פירוק סוכה בחול המועד

59 viewsסוכה
0

מי שעוזב את הבית בחול המועד סוכות האם מותר לו לפרק את הסוכה באמצע החג?

0

שלום וברכה!

שנינו במסכת סוכה (מח.), סוכה שבעה כיצד, גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג. ופירש רש”י גמר מלאכול, בשביעי. לא יתיר את סוכתו, לא יתיר אגדים שלה לסותרה דהא כל היום חובתה לישן ולשנן, ואי איקלע ליה סעודתא אכיל לה בגווה. ע”כ. וכן פסקו הטוש”ע (סי’ תרסו), ובילקו”י (ארבעת המינים, עמ’ תתלז).

ומבואר דאין לסתור הסוכה עד סוף שבעה ימים, מפני שעד סוף שבעה ימים אם רוצה לאכול או לישן חייב בסוכה, ולכן אין לסותרה כדי שתהיה לו סוכה בשעת הצורך.

אולם לפי דרכנו יש לנו ללמוד, שכל זה הוא כאשר נמצא בביתו ורוצה לסתור סוכתו תוך שבעה, ואז לא יהיה לו סוכה לאכול או לישן, אבל אם עוזב את ביתו באמצע המועד, והולך למקום ששם יש סוכה כשירה, שבכל פעם שיצטרך יוכל להכנס ולאכול ולישן בה, ואינו מתכוין לחזור לביתו עד לאחר המועד, בזה אין חשש, ורשאי לפרק את הסוכה גם בתוך המועד, שהרי גם כשיצטרך לאכול או לישן סוכה זו לא תעזור לו, שהרי הולך מביתו, ומאידך תהיה לו סוכה במקומו.

אולם עדיין כל זה אינו אלא באופן שאין בפירוק הסוכה טרחא יתירה, אבל אם יש טרחה יתירה נראה שאין להקל, שהרי אסרו חכמים לטרוח במועד, ואפילו אם חושש להפסד ונזק שיבואו לו בסוכה, קשה מאוד להתיר, שהרי גם בדבר האבד, אם יש בו טרחה יתירה לא התירו חכמים במועד. אבל אם מפרק את הסוכה בנקל ואין בזה טרחה יתירה רשאי לעות כן במועד. וכן אפילו יש בו טירחה יתירה, נראה דע”י גוי רשאי לפרק, לפי שאיסור טרחה במועד אינו שייך לאיסור ‘עשיית מלאכה’ במועד, שזה אסור אף ע”י גוי, אלא הוא איסור חיצוני שלא לטרוח במועד ואף בדבר שאינו מלאכה כלל, ולכן אינו שייך בגוי, שהרי סוף סוף היהודי אינו טורח. ומצד עשיית מלאכה הרי זה מעשה הדיוט שמותר אף בישראל. ודו”ק.

ולכן לסיכום, אם כוונתו לחזור לביתו במועד, אין להתיר לפרק הסוכה. אבל אם מתכוין לעזוב את ביתו עד לאחר המועד, ובמקום שהולך שם יש סוכה כשירה שיוכל לאכול ולישן שם כשיצטרך, רשאי לפרק הסוכה בתוך המועד. וכל זה שאין בפירוק הסוכה טרחה יתירה, אבל אם יש בה טרחה יתירה אינו רשאי, אולם ע”י גוי נראה להקל.

בברכה רבה וביקרא דאורייתא

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***