כתבי יד ממרן ♦ האם אפשר לומר סליחות קודם מנחה?


ב”ה, ירושלים. ח חשון תשל”ז

לכבוד ידידנו הדגול רב חביבאי דיתיב בתווני דלבאי הרב הגאון חו”ב חכו ממתקים וכלו מחמדים כמהר”ר שלמה מן ההר שליט”א, הרב ומו”צ דבית וגן.

שלום וישע רב

לפני ימים אחדים נמסרה לי מאת המזכיר אגרתו המעולפת ספירים מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל, וברכתי עליה ברכת הנהנין, וענותו תרבני. ויש מקום לסלסל ולפלפל בדברי קדשו. ועוד חזון למועד.

רק רגע אדבר לענין מעשה במה שאמרתי שיכולים לומר סליחות קודם מנחה, וכת”ר העיר דהא תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם [הוריות יב: זבחים פט.], ולפע”ד בדבר הרשות לגבי מצוה, כגון סליחות שהם מנהג לגבי מנחה שהיא מצוה מדרבנן, לא שייך ד”ז. וכמ”ש השאג”א (סי’ כב) שמ”ש במצוה דרבנן לגבי דאורייתא נמי כרשות חשיבא וכו’, אין זה מוסכם, וע’ בפני יהושע ר”פ אלו דברים (ברכות נא:) וצל”ח ומצפה איתן שם. ושו”ת לחם שערים (סי’ כא). מ”מ בזה מיהא י”ל כמש”כ, וכן ראיתי לנוהגים. ואכמ”ל.

והנני באהבה רבה ובכבוד רב ובידידות נאמנה

עובדיה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *