הלימוד היומי בתורת מרן | יום שני יג שבט תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ה | הלכות שחיטה וטריפות, הלכות ח-יא.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. ולד של בהמה שנולד, אסור לשחוט אותו עד שיעברו עליו שבעה ימים שלמים, ומיום השמיני והלאה, כשר לשחיטה. ואם ידוע שכלו לו חדשיו, דהיינו תשעה חדשים לבהמה גסה, וחמשה לדקה, מותר מיד ביום שנולד. ואם הובא לפנינו ולד של בהמה, ויש לנו ספק אם שהה שבעה ימים מעת שנולד, או לא שהה, ויש לו סימנים המעידים ששהה שבעה ימים, כגון שבעה שיניים, או יותר, והקרנים חזקים שאי אפשר לתחוב הצפורן בתוכן. במקום שנהגו להקל לשחוט על סמך סימנים אלו, יש להם על מה לסמוך, וכל שכן שאם יש גם כן גוי מסיח לפי תומו שאומר שכבר עברו עליו שבעה ימים, יש לסמוך עליו בזה לשחוט את הולד של הבהמה, בצירוף הסימנים הנ”ל, ואין צריך להמתין עד שיצא מכל ספק לפנינו.

ב. ולד של בהמה שצריך להמתין שלא לשחוט אותו עד שיעברו עליו שבעה ימים מיום שנולד, מכל מקום אין צריך שיהיו שבעה ימים שלמים “מעת לעת”, אלא מקצת היום ככולו. ולכן אם נולד ביום ראשון שעה אחת קודם השקיעה, מותר לשחוט אותו בליל ראשון (במוצאי שבת) מיד לאחר ההבדלה.

ג. אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, בין לשחוט את האם ואחר כך את בנה, או בתה, בין לשחוט הבן או הבת ואחר כך לשחוט את האם. ואם עבר ושחט אותו ואת בנו, מעיקר הדין מותר לאוכלם, כמו שסתם מרן בשלחן ערוך (סי’ טז ס”ג), ואף לדעת האחרונים שמחמירים לאסור את האחרון עד הלילה, משום קנס, זהו רק לשוחט עצמו, או לבעל הבהמה שנשחטה בשבילו, אבל לאחרים מותר. ולשחוט את האב (כשידוע שהבן ממנו הוא), ואחר כך הבן, יש ספק בדבר, אם דין זה נוהג אף בזכרים או לא, ולכן לא ישחט, ואם עבר ושחט מותר לאוכלם. ואחר שעבר זמן בין השמשות של רבי יהודה מיד, וכבר שחט את האב ביום, מותר לשחוט לכתחלה את הבן.

ד. בהמה שעדיין לא ביכרה, או שלקח אותה מן הגוי, וספק יש בדבר, שמא לא ביכרה, צריך למכור אותה או חלק ממנה לגוי, כדי להפקיע מן הולד אשר תלד קדושת בכורה, שנאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם “בבני ישראל” באדם ובבהמה, ולא בעכו”ם. והמכירה צריכה להיות על פי הדין, בכסף ובמשיכה לרשות הגוי. וטוב ונכון שיעשה המכירה על פי עצת תלמיד חכם הבקי בהלכה. ואם לא מכר את הבהמה וילדה זכר, הרי הוא קדוש בקדושת בכורה, ואסור לשחוט אותו ולאכול ממנו, שהוא כשוחט קדשים בחוץ, שיש בו איסור כרת, עד שיפול בבכור מום מעצמו.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *