חום שהיד סולדת בו לקולא ולחומרא

69 viewsשבת
0

שלום לכבוד הרב,
האם מרן נקט את שיטת הבא”ח לגבי חום שהיד סולדת (כל שאינו נאכל מחמת חמימותו) הן לקולא והן לחומרא? הכוונה שאם לדוגמה הורדנו סיר חמין מהפלטה שרובו רוטב, ולאחר כמה דקות, כשהמאכל חם מאוד (לא יכול להיאכל מרוב חמימותו), רוצים להחזירו לפלטה. האם זה מותר או שמרן חשש לפוסקים שלחומרא יד סולדת זה 71 מעלות?

תודה ויישר כוח

0

שלום וברכה!

ממשמעות דבריו של מרן זיע”א נראה שתופס דברי הרב בא”ח כעיקר לדינא, ולא מחמת הספק [ראה חזו”ע שבת ח”ד עמ’ שע].

אולם בנידון השאלה בלאו הכי יהיה מותר להחזיר על הפלאטה ואין צריך לחוש, שהרי אף אם לא יצא הדבר מספק, יש כאן ספק ספיקא להיתרא, שמא כהרמב”ם הרשב”א ושא”פ שסוברים דאין בישול אחר בישול בלח בכלל, ואפילו את”ל שיש בישול אחר בישול בלח, ולכן אנו חוששים דברובו רוטב אסור להחזיר, שמא כהבן איש חי וסיע’ שסוברים דעדיין נחשב חום שהיד סולדת בו.

בברכה רבה וכל טוב.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***