הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כח אדר תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | דברים האסורים משום סכנה, הלכות כ-כא,  טבילת כלים הלכות א-ג.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. לא יכבה הנר בפיו, אפילו עומד מרחוק, וברוח שפתיו מכבהו. וטוב שהנשים שמכבות הנר בפיהן בערב שבת, שימנעו מזה.

ב. איתא בגמרא ברכות (נד:) אמר רב יהודה, שלשה צריכים שימור, חולה חתן וכלה. במתניתא תנא חולה חיה חתן וכלה. ויש אומרים אף האבל. ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה. (וכן הובא במגן אברהם סי’ רלט סק”ז). ולפי המבואר בשבת (קכט.) שהיולדת כל שלשים יום דינה כחולה שאין בו סכנה, נראה שצריכה שמירה כל שלשים יום. ונכון להזהר בכל זה. וע’ בשו”ת חיי הלוי (ח”א סי’ עב אות יא).

ג. כלי סעודה חדשים הנקחים מן הגוי צריך להטבילם במקוה קודם שישתמש בהם, שכך נאמר בשלל של כלי מדין, “אך במי נדה יתחטא”, ופירשו חז”ל (עבודה זרה עה:), מים שהנדה טובלת בהם. ולכן אסור להשתמש בהם עד שיטבילם. ונחלקו הפוסקים אם טבילה זו חיוב מן התורה, או אינה אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא. ומדברי מרן נראה דס”ל דהוי מדאורייתא. ומיהו טבילת כלי זכוכית לכולי עלמא הויא רק מדרבנן. ובספיקם יש להקל.

מסעדה או קיוסק שיש בהם כלים הנקחים מעכו”ם שלא נטבלו, מותר להתארח שם ולאכול ולשתות בכליהם, כי רבים מהאחרונים פוטרים אותם מדין טבילת כלי סעודה הנקנים מעכו”ם, מפני שעיקר קנייתם למסעדה ולקיוסק הוא לצורך מסחר, לארח בהם תיירים ועוברים ושבים, בכדי להרויח לפרנסתם, ולא להשתמש לצרכי בעל המסעדה ובני ביתו.

ד. צריך להטביל כל הכלי כאחד, ואפילו הוא כלי גדול וארוך, משום שאין טבילה לחצאין.

ה. אם מטביל כלי אחד, מברך עליו, אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלי. ואם הם שני כלים או יותר מברך אקב”ו על טבילת כלים. ובדיעבד, בין שבירך על כלי אחד, על טבילת כלים, בין שבירך על טבילת כלים רבים על טבילת כלי, יצא.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *