המדליק נרות חנוכה בתוך הבית, וסועד סעודה ראשונה של שבת בבית אחר

71 viewsחנוכה
0

שלום, רצינו לשאול האם אדם המדליק נרות חנוכה בערב שבת והינו מדליק בתוך הבית, ולאחר מכן הולך לאכול בבית הוריו וחוזר לישון בביתו, האם צריך לתת שמן בנרות שידלקו עד שיחזור מבית הוריו, והאם יש מקור לדין זה.
יישר כח, אליהו.

0

אדם שיוצא מביתו בערב שבת אחר פלג המנחה, לבית הוריו, ועתיד לחזור לישון בביתו בלילה, ידליק בביתו אחר פלג המנחה, ויתן שמן כשיעור שיספיק לדלוק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים. כמבואר בילקוט יוסף תשע”ג (עמוד רעה).

וכל זה דוקא אם מדליק במקום שמפרסם הנס כלפי העוברים ושבים, כגון שמדליק בחלון ביתו הפונה לרשות הרבים או על פתח ביתו מבחוץ ברשות הרבים, כשהוא גר בדירת קרקע, או שגר בבנין קומות וממול חלון ביתו יש עוד בנין שחלונות ביתם של הדיירים פונים לכיוון חלון ביתו, שבכל אלו מועילה ההדלקה בזה שבשעת החיוב מתפרסם הנס כלפי העוברים ושבים. אבל אם אין בידו להדליק באופנים הנ”ל, וכל ההדלקה בביתו נעשית עבור פרסום הנס לבני ביתו, בזה יש ליתן שמן שיספיק לדלוק עד שעה שיחזרו לביתם לישון. שאם לא כן בשעת החיוב למי מתפרסם הנס?!

[אף דאם לא נתן שמן כשיעור הנ”ל, אינו בהכרח ברכה לבטלה, שהרי י”א דמפלג המנחה מעיקר הדין כבר נחשב זמן ההדלקה בפועל, ולפ”ז בשעה שהדליק נתפרסם הנס לעצמו ולבני ביתו, והר”ז כמי שמדליק בביתו בצאה”כ ותכף יוצא מביתו עד שעה שיכבו הנרות, דמעיקר הדין מותר. אבל לכתחילה יתן שמן כאמור, שלא יצא הדבר ממחלוקת אם כבר מפלה”מ חשיב זמן ההדלקה, וספק ברכות להקל, וכמו שכתב מרן הראש”ל בילקו”י הנ”ל ליתן שמן עד חצי שעה מצאה”כ, ולא היקל בשמן חצי שעה משעת ההדלקה בלבד.)

בברכה רבה

חנוכה שמח

שמעון ללוש

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***