הלימוד היומי בתורת מרן | כמה פעמים ביום יש צורך לעמוד בפני ההורים?


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת שופטים – הלכות כיבוד אב ואם, הלכות ח-יא

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. חייב לעמוד מלא קומתו מפני רבו, בכל פעם שיעבור אצלו באופן שיראהו. והוא הדין מפני אביו. שכן היא דעת מרן שקבלנו הוראותיו. ומנהג בני אשכנז שאין התלמיד עומד מפני רבו אלא רק פעמיים ביום, שחרית וערבית. ויש להם על מה שיסמוכו.

ב. עד היכן מצות כיבוד אב ואם? אפילו אם נטלו ממנו כיס של זהובים שלו והשליכו אותו לים בפניו, לא יכלימם, ולא יכעוס כנגדם. אלא יקבל עליו גזרת הכתוב וישתוק. ויש אומרים שמכל מקום אם יכול למנוע בעדם טרם יזרקוהו לים, רשאי לעשות כן. ועל כל פנים כיון דקיימא לן כבוד זה משל אב, ולא משל הבן, יכול לתבוע אותו לדין לשלם לו מה שהפסידו.

ג. מצוה לכבד את אביו ואמו גם לאחר מותם. ולכן אם אומר דבר שמועה מדברי תורה בשם אביו, בתוך שנים עשר חודש לפטירתו, כשמזכיר את שמו אומר “הריני כפרת משכבו”, (פירש רש”י, שאומר עלי יבא כל רע שראוי לבא על נפשו). וכן כשמספר דבר בשם אמו הנהגה של דבר הלכה, יאמר כן. אבל על מילי דעלמא אין צריך לומר כן. ואחר שנים עשר חודש לפטירתם כשמזכיר שם אביו ואמו, אומר, זכרונם לברכה לחיי העולם הבא.

ד. מנהג ישראל תורה לומר קדיש אחר פטירת אביו או אמו, ואפילו היו צדיקים גמורים, יפה כח הקדיש של הבן להעלותם בגן עדן ממדרגה למדרגה, וכמו שאמרו בברכות (סד.) שעל כיוצא בזה נאמר ילכו מחיל אל חיל. והמנהג הוא, שאם חל יום הפטירה (יאר צייט) באמצע השבוע, אז מתחילים הבנים לומר קדיש החל מתפלת ערבית של ליל שבת הקודם וממשיכים לומר קדיש עד אותו היום ועד בכלל. ובשבת הקודם עולים לקריאת מפטיר וקוראים ההפטרה בצבור. ואם חל יום הפטירה בשבת, יתחילו לומר קדיש בליל שבת הקודם וימשיכו בו עד יום השבת השני ועד בכלל, וקריאת ההפטרה תהיה בשבת שהוא יום הפטירה, ואם אפשר, יקראו ההפטרה גם בשבת הקודמת. מי שנפטרה אמו, ואביו מקפיד שלא יאמר הבן קדיש על אמו, מפני שחושש לחייו כדעת ההמון, דלא מסמנא ליה מילתא, על הבן לשמוע בקול אביו. ואין חילוק בזה בין קדיש יתום לשאר קדישים. וישתדל הבן מאד להרבות בלימוד התורה, לפי ערך חכמתו בתורה, ויעשה בזה נחת רוח לאמו.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *