חשש מעין הרע

64 viewsעין הרע
0

שלום וברכה.

מתי צריך לחשוש מעין הרע?

איזה סגולה טובה יש נגד עין הרע?

0

שלום וברכה,

לשאלתך השיב הרה”ג הרב שלמה שרגא שליט”א, ראש כולל “ברוך שאמר” בירושלים:
 
ידועה הגמרא בבא מציעא (קז:) שהאמורא “רב”, נכנס לבית הקברות, ואמר שתשעים ותשע אחוז מהקבורים שם מתו מעין הרע, ומשמע שיש לחוש לזה. וכן נפסקה הלכה שאין לב’ אחים, או לאב ובנו, לעלות לתורה אחד אחרי השני, משום עין הרע (חוץ מיום שמחת תורה שבו לא שייכת עין הרע לענין זה).

אך מקובלנו מרבותינו שמי שלא מקפיד בעניינים אלו לא מקפידים עליו.

אך מכל מקום צריך קצת לחשוש לדבר זה, והסגולה של החמשא מקורה בזוה”ק הביאה החיד”א, והגאון רבי בן ציון אבא שאול היה אומר לתת מלח וסיכת ביטחון בכיסו. והוא מועיל.

עוד הוסיף לשאלתכם הרה”ג הרב ראובן זכאים שליט”א, ראש בית ההוראה “ארזים”:

א. הסגולה הטובה ביותר לא להתבלט יתר על המידה. וכבר אמר יעקב אבינו לבניו “למה תתראו”. ואין לך ברכה אלא בדבר הסמוי מן העין.

ב. מאידך אין להקפיד יתר על המידה, ובכגון דא אמרו מאן “דלא קפיד לא קפדינן בהדיה” (מי שלא מקפיד, לא מקפידים אתו). ואדרבה, ככל שאדם מראה שזהיר וחושש – מעורר עליו יותר את עיני הבריות התוהים במה הוא התברך שהוא מסתתר כל כך מפניהם. והכלל; הנהג בהם מנהג דרך ארץ (לנהוג כמנהג העולם, כמו כולם, ולא להיות שונה מהרגיל).

ג. בגמרא איתא דהחושש מעין הרע יאמר “אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא”.

ד. שמירת עינים סגולה נפלאה. לא רק בדבר איסור שעל פי דין יש ליזהר. אלא שלא להביט במה ששייך לחבירו. וכלשון הגמרא “לא יסתכל בשדה חבירו בזמן שעומדת בקמותיה”. ומידה כנגד מידה לא בטלה.

ה. לשאת בחיקו עשב הרודא (רוטא) היא סגולה להינצל מעין הרע. כך הביאו החיד”א ועוד. ובספר “רבינו” מצאתי שכך נהג מרן רבינו הגדול זלה”ה.

ושוב ראיתי מה שכתב ידידנו הרב שלמה שרגא שליט”א. אכן אף אות ה”א מסוגלת לכך. או ענין נשיאת החמסה המקובלת אצל אחינו בית ישראל. וכבר רמז לכך הבן איש חי על הפסוק ששאל עשיו הרשע את יעקב “מי אלה לך”, והשיבו “הילדים (בה”א) אשר חנן אלוקים את עבדך” להצילם מעינא בישא דרשיעא זה.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***