האם מותר לשמוע שירים בעומר בעקבות הקורונה? • הרב אושרי אזולאי


שאלה:

לכבוד הרב אושרי אזולאי שליט”א האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה ה’ ישמרנו: א. למי שחולה קורונה ל”ע ? ב. למי שנמצא בבידוד? ג. למי שסתם בבית כל היום עם הילדים כי אין לאן לצאת ?

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח”ס “גם אני אודך” ו”פרדס יוסף החדש” על המועדים.

תשובה:

הנה יש להשיב על שאלות אלו: דלזמר בכלי זמר שלא לצורך שמחה כגון לחולה וכדו’, כדי לחזק את רוחו דעת הגרש”ז אויערבאך (הליכות שלמה פסח פי”א הע’ 54) והגר”נ קרליץ (יד בספירת העומר פל”ג סי”ח) שמותר. וכן דעת הגר”ח קניבסקי (הלכות חג בחג ספירת העומר פ”ז הע’ 39) שמי שיש לו מרה שחורה  וכדו’, ומחמת זה עלול לעבור איסורים החמורים יותר משמיעת כלי זמר אפשר להתיר לו לנגן בכל זמר בצינעא, ע”ש. וע”ע בקונטרס וספרתם לכם (עמ’ ח). ובפרט כאשר מדובר בניגונים שקטים (ע’ בקונטרס וספרתם לכם שם). וע”ע בנטעי גבריאל פסח ( ח”ג עמ’ שג) שכתב דאם ששומעים שירים מונעים לשון הרע ורכילות וגם הוא להרגיע החושים ובפרט לנשים המטפלות בחינוך ילדים שעוסקות בעבודה קשה בביתן כל היום דיש מקום להתיר וכעין זה כתב בשו”ת להורות נתן (ח”ד סי’ מו), ע”ש מש”כ בזה. וכן בילקו”י (ספירת העומר, עמ’  תמב) כתב דחולה שייטב לו על ידי שמיעת מוזיקה, ומוכח שדבר זה מועיל לרפואת החולה, יכול לשמוע לכתחילה שירים בכל ימי ספירת העומר שאין זו שמיעה למטרת שמחה אלא למטרת רפואה, ולא נהגו להחמיר אלא בנגינה במטרה של שמחה. וכן כתבו בשם הגר”נ קרליץ (בנתיבות ההלכה ל”ט עמ’ שנז), ע”ש. ובפרט כי איסור שמיעת כלי זמר לא הובאה לא בטוש”ע ולא בנו”כ וכמש”כ בשו”ת משנה הלכות (ח”ח סי’ קפח) וז”ל, באמת לא מבואר לא בטור ולא בש”ע ולא באחרונים מענין איסור לשמוע כלי זמר ואפילו לענין נשואין לא אמרו אלא שאין לעשות נשואין לכתחילה ולא מדינא, ולקדש מותר. וכתב המג”א דמותר לעשות סעודת אירוסין אבל לעשות ריקודין ומחולות של רשות נהגו לאסור. ונ”ל שאף מי שעשה שדוכין אסור לעשות ריקודין ומחולות. ומינה נראה דגם כלי זמר בכלל וכ”ש וכו’, ע”ש. מ”מ נראה דמאחר ודבר זה לא נזכר בטוש”ע ובנו”כ בהדיא אלא רק נלמד מד’ המ”א. וגם מרן שליט”א בספריו לא כתב ‘אסור’ אלא ביחו”ד (שם) כתב ‘יש להמנע’. ובחזו”ע יום טוב (עמ’ רנח) כתב “נכון שיחמירו”, וע”ע בשו”ת אור לציון (ח”ג עמ’ קפד בבאו’) שכתב דעצם איסור ריקודין ומחולות לא הוזכר כלל בד’ מרן הש”ע, ולמרן לא היה לנו לאסור לבני ספרד ריקודין ומחולות בימי העומר, רק נישואין ותספורת, ובפרט למי שקשה לו בלא זה, ולא היה מנהג בני ספרד כד’ המ”א וכו’. ע”ש.

ולכן להלכה, אם אדם נמצא במצב רוח ירוד עקב בידוד וכיוצ”ב, ובפרט אם הגיע עד מרה שחורה בעקבות המצב של המגיפה הנוראה הזו, שאנשים בביתם, או שהוא חולה והמוזיקה נועדה לרומם את רוחו, מותר לו לשמוע מוזיקה, ויותר טוב שישמע ע”י אוזניות בצינעא ולא בפהרסיה. ואם אפשר להסתפק בשירים וואקלים או שירי נשמה ורגש בודאי שעדיף טפי.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *