כתיבת עברית ואנגלית, ומה שביניהן… • הגרפולוג דוד הלפר

צילום על ידי Helloquence on Unsplash


בכתבה של השבוע הקודם סיימנו בזה שיש הבדלי התנהגות שבין מדינות, מחמת צורת הכתב שלהם. בכתבה זו נמשיך להסביר זאת בכדי שנתחיל להבין את כיוון החשיבה של הגרפולוגיה.

שימו לב, צורת כתיבת האותיות של האנגלית מתחילה מכיוון הכתב, שהרי האנגלים כותבים משמאל לימין, כך שבעצם התחלת הכתב מראה על המקום ממנו יוצא האדם ולהיכן הוא מגיע. ולכן אצל מי שכותב באנגלית אנו נאמר לו שהצד השמאלי מסמל את המקום שממנו הגיע והצד הימני מסמל לאן הוא הולך (חשוב לשים לב עדיין לא שייך להבין את העומק של הדברים היות, ולכל דבר יש כמה משמעויות. אנו רק מתייחסים לנאמר כאן בלבד), ולכן היות והאדם בתהליך חייו מכיר את עצמו ואח"כ את החברה, לכן הוא מיוצג בתחילת הכתיבה כעצמו, ואם כן כאשר צורת הכתיבה מראה התקדמות לחברה, אומר לו שהוא מתקדם לחברה יותר. ובאנגלית כאשר מתחילים לכתוב אותיות זה מתחיל משמאל לימין דוגמא כך מתחיל צורת כתיבת אות A    וכן רוב האותיות באנגלית, כך היא צורת הכתיבה, מתחילים בשמאל.

לעומת זה כתב עברית צורתו צריכה להיות הפוכה, כי אנו כותבים מימין לשמאל. קחו דוגמא אותיות  = ב. ג. ד. ה. כולם וכן עוד רוב האותיות, צד הכתיבה שלהן הוא מקדימה לאחורה, או בשפתינו "משמאל לימין", ואע"פ שכיוון הכתיבה שלנו הוא מימין לשמאל.

זאת הנקודה הגורמת שישנם הרבה אומות ששפתם היא אנגלית, והם אדיבים מאוד לזולת.

לעומת זה בשביל לא לקפח אותנו חשוב לציין שישנה נקודה הפוכה שמראה שליהודים יש יותר לב חם לסביבה. בכתב עברית המרחק בין מילה למילה בערך של אות וחצי בסטנדרט, אבל באנגלית המרחק הוא שתי אותיות וחצי ואפילו שלוש, ולכן אצל הישראליים יש יותר את החלק של להתעניין בשני, כיוון שהמילים יותר קרובות.

עוד נתון מעניין הוא, שישנם גרפולוגיים שטוענים שאצל הסינים היות וצורת הכתב שלהם היא מלמעלה למטה, לכן יש להם יותר גזרות מוות למיניהם רח"ל. הדבר נובע מחמת שהכתב מוריד אותם ללמטה, וכידוע, בכל אומות העולם כאשר הם רוצים לסמל גיהינום, הם אומרים שזה למטה.

 

חדש! מדור גרפולוגיה מאת דוד הלפר • והשבוע: מה היא גרפולוגיה?

צילום על ידי Helloquence on Unsplash


בסייעתא דשמיא נתחיל במדור זה ללמד ולכתוב על כל נושא הגרפולוגיה מידי שבוע, היום נעסוק בכמה נקודות ראשוניות וחשובות:

א. המילה גרפולוגיה מתחלקת לשני מילים "גרפו" שפירושה כתב, ו"לוגיה" שפירושה למידה.

ב. אומנם גרפולוגיה נשמעת כמידע ששייך רק לחכמה היוונית, אבל כבר מובא בכמה מקומות בש"ס שיש משמעות בכתב כלפי הכותב. המקור הראשון והידוע הוא מה שמובא בגמ' במסכת שבת (דף קה.) "אנא נפשי כתיבת יהבית". דהיינו, אני נתתי את נפשי בכתב. זהו הרעיון בגרפולוגיה – הכתב מגיע מהנפש של האדם, ולכן אין כתב דומה לחברו. כמו שאין הפרצופים דומים ואין המחשבות דומות.

מקור נוסף מובא במהר"ל על הגמ' במסכת מגילה (דף י:) והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה', שם – זה הכתב. וביאר המהר"ל שהכתב מראה על סוג המדינה ועל אופייה. ובאמת לכן יש הרבה דברים שמסתדרים בהבדילי התנהגויות בין מדינות ובהמשך נביא כמה מההבדלים.

ג. כמו שהובא קודם לכן, הכתב מגיע מהנפש, אך נוכל להסביר יותר שהכתב הוא ראי השכל, המחשבה והרגשות של האדם, ומזה נוכל להקיש גם לאירועי האדם, כי כאשר אדם עובר אירוע שמצליח ליצור בו רושם, אזי נוכל לראות באותו האדם התנהגויות ומחשבות אחרות. זה יכול להתבטא חלילה במחלות שעברו על האדם לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. אומנם תחום הגרפולוגיה ברפואה פחות מתקדם מאשר תחום האישיות.

ד. יש גם מושג בגרפולוגיה שנקרא "גרפותרפיה", שמשמעותה "גרפו" – כתב, "תרפיה" – רפואה, ולכן ישנם שמשתמשים בכתב לרפא אנשים ע"י שיכתבו בצורה מסוימת.

כמו שהזכרנו, אופי המדינה נראה בכתב, וגם הכתב הוא מרפא לפעמים. כך ניתן לראות בהתנהגות בהרבה מדינות שכותבים באנגלית כשפת המקום, ושם היחס לחברה הוא יותר נראה כאדיב, והוא משום שצורת הכתיבה שלהם גורמת לעניין. צורת הכתיבה שלהם היא יותר לכיוון החברה, מה שאין כן בכתב עגול שלנו, שהוא כל הזמן חוזר לכיוון ה"אני". וביתר ביאור: כאשר הכותב את צורת האות מכוון כתיבתו לכיוון המשך הכתב, פירושו שהוא מעוניין לתת לחברה מעצמו, אבל כאשר הכותב את האות מתחיל מהצד החיצוני ופונה לכיוון תחילת הכתב, משמעותו :לתת לעצמי.

נתראה שוב בעזרת ה' בשבוע הבא.