נר שבת בפלורוסנט או מנורת לד

59 viewsשבת
0

בס”ד שאלה.

האם אפשר יוצאים ידי חובת הדלקת נרות שבת במנורת פלורוסנט וכן במנורת לד או לא, וכן האם אפשר לברך עליהם או לא ?

ב.ש.

0

הנה עיין למרן הראשל”צ שליט”א בספרו הבהיר ילקוט יוסף שבת חלק א כרך ב (עמ’ תשכד) שדן בדין מנורת פלורסנט שיש לומר דעד כאן לא נחלקו אלא דווקא במנורת ליבון שיש בה חוט להט והוי גחלת של מתכת שחשובה אש אך פלורוסנט שמאיר על ידי הגז והאבקה שבתוכה לא הוי הבערה ודינו כדין שני חומרים כימיים שלא ניתן לברך עליהם, כיון דלא הוי אור מחמת אש.
אך הביא שם שיש לעיין דכיון שההדלקה נעשית על ידי הסטרטר שמוציא ניצוצות חשיב שפיר הדלקה ואפשר לברך. והביא בשם הגאון הרב יוסף אלישיב זצ”ל שניתן לברך. וכ”כ האור לציון שאפשר לקיים המצוה על ידי פלורוסנט.
אך עיין שם שלא הכריע בזה להלכה.
והנה בשנה האחרונה כשזכינו לשבות עימו יחד ועלתה השאלה בבית המלון, שאלתיו וענה לברך על פלורוסנט בצירוף שהסטרטר מוציא ניצוצות.
ולפי זה במנורת לד שאין ניצוצות כלל ידליק כשאין לו במה להדליק, אך לא יברך.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***