משלחן הראשון לציון • האם עדיף בחור מצוין שרוצה פאה או בחור פחות טוב עם כיסוי ראש כהלכה? / הרב יצחק יוסף


מידי שבוע אתר “מורשת מרן” מביא תשובה הלכתית חדשה, מאשר השיב מרן פוסק הדור הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א, מח”ס ילקוט יוסף , שולחן המערכת, עין יצחק ועוד.

השבוע המאמר עוסק בנושא: האם עדיף בחור מצוין שרוצה פאה או בחור פחות טוב עם כיסוי ראש כהלכה?

תרמו להחזקת האתר!

 

לכבוד הבחורה החשובה מרת מ.ב.ר. תחי’

מנשים באוהל תבורך

לשאלתך, בדבר מה שמציעים לה שידוכים של בני ישיבות טובים, אבל רובם רוצים שהאשה תלך אחר הנישואין בפאה נכרית, כיון שהרבנים הם אשכנזים, וכדרכם כופים על הספרדים את מנהגיהם, והשפיעו עליהם שכך צריך להיות, למרות שזה נגד כל הפוסקים הקדמונים, ופוסקי זמנינו, ולמרות שכל רבני הספרדים בכל הדורות אסרו את הפאה נכרית, כולל חכם בן ציון אבא שאול ע”ה, ובכ”ז כופים על הבחורים לנהוג לקולא בדבר זה, האם תתפשר על בחור פחות טוב מבחינה רוחנית, שמסכים שתלך עם מטפחת, או עדיף לקחת בחור שהוא יותר טוב, אבל רוצה פאה נכרית.

הנה אם את מתעכבת בשידוכין, ואם תמשיכי להתעקש שלא לחבוש פאה נכרית אחר הנישואין, תוכלי להתעכב ויש חשש שתינשאי אחר כך לבחור לא חזק בתורה וביר”ש, בזה צריך לשקול הדבר לפי הענין, כי אם העיכוב הרבה זמן, אפשר להקל לה להשתדך עם מי שרוצה פאה, ובמשך הזמן תשכנע אותו שיהיה זה רק בשבתות וחגים ומאורעות מסויימים, ותתפשר לפאה קצרה, אך לא תרפה מלשכנע אותו יום יום לעבור למטפחות, ומרן זיע”א יתפלל בעדם לזש”ק להצלחה ולכל מילי דמיטב, ובאורך רוח לאט לאט יתרצה לקיים מצות ה’ כדינה וכהלכתה, בכיסוי גמור ע”פ דעת רוב הפוסקים הספרדים ראשונים ואחרונים.

ובמשך הזמן יש להסביר ולבקש מהמשודך, אחר ההחלטה להקים בית של תורה ויראת שמים, כדי לקיים המצוות כדבעי, שיש לנהוג על פי דעת תורתינו הקדושה בדרך ישראל סבא, כרבני הספרדים שהיו גאוני עולם, שאמנם האשכנזים לא מכירים את הגדולים שלנו בדור  האחרון, ואינם יודעים שהיו לנו גדולי עולם, ולכן מזלזלים ומבטלים כמה וכמה מנהגים שלנו, ובהם ענין הפאה נכרית, אך לא יבוש מפני המלעיגים עליו, ובמשך הזמן תשכנע אותו שיקיים בעצמו ויגבה לבו בדרכי ה’, וע’ בילקוט יוסף שבת כרך א’ חלק שלישי, בדיני הכנה לקידוש, מהדורת תשע”ב (עמ’ ק”ב), שהארכנו הרבה בענין פאה נכרית. ולאחר החתונה תציע לו שיקרא הדק היטב את כל מה שכתבנו בענין, ואם הוא מחפש אחר האמת באמת, ישתכנע להסכים שלא תחבוש פאה נכרית. אבל תעשה זאת בסבלנות לאט לאט. ותודות לאל יש היום הרבה אפשרויות לכיסוי ראש יפה ומכובד, שגם נשים שאינם שומרות תורה ומצות מתהדרות בו, וילכו למקומות שמוכרים כובעים ומטפחות, ולהתאים כובע שיתאים למעמדה, ובעזר ה’ לא רק שלא תתבייש בכיסוי אלא אף תתפאר בזה, וכל הענין של הכיסוי ראש ואי הנעימות, הוא רק במפגשים הראשונים, אך לאחר שמתרגלים לכך, אדרבה הם לומדים להעריך ולהוקיר אדם שעומד על עקרונותיו ומנהגיו וגורם בזה קידוש ה’ רב.

ועכ”פ כשאין ברירה והיא מתעכבת בשידוכין תתפשר לבינתיים.

וכבר כתבנו בס”ד בספר “ילקוט יוסף” הנ”ל, דיש להעדיף מטפחת על פאה אף שמגלים קצת מהשערות, שרוב הפוסקים כתבו להדיא לאסור חבישת פאה נוכרית לאשה נשואה, ואי אפשר לחלוק על כל אותם גדולי עולם, ומאידך לגלות ב’ אצבעות שהוא 4 ס”מ מכל צד מיוסד על פי דעת הערוך והרשב”א ועוד ראשונים ומהר”ם אלשקר שכתבו להתיר בזה, ובשו”ת אגרות משה היקל לגלות מהשערות אפילו עד רוב טפח, וכפי הנראה היינו במקום שהיו רגילות בזה רוב הנשים, ומרן אאמו”ר זצוק”ל מורה ובא ששיעור השיער שמותר מן הדין לגלות, הוא כשיעור ב’ אצבעות כ-4 ס”מ, וטעמו משום דכה”ג לא הוי רובו של טפח, וטפח הוא כ-8 ס”מ לפי הידוע. ולגלות רובו של טפח הוי ככולו, ויש לאסור עכ”פ מדרבנן דרובו ככולו, ולכן עד 4 ס”מ יש להתיר. וע”ש באורך לבאר כל ענין זה.

וחלק מהנשים האשכנזיות נהגו במקומם בארצות מוצאם לחבוש פאה נכרית, והמשיכו כן גם כאן בארץ ישראל, ומסתמכים על אותם הפוסקים האשכנזים שהקילו בזה, ונמשכו אחריהן גם חלק מנשות בני ספרד, אך לאמת רוב רבני הספרדים הכריעו לאסור את הפאה מעיקר הדין, ולכן בודאי שעדיף לחבוש כובע או מטפחת ולגלות כ-4 ס”מ מכל צד.

ועיין בילקוט יוסף הנז’, שהבאנו שהביאור בשלטי גבורים שרק בחצר מותר לצאת עם פאה נכרית, ולא ברשות הרבים. ורבים מהאחרונים שהבינו שמתיר גם לרה”ר, טעו בדבר אחר מחילה מכבוד תורתם, והדברים ברורים. וכדאי מאד שישיג ספר זה, ויקרא את כל הדברים על הפאה נכרית מהספר ילקוט יוסף שבת א’ כרך שלישי הנזכר, זה ישכנע אותו להקפיד בדבר זה. ודברי חכמים בנחת, נשמעים.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *