קבלת שבת בהדלקת נרות קודם השקיעה

59 viewsשבת
0

האם מי שמדליקה נרות אחרי 40 דקות מהשקיעה האם חייבת לקבל שבת או שלא?

0

שלום וברכה,

נראה שהשאלה אם מדליקה קודם ארבעים דקות מהשקיעה, ולא אחרי חלילה, שזהו חילול שבת.

ולגוף השאלה, כבר נתבאר בתוס’ ובשלחן עארוך (סי’ רסג), וכן פסק מרן הראש”ל שליט”א בספרו הבהיר ילקוט יוסף (סי’ רסג הלכה מד, עמ’ קסח-ט), דכל שהוא סמוך לשבת, לדידן בני עדות המזרח אין צריך לקבל שבת בהדלקה, אבל אם אינו סמוך, אלא רחוק מהשקיעה יותר מחצי שעה, מקבלת שבת בהדלקה בעל כרחה, ע”ש.

וכל זה כשמדלקת אחר פלג המנחה, אבל קודם פלג המנחה אינו מועיל אפילו אם תקבל שבת בהדלקה, לפי שהוא רחוק כ”כ משבת ואינו ניכר שהוא לכבוד שבת. ע”ש.

ועיין עוד בילקו”י שבת חלק א כרך שני (בקונטרס אחרון סי’ ז, עמ’ תשפ), שהביא מאיזה ספרים וסמך על זה למעשה, שבירושלים שיש ציבור גדול שמדליק 40 דקות קודם השקיעה, מי שעושה כן אינו צריך לקבל שבת בהדלקה.

אולם יש לציין, שזהו דוקא לתושבי ירושלים בשכונות שרבים נוהגים לקבל שבת מ’ דקות קודם השקיעה, כדי שיחשב הדבר כניכר שמדליק לכבוד השבת.

ועוד חידוש מצאתי שם, בשם שלחן ערוך הגאון רבי זלמן, והציץ אליעזר ועוד, שבמקום צורך חשוב, אפשר שהאשה תדליק אחר פלג המנחה קודם החצי שעה, ולא תקבל שבת, אבל אחד מבני הבית כגון בעלה וכדומה יקבל עליו שבת, ונמצא שהיא הדליקה בעבורו בשליחותו. ע”ש.

בברכה רבה

שמעון ללוש

תשובה זו נכתבה לאחר ליבון הדברים ומשא ומתן עם הרבנים: הרה”ג הרב שלמה דנינו שליט”א, הרה”ג הרב שלמה שרגא שליט”א והרב אליהו דניאל אוזן.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***