אמירת “יראו עינינו” לפני עמידה של ערבית

79 viewsתפלה
0
אשמח מאוד לדעת מה דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זיע”א באמירת יראו עינינו לפני ערבית בימות החול. ומה יעשו קהילה שנוהגים לעשות כן האם לבטל אותם במנהגם או יכולים להשאיר אותם במנהגם.
ברוכים תהיו
רן אבוחצירא
0

לכבוד היקר והנעלה מזכה הרבים, הרה”ג ר’ רן אבוחצירא נר”ו, עורך קובץ מרי”ח ניחוח

שלום וברכה!

באשר לשאלתו מה דעת מרן רבנו הגדול זיע”א באמירת יראו עינינו אחר השכיבנו, קודם תפילת י”ח בערבית של ימות החול, והאם לבטל מי שנוהג בזה. הנה אם היה הנידון מצד הפסק בלבד, כגון הי”ח פסוקים בלבד, ללא הברכה, היה מקום להתפלפל ולדון להקל, ולפחות לא למחות ביד הנוהגים כן, דאפשר חשיב קצת צורך, וגם סוף סוף הוי מענין גאולה, א”נ כמו התחלת תפילה, ועל דרך שכתבו הראשונים ליישב אמירת הפסוקים וברכת יראו עינינו.

אולם מאחר שמדובר בברכה עצמה של יראו עינינו, שהיא ברכה גמורה, וכאן בארץ ישראל שלא נהגו בה כלל, אינה אלא ברכה לבטלה, ויש איסור גמור לברכה, אם כן גם לגבי העוקרים מגורם מחוצה לארץ לארץ ישראל, אף שבחוצה לארץ נהגו בברכה זו ע”פ תקנת חכמים במקומות מושבותיהם, ובודאי שדבריהם דברי אלקים חיים, אולם מאחר שעלו לשכון כבוד בארץ הקודש, ואין דעתם לחזור, אלא להשתקע כאן עד ביאת ינון בקרוב בעה”י ועד בכלל, לפיכך פקעו מהם כל מנהגי חוצה לארץ שנהגו שם לאיסור או להיתר, ונעשה דינם כמו שאר בני אר”י לכל דבר, אם בדברים שבאר”י מכריעים בהם ע”פ כללי הפסיקה, ואם במנהגים שנוהגים כאן באר”י ע”פ דעות מסויימות בהלכה. (זולת במנהגים שאינם תלויים באיסור והיתר, שרשאים להמשיך במנהגיהם שבחוצה לארץ כנודע.) והדברים ידועים ומפורסמים במשנתו של מרן זיע”א, ואינם צריכים לפנים.

ולכן גם בעניין זה של ברכת יראו עינינו, מאחר שלבני ארץ ישראל יש איסור גמור לברך ברכת זו, מאחר שלא נתקנה כאן באר”י ולמעשה לא נהגו בה, א”כ גם לאותם קהילות שבחוצה לארץ נהגו לאומרה, הנה מאחר שבאו כאן לאר”י שלא על דעת לחזור בעה”י, לפיכך יש להם לבטל מנהגם, כמנהג כל בני אר”י, ושוב לא יברכו ברכה זו כאן בארץ הקודש. ואדרבא על זאת יבורכו מפי עליון בשפע ברכות, על כך שמקיימים את ההלכה כראוי ע”פ כללי ודקדוקיה, ושומעים לקולם של חכמי ישראל, אשריהם ואשרי חלקם.

בברכה רבה וביקרא דאורייתא

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***