וזלין בשבת האם מותר?

45 viewsשבת
0

האם מותר לשים וזלין לדעת מרן זצ”ל

אם זה נספג בעור ואפשר לסמוך על המגן אברהם כאשר נבלע שאין ממרח

או לא?

0

מותר למרוח ואזלין בשבת אם כוונתו להספיגו בעור ואין בזה משום איסור ממרח וסמכינן על המגן אברהם. וכמו שכתב מרן פאר הדור זצוק”ל בספרו הבהיר יביע אומר ח”ד (חאו”ח סי’ כח אות יג) שהאריך לבאר את ההיתר הנ”ל. הביאו בילקו”י שבת ח”ב (סי’ שג ה”י), ועיין בילקו”י שבת א כרך ב (עמוד רצג במקורות) שהסתעף לדין זה ודן באריכות להוכיח כן והביא מדברי המאירי (שבת עה:). ע”ש.
ולפ”ז במקום שאין מטרתו שיסתפג וכגון חתן וכלה ששמים למצות עונה. יהיה אסור משום ממרח.
אלא שיש לדון מדין רפואה בשבת כגון שאם הוא אדם בריא ושם על ידיו אסור משום רפואה אלא אם הוא בגדר חולה דאז שרי. וכמ”ש ביבי”א ובילקו”י הנ”ל.

שלמה דנינו

הוספת הרה”ג הרב שמעון ללוש שליט”א:

וכן מתבאר להדיא מדברי מרן זיע”א בחזו”ע ח”ג (עמ’ שפד והלאה), ע”ש.

אלא אם כן כבר התחיל במירוח הוזאזלין עוד קודם השבת, ובשבת מציק לו מאוד, שאז אפשר להקל, כמבואר בילקו”י שבת כרך ד (מהדו”ק, סי’ שכח סעיף מט, עמ’ קלה).

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***