הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי ו אדר תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | הלכות בשר בחלב, הלכות ה-ח

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. קדרה חולבת בת יומה לכתחלה לא יבשל בה בשר אפילו לגוי, משום איסור בישול בשר בחלב, וכן להיפך. ומכל מקום יש אומרים שכיון שאין שניהם בעין, הבשר והחלב, ואין אלא פליטת הכלי, אין בזה איסור מן התורה, ומותר בבישול ובהנאה, ויש אוסרים. ובשעת הדחק או במקום הפסד מרובה יש להקל, וכן יש להתירו בהנאה. (וע”ע להלן סעיף ח).

ב. בשר צלי בחלב נחלקו בו המפרשים, יש אומרים שאינו דרך בישול, ולא נאסרה הנאתו מן התורה, ומותר למוכרו לגוי. ויש חולקים. וכל שיש ספק נוסף בדבר, כגון שלא נצלה שליש בישולו כשיעור מאכל בן דרוסאי, יש להתירו בהנאה. והוא הדין לבשר מטוגן בחמאה.

ג. חמאה שנתבשלה בקדרת בשר בת יומה, מותר להדליק בה נר חנוכה, כיון שאסור להשתמש לאורה, ואין כאן הנאה, שמצות לא ליהנות ניתנו. וכל שכן שאין הדבר ברור שנאסרה בהנאה, כיון שאין הבשר בעין, ורבים מן האחרונים סוברים שבאופן כזה יש להתיר בהנאה. ואין לאסור מטעם שנר חנוכה צריכה שיעור שתדליק לפחות חצי שעה, וכאן שאסורה בהנאה כתותי מכתת שיעורה, זה אינו, שפירוש כתותי מכתת שיעורה אין הכוונה שכאילו אינו כלל, אלא הוא כמו שנפרך, וא”כ זה לא שייך אלא בלולב ושופר שצריך שיעור בגופם, אבל כאן אף אם נחשוב שהשמן נעשה כטיפין דקים הרי על כל פנים ראוי הוא להדליק כשיעור שאמרו חכמים. וגם איסור בישול בעת ההדלקה של נר חנוכה אין כאן, שאין בישול אחר בישול. וגם כיון שאין הבשר בעין, אין איסור בישול, לכן יש להתיר.

ד. קדרה חולבת בת יומה, יש מתירים לבשל בה בשר לגוי, הואיל ואין החלב בעין, ועוד שהחלב הבלוע בקדרה הוא כבר מבושל, ואין בישול אחר בישול. ויש חולקים ואוסרים, ונראה שמעיקר הדין יש להקל. ומכל מקום נכון לחוש לכתחלה לדברי האוסרים. אבל קדרה חולבת שאינה בת יומה, יש להתיר לבשל בה לגוי מאכלי בשר, שאף על פי שחז”ל גזרו בקדרה של איסור שאינה בת יומה, גזרה משום קדרה בת יומה, באיסור בישול בשר בחלב בכהאי גוונא לא גזרו.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *