת בית דוד (חאו"ח סימן ע, נולד בשאלוניקי בשנת הת"כ, גדול המורים מר ניהו הרב הגדול מהר"ר יוסף דוד ז"ל בספרו הבהיר בית דוד, כ"כ החיד"א בשו"ת יוסף אומץ תשובה ס"ד),

כתב בנותן טעם לברך על המצה אחר הפסח המוציא וג' ברכות, וז"ל, ולי נראה לתת טעם דלא דמי לבישקו' (כסנין), דהנך הקושי שלהם הוא "מחמת שחוזרין ונותנין אותן בתנור לאחר שנאפו לגמרי כדי שיתיבשו ביותר", ואפילו שאין חוזרין ונותנין אותן בתנור אלא שמניחין אותן עד יותר מכדי צרכן כדי שיתייבשו, אבל המצות אין משהין אותן יותר בתנור. ע"כ. ובאור דבריו דכיון שהמצה דקה ומתייבשת מהר בתנור, א"כ מה שנתייבשת לא-נחשבת כפת הבאה בכיסנין שכוונתו ומעשיו מוכיחים לייבשה.

וכן ראיתי שכן למד בדבריו בשו"ת קרבן אשה הנ"ל, דהנה שם הביא דברי המהר"י ששון שתמה על הבית דוד וכתב, דלא ידע מנא ליה הא (לחלק בין מצה שלא מושהית בתנור לבן פת הבאה בכיסנין), דהא עיקר טעמא, דכעכין הוא שאין דרך בני אדם לקבוע עליהם סעודה מחמת יבשותן, מעתה אם אלו המצות קשין כמותם ואין דרך בני אדם לקבוע עליהם סעודה מה יושיענו אם הכעכין משהין אותן, ואלו אין משהין אותם, הלא עיקר טעמא הוי שאין דרך בני אדם לקבוע עליהם סעודה מחמת יבשותם.

והרב קרבן אשה השיב על המהר"י ששון, דאנן יד עניי כבר כתבנו זה פעמים שלש, דטעמא דכעכין יבישין לדעת הגאון לאו משום דאין דרך לקבוע עליהם סעודה הוא, אלא עיקר טעמא הוי משום שנעשו מתחלה לשם כסנין, ולכך אצטריך הרב לפלוגי בין בישקו' למצה, דהנך בשעת אפייה גילו דעתם דעבידי לשם כך, מה שאין כן המצה דבאפייה ליכא הוכחה אף שקשה כמו הבישקו', אין לה דין פת הבאה בכסנין.

נמצינו למדים, שנחלקו המהר"י ששון, והקרבן אשה, בטעם הדבר, שפת הבאה בכיסנין אין מברכים עליה המוציא אלא מזונות, אם משום שאין דרך בנ"א לקבוע עליה סעודה, ומשום כך ס"ל למהר"י ששון שאפ' פת שנאפית לשם פת, ונתייבשה עד שנעשתה כעכין שאין קובעים עליהם סעודה נשתנה ברכתו, וברכתו מזונות.

ודעת הקרבן אשה דהכל תלוי בתחילת עשייתו, אם נאפה לשם פת, אפ' שנתייבש אח"כ ואין דרך לקבוע עליו סעודה, ברכתו המוציא, אלא א"כ מתחילת עשייתו נעשה לשם כסיסה, ואפ' שקובעים עליו סעודה. [ובאמת שלכא' כדברי הקרבן אשה מוכח מהגמ' ברכות לט. פת צנומה בקערה שנתייבשה שעדיין ברכתה המוציא וכנ"ל, ואם כדברי המהר"י ששון יש לתמוה דסוף סוף הפת נתייבשה מדוע מברכים עליו המוציא, וע' בקובץ מקבציאל כרך לח טבת תשע"ב תשובת הרב אברהם בן חיים עמ' שלו, שעמ' בקושיא זו, וע"ש מ"ש ליישב]

ומכל מקום מדברי כולם נלמד (הבית דוד, מהר"י ששון, קרבן אשה), "שכל בצק שנאפה מראש על דעת לאכלו במצב של כסיסה", דינו כפת הבאה בכיסנין, ואע"פ שבאמצע אפייתו הוציאוהו מהתנור וחזרו לאפות אותו כדי שיתקשה יותר עדיין נקרא פת הבאה בכיסנין, ולא חל עליה שם של פת כשהוציאוהו מהתנור ושעדיין לא נגמרה אפייתו ברמה של כסיסה, וכמ"ש הבית דוד שכן היה דרכם לעשות כן, וכלשונו הטהורה, דהנך הקושי שלהם הוא "מחמת שחוזרין ונותנין אותן בתנור לאחר שנאפו לגמרי כדי שיתייבשו ביותר". ע"כ. וכ"ש לדעת המהר"י ששון, שאפ' פת גמור שחזרו ואפו אותו עד שהתייבש, שדינו כפת הבאה בכיסנין.

וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"א חאו"ח סי' ט) שדן שם בדין ברכת לחם שאחר שנאפה עשו ממנו צנימים, כתב וז"ל, ומוצא דבר, יש ללמוד דמה שאמרו בכעכין היבשים דדינן כדין פת הבאה בכסנין, משום שאין דרך בנ"א לקבוע עליהם, היינו דבשעת אפיה כבר היו ניכרים דאינם עשויים לקביעות, "והוא ממה שהקשו אותם בשעת אפייה", דזה סימן מובהק דלא נעשו לקביעות, דכן דרך רוב בנ"א שרוצים לאכול אכילת עראי שלא בקביעות דאוכלים מזה הכעכין היבשים, ומעתה הדר דינא, בנ"ד [שאפו לחמים ורוצים לעשותם צנימים] דבשעת אפייה נעשו לקביעות, דאפו אותה כלחם גמור דודאי דלא מהני מה שנשתנו אח"כ לשלא בקביעות, וכו', דכל דבשעת אפייה היה לחם גמור, גם שנשתנה אח"כ לא פקע חיוביה, ולא נפיק מתורת לחם, ודוגמא לזה מצינו למרן בש"ע יו"ד סי' שכ"ט ס"ג. ע"ש.

הן אמת שיטת המהר"י ששון, דאפי' פת "שנאפית לשם פת" ונתייבשה עד שנעשתה ככעכין שאין קובעים עליהם סעודה נשתנה ברכתו, וברכתו מזונות. לאו שיטה יחידאה היא, הנה ז"ל, הר' ויען משה (מאזוז דף א ע"ג), הפת שמייבשים אותה ומחלקים אותה, וקרויים בערבי נפוץ, שמעתי דהב"ד הקודמים ז"ל פליגי, באותם דלא עבדי להו אדעתא דהכי, "אלא הם נעשו אדעתא דפת לקבוע סעוד' עליהם", וכיון שרואים דיש להם רב, מייבשי להו, אם מברך עליהם המוציא או במ"מ, ולע"ד אף דעבדי להו אדעתא לקבוע סעודה עלייהו, והוא לא קבע. וע'  מ"ש הר' חיד"א בפת הבאבכ"ס. אינו מברך אלא במ"מ. ועי' משחא דרבותא, עכ"ל. הרי להדיא דגם הוא ס"ל, שאפ' פת גמורה שנאפית לשם פת, אם נתייבשה ולא קובעים עליה סעודה דינה כפהב"כ.

וכן נראה דעת העולת שמואל (סי' ג) שיובאו דבריו להלן (אות ג), דס"ל, שהכל תלוי ביבשות הפת שאז דינו כפת הבאה בכיסנין. וכן מוכח עוד בדבריו שם, שהקשה על הבית דוד (סי' פג), דס"ל דכל עיקר טעם הערוך דבתר תחילת עשייתה אזלינן (לשם אכילת עראי), אם כן אפ' אם יארע שאכל הרבה כי ההיא דרב הונא מן הראוי היה שלא יברך בה"מ, מאחר שמתחילת עשייתה לא נעשה אלא לאכול קמעה ככיסנים, ולמה איצטריך בה"מ, אלא ודאי שכל עיקר טעמו של הערוך הוא משום שהם כעבים יבשים וכמו שדייק בלשונו, וגם צריך תנאי אחר שיאכל קמעא. ע"כ. ומוכח מדברי העולת שמואל דלא ס"ל כבית דוד-דהכל תלוי בתחילת עשייתו, אלא דהכל תלוי ביבשות, ולפ"ז  לכא' גם פת שנאפית לשם פת ונתייבשה דינה כפת הבאה בכיסנין, וכדברי המהר"י ששון והרב ויען משה. ומ"מ כבר כתב הישכיל עבדי (שם), כיון שדעת רוב האחרונים דכיון שנאפה לשם פת, לא מהני אם אח"כ ייבשוהו, כיון שעדיין שם פת עליו.

ואחר כתבי כל זאת ראיתי בסוף ספר וזאת הברכה (בירור הלכה פרק לט אות ה), שחקר בחקירה הנ"ל בעשיית פת לשם כסיסה רק שהיה צריך לאפותו פעמיים, אם דינה כפת הב"כ, ושם העלה כמ"ש, וזת"ד;

אכן לפי הצד שצריך שיהיה פריך ממש, לכאורה מאחר שחל עליו השם פת באמצע לא פקע ממנו הדין המוציא, אע"פ שאפאו אח"כ בתנור, אא"כ יבטל ממנו השם פת על ידי בישול וכדומה, אכן יתכן לומר שמאחר והדבר נעשה "מתחילה להיות פריך לא מתחשבים שזה היה פת באמצע", כי זה רק שלב הראשון בתהליך הכנת הדבר ולא נותנים שם לדבר רק בגמר התהליך, "הגע בעצמך אילו לא היו מוציאים את הכיסנין מהתנור והיה ממשיך להאפות שם בודאי שזה דין פריך, אע"פ שהיה שלב באפיה שהוא לא היה פריך כי טבע הלחם שהוא קודם רך ואחרי זמן נהיה קשה", ואומנם זה גופא דין (השו"ע קסח ז) כעבים יבשים וכוססין, ומבאר המ"ב (ס"ק לה), שנעשית מה' מיני דגן ומים לבד, אך באפייתן נעשים יבשים כ"כ עד שנפרכים.

וניתן לומר שגם אם יוציאו מהתנור דינו הכי, אכן בספר מקור הברכה (מהדורה ג' סימן ס"ט) הביא מחלוקת אחרונים בזה, אם הדין "כעבים יבשים" מתייחס דוקא למקרה שנעשה יבש בתנור שבו המאכל נאפה מתחילה, או שהוא כולל גם את המקרה שהוציאוהו ואפוהו שוב ונעשה יבש, שדינו לברך מזונות, והביא ראיה מלשון המחבר שהביא דוגמא לדין פריך בישקוניש, שתרגומו לחם אפוי פעמיים, וכן פסק התורת חיים (פעסט, סי' קנח סוף אות ג), ובשו"ת נחלת פנחס (מייערס, ח"א א כג), וכן הכריע הגרש"ז אויערבאך מובא בספר ותן ברכה שם, וראה עוד מש"כ בספר פתחי הלכה (פ"ח י"ב). ע"כ. דברי הרב וזאת הברכה.

והנה מ"ש בשם המקור ברכה, בשם התורת חיים (סופר) כן הוא האמת, אמנם שם הביא בשם המור וקציעה (סימן קנח) שכתב וז"ל, ויש לידע דחלוט ודאי פת גמור הוא, כמ"ש בסי' קס"ח, דלחם גמור הוי לענין המוציא, והוא הדין לענין נט"י. ולא ידעתי מאין בא להמון שנהגו להקל בכך. וכן אותן פתין החתוכין לשתים, שאחר אפיה ראשונה מחזירין אותן לתנור ונאפין שנית (שעל שם כך נקראין בלשון אשכנז צוויא באק ובלעז בישקו"יט ר"ל מאפה שני), לא גרעי בהכי, אם לא שנילושו בחלב בלבד, וגם זה עדיין צ"ע. ע"כ. וכתב ע"ז בתורת חיים (סי' קנ"ח סוף אות ג') וז"ל בחלוט ודאי הדין עמו, אבל בצוויבאק דבריו של המו"ק צ"ע, דהוא הבישקו"ט, למחבר שם (קסח ס"ז), כיון שהוא יבש הוה כיסנים, וכדמפורש בכנסת הגדולה, ובית דוד, ומחזיק ברכה, ולדידהו אם אינו קובע אינו נוטל ידיו. ע"כ.

ובשו"ת מנחת יצחק ח"א (סי' עא אות ח) הסביר את מחלוקתם, שהתורת חיים ס"ל, כיון שהוא יבש הוי כיסנין, והרי צוויבאק נודע דנאפה לצורך אכילה לחלושי המזג כענין רייויטא, והמוק"צ ס"ל רק משום שכבר חל עלייהו שם לחם גמור, אחרי אפי' ראשונה, לא גרעי בהכי במה שמחזירים אח"כ לתנור עוד הפעם ונאפית שנית, כיון שתחילתו היה לחם לא נפיק מתורת פת בזה, ועי' (סי' קס"ח סעי' ט'), אבל אם נאפית ברדיה אחת כ"כ עד שנתייבש, גם הוא יודה (המור וקציעה), דהוי בכלל כעבים יבשים, וכן יפרש הוא הא דכעבים יבישים דמיירי דנתייבש ברדיה אחת. עכ"ל.

ומן האמור לעיל כן הוא דעת כל רבותינו הספרדים כדעת התורת חיים, ודלא כמור וקציעה. ולא רק הכנה"ג, והבית דוד, והחיד"א, ס"ל כמ"ש התורת חיים, אלא כן ס"ל, המהר"י ששון, והקרבן אשה, והרב ויען משה, והעולת שמואל. וע"ע בפסקי תשובות (סי' קסח הערה 86), שג"כ הסכים עם דברי המקור ברכה בשם התורת חיים, שפת הבאה בכיסנין הדרך לאפותה פעמיים.

אתה הראת לדעת שדעת רוב רבותינו האחרונים, שהכל תלוי מעיקרא בדעת האדם בהכנת הבצק, ולכן אם דעתו מראש עשייתו והכנתו כדי לעשותו במצב של כיסנין, אע"פ שבאמצע אפייתו שנאפה כפת, הוציאוהו מן התנור, כדי לפורסו, וחוזרים לאפותו עד שמתייבש ברמה של כסיסה, דינו כפת הבאה בכיסינין. ואפילו אם נימא שדין זה תלוי במחלוקת הפוסקים, הא לא נפיק דין זה מידי ספק, והא קימ"ל ספק ברכות להקל, ולכן צריך לברך מזונות ומעין ג', וכמו שיתבאר להלן.

ולכן כל אותם המפעלים המכינים את הלחמניות או הפיתות או הבאגטים למיניהם, כדי לשווקם לאלפים ורבבות במצב של כסיסה (קריספי), אע"פ שבשלבי הכנתם כשנעשים פת עדיין הם לא פריכים (קריספי), ומוציאים אותם מן התנור כדי לפורסם לחתיכות, ואפ' אם הפועלים במפעל אוכלים ממנו כשהוא במצב של פת, אבל כיון שדעת בעל המפעל היא הנותנת, שכל כולו של הבצק נעשה למטרת שיווק במצב של כסיסה, נחשבים הבאגטים והלחמניות כפת הבאה בכיסנין, וברכתם מזונות ומעין ג'.

אלא מה שיש לדון בדין זה אם הבאגטים והלחמניות והפיתות הנ"ל, במקום שהדרך לקבוע עליהם סעודה אם דינם כדין הפת שמברכין המוציא ובהמ"ז, ויבואר להלן בס"ד.

גדר קביעות סעודה בפת הבאה בכיסנין (שנכססת)

הנה זה ברור אם משווקים את הלחמים הנ"ל, כשהם חתוכים לחתיכות קטנות פחות מכזית, ודאי שאין דינם כדין הפת שהדרך לקבוע עליו, ואיפכא מסתברא שמוכרים אותם כן, בתורת אכילת עראי שאדם לא רוצה לאכול פת, ולא גרעו הני, מקרקרים שברכתם מזונות ומעין ג', ואע"פ שיש אוכלים מהם בארוחות בקר או ערב ושבעים מהם, מ"מ כל זמן שלא אכלו שיעור קביעות סעודה (216 גרם) ודאי שברכתם מזונות ועל המחייה.

אלא שיש לדון אם משווקים את הלחמים הנ"ל, חתיכות גדולות כזית ויותר, שאז לכא' יש מקום לומר שהדרך לקבוע עליהם כדרך קביעות על הפת ואולי ברכתם כברכת הפת,

ובאמת בדין זה יש לחקור האם כל הדין פת הבאה בכיסנין שנכססת, ברכתה מזונות משום שאין דרך לאכלם כי אם אכילת ארעי, או כיון שבמציאות היא נכססת והרגילות לאכול פת זאת אכילת ארעי, ואע"פ שכעת קובעים עליה סעודה ברכתה מזונות (כל זמן שלא אכלו שיעור קביעות סעודה ממש 216 גרם). ונראה שדין זה נפתח בגדולים,

הנה הרב כף החיים (סי' קסח ס"ק סו) כתב וז"ל, ומשמע דכל שאינם עשויים כאותן כעכין לקינוח בעלמא, אלא לקביעות סעודה, לחם גמור הוא, ואעפ"י שהן יבשים, וכ"כ הב"ד (חאו"ח סימן פ"ג) דלחם גמור שנותנים אותו לפעמים בתנור לייבשו שיהא קשה כמו הבישקיגני"ש, כדי שלא יתעפש או יופסד בימי הקיץ, צריך נטילת ידים ובהמ"ז, אפי' בכזית. עכ"ל

ומדבריו לכא' מוכח שכל פת נכססת שהדרך לקבוע עליה סעודה דינה כלחם גמור, וכן נראה כן דעת המשנ"ב (סי' קסח ס"ק לה) שכתב, כעבים יבשים, שנעשים מה' מיני דגן ובמים לבד, אך באפייתן נעשים יבשים כ"כ עד שנפרכים, ואין זה נקרא אוכל אלא כוסס, "ואין דרכם לאכול מזה הרבה" לכן אין לו דין פת. ע"כ. אך לענ"ד אחר העיון לדינא לא נפיק דין זה מפלוגתא דרבוותא,

הנה ז"ל הרב בית דוד שם, מצה שלנו שהיא קשה וצריכים לכוססה אין לה דין של פת הבאה בכיסנין להפטר מהמוציא וברה"מ, כי הטעם של פה"ב אינו מפני שהיא קשה, דא"כ פת גמורה שנתקשה לא יצטרך המוציא וברה"מ, אלא הטעם הוא משום שאין דרך בני אדם לעשות פה"ב "לקבוע עליה סעודה" אלא לאכול ממנה קמעא כגון בבית המשתה או שלא בבית המשתה, אלבא ריקנא קמנהגינו עכשיו, ומחמת זה, שעיקר "עשייתה היא לאכילת עראי קמעא לא חייבוהו חז"ל המוציא וברה"מ", כמו שחייבוהו בכזית דפת גמורה, וא"כ המצה שעיקר עשייתה לקבוע עליה סעודה, הרי היא כשאר פת גמורה, "ואף לאחר הפסח שאין בני אדם עשויים לקבוע עליה", מ"מ בתר תחילת העשיה אזלינן שנעשית לקבוע עליה סעודה, ולא פקע חיובה בשביל שעבר הפסח. עכת"ד.

ולכא' מבואר מדבריו, שלחם אפוי אפ' בדרגה של כסיסה, ואפו אותו מראש לשם כסיסה. המדד הוא לדין ברכתו, אם הדרך לקבוע עליו סעודה שאז ברכתו כדין לחם גמור, ואם לאו כפת הבאה בכיסנין.

אלא שהרב מהר"ש פלורינטין בספרו עולת שמואל (סי' ג), כתב לתמוה עמ"ש הבית דוד כנזכר, שהטעם שמברכים במ"מ על הבישקוגו"ש אינו מפני שהם קשים, אלא מפני שאין דרך בני אדם לעשותם בשביל לקבוע עליהם סעודה אלא בשביל לאכול קמעא קמעא. וע"ז תמה מהר"ש וז"ל, ומדעתי כי קשה, לא ירדתי לסוף דעתו דעת עליון, תימה, הרי כל עיקר דברי הערוך הוא מפני שעושים אותם "כעבים יבשים" וכוססים אותם בבית המשתה, וא"כ נמצא דכל עיקר טעמו הוא מפני שהם יבשים ויצאו מתואר לחם, שכן כתיב וכל לחם צידם יבש הי' נקודים, הרי מפני שהוא יבש יצא מתואר לחם, ואע"פ שהכתוב קראו לחם שכן כתיב "וכל לחם" צידה יבש, הרי שמפני שהוא יבש יצא מתואר לחם, וא"כ מ"ש אח"כ שאוכלים בבית המשתה ושאין אוכלים בבית המשתה קימעא, "לאו היינו עיקר טעמא", אלא משום דאם אוכלים הרבה כדרך שאחרים קובעים עליו סעודה [א"ה, דהיינו שיעור ארבעה ביצים] אע"פ שהוא יבש נקודים צריך ברכת המוציא וברכת המזון, וכמ"ש מרן השו"ע (סי' קסח סעי' ז). וכו', ע"ש שהאריך. ולכן העלה שמצה אחר הפסח לא מברך אלא כדין פת הבאה בכיסנין, כיון שהיא קשה ואין דרך לקבוע עליה סעודה, ורק בפסח מחמת שאין פת אחרת, קובעים על המצה ומברכים עליה המוציא וברכת המזון.

מבואר הוא, שדעת העולת שמואל בתר כל איפכא מדברי הבית דוד, וס"ל שהמדד לפת הבאה בכיסנין הוא בקושי הפת, ולכן כל פת שהיא קשה דינה כפת הבאה ולאו "היינו עיקר טעמא" משום שדרך אכילתה בארעי, ומצה תוכיח שאפ' שדרכה בפסח לקבוע סעודה עליה, מ"מ בשאר ימות השנה, נקיט העולת שמואל שברכתה מזונות, כיון שהיא קשה.

והן אמת שבספר חסד לאברהם (למה"ר אברהם אלקלעי, בן דורו של מרן החיד"א, ח"א או"ח סי' סו) הביא דברי הרב עולת שמואל הנ"ל שעיקר טעמא, שפה"ב מזונות, מפני שהיא קשה, והשיב לו הרב חסד לאברהם וז"ל לפקע"ד איני רואה שום השגה על מהרי"ד ז"ל מלשון הערוך הנזכר, וכי משום שפירש הערוך דכסנין הם כעבין יבשים מחוייבים-אנו לומר דהטעם הוא משום היבשות, לעולם אימא לך דעיקר הטעם אינו אלא משום שאוכלים מהם קמעא קמעא, ולא משום היבשות, ומ"ש הערוך דכסנין הם כעבים יבשים, אין מדבריו שום הכרח, דודאי הערוך צריך לפרש ולבאר לנו מהו פירוש כסנין, וע"ז קאמר מר שהם כעכין יבשים, כדי שנדע ונבין שהם הבישקוגו"ש, ולעולם אימא לך "דעיקר הטעם הוא משום שהדרך הוא לאכול מהם קמעא", אבל הקושי לא מעלה ולא מוריד, ומה שמברכין במ"מ אינו משום הקושי, אלא משום שאוכלים מהם קמעא קמעא. עכת"ד. וכן כתב בשד"ח (מערכת ברכות סי' א' סק"י) בשם כמה פוסקים, דדברי המחבר דכעבים יבישים שכוססים אותן, אינו סיבה לברך בומ"מ, אלא סימן, שכיון שיבש הוא מאד וכוססים אותו, שוב אוכלין אותו דרך עראי, ואינו נעשה לקביעות סעודה.

מ"מ כבר הבאנו לעיל דברי המהר"י ששון, שעיקר טעמא דכעכין יבשים הוא דמכח יבשותם אין דרך לקבוע עליהם סעודה, ולכן פסק שדין המצות אף שאינם קשים כל כך כמו הכעכין, אפילו הכי לפי היבשות אין דרך לקבוע עליהם סעודה וכו'. והקרבן אשה, השיב על המהר"י ששון, דטעמא דכעכין יבישין לדעת הגאון, לאו משום דאין דרך לקבוע עליהם סעודה הוא, "אלא עיקר טעמא הוי משום שנעשו מתחלה לשם כסנין", ולכך אצטריך הרב לפלוגי בין בישקו' למצה, דהנך בשעת אפייה גילו דעתם דעבידי לשם כך, מה שאין כן המצה דבאפייה ליכא הוכחה אף שקשה כמו הבישקו', עד כאן.

ועכ"פ חזינן דדבר זה לא נפיג מידי פלוגתא, האם העיקר במה שעשאום לאכילת עראי או שנעשים יבשים, ואפי' לפי שיטת הבי"ד ודעימיה, דס"ל שיש לברך על מצה בהמ"ז, י"ל כמ"ש הקרבן אשה, משום שאפו את המצות לפסח וירד עליהם שם פת, משא"כ במקום שכל עיקר אפיית לשם כסיסה דינו כפה"ב. וע' במ"ש מרן החיד"א (מ"ב סי' קנח אות ה), שהמצות יש מקום לומר, דאימא תמיד נעשו על דעת כסנין, ובפסח קובע סעודה ומברך המוציא ובה"מ, כדין פהב"כ דכשקובע עליו דינו כפת גמור, ומה גם דרוב המון העם קודם הפסח אוכלין מצה, ומברכין במ"מ ומעין ג'. ע"כ. ומשמע מדבריו דרק בפסח שאין פת אחרת, חשיב המצה פת, כיון שהדרך לקבוע עליו סעודה, ולא בשאר ימות השנה.  ודו"ק.

וידוע תורתו של מרן האבא זצ"ל, בדין הלחמניות מתוקות שברכתן מזונות, ואע"פ שיושבים ואוכלים מהם בסעודות גדולות, שאנו אין לנו אלא דברי מרן שקבלנו הוראותיו, שאין לברך המוציא ובהמ"ז עליהן, אא"כ קבע סעודתו בשיעור ע"ב דרהם, (216 גרם). ודלא כמ"ש הרב ר' משה לוי, זצ"ל, שיש לברך על לחמניות מתוקות המוציא ובהמ"ז, כשאוכל מעט יותר משיעור כביצה. וכן אני מורה בתשובותיי לרבים.

וה"ה בנדון דידן שבוודאי אין עשיית לחמים אלו כפת גמורה שקובעים עליה סעודה ככל המוני העם, וגם אם יש כאלה שקובעים עליהם סעודה, לא גרע מדין המצות שמנהגנו לספרדים לברך מזונות ומעין ג'. ובשו"ת בשמים ראש (סי' כ"ב) כתב, דעתי נוטה שכל לחם שאין דרך בני אדם לאכול אותו בתורת לחם לשובע, אלא לפרקים, בתורת מעדנים ומאכל פוליטיקין, אין זה הלחם שקבעו עליו חכמים ברכה בפני עצמו. ע"ש

ואף אם הדבר מוטל בספק אם הדרך לקבוע סעודה, על הלחמים האלו שנאפו עד כדי כסיסה, מ"מ הדין נותן שיש לברך במ"מ וברכה אחת מעין ג', וכמ"ש מרן הב"י (סי' קסח) בעיקר המחלוקת בדין פת הבאה בכסנין. ואף שהב"ח תמה על הב"י, שמדוע כתב שהוא קולא והלא אם אינו מברך ברכה הראויה עליו הרי הוא עובר בלא תשא. ע"ש. וכן תמה בשו"ת משאת משה (חאו"ח סי' א). ע"ש. מ"מ נראה דס"ל למרן שברכת מזונות היא ברכה כוללת, ואפי' בירך על פת במ"מ יצא. וכמ"ש בספר הפרדס (שער י' פ"ד) בשם הריטב"א. ע"ש. וכ"כ הדרישה והט"ז (סי' קסח סק"ו), והא"ר (שם ס"ק טז). והאבן העוזר שם. וכ"כ בברכ"י (סי' קסז סק"י) בדעת מרן. ע"ש. וכ"כ עוד הברכ"י בשיו"ב (סי' רז) וסיים, שדעת איתני עולם הרא"ה והריטב"א ורבינו אשר, שאם בירך על הפת מזונות יצא. וצ"ל דמרן השו"ע ס"ל דעדיף טפי לברך ברכה אחת מעין ג' במקום ג' ברכות, משום סב"ל. וכמ"ש כן בשו"ת גנת ורדים (כלל א סי' כד) שפירש כן בדעת מרן הב"י הנ"ל. וכ"כ הגר"י ידיד בשו"ת ימי יוסף בתרא (חאו"ח סי' ה), שאפי' אם אכל פת הבאה בכסנין דרך קבע, אלא שנסתפק אם אכל שיעור קביעות, דהיינו ע"ב דרהם, יברך מעין ג' ויוצא י"ח, שמכיון שברכת מעין ג' פוטרת מה"ת במקום בהמ"ז די בכך. ע"ש. וכמו שהאריך בכל זה בשו"ת יביע אומר ח"י (חאו"ח סי' יח). וה"ה הדין בנ"ד דעכ"פ גם בחתיכות גדולות לא נפיק הדין מידי ספק, ויש לברך עליהם מזונות ומעין ג', כל זמן שלא אכל שיעור קביעות סעודה שיעור ארבע ביצים.

ואין לומר דכיון דהלחמים האלו צורת פת עליהם, דינם כלחם גמור, זה אינו, וכמו שכבר השיג ע"כ מרן האבא זצ"ל, ביביע אומר הנ"ל, על הערוה"ש (סי' קסח ס"ק כב-כג) שכתב, שפה"ב צריך שיהיה ניכר במראית העין. ע"כ. שדין זה אין לו יסוד כלל. ושכן תפס עליו בשו"ת שבט הלוי ח"ח (סי' לב). ע"ש.

זאת עולה מן המדבר

  • כל הלחמים למיניהם שנעשים במפעלים "מראש", על דעת לאפותם עד למצב של כסיסה (צנימים, קריספי), ופריכים באכילתם (כדוגמ' הקרקרים למיניהם). דינם כפת הבאה בכיסנין, שברכתם, מזונות ומעין שלוש, כל זמן שלא קבע עליהם סעודה בפועל. [דהיינו שלא אכל כדי שיעור קביעות סעודה ארבע ביצים (216) גרם]. ולא שאני לן אם יש בהם כזית או שאין בהם כזית.
  • מן האמור לעיל, אותם הלחמים שנאפו מראש, על דעת לעשותם במצב של כסיסה. לא שאני לן, בין אם אפו את הבצק, מעט עד לרמת אפיה של פת, והוציאו מהתנורים את הלחמים כדי לפורסם, וחזרו לאפות אותם עד למצב של כסיסה, לבין אם אפו אותם מתחילה עד לרמה של כסיסה, שברכתם מזונות ומעין שלוש.
  • הן שמעתי באומרים לי, שיש מפעל שמייצר סוגי לחמים בצורה מיוחדת (הבצק נעשה דחוס לא אוורירי), ואופים אותו עד לדרגת רמה אפיה של פת. ומפעלים אחרים צורכים את הלחמים, וחוזרים ואופים אותם עד לרמה של כסיסה. וכל אפיית הפת בראשונה במפעל הראשון, היא אך ורק לצורך אותם המפעלים הצורכים אותם לצורך שיווקם בתורת כסיסה. לענ"ד הדבר ברור, שגם אלו ברכתם במ"מ ומעין שלוש, ואע"פ שבצאתו בראשונה מהמפעל הראשון, הלחמים אפויים בדרגה של פת, מ"מ לא חשיב שם פת עליה, כיון שעיקר ייצורו ושיווקו במפעל הראשון, נועד אך ורק למפעלים הצורכים אותו למטרת כסיסה, לכן מעיקרא לא חל שם פת עליו. (וכ"ש לפי מ"ש לעיל, דיש דעות הסוברים שאפ' פת שנאפית לשם פת ונתייבשה, שדינה כפת הבאה בכיסנין).
  • אמנם יש להזהיר, כי אותם צנימים או לחמים פריכים, שנעשים במפעלים מלחם גמור, של עודפי יצוא או שחוזרים למאפיה מכל מיני סיבות, ומשתמשים בהם לצנימים, או אפי' לקרוטונים (חתיכות שאין בהם כזית), דין ברכת המוציא ובהמ"ז יש להם, דכיון שנאפו בתחילה לשם פת, חל עליה דין פת ולא משתנה דינם במה שעשאום צנימים. אלא א"כ חזרו וטיגנום ואין בחתיכות כזית (לפני הטיגון), שברכתם במ"מ ומעין ג', וכמבואר דינם בדברי מרן השו"ע קסח (ס"י).

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

 

פרסום ראשון • הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף במכתב: להתחזק באי דיבור בבית הכנסת


לקראת שבת פרשת בהר-בחוקותי הוציא הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א מכתב, בו הוא קורא לציבור להתחזק בשמירה על כבוד בית הכנסת כשיתאפשר לחזור בע"ה, ולהקפיד שלא לדבר דיבורי חול בבית הכנסת, וכל שכן שלא לדבר בה במכשיר הפלאפון.

להלן המכתב המלא:

>> להורדת המכתב כקובץ להדפסה לחצו כאן!

בס"ד, ערב שבת קודש פרשת בהר-בחוקותי תש"פ

קריאת קודש

אל אחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם ה' עליהם יחיו!

בעקבות הנגיף המסתובב בכל תפוצות תבל, נאלצנו לגלות מבתי הכנסיות ומבתי המדרשות, ולהתפלל בחוצות עיר עד יעבור זעם.

שומה עלינו לעמוד ולהתבונן על מה עשה ה' ככה, להגלות בנים מעל שולחן אביהם, וכל אחד יבדוק ויפשפש בנגעי בתי נפשו, ויבחן את מעשיו, ויתקן את הצריך תיקון. ברם, בהיות והצרה היא צרת רבים, מחובתנו לפשפש גם בנגעי הרבים. ואחד הדברים שבודאי צריכים תיקון, הינו דיבורי חול בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות ובשעת התפלה, וכמה יכאב וידאב הלב, לראות אנשים משוחחים בדברי חולין באמצע התפילה וקריאת התורה, ובאמצע לימוד ושיעורי תורה, ואינם שמים על לב לתת מחסום לפיהם, ומלבד אשר גורמים רעה גדולה לעצמם, כמובא בספרים הקדושים, עוד גורמים במעשיהם לבטל את כוונת הציבור בתפלתם ולבטלם מלימוד התורה. ועל זה צווחו קמאי את הפסוק: "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית"? ולכן כל אחד יקבל על עצמו להתחזק בנושא זה של כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות ושמירה על קדושת התפלה, ואם ברצונו לדבר, יקיים בעצמו "יצא לחוץ לדבר". וחלילה וחס להתפלל עם מכשיר נייד (כשר) כשהוא פועל. וכשנזכה ויתאפשר להתפלל בבתי הכנסיות יש להקפיד שלא להכנס לבית הכנסת עם מכשיר נייד פועל.

וכבר אמרו בגמ' מגילה (כח.) ת"ר, בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן, ואין ניאותין בהן, ואין מטיילים וכו'. והובא בש"ע (סי' קנא ס"א). ומבואר שם, שבכלל קלות ראש הוא השח שיחה בטלה בביהכ"נ. ובזוה"ק (פר' תרומה דף קלא:) הפליגו מאד באיסור שיחה בטלה בביהכ"נ, ואמרו שם, מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול, וי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דלית ליה אלהא, ולא אשתכח תמן, ולית ליה חולקא ביה ולא דחיל מיניה. והיינו, שמי שמדבר בביהכ"נ בדברי חול, אוי לו, שאין לו חלק באלהי ישראל, שהוא מראה עצמו כמי שאין לו אלוה, וכאילו אין השכינה נמצאת בביהכ"נ, ואין לו חלק באלהי ישראל, ואינו ירא ממנו. [ובבא"ח (פר' ויקרא ס"א) כתב לפרש דברי הזוה"ק הנ"ל, כי הקב"ה נקרא אלהי ישראל, שאין ביניהם שר אמצעי, אבל לגבי אומות העולם נקרא אלהי האלהים, שיש להם שרים אמצעים, וממה שמצינו שהקב"ה השדה שכינתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, המזלזל בהם ומדבר שיחת חולין, נראה שאינו מודה שיש שם השארת השכינה, ולכן אין לו חלק באלהי ישראל].

ודווקא עתה שומה עלינו להראות לפני השי"ת את תשובתנו מהעוון המר והנמהר של שיחת חולין בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובשעת התפלה. והוא יתברך ממעון שבתו ישגיח ויראה את מעשינו כי שבנו מדרכינו הרעים, ויחוס ויחמול עלינו, לחדש ימינו כקדם, ולהשיבנו לשפוך שיחתנו ותפילתנו לפניו, ברוב עם ובהדרת מלך, ותחזינה עינינו בשוב שכינתו לציון ובבניין בית מקדשנו נווה אפריון. אמן.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף במכתב: להמשיך לשמור על כללי הזהירות


בהיות והממשלה החלה להקל בצורה משמעותית עם כללי הזהירות מפני נגיף הקורונה, יש חשש מפני התרופפות בשמירה על ההנחיות הבסיסיות, הוציא הראשון לציון והרב הראשי לישראל, מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א מכתב, בו הוא קורא לציבור, להמשיך ולשמור על כללי הזהירות.

להלן המכתב המלא:

>> לחצו כאן להורדת המכתב כקובץ להדפסה!

בס"ד, אייר תש"פ

קריאת קודש

בהיות ובימים אלה רבים חושבים כי סרה המגפה, והשמירה נתרופפה, הנני פונה בזה לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, להמשיך ולשמוע לתורה שלנו. התורה שלנו היא תורת חיים, וחי בהם, והתורה מצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם.

כשאנו שומעים להוראות משרד הבריאות אנו שומעים בעצם להוראות התורה הקדושה שהיא ציותה אותנו על ענין פיקוח נפש.

עם ישראל והעולם כולו שרויים בימים אלה בימי צרה וצוקה, ומאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו, כי מעולם לא ידענו מצב כגון זה.

לדאבונינו, לרגל המגפה המתהלכת בארץ ישראל ובשאר מקומות אחינו בית ישראל, נסתלקו מעלינו רבים וטובים מעמינו, ובכללם ראשי בני ישראל, ועל צבאם הגאון הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, אשר היו מזקני ישראל מוסרי התורה דור אחר דור, ועוד אנו יראים לנפשינו, שמא חס ושלום יגרום החטא ולא תסור המגפה.

על כן אחי ורעי, הנני פונה אליכם בקריאה נרגשת מעומק לבי, לעת הזאת אשר אנו שומעים כי מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, וכבר כמעט כשל כח הסבל, חזק ונתחזקה בעד עמינו, אל נא אחי אל תרעו, חובה עלינו לקיים מצוות התורה וחי בהם, לשמור על הכללים הנכונים והמוצדקים באדיקות, ואף להוסיף משמרת על משמרת, כולנו מצטערים על שממונם של בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואף על פי כן חובה על כל אחד מישראל לעשות רצון ה', להמשיך בסדרי התפלות בכוונה כפי הנחיות משרד הבריאות, עם צעיף המכסה פיו וחוטמו, או מסכה, ובזה נזכה לשמור על חיינו, חיי הורינו וחיי בנינו ובנותינו וכל ישראל אחינו.

לך עמי בא בחדרך וסגור דלתיך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם.

וחובה עלינו, להרבות בתחנונים לפני ה' יתברך, שיחוס וירחם על פליטתנו, ויעצור את המגפה ואת המשחית מעלינו ומעל עמו ישראל, ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך.

והקב"ה ישלח רפואה שלימה לכל החולים, שיחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, והשי"ת ינחם את כל האבלים כל אותם שנסתלקו מן העולם בעקבות המגפה האיומה, וכל הבריאים הקב"ה יתמיד בריאותם שלא יחלו, ונזכה לשמוע בשורות טובות אמן ואמן.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

נשיא הרבנות הראשית לישראל

העמוד הבא »