בישול אחר בישול במיקרוגל

49 viewsשבת
0

בס”ד
לכבוד הרב שליט”א
מאכל שחומם על ידי מיקרוגל לפני השבת, האם מותר בשבת לחממו על גבי הפלאטה?
תודה רבה
אושרי רביב

0

שלום וברכה

באשר לשאלתו שאלת חכם במאכל שחומם ע”י מקרוגל לפני שבת, אם מותר לחממו בשבת שוב ע”ג פלאטה.

הנה בעיקר דין בישול במקרוגל בשבת נחלקו גדולי הפוסקים, עי’ בזה למרן הראש”ל שליט”א בילקו”י שבת (סי’ שיח סעיף יט) מפיספרים וסופרים, ושוב כתב בזה מרן רבנו הגדול זיע”א בחזו”ע שבת ח”ד (עמ’ תב והלאה), ע”ש. ומסקנת רבותינו הנ”ל שקרוב הדבר יותר שאינו אלא בישול מדרבנן, ובלאו הכי יש בזה לפחות ספק ספיקא, ע”ש. על אף שלמעשה כמובן שיש להחמיר, וכל הנפ”מ לגבי בישול לחולה וכיו”ב.

אולם בנידון שלנו לכאורה הדבר תלוי אם אחר הבישול במקרוגל המאכל נקרא מבושל או לא. והנה לפי הפוסקים שכתבו שבמקרוגל הוא מתבשל שפיר והוי בישול דאורייתא בשבת, א”כ בודאי שבנידון דידן יש להקל, כמו כל בישול אחר בישול ביבש שמותר. אבל לאותם שסוברים דאף שיש במקרוגל בישול גמור, מ”מ אינו חייב עליו מן התורה לפי שאינו בדרך בישול, א”נ שלא היה במשכן, לכאורה יש לדון בזה מדברי הפוסקים החולקים על הרדב”ז, וסוברים שאף במים, שאפשר לשתותן בלא בישול, וכן פירות ושאר דברים שנאכלים חיים, שאינם צריכים בישול, מ”מ כשמבשל אותם יש בהם איסור תורה של בישול. עי’ מ”ש בזה מרן זיע”א בשו”ת יביע אומר ח”ד (סי’ לד אות לז והלאה). ולפ”ז גם בנידון דידן, אף שהמקרוגל כבר בישל את המאכל, אולם אפשר שעדיין מן התורה אינו נחשב מבושל, שהרי אינו עובר עליו משום מבשל, וא”כ הוי ליה כדבר הנאכל כמות שהוא חי שחייבים על בישולו.

וכ”ש לשאר פוסקים שסוברים שהבישול במקרוגל אינו אסור בשבת מן התורה משום שאינו עולה כהוגן כמו בישול באש, ולפי זה נמצא שבשבת כשמניחו ע”ג הפלאטה זו הפעם הראשונה שמתבשל כהוגן, והוי ליה בישול גמור.

ולכן לעניין הלכה נראה שאין להקל בדבר, שיש כאן לפחות ב’ ספיקות להחמיר, במקום חשש איסור של תורה.

בברכה רבה

שבת שלום ומועדים לשמחה

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***